Autorzy „Medycyna Nowożytna” 2015, z.2

13.01.2016 | 11.12.2021

Halina Bogusz – lekarz medycyny, pracownik naukowy Katedry i Zakladu Hiostorii Nauk Medycznych Uniwersytetu Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania – problematyka opieki nad umierającymi,  historia opieki paliatywno hospicyjnej w Polsce, i na świecie Adres e-mail: halina.bogusz@gmail.com

Hanna Democzko, historyk, kandydat nauk historycznych (dr), docent
Katedry Nauk Społecznych Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu
Medycznego, Adres e-mail: inio2@ukr.ne

Jaromir Jeszke historyk  i etnolog, dr hab. n. hum., profesor nadzwyczajny UAM i PAN, pracownik Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu i Instytutu Historii Nauki  PAN w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie teoretycznie ujętej historii medycyny, teorii i historii historiografii nauki polskiej oraz antropologii wiedzy i komunikacji międzykulturowej. Adres e-mail: jeszke@amu.edu.pl

Anita Magowska – dr hab. prof. UM, kierownik Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Główny zakres zainteresowań badawczych: historia prasy, ewolucja leku roślinnego, społeczny kontekst epidemii, kształtowanie się medycyny klinicznej w XIX w. w Polsce, farmacja i medycyna a literatura i sztuka. Adres e-mail: anitamagowska@yahoo.com

Anna Marek, dr hab. n. hum. historyk Śląski Uniwersytet Medyczny, Zainteresowania: historia medycyny XIX w. i okresu II wojny światowej. Adres e-mail:  anma99@o2.pl

Magdalena Paciorek dr n. hum. historyk, adiunkt Instytutu Historii Nauki PAN Zainteresowania: historia medycyny dwudziestolecia międzywojennego i okresu stalinowskiego. Adres e-mail: magda.pa@op.pl

Katarzyna Pękacka-Falkowska –  dr n. hum. historyk i socjolog, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; www: https://www.kzhnm.ump.edu.pl/214/dr-katarzyna-pekacka-falkowska

Bożena Płonka Syroka, dr hab. n. hum. historyk medycyny Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autor 7 książek i 150 artykułów  naukowych, redaktor ok. 70 monografii zbiorowych ujętych w 10 seriach wydawniczych. Zainteresowania: historia nauki nowożytnej i współczesnej oraz historia kultury europejskiej. Adres e-mail: bozena@plonka-syroka.pl

Igor Robak, historyk, doktor nauk historycznych (dr hab.), profesor, kierownik Katedry Nauk Społecznych Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Adres e-mail: robak@ukr.net

Tadeusz Srogosz, historyk, prof. dr hab., Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, adres: tadeusz.srogosz@ajd.czest.pl

Wiktor Szymborski, dr n. hum. historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: nowożytne dzieje zakonu braci kaznodziejów, historia życia codziennego oraz dzieje szkolnictwa dominikańskiego w epoce nowożytnej. Adres e-mail: wiktorszymborski@o2.pl

Anna Tatarkiewicz, dr n. hum. Historyk Zakład Historii Społeczeństw Antycznych; Instytut Historii; Wydział Historyczny UAM Zainteresowania: Funkcjonowanie miast rzymskich okresu Cesarstwa, Mitraizm, życie codzienne rzymskich kobiet, opieka nad dzieckiem w starożytnym Rzymie. Adres e-mail: ostia@amu.edu.pl

Maria Joanna Turos dr n. med. etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX wieku, kolekcjoner. Zainteresowania: rekonstrukcja historyczna w jej wymiarze naukowym. Adres e-mail: maria.turos@wum.edu.pl

Bożena Urbanek, prof. dr hab. n. hum. historyk medycyny, Instytut Historii Nauki PAN, Adres e-mail: bozenaurbanek@wp.pl

Wojciech Wrzosek prof. zwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zainteresowania: epistemologia i metodologia nauk historycznych, współczesna historiografia, podstawy myślenia historycznego. Autor kilkunastu książek, z których najważniejsze to Historia -Kultura – Metafora (1995, 2010) i O myśleniu historycznym (2009), członek kilkunastu gremiów redakcyjnych czasopism, szef Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego. Adres e-mail: wrzosekster@gmail.com

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT