Analecta. Spis zawartości

18.02.2014 | 22.04.2024

1:1992   2:1993   3:1994   4:1995   5:1996   6:1997   7:1998   8:1999   9:2000   10:2001    11:2002   12:2003   13:2004   14:2005   15:2006   16:2007   17:2008   18:2009   19:2010   20:2011   21:2012   22:2013   23:2014   24:2015   25:2016   26:2017   27:2018   28:2019   29:2020   30:2021   31:2022   32:2023

1:1992 z. 1

Janusz Tazbir

Polski barok wobec średniowiecza: między wzorcem a naganą

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Wiedza filozoficzna narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw życiowych polskiej szlachty wieku Oświecenia

Andrzej Bednarczyk

System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie pneumy

Jerzy Dobrzycki

n wymiarów historii astronomii

Barbara Kuźnicka

Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych. Zarys problematyki

Ignacy Z. Siemion

Podróż mineralogiczna Jana Jaśkiewicza

Wanda Grębecka

Historia naturalna w Liceum krzemienieckim (1805-1832)

Tadeusz Bieńkowski

Człowiek i przyroda w polskiej refleksji literackiej i naukowej

1:1992 z. 2

Jerzy Starnawski

Zarys dziejów katedr historii literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim

Andrzej Bednarczyk

System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie duszy

A. Hajkiewicz-Mochniej

“Roczniki Chemii” w latach 1921-1939

Michalina Dąbkowska

Dzieje Zespołu Historii Chemii

2:1993 z. 1

Władimir Djakow

Polskie słowianofilstwo i jego wpływ na slawistykę (koniec XVII w. – 1939 r.)

“Polish slavophilism” and its influence on Polish slavistic studies

(The editor’s note)

Stanisław Zięba

Idea natury w XVII wieku (aspekt ekologiczny)

The idea of nature in the 17-th century (ecological aspect)

Andrzej Bednarczyk

System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie ciepła przyrodzonego i pneumy życiowej

Galen’s philosophical-medial system: The concept of inborn heat and vital pneuma

Ignacy Z. Siemion, Alicja Szastyńska-Siemion

Praelectiones physicae experimentalis Ignacego Józefa Martinovicsa (1755-1795)

Praelectiones physicae experimentalis by Ignatius Josephus Martinovics (1755-1795)

Rajmund Sołoniewicz

Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego. Katedry chemii nieorganicznej

Chemistry in Polish schools of higher education between the two wars. Departments of inorganic chemistry

Krystyna Kabzińska

Rola organizacji środowiskowych i muzeów w rozwoju historii chemii w Polsce 1918-1988

The role of professional associations and museums in the development of the history of chemistry in Poland 1918-1988

2:1993 z. 2

Jerzy Starnawski

Pokolenie wielkich humanistów polskich

The generation of great Polish humanists

Ryszard Jadczak

Stanisław Leśniewski a Szkoła Lwowsko-Warszawska

Stanislaus Leśniewski and the Lvov-Warsaw School

Andrzej Bednarczyk

System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcia ciała homoiomerycznego i siły-zdolności

Galen’s philosophical-medical system: the concept of homoeomeric part and dynamis

Piotr Köhler

Ankieta Józefa Rostafińskiego z 1883 roku dotycząca ludowego nazewnictwa i użytkowania roślin w Polsce

The Józef Rostafiñski’s inquiry concerning use of plants and their folk names in Poland held in 1883

Michał Zgórzak

Nauka – kultura – religia: na marginesie sesji naukowej “Wkład OO. Pijarów do nauki i kultury w Polsce VIII-XIX wieku” 

Science-culture-religion-reflection connected with the scientific session “The contribution of Fathers Piarists to Polish science and culture in XVIIth-XIXth centuries”

Ignacy Z. Siemion

O podróży rekonesansowej księcia Stanisława Poniatowskiego. Przyczynek do historii polsko-niemieckich kontaktów naukowych

The reconnaissance travel of duke Stanisław Poniatowski. Comment on the history of Polish-German scientific contacts

Roman Bugaj

Hermetyzm w Polsce doby stanisławowskiej

Hermetism during Stanislaus Augustus Poniatowski’s reign

3:1994 z. 1

Ryszard Mączyński

Żoliborski Konwikt Pijarów

The Joli Bord Piarist Boarding School

Józef Piłatowicz

Spór o tytuł inżyniera w dwudziestoleciu międzywojennym

A dispute over the engineer title (1918-1939)

Jan Piskurewicz

Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939

The Polish-Roumanian scientific relations 1918-1939

Ryszard Jadczak

Projekt przeniesienia się Kazimierza Twardowskiego ze Lwowa do Warszawy

Project of Twardowski’s moving from Lvov to Warsaw

John Mayow

Badania nad saletrą i saletrowym duchem powietrza. Spalanie i oddychanie. Z łaciny przełożył oraz wstępem i komentarzami opatrzył Roman Bugaj

A study on saltpetre and saltpetre’s air spirit. Combustion and breathing. Translated from latin, introduction and commentaries by Roman Bugaj

3:1994 z. 2

Kajetan Kamieński

Opis historyczny Konwiktu Warszawskiego księży pijarów. Z rękopisu do druku przygotował i przedmową opatrzył Ryszard Mączyński

A historical description of the Piarist Boarding School in Warsaw

Paweł Komorowski

Archiwum Pijarów w Krakowie

The Archives of Fathers Piarists in Cracow

Michał Zgórzak

Grzegorz z Arezzo i jego komentarz do Farsalii Lukana

Gregory of Arezzo and his commentary on Lucan’s Pharsalia

Dorota Kozłowska

Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci

Leonard Jaczewski’s contribution to the research on permafrost

Anita Dłuska

Adam Maksymilian Kitajewski (1789-1837)

Adam Maksymilian Kitajewski (1789-1837)

Zachar Jefimowicz Gielman

Zarys historiografii chemii węglowodanów

Essay of the historiography of chemistry of carbohydrates

Stefan Zamecki

Uwagi na temat historiografii dziedziny nauki

Remarks on the historiography of the scientific field

4:1995 z. 1

Andrzej Bednarczyk

Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków

Asclepiades of Bithynia and the methodist school of medicine

Ignacy Z. Siemion

Chemiczne i alchemiczne próby Jerzego Forstera

Georg Forster’s chemical and alchemical activities

Krystyna Kabzińska

Prace Antoine Lavoisiera z dziedziny chemii roślinnej i zwierzęcej

Antoine Lavoisier’s work on the plant and animal chemistry

Roman Lutyński

Kierunki rozwoju krakowskiej szkoły higieny

Evolution of research programmes and trends of Cracow school of higiene

Barbara Kuźnicka

Dorobek historii farmacji w polskich realiach lat 1994-1994

The output of polish pharmacy in the Polish circumstances of 1990-1994

Alicja Kulecka

Spuścizny po uczonych jako materiał źródłowy do historii nauki

The legacy of Polish scholars as a source for the history

Zbigniew Janowicz

Stanisław Kasznica (1874-1958)

Stanisław Kasznica (1874-1958)

Stanisław Kasznica

Autobiografia. Do druku przygotowała oraz wstępem opatrzyła Eleonora Kasznica

The autobiography of professor Stanisław Kasznica

4:1995 z. 2

Stanisław Salmonowicz

Cesare Beccaria ( 1738-1794). Sylwetka i dzieło

Cesare Beccaria ( 1738-1794). Silhouette and work

Katarzyna Sójka-Zielińska

Cesare Beccaria a ochrona praw człowieka w procesie karnym

Cesare Beccaria – protection of human rights in criminal proceedings

Mariusz Affek

Idee humanitarne w czasopismach polskiego Oświecenia

The humanitarian thought in the journals of Polish Enlightenment

Paweł Komorowski

Listy o studiowaniu i zastosowaniu historii Henry Bolingbroke’ a

Henry St. John Bolingbroke’s Letters on the study and use of history

Teodozij Prysiażnyj

Udział pijarów w rozwoju nauki i kultury na Ukrainie w XVII-XIX w.

Contribution of piarist fathers to the development of science and culture in Ukraine

Józef Świeboda

Problemy narodowościowe w szkolnictwie galicyjskim (1772-1818)

National problems in Galicia’s educations

Ignacy Z. Siemion

O recepcji teorii Lavoisiera w Polsce

The propagation of Lavoisier’s theory of combustion in Poland

Roman Mierzecki

Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego

Chemistry in Polish schools of higher education between the two war. Physical chemistry

5:1996 z. 1

Stanisław Kasznica

Władza. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Paweł Czartoryski

Power

Vincenzo Cappeletti

Po Galileuszu…

After Galileo…

Michał Zgórzak

Historia i polityka w komentarzu Grzegorza z Arezzo do Farsalii Lukana

History and politics in the commentary by Gregory of Arezzo on Lucan’s Pharsalia

Waldemar Voisé

Aksjologia: Toruńska logika i aksjologia lat 1946-1950 po pół wieku

Axiologic: the Torun logic and axiology of 1946-1950 after half a century

Alicja Zemanek, Krystyna Wasylikowa

Historia botaniki i archeobotanika w poszukiwaniu danych o użytkowaniu roślin w średniowiecznym Krakowie

History of botany and archeobotany in search of data on the uses of plants in medieval Cracow

Roman Mierzecki

Spalanie i kalcynacja. Analiza wczesnych poglądów na przyczyny wzrostu ciężaru ciał

Combustion and calcination. Analysis of early views on the causes of the increase in weight of substances

5:1996 z. 2

Waldemar Voisé

Tęsknota przekracza nadzieję

Tadeusz Bieńkowski

Antyczna historia wynalazków w renesansowej refleksji

The history  of ancient inventors in intellectual conception of Renaissance

Michał Zgórzak

Wojna domowa – jej definicja, przyczyny i skutki w komentarzu Grzegorza z Arezzo do Farsalii Lukana

Civil war its definition, reasons and consequences in the Gregory’s of Arezzo commentary on Lucan’s Pharsalia

Paweł Komorowski

Koncepcja historii Williama Robertsona

William Robertson’s conception of history

Małgorzata Mikulska, Zdzisław Mikulski

Początki oceanografii – Georges Fournier: Hydrographie

Beginning of oceanography – Georges Fournier: Hydrographie

Ignacy Siemion

Prace chemiczne analityczne Baltazara Hacqueta

The chemical works of Balthasar Hacquet

Bożena Urbanek

Opieka nad chorym na tle teoretycznych koncepcji europejskiej i polskiej medycy w I połowie XIX stulecia

Patient care vis-a-vis the theoretical conceptions of European and Polish medicine in first half of the l9th century

Sławomir Postek

Dzieje Szkoły Pijarskiej w Łukowie 1701-l 833

The history of the Piarist School at Lukow 1701-l 833

Konrad Rudnicki

Z historii uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego we Lwowie

From the history of university observatory in Lviv (Lvov)

Dodatek specjalny do nru 5:1996 z. 2

Tematyka historyczna w “Rocznikach Chemii” i Wiadomościach Chemicznych” w okresie PRL

( bibliografia analityczna)

Halina Lichocka

Miejsce historii w czasopismach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w okresie PRL

The place of history in the journals of Polish Chemical Society in the period of Poland under communism

Magdalena Szkudlarek-Żelazko

Historiografia na łamach “Roczników Chemii”

Historiography in “Roczniki Chemii” [Annals of Chemistry]

Elżbieta Zwidryn

Problematyka historyczna w “Wiadomościach Chemicznych”

Historical subject-matter in “Wiadomości Chemiczne” [Chemical News]

6:1997 z. 1

Tadeusz Marian Nowak

Problematyka wojskowa w wykładach jezuitów polskich: Oswalda Krugera ( 1633) i Faustyna Grodzickiego (1747)

Military topics in the lectures of Polish Jesuits: Oswald Krüger (1633) and Faustyn Grodzicki (1747)

Jarosław Kurkowski

Pijarzy w Werenowie i Lidzie ( 1735-1845)

The Piarists at Werenowo and Lida (1735-1842)

Paweł Komorowski

Kolegium i szkoła handlowa OO. Pijarów w dwudziestoleciu międzywojennym w Lidzie

The Piarist college and school of commerce at Lida

Gabriel Brzęk

Pozauczelniane ośrodki nauk zoologicznych w Polsce od połowy XIX wieku do roku 1918

Centres of zoological sciences outside universities and other higher schools in Poland (from the middle of the l9th century till 1918)

Dominik Fijałkowski

Historia Zakładu (Katedry) Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

The history of the Division (Chair) of Plant systematics and Geography of the Maria Skłodowska-Curie University in Lublin

Wilhelmina Iwanowska

Od Kopernika do Wolszczana. Historia odkryć i współczesne badania astronomiczne Wszechświata

From Copernicus to Wolszczan

Konrad Rudnicki

Jak zasada brzytwy Ockhama opóźniła o sto lat rozwój astronomii pozagalaktycznej

How the Ockham’s Razor principle deleted for 100 years the development of the extragalactic astronomy

Roman Mierzecki

Wilhelm Konrad Roentgen. W stulecie wielkiego odkrycia

Wilhelm Conrad Roentgen. The hundreth anniversary of the great discovery

6:1997 z. 2

Michał Pędracki

Przepisy prawne najstarszych “kodeksów” mezopotamskich, ustanawiające kary dla ludzi wolnych

The regulations of the oldest Mesopotamian’s law “Codes” which estabilished penalites for free men

Tadeusz Marian Nowak

Obraz ziemi lidzkiej na mapach XVI-XVIII w.

The representation of the Lida region in Polish maps of the 16th-18th centuries

Mirella Kurkowska

Edukacyjna rola “Dziennika Domowego” (1840-1848) na postawie analizy działu “Rozmaitości”

The educational role of “Dziennik Domowy” (1840-1847) as seen the “Miscellanea” column

Krystyna Kabzińska

Pracownia chemiczna w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1876-1939)

The chemistry laboratory at the Museum of Industry and Agriculture in Warsaw (1786-1939)

Janusz Goćkowski

Tradycja a status uczonych

Tradition and the status of scholars

Gabriel Brzęk

Straty wśród zoologów polskich w następstwie II wojny światowej

Losses among Polish zoologists as a result of World War II

Karol Starmach

(Jadwiga Siemińska)

Notatka o profesorze T. Spiczakowie Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa UJ oraz Rybackiej Stacji Doświadczalnej UJ w Mydlnikach

A note on prof. Teodor Spiczakow, the Chair of Ichtiology and Fischery of the Jagiellonian University, and the Jagiellonian University’s Experimental Fishery Plant at Mydlniki

Dominik Fijałkowski

Droga do wiedzy i stopni naukowych (autobiografia)

The path to knowledge and scientific degrees

7:1998 z. 1

Roman Mierzecki

Echa odkrycia Polonu i Radu. Ogólnodostępne wykłady i prasa w latach 1898-1901

The discovery of Polonium and Radium in the Polish press 1898-1901

Roman Bugaj

Traktat Teofrasta z Erezos o ogniu

Theophrastus’treatise On Fire

Jerzy Mioduszewski

O przekonaniach leżących u źródeł matematyki

On convictions lying at the sources of mathematics

Paolo Galuzzi

Grobowce Galileusza czyli o pośmiertnym życiu bohatera nauki

The sepulchres of Galileo Galilei or about the posthumous life of the hero of science

Stanisław Obirek SJ

Swoista inkulturacja – jezuici i polski sarmatyzm

Jesuits and Polish sarmatism – a specific case of inculturation

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Rola oświeconego katolicyzmu w rozwoju myśli naukowej i pedagogicznej we wczesnym polskim Oświeceniu

The role of enlightened Catholicism in the development of scientific and pedagogic thought in the early Enlightenment period in Poland

Ignacy Z. Siemion

Andrzeja Trzcińskiego zasługi dla chemii w Polsce

Andreas Trzcinski’s contribution to the development of chemistry in Poland

Antonio M. Amorim Da Costa

Od medycznego nauczania w XVII w. do Portugalskiego Towarzystwa Chemicznego na początku XX w.

From the medical instruction in the 17th century to the Portuguese Chemical Society in the early years of the 20th century

Bolesław Orłowski

Z pogranicza badań nad dorobkiem Wielkiej Emigracji. Jerzy Ręczyński (1805-1899)

Jadwiga Złotorzycka

Profesor Rudolf Weigl (1883-1957) i jego Instytut

Professor Rudolf Weigl (1883-1957) and his Institute

Stanisław Werner

Profesor Wacław Werner (1879-1948)

The life of Professor Wacław Werner (1879-1948)

7:1998 z. 2

Małgorzata Frankowska-Terlecka

Pojęcie filozofii u Jana z Meun: druga część Powieści o Róży

Jean de Meun’s idea of philosophy: the second part of the Roman de la Rose

Tadeusz Marian Nowak

Wartości poznawcze franciszkańskich wypraw do Azji Centralnej i Zachodniej w XIII i XIV wieku

The value of knowledge gained from Franciscan expeditions to Central and Eastern Asia in the 13th and 14th century

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Recepcja poglądów Chrystiana Wolffa w środowiskach katolickich polskiego Oświecenia

The reception of Christian Wolff’s views in the Catholic milieus of the Polish Enlightenment

Paweł Komorowski

Koncepcja historii Edwarda Gibbona

Edward Gibbon’s conception of history

Stanisław Marmuszewski

Tradycja w życiu codziennym socjologów

Tradition in sociologist’everyday life

Janusz Goćkowski

Tożsamość i przystosowanie: dwa problemy socjologów polskich po II wojnie światowej

Identity and adaptation: two problems of Polish sociologists after the Second World War

Ignacy Z. Siemion

Piotr Ernest Jan Scheffler XVII-wieczny gdańsko-warszawski przyrodnik i ekspert górniczy

P.E.J. Scheffler, naturalist and mining expert, active in Gdańsk and Warsaw in the 18th century

Dorota Kozłowska

Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego

The scientific legacy of Leonard Jaczewski

Gabriel Brzęk

Włodzimierz Dzieduszycki. Życie i działalność

Włodzimierz Dzieduszycki. Life and work

8:1999 z. 1

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Jean Jacques Rousseau czy John Locke? Nad traktatem C. Phyrrhysa de Varille

Jean Jacques Rousseau or John Locke? On the treatise of C. Pyrrhys de Varille

Jarosław Kurkowski

Dyskusja J. A. Załuskiego z J.A.Jabłonowskim o wartości i zadaniach polskiej historiografii

The debate betveen J.A. Jabłonowski and J.A. Załuski on the value and tasks of Polish historiography

Michał Pędracki

Biblia jako źródło historyczne do dziejów Wschodu starożytnego w książkach szkolnych polskiego Oświecenia

The Bible as a historical source in Polish school-books in the Age of Enlightenment

Irena Łossowska

Między historyzmem oświeceniowym a romantycznym. Rzecz o powieści Franciszka Salezego Jezierskiego Rzepicha

Between the historicism of the Age of Enlightenment and of Romanticism. A study on the novel Rzepicha by Franciszek Salezy Jezierski

Dorota Kozłowska, Wiesława Wernerowa

Polscy twórcy kartografii Syberii w XIX wieku (w świetle materiałów bibliograficznych Bolesława Olszewicza)

Poles in the cartography of Siberia in the 19th century (based on the bibliographic materials of Bolesław Olszewicz)

Gabriel Brzęk

Udział Polaków w badaniach przyrody Syberii, a zwłaszcza Bajkału

The participation of Poles in the exploration of the nature of Siberia, especially of the Baikal region

Ignacy Z. Siemion

O Kortumie Starszym

Kortum-Senior

Krystyna Kabzińska

Zmiany w nauczaniu chemii w zreformowanych szkołach od I do III Rzeczypospolitej

Changes in the teaching of chemistry in the reformed schools from the first to the third Republic of Poland

Artur Nojszewski

Losy pierwszej polskiej katedry filologii węgierskiej (lata 1952-1978)

The history of the first Polish chair of Hungarian language and literature (1952-1978)

8:1999 z. 2

Józef Hurwic

Czasopismo “Problemy” w polskim życiu intelektualnym po drugiej wojnie światowej

The journal “Problemy” in Poland’s intellectual life after the second Word War

Ignacy Z. Siemion

Życiorysu Jana Jaśkiewicza epizod górniczy

The mining episode in the biography of Jan Jaśkiewicz

Zbigniew Przyrowski

Ignacy Łukasiewicz w pamięci rodaków

Ignacy £ukasiewicz as remembered by his compatriots

Roman Mierzecki

Przemysł naftowy w Polsce w XIX i XX wieku

The oil industry in Poland in the 19th and 20th centuries

Jolanta Rodzoś

Michał Janiszewski (1901-1984) geograf regionalny, kartograf i dydaktyk

Michał Janiszewski (1901-1984), a specialis in regional geography, cartographer and teacher

Andrzej Cichocki

Feliks Polak (1901-1987). Chemik, technolog, wynalazca, pionier polskiej chemii zeolitów

Feliks Polak (1901-1987). Chemist, technologist, inventor, pioneer of Polish zeolite chemistry

Wanda Grębecka

Obraz przyrody Polesia w powieściach Marii Rodziewiczówny

The picture of nature in the novels of Maria Rodziewiczówna

Danuta Rederowa

Jan Ludwik Jastrzębski. Z  życia naukowego Wielkiej Emigracji

Jan Ludwik Jastrzębski (1804-1852). From the scientific life of the Great Emigration

9:2000 z. 1

Ks. Ludwik Piechnik SJ

Jezuici prowincji polskiej wobec projektu Ratio Studiorum w 1586 r.

The Jesuits of the Polish province on the draft of Ratio Studiorum in 1586

Ks. Eugeniusz Borowski

Znane i nieznane źródła dotyczące ks. Jana Krzysztofa Kluka w zasobach akt Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie

The known and unknown sources of information on the Rev. Jan Krzysztof Kluk from the Drohiczyn’s Diocese Archives

Kazimierz Uszyński

Ks. Krzysztof Kluk w zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

The legacy of the Rev. Krzysztof Kluk as presented in the Museum of Agriculture at Ciechanowiec

Zbigniew J. Wójcik

Micellanea Klukowskie

The miscellaneous works of Rev. Krzysztof Kluk

Stanisław Litak

Kartograficzne prace ks. Krzysztofa Kluka

Cartographic works of the Rev. Krzysztof Kluk

Jan Trynkowski

Ks. Krzysztof Kluk a Gimnazjum Białostockie – pytania badawcze

The Rev. Krzysztof Kluk and the Białystok Gimnazjum: Research question

Czesław Brodzicki

Morowe powietrze w XVI wieku w Polsce i przeciwdziałanie jemu, zalecane przez Marcina Ruffusa z Wałcza, cyrulika i medyka łomżyńskiego

The plague in 16th century Poland and the methods of counteracting it recommended by Marcin Ruffus of Wałcz, a surgeon and medic in the Łomża region

Anna Trojanowska

Monografie grzybów w farmakopeach polskich XIX i XX wieku

Fungi in the Polish pharmacopoeias (19th-20th centuries)

Halina Lichocka

Ignacy Mościcki – badacz praktycystyczny

Ignacy Mościcki – the positivistic investigator

Jadwiga Złotorzycka

Szkice z życia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Sketches from the life of the Jan Kazimierz Univesity in Lwów

9:2000 z. 2

Maria Magdalena Blombergowa

Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze

Polish scientists among the victims of the Katyñ, Kharkov and Twer massacre

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Zrozumieć sens historii. O profesor Zofii Libiszowskiej

To understand the sense of history. On Professor Zofia Libiszowska

Michał Pędracki

Źródłowę podstawy opisu starożytnej Palestyny i Fenicji (Kanaanu) w książkach szkolnych polskiego Oświecenia

The source basis for the description of ancient Palestine and Phoenicia (Canaan) in the textbooks of the Polish Enlightenment

Ignacy Z. Siemion

Jana Wilhelma Müllera dwie podróże badawcze na kresach Rzeczypospolitej

Johann Wilhelm Müller is two research travels in the eastern provinces of l8th century Poland

Tadeusz Marian Nowak

Księdza Franciszka Paprockiego S.J. praca o historii wojen i wojskowości polskiej wydana w 1776 roku

A study by Rev. Franciszek Paprocki, S.J., on the history of wars and the Polish military published in 1776

Witold Sygocki

Z dziejów Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Geneza

From the history of the Institute for the History of Science of the Polish Aacademy of Science. Genesis

Irena Turnau

Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku

The technology of clothes-making in Poland from the 14th to the first half of the 19th century

Tauras Mekas

Polki ślad w litewskiej prasie farmaceutycznej okresu międzywojennego

A Polish trace in Lithuanian pharmaceutical press of the interwar period

Józef Hurwic

Epistemofobia – niepokojące zjawisko na przełomie tysiącleci

Episttemophobia – a disquieting phenomenon at the turn of the millenium

10:2001 z. 1

Antoine Lavoisier

Traktat podstawowy chemii (tom pierwszy i fragmenty drugiego – przełożył z oryginału Roman Mierzecki

Traité élémentaire de chimie tranlated into Polish and edited by Roman Mierzecki

Małgorzata Frankowska-Terlecka

Koncepcja człowieka w poetyckiej wizji Bernarda Silvestris

The concept of man in the poetic vision of Bernard Silvestris

Maria Magdalena Blombergowa

Badania archeologiczne Juliana Talko-Hruncewicza na Ukrainie i na Zabajkalu

The archeological reasearch of Julian Talko-Hryncewicz in the Ukraine and the Trans-Baikal Region

Jerzy Supady

Działalność lekarska Juliana Talko-Hryncewicza

The medical work of Julian Talko-Hryncewicz

Andrzej Cichocki

Działalność i osiągnięcia Katedry Zakładu Technologii Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1951-1997 oraz związanych z nimi zespołów badawczych: Zespołu Sit Molekularnych i Adsorbentów (1970-1999), Zespołu Syntezy Zeolitów (1970-1987) i Zespołu Chemii Polimerów (1970-1999)

The activity and achivements of the Chair and Department of Chemical Technology at the Jagiellonian University in Cracow (1951-1997), and of associated research teams: Team of Molecular Sieves and Adsorbents (1970-1999), Team of Synthesis of Zeolites (1970-1987) and Team of Chemistry of Polymers (1970-1999)

10:2001 z. 2

Witold Włodzimierz Głowacki

Leszczyńskie druki z XVII w. o stosowaniu paru leków

Artur Kijas

Historia w pracach profesora Witolda Włodzimierza Głowackiego

History in the works of Professor Witold Włodzimierz Głowacki

Anita Magowska

Działalność naukowa prof. Witolda Włodzimierza Głowackiego

The scholarly work of Professor Witold Włodzimierz Głowacki

Jan Majewski

Profesor W.W. Głowacki – aptekarz oraz działacz towarzystw farmaceutycznych

Professor W.W. Głowacki – pharmacist and activist of pharmaceutical societies

Roman Plackowski

Profesor Witold Włodzimierz Głowacki jako pierwszy prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu po drugiej wojnie światowej

Professor Witold Włodzimierz Głowacki as the first chairman of the Regional Pharmacists’s Chamber in Poznań after the Second Word War

Michał H. Umbreit

Przyjaciele w rodzinie profesora W.W. Głowackiego

The friends in the family of  Professor W.W.Głowacki

Ludwik Grzebień SJ

Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku?

Was Stanisław Konarski, Sch.P, an inspiration for the Jesuits in their educational reforms of the 18th century?

Ignacy Z. Siemion

Wokół nauczania chemii w Akademii Połockiej

On the teaching of chemistry at the Połock Academy

Zbigniew J. Wójcik

Stanisława Staszica związki z medycyną

Stanisław Staszic’s connections with medicine

Anna Trojanowska

O leczniczym użyciu grzybów w XIX wieku

On the medicinal uses of fungi in the 19th century

Mahmud Taha Żuk

Obecność polskiego personelu medycznego na Dalekim Wschodzie i Syberii (1904-1905). Na podstawie publikacji w “Tygodniku Ilustrowanym”

The presence of Polish medical personnel in the Far East and Siberia (1904-1905) on the basis of publications in “Tygodnik Ilustrowany”

Jadwiga Złotorzycka

Pro Patria. Materiały z mojego archiwum rodzinnego

Pro Patria. Documents from my family archive

Spis zawartości czasopisma ANALECTA za lata 1992-2001 (oprac. Jarosław Kurkowski)

11:2002 z. 1-2

SZKOŁY JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO XX W

SCHOOLS OF POLISH LANGUAGE STUDIES IN THE 20TH CENTURY

Wstęp

Irena Bajerowa

Dwie szkoły językoznawstwa polonistycznego XX w. – konflikty i współpraca

Two schools of Polish Language studies in the 20th century – rivality and cooperation

Jadwiga Puzynina

Uwagi do artykułu prof. Ireny Bajerowej

Remarks on the article by Irena Bajerowa

Jerzy Bartmiński

Lubelska etnolingwistyka

Ethnolinguistic research in Lublin

Stanisław Gajda

Opolska stylistyka

Stylistics in Opole

Stefan Zbigniew Różycki

200 lat dziejów nauk geologicznych w Warszawie. Przy udziale Tadeusza Wysoczańskiego przygotował do druku, wstępem, komentarzami i dokumentacją opatrzył Zbigniew Wójcik

Two hundred years of geological sciences in Warsaw

Ireneusz P. Maj

Instytut Wschodni w Warszawie – zarys działalności

The Eastern Institute in Warsaw an outline of activitics

Wanda Parnowska

Charakterystyka naukowego dorobku Instytutu Leków (1951-2002)

Characterization of scientific possession of Drug Institute (1951-2002)

Ignacy Z. Siemion

Sława i zniesławienie. O życiu i pracach Augustyna Wróblewskiego

The life and works of Augustyn Wóblewski

Roman Mierzecki

Związek chemiczny – historyczny rozwój pojęcia

Chemical Compound. The historical development of the notion

Stanisław Salmonowicz

Jak studiowałem w dobie polskiego stalinizmu

How I studied during the years of]Polish Stalinism

Irena Turnau

Pochwała samouctwa

In praise of self-instruction

12:2003 z. 1-2

Ignacy Z. Siemion

Ernesta Jeremiasza Neifelda prace i poglądy przyrodnicze

E.J. Neifeld’s works and ideas on natural history

Libertas Klimka, Rasa Kivilšiene

Gabinet Fizyczny pod rządami profesora Józefa Mickiewicza (materiały do historii nauczania fizyki w Uniwersytecie Wileńskim)

The Physical Laboratory under Professor Józef Mickiewicz (materials on the history of the teaching of physics at Wilno University)

Zbigniew Bela

Poglądy Johannesa de Rupescissa na temat leczniczych właściwości tzw. kwintesencji

The views of Johannes de Rupescissa on the curative properties of the so-called quintessence

Roman Mierzecki

Nobel 1903 dla Marii Skłodowskiej-Curie w prasie polskiej

The 1903 Nobel Prize for Maria Skłodowska-Curie in the Polish press

Michał Pędracki

Religioznawcze koncepcje Wacława Sieroszewskiego (1858-1945) na tle nauki XIX i XX wieku

The ideas of Wacław Sieroszewski (1858-1945) regarding the study of religion in the light of l9th- and 20th-century scholarship

Maria Magdalena Blombergowa

Pierwsi archeolodzy w Jurze Ojcowskiej

The first archeologists in Jura Ojcowska

Maria Magdalena Blombergowa

Kontakty Polaków z Cesarskim Rosyjskim Towarzystwem Archeologicznym w Petersburgu

The contacts of Poles with fhe Imperial Russian Archeological Society in St. Petersburg

Zbigniew Wójcik

O Władysławie Dybowskim (1838-1910) i jego działalności naukowej

On Władysław Dybowski (1838-1910) and his research work

Zbigniew Wójcik

Czesław Pachucki (Ćeslovas Pakuckas). Kartka z dziejów litewsko-polskich relacji w środowisku geologów

Czesław Pachucki (Ćeslovas Pakuckas). A page from the history ofLithuanian-Polish ties between geologists

Paweł Komorowski

Wincentego Skrzetuskiego poglądy na naukę i jej rolę w naprawie Rzeczypospolitej

The views of Wincenty Skrzetuski on science and its role in the repair of the Polish Commonwealth

Dorota Pietrzkiewicz

Książki z warszawskiej drukami Księży Misjonarzy w ogłoszeniach prasowych (1780-1792)

Books from Warsaw printing house of the Missionary in press advertisements (1780-1792)

Krystyna Schabowska

Metodyka obliczeń przekładni zębatych w świetle dzieł Stanisława Solskiego (1622-1701)

The methods of calculating toothed gears in the light of the works of Stanisław Solski (1622-1701)

Tadeusz Marian Nowak

O moim dziadku Marianie Kwiatkowskim. Fragmenty pamiętnika

A fragment of a memoir: on my grandfather Marian Kwiatkowski

Jerzy Starnawski

Autobiografia naukowa

13:2004 z. 1-2

Zbigniew J. Wójcik

O naukach przyrodniczych w dawnych polskich encyklopediach rolniczych

On natural sciences in old Polish agricultural encyclopaedias

Ryszard Mączyński

Edukacja z zakresu sztuk plastycznych w warszawskich szkołach pijarów (1740-1833)

Fine-arts education in the Piarist schools of Warsaw (1740-1833)

Michał Pędracki

Sieroszewski, szamanizm i psychologia głębi

Sieroszewski, shamanism and depth psychology

Edward Rużyłło

Rola siły osobowości człowieka w praktyce lekarskiej

The role of the strength of human personality in medical practice

Halina Lichocka

Historia pierwiastka narkotycznego

The history of the narcotic element

Roman Mierzecki

Robert Boyle jako powątpiewający alchemik

Robert Boyle as a sceptical alchemist

Krystyna Schabowska

Metody zapisu konstrukcji mechanicznych w czasopiśmie “Izys Polska” (1820-1828)

Methods of representing mechanical constructions in the journal “Izys Polska”

Andrzej J. Wójcik

Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa w pierwszej połowie XIX w.

The geological and mining activities of Friedrich Krumpel in the western region of the Kingdom of Poland

Krzystof Kmieć

Rośliny przyprawowe – rośliny lecznicze jako motyw ekslibrysu

Spice plants – medicinal plants as a motif in exlibrises

Izabella Krzeptowska

Koleje życia Emila Godlewskiego sen. (1847-1930) – pioniera polskiej fizjologii roślin

The life of Emil Godlewski Snr. (1847-1930) – a pionieer of Polish plant physiology.

Józef Hurwic

Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronom i utalentowany publicysta naukowy

Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronomer and talented science writer

14:2005 z. 1-2

Karolina Targosz

Jacob Breynius ‘botanicus celeberrimus” (1637-1697). Życie, powiązania międzynarodowe, dzieła i ich recepcja

Jacob Breynius ‘botanicus celeberrimus” (1637-1697). His life, international ties, works and their reception

Bogdan Lisiak

Współpraca Adama Adamandego Kochańskiego z Janem Heweliuszem

Collaboration of Adam Adamandy Kochański with Jan Heweliusz

Bronisław Średniawa, Zofia Pawlikowska-Brożek

Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki

Polish textbooks of the history of physics, astronomy and mathematics

Jerzy Pawłowski

Periodyki okresu zaborów jako źródło do historii zoologii w Polsce

Scientific journals during the period of partitions as a source for the history of zoology in Poland

Tomasz Majewski

Botanika w warszawskich czasopismach “Pamiętnik Fizjograficzny” i “Wszechświat”

Botany in the Warsaw-based journals “Pamiętnik Fizjograficzny” and “Wszechświat”

Marcin Dolecki

Nie-kwantowe teorie budowy atomu dyskutowane na łamach tygodnika “Wszechświat” w latach 1882-1914

Non-quantum theories of atomic structure discussed in the journal “Wszechświat” in the years 1882-1914

Roman Mierzecki

Prasa polska w 1911 r. wobec Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie

Polish press in 1911 on the second Nobel Proce for Maria Skłodowska-Curie

Teresa Ostrowska

Krótki przegląd XIX-wiecznej prasy zawierającej materiały do historii nauk medycznych

A short overwiew of 19th-century journals containing materials on the history of medical sciences

Tadeusz Brzeziński

Stan nauczania historii medycyny w Akademiach Medycznych w Polsce. Postulaty

The state of the teaching of history of medecine at medical schools in Poland. Some proposals

Maria Magdalena Blombergowa

Badania archeologiczne Polaków na Podolu prowadzone w XIX i na początku XX wieku.

Archeological research by Poles in the region of Podolia (Podole) in the 19th and the beginning of the 20th centuries

Andrzej Wójcik

Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku

The organization of the authorities of the governmental mining and metallurgical industry in the Kongdom of Poland in the forst half of the 19th century

Andrzej Zieliński

Samochód dla potrzeb rolnictwa opracowany w Bielsku-Białej

A car for the purposes of farming developed in Bielsko-Biała

15:2006 z. 1-2

Ryszard Mączyński

Architekt Komisji Edukacji Narodowej. Nadzór nad budynkami szkół w latach 1777-1793

The paper discusses issues connected with the office of the architect of the Committee for National Education (KEN), focusing on the functioning, objectives and actual projects overseen by the office

Jarosław Kurkowski

Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760)

From the history of Polish publishing of historical sources. Maciej Dogiel (1715-1760)

Jerzy Burchardt

Relacje między księciem Włodzisławem a Witelonem

Relations between Duke Włodzisław and Witelo

Andrzej Bielski Lech Bieganowski

Zarys tradycji witelońskiej w literaturze nauk przyrodniczych

An outline of the Witelonian tradition in writing

Jerzy Burchardt

O rozszczepieniu przez Witelona światła słonecznego w krysztale na kolory

On Witelo’s diffraction of sunlight in a crystal

Lucyna Szaniawska

Historia poznania Syberii dokumentowana mapami na przykładzie wybranych zachodnioeuropejskich XVI i XVII-wiecznych  map

Map-documented history of exploration of Siberia as exemplified by selected West European maps of the 16th and 17th century

Aldona Ertman

O memoriale królewskiego kartografa Karola Perthéesa

About a manuscript by the Royal Cartographer, Karol Perthées

Andrzej J. Wójcik

Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego

Jan Marian Hempel – author of geological and mining maps of the Kongdom of Poland

Maria Magdalena Blombergowa

Archeologa Jana Bartysa pamiętnik z Kozielska

Diary of the archeological Jan Bartys from the camp at Kozielsk

Anna Trojanowska

Kumys i kefir jako środki odżywcze o lecznicze. Rozważania na łamach polskich czasopism medycznych drugiej połowy XIX w.

Koumiss and kephir as foodstuffs and medcines. Discussions on Polish medical journals of the second half of 19th century

Roman Mierzecki

Badania fizykochemiczne w Polsce po roku 1945

Polish physico-chemical studies after 1945

Henryk Mierzecki

Czasy i klimaty. Starania o utworzenie Klinicznego Instytutu Pracy w latach 1946-1948

Times and Climates. Efforts to estabilish a Clinical Institute of Labour, 1946-1948

16:2007 z. 1-2

Anna Trojanowska

Tradycyjne ziołolecznictwo białoruskie w pracy Michała Federowskiego Lud białoruski na Rusi Litewskiej

Traditional Belarussian herbal medicine in Michał Federowski’s study: Lud białoruski na Rusi Litewskiej

Anna Maria Kielak

Eliza Orzeszkowa – znawczyni sztuki zielarskiej

Eliza Orzeszkowa as a herbalist

Eugeniusz Tiszczenko

Botaniczna działalność Elizy Orzeszkowej w Grodnie

The botanical activity of Eliza Orzeszkowa in Grodno

Elżbieta Szot-Radziszewska

Lecznictwo ludowe Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku

Folk medicine in Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries

Adrianna Szczerba

Podróże krajoznawcze Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli)

The touring journeys of Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla)

Aldona Ertman

Rękopiśmienna mapa wojwództwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych

A manuscriptural map of the Podlasie province by Karol de Perthées from 1795. Its sources, method of drawing and significance for historical research

Marcin Dolecki

Problematyka fizykochemiczna poruszana na łamach “Chemika Polskiego”

Physico-chemical topics discussed in the journal “Chemik Polski”

Romualdas Apanavičius

Studia etnologiczne na Litwie w latach 1927–2005

Studies in Ethnology in Lithuania in 1927–2005

Piotr Klepacki

Etnobotanika w Polsce – przeszłość i teraźniejszość

Ethnobotany in Poland – past and present

Michał Czapski

Przedwojenne problemy inżynierii wodnej

Problems of water engineering in the interwar period

Emil Nowosielski

Historyczny przebieg działalności geodezyjnej na rolniczej przestrzeni produkcyjnej przestrzeni produkcyjnej Polski w latach 1918–1989

The history of surveying activities in the agricultural productive spaces of Poland in the years 1918–1989

Dariusz Jarosz

Nauka i edukacja w stosunkach polsko-francuskich w latach 1971–1980

Science and education in Polish-French relations in the years 1971-1980

Jan Majewski

Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

On the Division of the Sections for the History of Pharmacy of the Polish Pharmaceutical Society

Beata Wysakowska

O Zespole Historii Farmacji. Historia i zamierzenia badawcze

On the Division for the History of Pharmacy. History and research directions

Roman Mierzecki

Budowa wrocławskiego pomnika w latach 1956–1964 ku czci polskich profesorów zamordowanych we Lwowie w 1941 roku

From the History of the Wrocław monument’s build to honour Polish murdered Professors in Lvov in 1941

Jerzy Znosko

Wspomnienia i rozmowy z milczeniem

Memoires and Discourses with Silence – Part I

17:2008 z. 1-2

Jerzy Burchardt

Fantazmaty postaci o świcie i zmierzchu według Witelona

Phantasms of figures at dawn and dusk according to Witelo

Anna Trojanowska

Czerwiec, kermes i koszenila, czyli o owadach jako surowcach barwierskich i leczniczych w polskiej literaturze przyrodniczej do XIX w.

Polish cochineal (Porphyrophora polonica), kermes and cochineal (Dactylopius coccus) – insects as dyeing and medicinal raw materials in Polish naturalist writing until the 19th century

Mariusz Chrostek

Romantycy i socjaliści – w konspiracji, w areszcie i na zesłaniu. Uwagi o etosie dziewiętnastowiecznych więźniów politycznych

Romanticists and socialists – in  conspiracy, in prison and in exile. Remarks on the ethos of 19th-century political prisoners

Maria Magdalena Blombergowa

Jan Kazimierz Zawisza – badacz, społecznik i dobroczyńca

Jan Kazimierz Zawisza – scholar, social activist and philanthropist

Andrzej J. Wójcik

Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w.

The mining and geological activities of Józef Cieszkowski in the western district of the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century

Konrad J. Jędrzejczyk

Próba opracowania przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950) Słownika geograficznego Ziem Polskich i krajów historycznie z Polską związanych

The attempt by Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [Polish Tourist Society] (1906-1950) to draft A geographical dictionary of the lands of Poland and of countries Historically linked with Poland

Roman Mierzecki

Materiały do tajnego nauczania chemii w latach 1939-1945

Materials on the clandestine teaching of chemistry in the years 1939-1945

Jerzy Supady

Działalność PPR na rzecz zmiany ideowego oblicza studentów i pracownioków Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1947

Activities of the PPR (Polish Workers’ Party) aimed at changing the ideological attitudes of students and lecturers at the University of Łódź in the years  1945-1947

Michał Henryk Umbreit

Prof. dr hab. Jerzy Tułecki – naukowiec, wychowawca i działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Prof. Jerzy Tułecki – scientist, educator and activist of the Polish Pharmaceutical Society

Jerzy Znosko

Wspomnienia i rozmowy z milczeniem. Część druga. XI Retrospekcji

Memoires and discoures with silence. Part II. XI Retrospection

18:2009 z. 1-2

Jarosław Kurkowski

Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784

Between the East and West. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784

Konrad Jacek Jędrzejczyk

Działalność archeologiczna Komisji Fizjograficznej (Polskiego) Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1911-1918

Archaeological research by the Physiographic Committee of the (Polskie) Towarzystwo Krajoznawcze [(Polish) Tourist Society] (1911-1918)

Małgorzata Śliż

Przyczynek do dziejów studiów hebraistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lektorat hebrajskiego na Wydziale Filozoficznym (1926-1939)

A contribution to the history of Hebrew studies at the Jagiellonian University in Cracow: a course in the Hebrew language at the Faculty of Philosophy (1926-1939)

Ana Trojanowska

Rozważania nad pożywnością pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 r. do odkryć Justusa von Liebiega

Reflections on the nutritional value of foods in Polish scientific publications, from 1800 until the discoveries by Justus von Liebig

Joanna Przybyło

„Kalendarz Farmaceutyczny” mgra farm. Franciszka Heroda z lat 1921-1939

„Kalendarz Farmaceutyczny” [Pharmaceutical Almanac] (1921-1939) by Franciszek Herod, M. Pharm.

Ewa Gostomska

Powstanie i rozwój Oddziału Analityki Medycznej (Medycyny Laboratoryjnej) na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej (Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi

The establishment and development of the Medical Analytics Division/Division of  Laboratory Medicine at the Pharmaceutical Faculty of the Medical Academy/Medical University of Łódź

Małgorzata Przeniosło

Zagraniczne wyjazdy naukowe polskich matematyków w dwudziestopleciu międzywojennym

Scholarly trips abroad by Polish mathematicians in the inter-war period (1918-1939)

Andrzej J. Wójcik

Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego

Maps of mining districts in the Kingdom of Poland

Sławomir Łotysz

Historia sporu o pewien wynalazek. Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń i kamizelka kuloodporna

The history of a dispute about an invention: Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń and the bulletproof vest

Tadeusz Marian Nowak

Moja przygoda z Wielką Grą. Fragment pamiętnika

My adventure with the TV quiz „Wielka Gra” – fragments of a memoir

19:2010 z. 1-2

Adrianna Szczerba

Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych na terenie Imperium Rosyjskiego

The role of the Imperial Archaeological Commission in the protection of archaeological sites and findings on the territory of the Russian Empire

Stanisław Domoradzki, Zofia Pawlikowska-Brożek

Józef Marcinkiewicz (1910–1940) w świetle dokumentów i wspomnień. W stulecie urodzin

Józef Marcinkiewicz (1910-1940) On the centenary of Marcinkiewicz’s birth in the light of documents and reminiscences

Jarosław Jastrzębski

Habilitacja w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej

Habilitacja in state higher education in inter-war Poland

Tauras Mekas, Živilė Petkevičiūtė

Paralele w badaniach etnofarmaceutycznych przeprowadzonych w 1927 roku w Wilnie i w 2007 roku w Worniach

Parallels between ethnopharmaceutic research in Wilno in 1927 and at Wornie in 2007

Kazimiera Calińska

Dwie encyklopedie – zdarzenia z przeszłości

Two encyclopaedias – events from the past

Krystian K. A. Żymełka

Minikomputer PRS-4. Wspomnienia konstruktora

The PRS-4 minicomputer. A constructor’s reminiscences

Edward A. Mierzwa

Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego

The contribution of Polish historiography to the world’s heritage

Józef Świeboda

Szkolnictwo handlowe w Galicji

Commercial education in Galicja

Tadeusz Marian Nowak

Kartografia – moja miłość. Fragment pamiętnika

Cartography – my fate. A fragment of diary

Grzegorz Jezierski

Krótka historia promieniowania rentgenowskiego w Polsce

A short history of X-rays in Poland

Sławomir Łotysz

Kontrowersje wokół roli tzw. polskiego procesu w amerykańskim programie kauczuku syntetycznego w latach 1942–1945

Controversies over the role of the ‘Polish formula’ in the American synthetic rubber programme of 1942-1945

Andrzej J. Wójcik

Dzieje rozpoznania kopalin na obszarze dawnego Księstwa Siewierskiego oraz pierwszy opis i mapa geologiczno-górnicza regionu (1806 r.)

The history of identifying minerals on the territory of the former Duchy of Siewierz and the first geological-mining description and map of the region

20:2011 z. 1

Roman Mierzecki

Pierwszy komunikat o odkryciu polonu zredagowany I własnoręcznie napisany przez Marię Skłodowską-Curie

The first statement about discovery of Polonium formulated and written in Maria Skłodowska-Curie’s own hand

Michalina Dąbkowska

Chemicy sami o sobie w 1957 roku

The chemists about themselves in 1957

Joanna Łapa

Udział kadry wielkopolskie w tworzeniu Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku

Share of representatives of Wielkopolska in estabilishing Faculty of Pharmaceutics at Medical Academy in Gdańsk

20:2011 z. 2

Lucyna Szaniawska

Nowe metody prezentacji rzeźby terenu: trójwymiarowe modele, kreskowanie i poziomice – zarys od XVI wieku do 1799 roku

New methods of presenting the land relief: tree-dimensional terrain models, the hatching system and the contour lines – summary of the period from the Xvth century till 1799

Krzysztof Jastrzębski

Pijarska szkoła rzemieślnicza w Opolu Lubelskim – pomyłka badaczy

ThePiars’craft school in Opole Lubelskie – the researchers’mistake

Marlena Radwańska

Leki roślinne stosowane w leczeniu Fryderyka Chopina

Herbal remedies used in the treatment of Frederic Chopin’s illness

Zbigniew Tucholski

Muzeum Kolejowe oraz Muzeum Komunikacji w Warszawie (1928-1939)

The Museum of the Railway Transport and the Museum of the City Transport in Warsaw (1928-1939)

Tomasz Wieja, Janusz Chmura

Krakowski szlak techniki – pierwsza postindustrialna miejska trasa turystyczna w Polsce

The Cracow Industrial Heritage Route – The first postidustrial city tourist route in Poland

Monika Brucka-Stempkowska

Powstanie, struktura I działalnośc Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

The estabilishment, structure and scientific activities of the Polish Society of Allergology

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

O działalności Profesora Tadeusza Mariana Nowaka w Komitecie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk

Professor Tadeusz Nowak’s activities within the Polish Academy of Sciences’ Committee of the History of Science and Technology

Krzysztof Ludwik Birkenmajer

W kraju i w świecie (kartki z życiorysu)

21:2012 z. 1-2

Halina Lichocka

Minęło dwadzieścia lat

Jarosław Kurkowski (oprac.)

Bibliografia zawartości czasopisma „Analecta Studia i Materiały z Dziejów Nauki” za lata 1992–2011

Jarosław Kurkowski

Europejskie edytorstwo źródeł historycznych w XVII–XVIII w. Próba wstępnej charakterystyki zjawiska

Publishing of historical sources in the 17th–18th centuries Europe. An initial attempt at the description of the phenomenon

Adrianna Szczerba

Prawnoadministracyjna ochrona zabytków archeologicznych w Królestwie Polskim

Legal and administrational protection of archaeological sites in the Kingdom of Poland

Roman Darowski SJ

Akademia Ignatianum w Krakowie

Ignatianum Academy in Cracow

Lucyna Szaniawska

Portolany w renesansowych atlasach żeglarskich Angela Freducciego z 1554 i Antonia Milla z 1583 roku

Comparing the geographical space display in portolan charts of Angelo Freducci (1554) and Antonio Millo (1583)

Andrzej J. Wójcik

Ewolucja europejskiej kartografii geologicznej od początku XX w.

The evolution of the european geological cartography until the beginning of the 20th century

Roman Edmund Sioda

„Odkrycie” Vestium/Rutenu

The discovery of Vestium/Ruthenium

Roman Duda

Matematycy polscy i polskiego pochodzenia w Europie Zachodniej i obu Amerykach – ludzie i losy

Mathematicians of Polish origin in Western Europe and two Americas – people and their lives

Sławomir Łotysz

Erazm Jerzmanowski. Gazowy baron i jego rola w amerykańskim przemyśle gazowniczym

Erazm Jerzmanowski. Gas baron and his role in the American gas industry

Sylwia Płusa

Historia pomyłek przemysłu farmaceutycznego na przykładzie kuracji talidomidem w latach 1957–1961

The history of mistakes of the pharmaceutical industry following the example of talidomide treatment in the years 1957–1961

Jerzy J. Supady

Powstanie i działalność organizacji do walki z rakiem w Polsce (do 1939 r.)

The origins and activity of the organisations to fight cancer in Poland (until 1939)

Agnieszka Patrycja Szukała

Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917–2003), twórca polskiej szkoły rodzenia

Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917–2003), creator of the Polish school of childbirt

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

„Odwilż” w polsko-włoskich stosunkach kulturalnych i naukowych w latach 1955–1958

A „thaw” in Polish-Italian cultural and scientific relations in the years 1955–1958

Jarosław Jastrzębski

Funkcja profesora tytularnego w państwowych szkołach akademickich II Rzeczypospolitej

The function of titular professor in state academic schools of the 2nd Polish Republic

Zbigniew Tucholski

Inżynier Zdzisław Wojciechowski. Zasłużony organizator służby zasobów PKP

Zdzisław Wojciechowski – a Veteran Organizer of the Stores Department of PKP (Polish State Railway)

22:2013 z. 1-2

Ignacy Z. Siemion, Barbara Latko

Michała Jana Borcha rozprawa o truflach piemonckich

Michał Jan Borch (1753–1811) and his work on truffles of Piemont

Tomasz Dywan

Cieplice w Szkle: nauki staropolskich medyków o leczniczym wykorzystaniu wód mineralnych około 1600 r.

Hot springs in a town of Shklo: the teachings of Old-Polish physicians on the medicinal use of mineral waters ca 1600

Andrzej Bednarczyk

Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) Minerały, istoty żywe i łącząca je koncepcja chemiczna

Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) Minerals, living beings and the chemical conception as their binding element

Alfred Neubauer

Pathways of the perlon-knowledge

Historia wynalezienia perlonu

Adrianna Szczerba

Rola rosyjskich zjazdów archeologicznych w dyskusji nad ochroną zabytków w imperium rosyjskim w XIX i na przełomie XIX i XX wieku

The role of Russian archaeological conferences in the discussion on the protection of monuments in the Russian Empire in the 19th and at the turn of 19th and 20th centuries

Michał Pszczółkowski

Architektura szkół wyższych w rozwoju historycznym (do 1939 roku)

The architecture of colleges in historical development (until 1939)

Marcelina Smużewska

Zorganizowane formy aktywności naukowej polskich studentów z perspektywy teorii ruchów społecznych

Organized forms of scientific activity of Polish students from the perspective of the social movement theory

Patryk Tomaszewski

Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych w latach 1929–1933 – zarys działalności

The Polish National Association of Academic Scientific Circles in 1929-1933 – an outline of activities

Jerzy Supady

Powstanie i działalność łódzkiej sekcji Walki z Gruźlicą w latach 1918–1939

Establishment and activities of tuberculosis section in Łódź in 1918–1939

Roman Mierzecki

West omyłką Jędrzeja Śniadeckiego

Vestium – a mistake of Andrew (Jędrzej) Śniadecki

23:2014 z. 1

Lucyna Szaniawska

Mapy i atlasy Joachima Lelewela towarzyszące jego dziełom historycznym ze szczegółowym opisem opublikowanych do roku 1830

Maps and atlases of Joachim Lelewel with detailed description of those published before the year 1830

Marek Rutkowski

Zasady organizacji wystaw przemysłowo-artystycznych w Królestwie Polskim epoki paskiewiczowskiej

Granting of „patents of freedom” and bringing industrial machine models to the Kingdom of Poland in the early Paskievich era

Paulina Katarzyna Kadłubek, Jacek Drobnik

Cechy morfologiczne i anatomiczne wybranych gatunków kokoryczek Polygnatum Mill. jako próba wyjaśnienia historycznej nazwy tych roślin leczniczych – sigillum Salomonsis

Morphological and anatomical features of chosen species of Solomon’s seal Polygnatum Mill. as an attempt to historically explain the name of these medicinal herbs – sigillum Salomonsis

Maciej Jasiński

Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza

Criticism of peripatetic cosmological views in Selenografia by Johannes Hevelius

Krzysztof Dąbrowski

Telektroskop Szczepanika

Szczepanic’s telectroscope

Roman Duda

Pierwsze wykłady uniwersyteckie teorii mnogości na ziemiach polskich

First lectures in set theory at Polish universities

Konrad Rudnicki

O Wacławie Sierpińskim

On Wacław Sierpiński

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz (współudział)

Mieczysław Pożaryski (1875-1945), pierwszy prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Mieczysław Pożaryski (1875-1945), the first President of the Association of Polish Electrical Engineers

 

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki

Jakub Barner, Chemia filozoficzna [Chymia Philosophica]

Piotr Daszkiewicz

Jeana-Marca Drouina spojrzenie na związki filozofii z botaniką

23:2014 z. 2

Jakub Linetty

Badania archeologiczne i historyczne księdza Ignacego Polkowskiego (1833–1888) w Wielkopolsce

Archaeological and historical researched by father Ignacy Polkowski (1833–1888) in Wielkopolska

Monika Pyzio

Środki odurzające w aptece na ziemiach polskich w XX wieku na przykładzie opioidów i kannabinoidów

Narcotic drugs in pharmacy in the 20th century with regard to opioids and cannabinoid

Jerzy Supady

Państwowa szkoła Higieny i instytut Higieny psychicznej w okresie międzywojennym

The State School of Hygiene and the Institute of Mental Hygiene during interwar period

Ewelina Horoszko

Wino i zdrowie w medycznym traktacie Dioskoridesa

Wine and health

Roman Mierzecki

Moje wspomnienia

My memories

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz (współudział)

Stanisław Odrowąż–Wysocki (1876–1931)

Stanisław Odrowąż–Wysocki (1876–1931)

 

NOVA LITTERARIA

Maciej Jasiński

Nowa biografia Jana Heweliusza

Halina Lichocka

Jacek Rodzeń: Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego w latach 1810–1860

Krzysztof Maślanka

Kilka refleksji po lekturze książki Jeden z możliwych światów

24:2015 z. 1

Adrianna Szczerba

Z dziejów polskiej archeologii. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego

From the history of Polish archaeology. Counterfeit relics of Slavonic runic writing.

Maria Magdalena Blombergowa

Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków przedhistorycznych: ważny etap starań o opiekę nad zabytkami archeologicznymi

The National Circle of Conservators of Prehistoric Monuments: an important stage in endeavours to take care of archaeological monuments.

Roman Mierzecki

Chemia w lwowskich uczelniach 1772-1945

Chemistry in Lviv universities 1772-1945.

Anna Trojanowska

Początki organoterapii. Dyskusje w polskich czasopismach medycznych na przełomie XIX i XX wieku

The beginnings of organotherapy. Discussions in Polish medical journals at the turn of the 19th and 20th century.

Jan Jerzy Bekier

Opowieść o moim Ojcu – profesorze Edwardzie Bekierze

The story about my Father, professor Edward Bekier.

Aleksandra Lewandowska

Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przestrzeni wieków na przykładzie Apteki Królewskiej

The Royal Pharmacy as an example of development of pharmacy and pharmaceutics in Toruń.

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

Od stanu wojennego do upadku systemu. Z badań nad polsko-francuską współpracą naukową i kulturalną w latach 1981-1989 From the martial law to the fall of the system.

From research on Polish-French scientific and cultural co-operation in the years 1981-1989.

 

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki

Recenzja: Stefan Zamecki, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794-1866). Studium historyczno-metodologiczne. Warszawa 2012, 756 s.

Marcin Dolecki

Recenzja: Roman Darowski SJ: Philosophical Anthropology. Outline of Fundamental Problems. Z polskiego tłum. Łukasz Darowski SDS. Wyd. WAM, Kraków 2014, 168 s.

24:2015 z. 2

Ignacy Z. Siemion, Barbara Latko

Hrabiego Michała Jana Borcha analizy wód mineralnych Sycylii

Analysis of mineral waters in Sicily performed by the count Michał Jan Borch.

Marek Rutkowski

Warunki wstępowania i nauki polskiej młodzieży w petersburskim pułku szlacheckim / Rosyjskich Wojennych Zakładach Naukowych w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku

The conditions of joining and training at St Petersburg gentry regiment/Russian military scientific units of the Polish youth until mid-1840s.

Daria Przystańska

Przepisy kosmetyczne w Polskim manuale farmaceutycznym Jana Podbielskiego i Mariana Rostafińskiego

Cosmetic recipes in the Polish pharmaceutical manual by Jan Podbielski and Marian Rostafiński.

Maria Lis

Z dziejów aptekarstwa bydgoskiego – „Apteka pod Niedźwiedziem”

From the history of Bydgoszcz pharmacies: “Apteka pod Niedźwiedziem”.

Andrzej Gaczoł

Udział instytucji pozarządowych w II Rzeczypospolitej na Kresach w organizacji wykopalisk i ratowaniu zabytków archeologicznych (na przykładzie Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku w latach 1935-1939)

Participation of non-government institutions in the Eastern borderlands of the Second Republic of Poland in the organisation of excavations and saving archaeological monuments [an example of Volhynian Society of Friends of Science in Łuck (WTPN) in the years 1935-1939].

Mateusz Rodak

Badania kryminalno-biologiczne w Drugiej Rzeczypospolitej (1933-1939). Zapomniany epizod z dziejów międzywojennej teorii i praktyki interdyscyplinarnych badań naukowych nad więźniami w latach 30. XX w.

From criminal-biological research in the Second Republic of Poland (1933-1939). The forgotten episode of the interwar theory and practice of interdisciplinary scientific research on prisoners in the 1930s.

Przemysław Sadłowski
Jerzy Hickiewicz

100-lecie Politechniki Warszawskiej. Początki Wydziału Elektrycznego

Centenary of the Warsaw Technical University. The beginnings of Electrical Department

Tadeusz Korniak
Piotr W. Fuglewicz

MASTER zaawansowany system operacyjny stworzony w warunkach przemysłowych

MASTER Advanced Operating System created in industrial conditions.

Zbigniew J. Wójcik

Dr Stanisław Czarniecki (1921-2013). Geolog, historyk nauki, bibliofil i działacz społeczny. Wspomnienia i refleksje

Dr. Stanisław Czarniecki (1921-2013) Geologist, historian of science and a worker for voluntary causes

Agnieszka Patrycja Szukała, Izabela Szukała

Prof. dr hab. n. med. Alina Komorowska – twórca ginekologii dziecięcej i dziewczęcej w Polsce

Lucyna Szaniawska

Wspomnienia o Profesorze dr. hab. Stanisławie Alexandrowiczu (5 IV 1931-9 IV 2015)

Zbigniew Szewczuk

Profesor Ignacy Zenon Siemion, chemik, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki

Soňa Štrbáňová

Éva Katalin Vámos (1950–2015)

 

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki

Recenzja: Ryszard Wójcik. Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla. Gdańsk. Wyd. U.G., 2015, 296 s.

Jerzy Supady

Recenzja: Lech Bieganowski, Zarys historii okulistyki w kręgu kultury śródziemnomorskiej. Starożytność – średniowiecze – renesans. Cz. I. Okulistyka w starożytności. Bydgoszcz 2014 Wyd. Coll. Med., 185 s.

25:2016 z. 1

Jiři Jindra

Przyjaźń czeskiego profesora Jaroslava Heyrovskiego z polskim profesorem Wiktorem Kemulą w świetle ich korespondencji

Friendship of a Czech Professor Jaroslav Heyrovski with a Polish Professor Wiktor Kemula in the light of their correspondence

Marcin Dolecki

List Ernesta Rutherforda do Ludwika Wertensteina w sprawie odkrycia pozytonu

A letter from Ernest Rutherford to Ludwik Wertenstein, Concerning the Discovery of Positron

Krzysztof Maślanka

Konrad Rudnicki (1926–2013) – kilka wspomnień

Konrad Rudnicki (1926–2013) – a reminiscence

Piotr Daszkiewicz

Listy Jana Stefana Ligęzy Kurdwanowskiego (1680–1780) i Józefa Andrzeja Załuskiego (1702–1774) do Pierra Louis Moreau de Maupertuisa (1698–1758) w zbiorach francuskiej Akademii Nauk

Letters of Jan Stefan Ligęza Kurdwanowski (1680–1780) and Józef Andrzej Załuski (1702–1774) to Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1758) from the collection of the French Academy of Sciences

Zbigniew Bela, Marta Kostyk

Przepisy na leki w „Sekretach Isabelli Cortese” (Wenecja, 1561)

Recipes for medicines in The Secrets of Isabella Cortese (Venice, 1561) 71-90

Zbigniew J. Wójcik

Doc. dr Krzysztof Jakubowski (1937–2011). Muzealnik

Dr. Krzysztof Jakubowski (1937–2011). A museologist

Rafał Zaczkowski

Feliks Przypkowski – gnomonik z Jędrzejowa

Feliks Przypkowski – a gnomonist from Jędrzejów

Lech Królikowski

Mieczysław Szystowski

Krzysztof Dąbrowski

Pięć minut Fultografu

A short life of Fultograph

Przemysław Sadłowski

Leon Staniewicz (1871–1951)

 

NOVA LITTERARIA

Marcin Dolecki

Recenzja: Fragmenta Philosophica. Wybrane prace Romana Darowskiego SJ wydane z okazji osiemdziesięciolecia jego urodzin. Redakcja: Wanda Pilch i Jerzy Sadowski, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 462 s.

Adam Matuszewski

Bibliografie Tadeusza Orackiego. Tadeusz Oracki: Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata
1966–2012. Tematyka humanistyczno-społeczna. Gdańsk 2014 Scientia et Veritas, 148 s., ind. + Uzupełnienia nlb. 7 s. ind.; Bibliografia publikacji Tadeusza Orackiego za lata 1951–2014. Gdańsk 2015 Scientia et Verita, 76, nlb. 1 s., ind.

25:2016 z. 2

Jarosław Kurkowski

Źródłoznawstwo w służbie króla i Rzeczypospolitej. Uwagi o praktycznych celach badań naukowych doby stanisławowskiej

Source studies in the service of the King and Rzeczpospolita. Comments on practical purposes of scientific research in the times of the reign of Stanislaus II

Bożena Płonka-Syroka

Neohipokratyzm Thomasa Sydenhama jako próba modyfikacji klasycznego standardu patologii humoralnej

Thomas Sydenham’s neo-hipocratism as an attempt to modify classic humoral pathology standard

Robert Boroch

A Formal Concept of Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn

Formalny koncept kultury w klasyfikacji Alfreda L. Kroebera i Clyda Kluckhohna

Roman Mierzecki

Unitarne i pluralistyczne teorie przyrodoznawstwa na przykładzie teorii chemicznych

Unitary and pluralistic theories of natural history with the use of example of chemical theories

Konrad Pylak

O paradygmacie konstruowania maszyn w pierwszym polskim podręczniku podstaw konstrukcji

About machine-design paradigm in the first Polish manual of the basics of machine design

Krzysztof Dąbrowski

Telewizja końca XIX wieku

The late 19th century television

Piotr Skalski
Katarzyna Pękacka-Falkowska

Poznańscy studenci farmacji w latach 1920–1939. Studium z zakresu historii społecznej

Pharmacy students in Poznan (1920–1939) from a sociohistorical perspective

Zbigniew J. Wójcik

Jan Pazdur – historyk dawnego przemysłu Starachowic

Jan Pazdur – historian of the old industry of Starachowice

 

NOVA LITTERARIA

Zbigniew Tucholski

Recenzja: Marek Mistewicz, XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012, 260 s.

Mariusz Affek

Recenzja: Michał Jan Borch, Listy o Sycylii i Malcie, przekłady, opracowanie i wstęp Alicja Szastyńska-Siemion, Ignacy Z. Siemion. Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN oraz Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, 324 s.

Jarosław Kurkowski

Na marginesie edycji dziełka Teodora Korwin-Szymanowskiego, Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym. Opracowanie i posłowie Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, przekład Maria Dąbrowska. Warszawa 2015 (113 s. – wersja polska; 117 s. – wersja francuska)

Michał Stanisław Jasiński

Czy kobieta może być naukowcem? Recenzja książki: Magdolna Hargittai, Women Scientists: Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries. Cary, NC, USA: Oxford University Press, 2015, 363 s.

Krzysztof Maślanka

Czasoprzestrzenne podróże z filozofią w tle. Recenzja książki: Marcin Dolecki, Philosopher’s Crystal. The Treacherous terrain of Tassatarius, translation by Paulina Trudzik. Montag Press, Oakland 2016, cover: Giorgi Makharashvili, illustrations: Anna Trojanowska, Rosann A. Portes and Marcin Dolecki

Krzysztof Maślanka

Kilka refleksji po lekturze Słownika. Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, 4 tomy, redakcja naukowa Bolesław Orłowski. Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci narodowej, Warszawa 2015

26:2017 z. 1

Jan Piskurewicz

Zakochana w fizyce. Udział i rola Marii Skłodowskiej-Curie w organizacji i pracach Konferencji Solvaya

In love with physics. Maria Skłodowska-Curie’s role and contribution to the organisation  and works of the Solvay Conferences on Physics

Danuta Mucha

Filomata Ignacy Domeyko (1802-1889) – apostoł oświaty w Chile

Philomath Ignacy Domeyko (1082-1889) – the apostle of science in Chile

Piotr Daszkiewicz

Zoologiczne prace Ignacego Mielżyńskiego (1801-1831) – przyczynek do biogramu

The zoological works of Ignacy Mielżyński (1801-1831) – a contribution to his biography

Anna Broszkiewicz

Profesor Rudolf Weigl – odkrywca szczepionki przeciw durowi brzusznemu

Professor Rudolf Weigl – discoverer of a vaccine against typhoid fever

Zbigniew Hojka, Sławomir Kaczor

Antoni Rosikoń 1907-2013

Tauras Mekas, Rima Vaznelytė

Analiza etnofarmaceutyczna naturalnych substancji leczniczych, używanych w okolicach Puńska i Sejn

Ethno-pharmaceutical analysis of natural medicinal substances applied in the area of Puńsk and Sejny

Marta Zdrojewska-Nowak, Katarzyna Pękacka-Falkowska

Reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich na przykładzie ogłoszeń prasowych z „Gazety Toruńskiej” (1867-1921)

Advertising of medicinal products and medical devices available in pharmacies and drugstores in Thorn (illustrated with an example of “Gazeta Toruńska”, 1867–1921)

Edyta Wolter

Działalność Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt/Polskiej Ligi Ochrony Zwierząt w II Rzeczypospolitej

Activities of the Polish Animal Friendship League/Polish Animal Protection League in the Second Polish Republic

Zbigniew Tucholski

Badania trakcyjne taboru wąskotorowego Warszawskich Kolei Dojazdowych profesora Alberta Czeczotta

Traction research of narrow-gauge rolling stock of Warsaw Local Trains done by Professor Albert Czeczott

 

NOVA LITTERARIA

Jan Majewski

Lekarz bez skazy. Rec.: Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819-1846. Album (oprac. Roman K. Meissner przy udziale Bartłomieja Wąsiela), Poznań 2016, 669 s.

Beata Wysokińska

Nota recenzyjna książki: Maks Samec 1881-1964, Življenje in delo, Słoweńskie Towarzystwo Chemiczne, Słoweńska Akademia Nauki i Umiejętności (SAZU), Lublana 2015, ss. 311.

26:2017 z. 2

Piotr Daszkiewicz, Pierre-Jacques Chiappero, Cezary Domański

List Marianny Sumińskiej (ok. 1790–1811) do Jeana-Charles’a Josepha Laumonda (1753–1825) – interesujący przyczynek do biografii Pierre’a Louis’a Philippa Cordiera (1777–1861) i historii francuskich nauk przyrodniczych.

The letter of Maria Anna Sumińska (around 1790–1811) to Jean-Charles Joseph Laumond (1753-1825) an interesting contribution to the biography of Pierre Louis Philippe Cordier (1777–1861) and the history of natural sciences in France.

Krzysztof Dąbrowski

Wiedza o elektryczności w pierwszych polskich podręcznikach fizyki.

Knowledge of electricity in the first Polish physics textbooks

Sławomir Łotysz

Prace nad przygotowaniem ustaw patentowych w okresie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1917–1918

Preparing the patent laws at the time of the Provisional Council of State of the Kingdom of Poland, 1917–1918.

Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj

Działalność Ignacego Mościckiego (1867–1946) w elektrotechnice.

Activities of Ignacy Mościcki (1867–1946) in electrotechnology.

Roman Mierzecki

Rola Mariana Smoluchowskiego w ugruntowaniu poglądu o korpuskularnej teksturze materii.

The role of Marian Smoluchowski in the consolidation of theory on corpuscular texture of matter.

Jerzy Supady

Lekarz i pisarz Tadeusz Boy-Żeleński w okupowanym przez Sowietów Lwowie (1939–1941).

Tadeusz Boy-Żeleński – doctor and writer in Lvov occupied by the Soviets (1939–1941).

Tomasz Roszak, Zbigniew Tucholski

Zasłużony inżynier służby trakcji PKP Teobald Neumann (1899–1985).

Teobald Neumann (1899–1985), engineer who rendered great service to traction Polish State Railways.

Kalina Bartnicka

Profesor Tadeusz Manteuffel i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Środowisko kształcące i wychowawcze w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Professor Tadeusz Manteuffel and the Historical Institute of the Warsaw University People, training and educational circles in the 50s of the 20th century.

 

NOVA LITTERARIA

Halina Lichocka

Prezydenckie seminaria w Lucieniu. Seminaria Lucieńskie 2006–2009. Referaty wprowadzające do debat, których pomysłodawcą i gospodarzem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, red. Grzegorz Radzikowski, Warszawa 2016.

Zbigniew Tucholski

Marek Mistewicz, Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie/The old bridge over the Vistula in Wyszogród, „Studia i Materiały. Zeszyt 78” Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Warszawa 2016, 480 s.

Zbigniew Wójcik

Nota recenzyjna książki: Jan Parafiniuk, Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2016, 202 s.

Adam Matuszewski

Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944. W stulecie pierwszej polskiej profesury z muzykologii 1917–2017. Warszawa 2017, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 460, nlb. 1 s., il. Monografie z Dziejów Oświaty. T. 48

Marcin Dolecki

William J. Hitchens, Alojzy Konior, Adam Matuszewski, John T. Young, Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642–1648, Prezydent Miasta Leszna, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne w Lesznie, Sheffield–Warsaw–Leszno 2017, 271 s., il.

Bolesław Orłowski

Notatka o książce: Anna Mistewicz, Zbigniew Tucholski, Wiślane porty Warszawy. Historia infrastruktury żeglugi śródlądowej stolicy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2017, 179 s., il.

27:2018 z. 1

Halina Lichocka

Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (1992–2018)

Dariusz Jarosz

Kultura i nauka w relacjach między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Republiką Włoską w latach 1959–1970.

Culture and science in the relations between the Polish People’s Republic and the Republic of Italy in the years 1959–1970.

Zbigniew J. Wójcik

O polskich badaniach nad historią Syberii po II wojnie światowej (prezentacja problemu).

About Polish research into the history of Siberia after the 2nd world war (presentation of the issue).

Janusz Skoczylas

Daniel Vetter (1592–1669) autorem pierwszego przewodnika turystycznego po Islandii.

Daniel Vetter (1592–1669) – author of the first tourist guide to Island.

Zbigniew Hojka

Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach.

Culture and science in the relations between the Polish People’s Republic and the Republic of Italy in the years 1959–1970.

Piotr Daszkiewicz, Tomasz Samojlik

Żubry i Puszcza Białowieska we francuskim piśmie popularnonaukowym La Nature.

European Bison and Białowieża Forest in a French scientific popularization magazine La Nature.

Doubravka Olšáková

Face to Face with I.P. Pavlov – Jerzy Konorski and Orthodox Pavlovianism in Poland.

Anna Adamowicz, Bożena Płonka-Syroka

Szczepienia przeciw ospie prawdziwej oraz przeciw gruźlicy w opiniach lekarzy polskich w świetle wybranych tytułów polskiego czasopiśmiennictwa lekarskiego (1801–1900).

Smallpox vaccine and tuberculosis vaccine in the Polish doctors’ opinions in view of selected titles of medical periodicals (1801–1900)

Daria Klabun

Rozwój farmakoterapii w leczeniu depresji.

The development of pharmacotherapy in the treatment of depression.

Krzysztof Dąbrowski

Elementy wiedzy o radiotechnice we wczesnych polskich publikacjach. Przyczynek do historii radiotechniki.

Elements of knowledge about radio engineering in early Polish publications. A contribution to the history of radio technology.

Zbigniew Tucholski

Uwarunkowania konserwatorskie i techniczne odbudowy zabytkowego taboru kolejowego.

Conservation and technical determinants in restoration of historic rolling stock.

Sławomir Łotysz

Kraków czy Tarchomin? Historia sporu o lokalizację fabryki penicyliny przekazanej Polsce w ramach programu pomocowego UNRRA (1946–1947)

Kraków or Tarchomin? Negotiating the location of the penicillin plant given to Poland under the UNRRA rehabilitation programme (1946–1947).

 

NOVA LITTERARIA

Zbigniew J. Wójcik

Jerzy B. Miecznik, O losach polskich geologów, Warszawa 2017, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Seria „Wokół geologii”, s. 312, il.

Peter Gorski

Recenzja książki: Jan Majewski, Sympozja Historii Farmacji z perspektywy ćwierćwiecza (1971–2016), Poznań, Flos carmeli, 2016, s. 62.

Jan Majewski

Pamiętnik Jubileuszowego XXV Sympozjum Historii Farmacji. Aptekarz jak lekarz. Regionalne medykamenty, terapie, zwykli-niezwykli ludzie… Krapkowice, Zamkowy Młyn, czerwiec 2016, red. I. Sikora, Opole 2017, s. 196.

Jan Majewski

Pamiętnik XXVI Sympozjum Historii Farmacji – Bolestraszyce 2017, red. Lidia Maria Czyż, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2017, s. 126.

27:2018 z. 2

Spis treści

Beata Just

La cronique martiniane Sébastiena Mamerota a Kronika Marcina Polaka

La cronique martiniane… by Sebastien Mamerot and The Chronicle of Popes and Emperors by Martin the Pole

Alicja Urbanik-Kopeć

Julian Ochorowicz and New Type of Phenomena. A story of a scientific article in an international debate about the fringes of modernity

Julian Ochorowicz i Nowe zjawiska zmysłowe. Historia artykułu naukowego w międzynarodowej debacie o obrzeżach nowoczesności

Krzysztof Maślanka

Historia nauki w oczach fizyków i matematyków

History of science in the eyes of physicist and mathematicians

Tomasz Czakon

Etos nauki naukowców a etos nauki w kodeksach etycznych wyższych uczelni

Scientific ethos of researchers and scientific ethos in the ethical codes of universities

Jacek Rodzeń

Czy Isaac Newton wynalazł napęd odrzutowy?

Did Isaac Newton invent jet propulsion technology?

Piotr Daszkiewicz i in.

Puszcza Białowieska i żubr w publikacjach „Łowca Polskiego” w latach 1899–1939

Białowieża Primeval Forest and European bison in the journal „Łowiec Polski” in 1899–1939

Edward Potkowski

De vita sua, wydał Jerzy Kaliszuk

De vita sua, edited by Jerzy Kaliszuk

 

NOVA LITTERARIA

Artur Andrzejuk

Mikołaj Kopernik jako filozof. Marcin Karas, Nowy obraz świata. Poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 220

Elżbieta Krajewska-Kułak

Małgorzata Marcysiak, Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego, jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa lwowskiego w latach 1929-1939, IHN PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 336, ilustr.

Czesław Brzoza

Joanna Grabowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945–1956, IHN PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 416, ilustr.; Monografie z Dziejów Oświaty, Tom L

Julian Dybiec

Zbigniew Wójcik, Ignacy Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2018, ss. 382

28:2019 z. 1

Robert Zaborowski

Is pain an emotion? Some taxonomic considerations from a historical standpoint

Czy ból jest emocją? Rozważania taksonomiczne z historycznego punktu widzenia

Zenon Roskal

Czy Jędrzej Śniadecki był materialistą?

Was Jędrzej Śniadecki a materialist?

Małgorzata Król

Gustaw Zieliński w świecie nauki

Gustaw Zieliński in the scientific world

Karolina Karpińska

Podręczniki do matematyki Stefana Banacha w kontekście doświadczeń szkolnych autora

Stefan Banach’s mathematic textbooks in the context of his educational experiences

Józef Szudy

O związkach Walthera Hermanna Nernsta z nauką polską

The connections of Walther Hermann Nernst with Polish academic life

Sławomir Łotysz

Władysław Szafer i Józef Próchnik w debacie o przyszłości poleskiej przyrody

Władysław Szafer and Józef Próchnik in a debate on environmental policy in Pripet Marshes

Zbigniew Hojka

Adolf Karol Dygacz – etnograf, etnomuzykolog, folklorysta, badacz i znawca kultury górnośląskiej i zagłębiowskiej

Adolf Karol Dygacz – ethnographer, ethnomusicologist, folklorist, researcher of the culture of Upper Silesia and Zagłębie

 

NOVA LITTERARIA

Bogna Lipińska

Recenzja: Maciej Motak, Osiedle Urzędnicze w Krakowie. Urbanistyka i architektura 1924–1942, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018, ss. 350, ilustr.

Jarosław Szewczyk

Recenzja: Marian Magdziak, Od chłopskiej chałupy do domu współczesnego rolnika, Politechnika Łódzka, Łódź 2018, ss. 263, ilustr.

Jerzy Odziemkowski

Recenzja: Jerzy Chociłowski, Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2018, ss. 170, ilustr.

Jacek Soszyński

Recenzja: Ewangelistarz. Złoty kodeks gnieźnieński / Evangelistary: The Golden Codex, red. nauk. Michał Sołomieniuk, Wydawnictwo M, Kraków 2016, ss. 798

Piotr Błaszczyk Stanisław Domoradzki, Marlena Fila

Refleksje o książce: Researching the History of Mathematics Education. An International Overview, red. Fulvia Furinghetti, Alexander Karp, Springer 2018, ss. 314 + XV, ilustr.

28:2019 z. 2

Paweł Komorowski, Tomasz Siewierski

Rys dziejów historiografii na Uniwersytecie Warszawskim po 1956 roku

Historiography at the University of Warsaw after 1956

Paulina Byzdra-Kusz

Między wizją a rzeczywistością. Sto lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Between vision and reality. One hundred years of John Paul II Catholic University of Lublin

Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Joanna Zwierzyńska

Doktoraty Polaków w Getyndze. Matematyka

Doctoral dissertations of poles at georg august university in Göttingen Mathematics

Łukasz Chodorowski

Rozwój nauk przyrodniczych a problematyka animacji embrionu ludzkiego

The development of natural sciences and issues of human embryo animation

Magda Siuda-Bochenek

Popularyzatorska działalność Jana Jędrzejewicza

Jan Jędrzejewicz and popularization of science

 

NOVA LITTERARIA

Ewa Wyka

Recenzja: Marek Górlikowski, Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, s. 507, ilustr. Jarosław Szewczyk

Anita Magowska

Botanika i anatomia w dzienniku podróży Christiana Erndtela. Refleksje o książce: Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego króla Augusta II, tłum. i oprac. nauk. Katarzyna Pękacka-Falkowska i Halina Bogusz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2018, s. 160

Tomasz Albiński

Recenzja: Hauping Lu-Adler, Kant and the Science of Logic: A Historical and Philosophical Reconstruction, Oxford University Press, Oxford 2018, s. XXIV + 244

Włodzimierz Chojnacki

Recenzja: Jerzy Chorążuk, Zdzisław Sirojć, Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, s. 300

Dorota Kozłowska

Bibliografia historii nauki polskiej za 2018 rok. (Wybór)

Bibliography of the history of science in Poland 2018. (Selection)

29:2020 z. 1

Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller

Badanie rękopisów średniowiecznych według Łukasza Gołębiowskiego

Analysis of medieval manuscripts according to Łukasz Gołębiowski

Michał Sołomieniuk

Biblia czeska z 1414 roku z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Czech Bible form 1414 in Gniezno Archdiocese Archives

Dariusz Główka

Książki w inwentarzach pośmiertnych szlachty ziemi zakroczymskiej w XVIII w.

Books in 18th century posthumous inventories of Polish nobles from Zakroczym Land.

Maria J. Turos

Higienista Wielkiej Armii – René-Nicolas Dufriche Desgenettes (1762–1837)

The Hygienist of the Grande Armee – René-Nicolas Dufriche Desgenettes (1762–1837)

Alicja Urbanik-Kopeć

Nonsens i lekarz bastard Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854–1918)

Nonsense and a bastard doctor Anna Tomaszewicz-Dobrska  (1854–1918)

 

NOVA LITTERARIA

Halina Lichocka

Z historii chemii i organizacji nauki w Królestwie Czech pod panowaniem Franciszka Józefa I. Recenzja: Soňa Štrbáňová, Bohuslav Raýman vědec, vlastenec a Evropan, Studie Národohospodářského Ústavu Josefa Hlávky, Praha 1/2019, s. 297.

Iwona Alechnowicz-Skrzypek

Estetyka filozoficzna Hermanna Cohena. Recenzja: Beata Trochimska-Kubacka, Filozofia Hermanna Cohena: estetyka w systemie krytycznego idealizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 365.

Monika Sroka-Bizoń

Recenzja: Descriptive Geometry, The Spread of a Polytechnic Art, The Legacy of Gaspard Monge, red. Évelyne Barbin, Marta Menghini, Klaus Volkert, Springer 2019 (Seria: International Studies in the History of Mathematics and its Teaching), s. 437, ilustr. 86

Jacek Knopek

O roli Polaków w dziejach państwa i narodu peruwiańskiego. Recenzja: Polacy w dziejach Peru. Los polacos en la historia del Peru, red. Stanisław Rakowicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 221, ilustr.

29:2020 z. 2

Marcin Dolecki

Wielka pasja do tego co najmniejsze. Życie i działalność Ludwika Wertensteina (1887–1945)

Great Passion for the Smallest Things. Life and Work of Ludwik Wertenstein (1887–1945)

STAROPOLSKA MEDYCYNA W ŚWIETLE BADAŃ LITERACKICH

Mariola Jarczykowa

Utyskiwania na zdrowie i porady medyczne w wybranych listach z XVI i XVII wieku

Medical Complaints and Medical Advice in Chosen Letters from 16th and 17th Centuries

Michał Kuran

Źródła barokowej wiedzy medycznej i ich autorytetu oraz zaufanie wobec leczących w świetle wybranych tekstów z pierwszej połowy XVII w. o zwalczaniu dżumy

Baroque Sources of Medical Knowledge and Trust Towards Physicians in the Light of Writing on the Plague from the First Part of 17th Century

Estera Lasocińska

O lekarstwach ludzkiej duszy. Wokół De remediis animi humani Stanisława Herakliusza Lubomirskiego

On the Remedies of the Mind. De remediis animi humani by Stanisław Herakliusz Lubomirski

Iwona Maciejewska

Niespełnione marzenie o potomku Magdaleny i Hieronima Radziwiłłów. Jak opisać bolesny problem?

The Unfulfilled Dream of a Child by Magdalena and Hieronim Radziwiłł. How to Describe a Painful Problem?

Barbara Milewska-Waźbińska

Między medycyną a literaturą. Parateksty łacińskich traktatów o kołtunie jako przejaw renesansowej erudycji

Between Medicine and Literature. Paratexts of Latin Treatises on the Polish Plait as Sign of Renaissance Erudition

Maciej Pieczyński

O monstrach, hybrydach i zgubnym działaniu wyobraźni

Of Monstrosities, Hybrids and Disastrous Imagination

Magdalena Piskała

Medycyna ze staropolskiego kalendarza

Medicine from the Old-Polish Calendar

Elwira Buszewicz

Medycyna i ułomności ciała w lirykach i epigramatach Alberta Inesa

Medicine and Body Disabilities in the Poems and Epigrams by Albert Ines

Monika Szczot

Diagnoza medyczna czy argumentacja retoryczna? Antyczna i staropolska satyra wierszowana wobec chorób duszy i ciała

Medical Diagnosis or Rhetoric? Ancient and Old-Polish Satiric Poems on the Subject Mental and Physical Health

Dariusz Śnieżko

Fraszka jako gatunek somatyczny

Epigram as a Somatic Genre

 

NOVA LITTERARIA

Justyna Humięcka-Jakubowska

Recenzja: Wioleta Muras, Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 303, ilustr.

Jerzy Supady

Recenzja: Anna Mateja, Recepta na adrenalinę. Napoleon Cybulski i krakowska szkoła fizjologów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 184.

Marcin Dolecki

Recenzja: Tomasz Pospieszny, Pasja i geniusz. Kobiety, które zasłużyły na Nagrodę Nobla, Wydawnictwo Po Godzinach, Warszawa 2019, s. 435, ilustr.

Krzysztof Maślanka

Uwagi na marginesie książki o historii teleskopów. Recenzja: Wilson Wall, A History of Optical Telescopes in Astronomy, Springer Nature, Switzerland Springer Nature Switzerland AG 2018 (seria: Historical & Cultural Astronomy)

Dorota Kozłowska

Bibliografia historii nauki i techniki za 2019 rok (wybór)

30:2021 z. 1

Łukasz Chodorowski

Starotestamentowe podejście do embrionu ludzkiego na tle innych kultur Bliskiego Wschodu

Old Testamentary Approach to a Human Embryo Against the Background of Other Middle East Cultures

Jacek Rodzeń

Syruć czy Chróścikowski? Wokół kwestii pierwszego polskiego autora publikacji z rachunku różniczkowego i całkowego

Syruć or Chróścikowski? Around the Issue of the First Polish Author of the Publication on the Differential and Integral Calculus

Alicja Zemanek, Piotr Köhler

„Mierz siłę na zamiary” – nauczanie botaniki w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

“Measure Your Strength Against Intentions” – Teaching of Botany at the Stefan Batory University in Vilnius (1919–1939)

Krzysztof Dąbrowski

Austriacki telegraf kolejowy systemu Aleksandra Baina

Austrian Railway Telegraph by Alexander Bain

Krzysztof Dąbrowski

Elektryczne przesyłanie obrazów na odległość

Long-distance Electronic Transmission of Images

Jan Koroński

Konstanty Holly (1954–1998). Życie i dzieło

Konstanty Holly (1954–1998). Life and Work

Zbigniew Hojka

Rudolf Ranoszek – życie i działalność naukowa (1894–1986)

Rudolf Ranoszek – Life and Work

 

NOVA LITTERARIA

Karolina Figaszewska

Recenzja: Antiphonarium Kielcense = Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.): wydanie fototypiczne z komentarzem, red. K. Bracha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2020, s. 744, ilustr.

Lidia Maria Czyż

Pokrewieństwa i koligacje sztuk wszelakich. Krew w nauce, literaturze i sztuce. Recenzja: Krew. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów, red. W. Ślusarczyk, R. Wilczyńska, G. Frischke, Episteme, Lublin 2020, s. 262, ilustr.

Wiesław Andrzej Kamiński

Recenzja: Andrzej Kajetan Wróblewski, Historia fizyki w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, s. 574, ilustr.

Jan Piskurewicz

Recenzja: Tomasz Pospieszny, Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce, Wydawnictwo Po Godzinach, Warszawa 2020, s. 397, ilustr.

Maciej Jasiński

Recenzja: Marco Bersanelli, Wielki spektakl na niebie. Osiem wizji wszechświata od starożytności do naszych czasów, Copernicus Center Press, Kraków 2020, s. 317, ilustr.

30:2021 z. 2

Roman Duda

Fenomen matematyki greckiej

The phenomenon of Greek mathematics

Maria Jóźwicka

Z dziejów i źródeł traktatu Przyczyny zjawisk naturalnych Plutarcha

Sources and studies of Quaestiones naturales by Plutarch

Paulina Pludra-Żuk

Nieznany spis zajęć na wydziale artium Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1474–1477

Unknown list of lectures at the Faculty of Arts of the University of Krakow 1474–1477

Mariusz Dworsatschek

Mapa historyczna a mapa dawna. Przegląd treści historycznych na wybranych mapach do końca XVIII w.

Historical map and the old map. Review of historical content on selected maps until the end of the 18th century

Katarzyna Borkowska

Wiersze dedykacyjne w dziełach Urania Propitia (1650) i Selenographia (1647) – analiza porównawcza

Dedication poems Urania Propitia (1650) and Selenographia (1647) – a comparative analysis

Justyna Rogińska

Między statusem pomocnicy a figurą samodzielnej badaczki. Obserwacje astronomiczne Marii Margarethy Kirch (1670–1720)

Between the status of a helper and the figure of an independent researcher. Astronomical Observations of Maria Margaretha Kirch (1670–1720)

Jarosław Kurkowski

Grand Tour Michała Borcha – życiowe rozterki uczonego arystokraty

Michał Borch’s Grand Tour – life musings of a learned aristocrat

Damian Kasprzyk

Początki regionalizmu na ziemiach polskich a francuskie wpływy intelektualne

The Beginnings of Regionalism in Poland and French Intellectual Influence

Bożena Płonka-Syroka, Jacek Adamski

Metody lecznicze opisane w czasopiśmie „Pamiętnik Lekarski Warszawski” z lat 1828–1829 i analiza ich potencjalnej skuteczności

Treatment Methods Described in „Pamiętnik Lekarski Warszawski” from 1828–1829 and the Analysis of their Potential Efficiency

Michał Jasiński

Działalność pedagogiczno-duszpasterska księdza Łukasza Cybika w Galicji i Królestwie Polskim

Father Luka Cybik: Trials and Tribulations of a Teacher and Orthodox Preacher in Austrian Galicia and the Kingdom of Poland

Aurika Ričkienė , Piotr Daszkiewicz, Tomasz Samojlik, Anastasia Fedotova

Ludwik Abramowicz’s collection of article clippings on the Białowieża Forest at the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

Zbiór wycinków prasowych o Puszczy Białowieskiej w archiwum Ludwika Abramowicza w Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk

Jan Piskurewicz

Stacja Naukowa PAU w Rzymie wobec prób jej przekształcania i upolityczniania w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939)

Polish Scientific Centre in Rome in the face of the attempts at its transformation and politicisation in the interwar period

 

NOVA LITTERARIA

Karolina Figaszewska

Problematyka badań fragmentów osieroconych w Europie i Polsce. Na marginesie książki Kathryn M. Rudy, Image, Knife, and Gluepot: Early Assemblage in Manuscript and Print, Open Book Publishers, Cambridge 2019, s. 374, ilustr.

Alicja Urbanik-Kopeć

Recenzja: Jolanta Kolbuszewska, Kobiety w drodze na naukowy Olimp… Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po 1989 rok), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Marcin Dolecki

Recenzja: Jan Grzanka, Między fizyką a filozofią. Filozofia przyrody i filozofia fizyki w pismach Mariana Smoluchowskiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2020

Maciej Jasiński

Recenzja: Chantal Grell, Jan Heweliusz i dwór francuski, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, PAN Biblioteka Gdańska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Gdańsk 2020 (Bibliotheca Heveliana, t. 3), s. 205, ilustr.

Dorota Kozłowska

Bibliografia historii nauki i techniki za 2020 rok (wybór)

30:2021 z. 3

Numer specjalny: Historiografia wojskowa w dwudziestoleciu międzywojennym

Karol Olejnik

Problematyka wojskowa w badaniach historyków poznańskich w latach 1919–1939

Military issues in the research of Poznań historians from 1919 to 1939

Jacek Jędrysiak

Działania Komisji Wojskowej na rzecz odtworzenia polskiej literatury militarnej w latach 1917–1918

Activities of the Military Commission for the restoration of Polish military literature from 1917 to 1918

Tadeusz Paweł Rutkowski

Między historiografią a apologią. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski i początki badań nad historią zbrojnych walk o niepodległość Polski (1923–1939)

Between historiography and apology: Institute for Research in the Modern History of Poland and the beginnings of research on the history of armed struggles for Poland’s independence (1923–1939)

Marta Cękalska

Działalność Samodzielnego Referatu (Wydziału) Wojen Dawnych Wojskowego Biura Historycznego w świetle planów pracy i sprawozdań z lat 1927–1939

Activities of the Independent Office (Department) of the Old Wars of the Military History Bureau in the light of work plans and reports from 1927 to 1939

Juliusz Tym

Kontrowersje wokół bitwy warszawskiej w historiografii polskiej w latach 1920–1939

Controversies over the Battle of Warsaw in Polish historiography from 1920 to 1939

Mateusz Drozdowski

Węzłowe problemy dziejów Legionów Polskich w historiografii wojskowej II Rzeczypospolitej

Key issues of the history of the Polish Legions in the historiography of the Second Polish Republic

Maciej Pieńkowski

Staropolska sztuka wojenna w badaniach pracowników Wojskowego Biura Historycznego: Antoniego Hniłki i Wacława Lipińskiego

Old Polish art of war in the research of Antoni Hniłko and Wacław Lipiński of the Military History Bureau

Piotr Puchalski

Pionier nie tylko kolonialny. Działalność naukowo-popularyzacyjna Mieczysława Lepeckiego na przykładzie biografii Maurycego Beniowskiego

Not just a colonial pioneer: Mieczysław Lepecki’s scholarly and popular activity on the example of the biography of Maurycy Beniowski

Mariusz Wołos

W służbie Marsa i Klio. Stanisław Krynicki „Tymkowicz”

In the service of Mars and Klio Stanisław ‘Tymkowicz’ Krynicki

Rafał Michliński

Karol Taube i jego wkład w rozwój historiografii wojskowej

Karol Taube and his contribution to the development of military historiography

Mariusz Mróz

Józef Andrzej Teslar i Teki Teslara

Józef Andrzej Teslar and the Teslar’s Files

Krzysztof Komorowski

Julian Stachiewicz jako historyk wojska i sztuki wojennej

Julian Stachiewicz as a historian of the military and the art of war

Jerzy Maroń

Otton Laskowski – współtwórca nowoczesnej polskiej historiografii militarnej

Otton Laskowski – cocreator of modern Polish military historiography

Mariusz Kolmasiak

Adam Borkiewicz – żołnierz i historyk

Adam Borkiewicz – soldier and historian

Waldemar Rezmer

Leon Mitkiewicz-Żółłtek – żołnierz, dyplomata, historyk

Leon Mitkiewicz-Żółłtek – soldier, diplomat, historian

Piotr Podhorodecki

Włodzimierz Gierowski – uczestnik walk o niepodległość, oficer dyplomowany Wojska Polskiego, historyk wojskowości

Włodzimierz Gierowski – freedom fighter, certified officer of the Polish Army, military historian

Andrzej Skalimowski

Służba wojskowa Józefa Sigalina i jego zapiski z bloków meldunkowych jako źródło do dziejów zagłady i odbudowy przedwojennej Warszawy

Józef Sigalin’s military service and his notes from the report logs as a source for the history of the destruction and reconstruction of Warsaw

 

NOVA LITTERARIA

Joanna Schiller-Walicka

Historia społeczna z seksem w tle. Rozważania o książce Alicji Urbanik-Kopeć Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu. Praca seksualna w XIX wieku na ziemiach polskich, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021, 284 s. (Seria Historyczna, nr 43)

Dobrochna Kałwa

Recenzja: Joanna Schiller-Walicka, Nauki humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze stulecie 1816–1915, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, 267 s. – Nauki humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Drugie stulecie 1915–2016, red. Joanna Schiller-Walicka, Wojciech Tygielski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, 307 s.

Krzysztof Maślanka

Globalna panorama polskiej matematyki. Recenzja: Roman Duda, Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury, Instytut Historii Nauki PAN, Aspra-JR, Warszawa 2019, 625 s.

Roman Murawski

Recenzja: Gottlob Frege, Korespondencja naukowa. Wydanie krytyczne, oprac. Gabriela Besler, Joanna Zwierzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, 600 s.

31:2022 z. 1

Krzysztof Bracha, Przemysław Nowak

Polonika w rękopisach średniowiecznych Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu. Stan i perspektywy badawcze

Polonica in medieval manuscripts of the Russian National Library in St Petersburg. State and perspectives of research

Wojciech Mrozowicz

Średniowieczne analecta czeskie w rękopisie z dawnej biblioteki kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy

Medieval Czech analecta in a manuscript from the former library of St Peter and Paul’s Church in Legnica

Jakub Jakubowski

Jacob Theodor Klein (1685–1759) jako kolekcjoner rysunku przyrodniczego oraz współpracownik rysowników i rytowników

Jacob Theodor Klein (1685–1759) as a collector of nature drawing and an associate of illustrators and engravers

Krzysztof Dąbrowski

Wczesna historia telegrafi i drukowanej

The early history of printing telegraphy

Dariusz Jarosz

Kultura i nauka w stosunkach polsko-belgijskich od lat czterdziestych do lat siedemdziesiątych XX w. w świetle najnowszych badań źródłowych

Culture and science in Polish-Belgian relations from the 1940s to the 1970s in the light of the latest archival research

Aleksandra Wójtowicz

O mocy sprawczej słów – przypadek placu i sal bez nazwy. Propozycja w obrębie nazewnictwa

On the agentic power of words: The case of a square and auditoria without a name

 

NOVA LITTERARIA

Bożena Urbanek

Ryszard Witold Gryglewski, Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach, cz. 1, Wydawnictwo UJ, Kraków 2021, 377 s.

Jan Woleński

Wiesław Wójcik, Uniwersalność matematyki w ujęciu historycznym, Wydawnictwo Naukowe UJD, Częstochowa 2021, 306 s.

Jerzy Pogonowski

Lech Maligranda, Witold Wnuk, 100 lat matematyki na Uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, 570 s.

Wojciech Gawlik

Józef Szudy, 100 lat optyki na Uniwersytecie Warszawskim (1921–2021), Wydawnictwa UW, Warszawa 2021, 205 s.

Zbigniew J. Wójcik

Piotr Franaszek, Paweł Grata, Anna Kozicka-Kołaczkowska, Mariusz Ruszel, Grzegorz Zamoyski, Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021, 247 s. Jerzy Skrzypczak, Ignacy Łukasiewicz i jego padewski rodowód. W 200. rocznicę urodzin, Urząd Gminy w Padwi Narodowej, Padew Narodowa 2022, 117 s.

Tadeusz Jurkowlaniec

Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Marcin Wiewióra, Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020, 416 s.

31:2022 z. 2

Jakub Jakubowski

Wkład Jacoba Theodora Kleina (1685–1759) w kolekcję Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku w świetle inwentarzy i opisów Friedricha Augusta Zorna von Plobsheim (1711–1789)

Jacob Theodor Klein’s (1685–1759) contributions to the collection of the Natural Society in Gdańsk in the light of inventories and descriptions by Friedrich August Zorn von Plobsheim (1711–1789)

Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller

Zbiór rękopisów biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk w świetle inwentarza z 1827 r.

Manuscript collection of the Warsaw Society of Friends of Science library in the light of an 1827 inventory

Alicja Urbanik-Kopeć

Zofia Daszyńska-Golińska – emancypantka, naukowczyni, polityczka

Zofia Daszyńska-Golińska – suffragette, academic, politician

Piotr Biliński

Wanda Pełczyńska w walce o niepodległość

Wanda Pełczyńska in the struggle for independence

Zofia Zielińska

Polityczny horyzont bp. Adama Krasińskiego w świetle Schyłku konfederacji barskiej Jerzego Michalskiego

Political horizon of Bishop Adam Krasiński in the light of Schyłek konfederacji barskiej [Twilight of the Bar Confederation] by Jerzy Michalski

 

NOVA LITTERARIA

Katarzyna Borkowska

Dzieło geograficzne Jana ze Stobnicy a renesansowa kultura literacka. Refleksje na marginesie książki Jan ze Stobnicy – Wprowadzenie do Kosmografii i Ptolemeusza, studium, tekst łaciński, komentarz i przekład oprac. Robert Zawadzki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Częstochowa 2021 (Biblioteka Długosza, t. 4), 352 s.

Geographical treaty by Jan of Stobnica and the Renaissance literary culture: Reflections on the margins of the book Jan ze Stobnicy – Wprowadzenie do Kosmografii i Ptolemeusza, studium, tekst łaciński, komentarz i przekład oprac. Robert Zawadzki[Jan of Stobnica – Introduction to Cosmography by Ptolemy, study, Latin text, commentary, and translation by Robert Zawadzki], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Częstochowa 2021 (Biblioteka Długosza, t. 4), 352pp

Robert Księżopolski

O historii psychiatrii i polskiego systemu opieki psychiatrycznej. Na marginesie książki Grzegorza Michalika Psychiatria w Polsce w latach 1945–1956. Nauka i opieka zdrowotna, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2021, 487 s.

History of psychiatry and the Polish psychiatric care system: On the margin of Grzegorz Michalik’s book Psychiatria w Polsce w latach 1945–1956. Nauka i opieka zdrowotna [Psychiatry in Poland from 1945 to 1956: Science and Healthcare], Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2021, 487 pp

Jacek Soszyński

Paweł Majewski, Mantykora. Wczesna historia encyklopedii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022 (Communicare: Historia i Kultura), 288 s.

Wojciech Gawlik

„Molecular Physics: An International Journal at the Interface Between Chemistry and Physics”” 2022, vol. 120, no 19–20 (Special Issue of Molecular Physics in Memory of Lutosław Wolniewicz)

Dorota Kozłowska

Bibliografia historii nauki i techniki za 2021 r. (wybór)

Bibliography of the history of science and technology for 2021 (selection)

32:2023 z. 1

Paweł Kras

Dyskusja o ślepocie i kolorach, czyli spór Andrzeja Gałki z Dobczyna z krakowskimi uczonymi o pisma Jana Wiklifa

The debate about blindness and colours: the controversy between Andrzej Gałka of Dobczyn and kracow scholars over John Wyclif’s writings

Katarzyna Borkowska

Korespondencja Jana Heweliusza z Eliaszem de Leonibus i Marią Cunitią

Correspondence between Johannes Hevelius, Elias de Leonibus and Maria Cunitia

Maciej Jasiński

Dwa listy S. Lubienieckiego do Wiszowatego

Two letters from Stanisław Lubieniecki to Andrzej Wiszowaty

Jarosław Kurkowski

Kwerendy źródłowe jako „sukurs” dla konfederatów (na podstawie korespondencji J.A. Jabłonowskiego)

Research queries as a ‘succour’ for the Confederates on the basis of Józef Aleksander Jabłonowski’s correspondence

Aleksandra Kuligowska

Wpisywanie Polski na mapę Europy. Listy w sprawie „Atlasu historycznego” (Maria Korzeniowska, Joachim Lelewel, Ignacy Żegota Onacewicz)

Putting Poland on the map of Europe. Letters on Polish Historical Atlas (Maria Korzeniowska, Joachim Lelewel, Ignacy Żegota Onacewicz)

Adam Poznański

Working on medieval manuscripts in the 19th century. Letter from Hermann Usener to Friedrich Haase

Praca ze średniowiecznymi rękopisami w XIX wieku. List Hermana Usenera do Friedricha Haasego

Dariusz J. Gwiazdowicz, Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan

Nietypowe okazy muzealne ptaków w korespondencji Witołda Ziembickiego (1874–1950) i Janusza Domaniewskiego (1891–1954) z lat 1925–1928

Unusual museum specimens of birds in the correspondence of Witołd Ziembicki (1874–1950) and Janusz Domaniewski (1891–1954) of the years 1925–1928

Aleksandra A. Wieczorkiewicz

Korespondencja Izabeli Nagórskiej do Poli Gojawiczyńskiej z lat 1946–1963

Letters from Izabela Nagórska to Pola Gojawiczyńska from 1946 to 1963

Piotr Węcowski

Niezrealizowane projekty Pracowni Edytorskiej Instytutu Historii PAN w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w świetle korespondencji mediewistów

Abandoned projects of the Editorial Department of the Institute of History of the Polish Academy of Sciences in the 1950s and 1960s in the light of medievalists’ correspondence

Grzegorz Bąbiak

„Jak wygląda sprawa wydania Pańskiej książki o Mandelsonie?” Listy Floriana Sokołowa do Jerzego W. Borejszy

‘How is the publication of your book on Mendelson going?’ Letters from Florian Sokołów to Jerzy W Borejsza

Grzegorz Bąbiak

„Rebus sic stantibus…” Lwowska korespondencja Wacława Olszewicza i Janiny Kulczyckiej-Saloni

‘Rebus sic stantibus…’ Lviv correspondence of Wacław Olszewicz and Janina Kulczycka-Saloni

Łukasz Własiuk

Listy Stefanii Skwarczyńskiej do Anatola Sterna

Letters from Stefania Skwarczyńska to Anatol Stern

Joanna Schiller-Walicka

Nieznane listy Andrzeja Walickiego do Isaiaha Berlina

Unknown letters from Andrzej Walicki to Isaiah Berlin

 

NOVA LITTERARIA

Jacek Soszyński

Mikołaj Oloch z Szamotuł, De hiis malis que aguntur in hoc Mundo. O niedolach, które rządzą na tym świecie; De curie miseria. O marności życia dworskiego, wydanie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i komentarz Mieczysław Mejor, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2022 (Bibliotheca Litterarum Medii Aevi, Artes–Opera, Opera nr 7), 94 s.

Magdalena Kamińska

Magdalena Zdrodowska, Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, 492 s.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT