Autorzy

05.10.2015 | 11.12.2021

 

„Medycyna Nowożytna” 2013, z.1.

 1. Grassmann Magdalena – dr n. med., historyk medycyny, historyk, kierownik Samodzielnej Pracowni oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania: historia lecznictwa na terenie Kresów Wschodnich w XIX–XX w., medycyna ludowa, muzealnictwo medyczne w Polsce i na świecie. magdalena.grassmann@umwb.edu.pl
 2. Magowska Anita – dr hab., kierownik Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zainteresowania: historia prasy, historia medycyny i farmacji, etyka.anitamagowska@yahoo.com
 3. Ogiewa Monika – mgr historii, doktorantka w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania: życie codzienne w epoce nowożytnej, czego odzwierciedleniem jest przygotowywana dysertacja doktorska o życiu codziennym na dworze księcia szczecińskiego Jana Fryderyka. monika.ogiewa@univ.szczecin.pl
 4. Płonka-Syroka Bożena – dr. hab., prof., kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Sekcji Antropologii Nauki Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie. Zainteresowania: historia medycyny nowożytnej w Europie w ujęciu porównawczym, antropologia wiedzy, historia kultury i obyczajów w Europie nowożytnej i współczesnej, metodologia historii i historia historiografii i nauki. Główne publikacje: Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007; Medycyna w historii i w kulturze. Studia z antropologii wiedzy, Wrocław 2013; serie wydawnicze: „Antropologia wiedzy”; „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”; „Antropologia emocji”; „Antropologia miłości”; „Orbis exterior – orbis interior”.bozena@plonka-syroka.pl
 5. Turos Maria Joanna – dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner. Zajmuje się rekonstrukcją historyczną w jej wymiarze naukowym.maria.turos@um.edu.pl
 6. Złota Agnieszka – mgr historii (spec. filozoficzno-religioznawcza), mgr filologii polskiej, doktorantka w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: filozofia medycyny, eksperymenty medyczne, choroby obozowe. Autorka dwóch zbiorów poetyckich: Rachunek skupienia (2011), Studium filozofii i upadku (2012). Uczestnik Towarzystwa Literackiego Litwa, członek zespołu redakcyjnego częstochowskiego magazynu literackiego „GALERIA”.agnieszkazlota@poczta.fm

„Medycyna Nowożytna 2013, z.2.

 1. Grassmann Magdalena – dr n. med., historyk, historyk medycyny, kierownik Samodzielnej Pracowni oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania: historia lecznictwa na terenie Kresów Wschodnich w XIX–XX w., medycyna ludowa, muzealnictwo medyczne w Polsce i na świecie. magdalena.grassmann@umwb.edu.pl
 2. Jagla Jowita – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki. Uniwersytet Łódzki Zainteresowania: ikonografii a średniowieczna, gest wotywny oraz związki sztuki i medycyny.jovita7@wp.pl
 3. Kwiatkowska Beata A. – mgr historii, absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.beata.a.kwiatkowska@op.pl
 4. Marek Anna dr n. hum., historyk, adiunkt Zakładu Historii i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania: historia powstania warszawskiego, historia medycyny i farmacji XIX w.anma99@o2.pl
 5. Olczak-Kardas Monika – dr n. hum., adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania: historia książki 1918–1939.monika.olczak-kardas@ujk.edu.pl
 6. Paciorek Magdalena – dr n. hum., historyk, adiunkt IHN PAN. Zainteresowania: medycyna w okresie międzywojennym i w okresie stalinowskim.magda.pa@op.pl
 7. Pękacka-Falkowska Katarzyna – dr n. hum. w zakresie historii (specjalność: historia nowożytna), absolwentka socjologii i historii, tłumaczka; adiunkt w Katedrze Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zainteresowania: społeczna historia medycyny, historia ciała, historia dyskursu naukowego, filozofii a nowożytna.pekacka@gmail.com
 8. Robak Igor J. – prof. dr hab., historyk, kierownik Katedry Nauk Społecznych Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Charkowie. Zainteresowania: historia ochrony zdrowia na Ukrainie w XVIII–XX w.robak@ukr.net
 9. Srogosz Tadeusz – prof. dr hab., historyk, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: historia medycyny, historia historiografii, historia administracji, historia wojskowości.tadeusz.srogosz@ajd.czest.pl
 10. Turos Maria Joanna – dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner. Zajmuje się rekonstrukcją historyczną w jej wymiarze naukowym.maria.turos@wum.edu.pl

„Medycyna Nowożytna” 2014, z.1

 1. Felchner Andrzej – prof. zw. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, od 10 lat w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych, aktualnie kierownik Zakładu Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia. Publikacje głównie interdyscyplinarne: historia oświaty, medycyny, regionalna oraz wojskowości, jak również problemy wychowania.felchner@piotrkow.net.pl
 2. Hombek Danuta – prof. n. hum. w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W swoich badaniach zajmuje się prasą wychodzącą w XVIII w. na terenach Rzeczypospolitej w jej granicach przedrozbiorowych.danuta.hombek@ujk.edu.pl
 3. Kowalski Hubert dr n. hum., adiunkt w Zakładzie Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w: „Roczniku Warszawskim”, „Kronice Zamkowej”, „Kontekstach” i „Pegasusie”. Hubert.Kowalski@adm.uw.edu.pl
 4. Kuźma-Markowska Sylwia – dr n. hum., historyk i amerykanistka, adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, autorka książki Zdrowe matki, chciane dzieci. Ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois, 1923–1941 (Warszawa 2009). Zainteresowania: historia kobiet, społeczna historia medycyny oraz gender studies.sylwiakuzma@gmail.com
 5. Syguda Magdalena – mgr historii, obecnie doktorantka w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: historia medycyny, historia niemieckich obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich.syguda.magdalena@tlen.pl
 6. Turos Maria Joanna – dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner. Zajmuje się rekonstrukcją historyczną w jej wymiarze naukowym.maria.turos@wum.edu.pl
 7. Warmuzińska-Wnuk Joanna – dr nauk farm. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. lux13@wp.pl
 8. Wojciechowska Beata – prof. dr hab. UJK, historyk, mediewistka. Zainteresowania: kultura Polski średniowiecznej, obrzędowość, religijność, ekskomunikowani, medycyna średniowieczna. Autorka dwóch monografii, kilkudziesięciu artykułów oraz współredaktorka kilku publikacji.beatawoj@vp.pl
 9. Wypustek Andrzej – dr hab., historyk starożytności i wykładowca w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, tłumacz, eseista i popularyzator nauki. Specjalizuje się w historii życia prywatnego Greków i Rzymian, historii magii w starożytności grecko-rzymskiej oraz wczesnego chrześcijaństwa.wypustek@uni.wrc.pl

„Medycyna Nowożytna” 2014 z. 2.

 1. Bednarz-Grzybek Renata, dr n. hum., historyk i pedagog, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: historia lecznictwa uzdrowiskowego, edukacja i wychowanie kobiet, pomoc społeczna w ujęciu historycznym. renatabednarz@o2.pl
 2. Grassmann Magdalena, dr n. med., historyk medycyny, kierownik Samodzielnej Pracowni oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: historia lecznictwa na trenie Kresów Wschodnich w XIX i XX w., medycyna ludowa, muzealnictwo medyczne w Polsce i na świecie. magdalena.grassmann@umwb.edu.pl
 3. Izabela Krasińska, dr n. hum., historyk i bibliolog, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania: historia książki i prasy XIX i początków XX w., historia społeczna, gospodarcza, kulturalna i oświatowa ziem polskich w dobie niewoli narodowej, historia uzależnień. izabela.krasinka@ujk.edu.pl
 4. Lusek Joanna, dr n. hum., historyk, pedagog, muzealnik. Kierownik Działu Kresów i Kultur Pogranicza Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, członek Pracowni Organizacyjnych i Prawnych aspektów Historii Medycyny na Śląsku Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: historia medycyny i farmacji, historia oświaty i wychowania oraz historia wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. joannalusek@op.pl
 5. Paciorek Magdalena, dr n. hum., historyk, adiunkt w Sekcji Historii Nauk Medycznych w Instytucie Historii Nauk PAN w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia medycyny dwudziestolecia międzywojennego i okresu stalinowskiego. magda.pa@op.pl
 6. Paluchowski Piotr, dr n. hum. o specjalności historia nowożytna, asystent Zakładu Historii i Filozofii i Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz adiunkt Działu Historii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zainteresowania badawcze: gdański rynek czytelniczy w XVII–XVIII w. (m.in. gazety drukowane, kalendarze), medycyna pomorska okresu nowożytnego (do końca XVIII w.), dzieje oświecenia.piotpal@poczta.onet.pl
 7. Sławiński Piotr, dr n. hum., historyk. Zainteresowania badawcze: historia społeczna, gospodarcza i oświatowa ziem polskich w dobie niewoli narodowej, historia książki i prasy, kultura religijna.
 8. Szarszewski Adam, dr n. med., dr hab. n. hum., adiunkt Zakładu Historii i Filozofii i Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor m.in. opracowań dotyczących dziejów medycyny gdańskiej oraz historii etyki lekarskiej.aszar@gumed.edu.pl
 9. Szymczyk Katarzyna, asystentka w Zakładzie Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia Instytutu Nauk Pedagogicznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowania badawcze: historia i teorie wychowania oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Tematyka badawcza związana jest z sytuacją dzieci i młodzieży w II Rzeczypospolitej, w szczególności z opieką społeczną kierowaną do najmłodszych.
 10. Ślusarczyk Wojciech, dr n. hum. w zakresie historii, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, asystent w Zakładzie Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kustosz w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii polskiego aptekarstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.wojciech.sluszarczyk@cm.umk.pl

„Medycyna Nowożytna” 2015, z.1

 1. Gryglewski Ryszard W., historyk medycyny, dr hab. n. hum. prof. UJ, pracownik Katedry Historii Medycyny UJ CM.  Główne zainteresowania: rozwój historiografii i filozofii medycyny w Polsce, historia szkół lekarskich, historia odkryć naukowych w medycynie. Adres mail: ryszard.gryglewsk@uj.edu.pl
 2. Kuras Katarzyna, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się czasami nowożytnymi ze szczególnym uwzględnieniem wieku XVIII. Jest autorką książki Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich (Kraków 2010), kilkunastu artykułów i biogramów w „Polskim Słowniku Biograficznym”. Zajmuje się kulisami funkcjonowania władzy oraz dworami i kulturą dworską w nowożytnej Europie. Adres mail: katarzyna.kuras@uj.edu.pl
 3. Ogłódek Barbara,  magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej I resocjalizacji oraz magister farmacji, studentka studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym SUM. Adres mail: badolph@interia.pl
 4. Robak Igor J., prof. dr hab., historyk, kierownik Katedry Nauk Społecznych Narodowego Uniwersytetu  Medycznego w Charkowie. Zainteresowania: historia ochrony zdrowia na Ukrainie w XVIII – XX w., zwłaszcza historia środowiska medycznego i nauczania medycyny w Charkowie. Adres mail: robak@ukr.net
 5. Srogosz Tadeusz, prof. dr hab., historyk, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: historia medycyny, historia historiografii, historia administracji, historia wojskowości. Adres mail: tadeusz.srogosz@ajd.czest.pl
 6. Turos Maria Joanna, dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner, zainteresowania rekonstrukcja historyczna. Adres mail: maria.turos@wum.edu.pl

„Medycyna Nowożytna” 2015, z.2

 1. Halina Bogusz, lekarz medycyny, pracownik naukowy Katedry i Zakladu Hiostorii Nauk Medycznych Uniwersytetu Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania – problematyka opieki nad umierającymi,  historia opieki paliatywno hospicyjnej w Polsce, i na świecie Adres e-mail:  halina.bogusz@gmail.com
 2. Hanna Democzko, historyk, kandydat nauk historycznych (dr), docent Katedry Nauk Społecznych Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Adres e-mail: inio2@ukr.ne
 3. Jaromir Jeszke, historyk  i etnolog, dr hab. n. hum., profesor nadzwyczajny UAM i PAN, pracownik Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu i Instytutu Historii Nauki  PAN w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie teoretycznie ujętej historii medycyny, teorii i historii historiografii nauki polskiej oraz antropologii wiedzy i komunikacji międzykulturowej. Adres e-mail: jeszke@amu.edu.pl
 4. Anita Magowska, dr hab. prof. UM, kierownik Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Główny zakres zainteresowań badawczych: historia prasy, ewolucja leku roślinnego, społeczny kontekst epidemii, kształtowanie się medycyny klinicznej w XIX w. w Polsce, farmacja i medycyna a literatura i sztuka. Adres e-mail: anitamagowska@yahoo.com
 5. Anna Marek, dr hab. n. hum. historyk Śląski Uniwersytet Medyczny, Zainteresowania: historia medycyny XIX w. i okresu II wojny światowej. Adres e-mail:  anma99@o2.pl
 6. Magdalena Paciorek, dr n. hum. historyk, adiunkt Instytutu Historii Nauki PAN Zainteresowania: historia medycyny dwudziestolecia międzywojennego i okresu stalinowskiego. Adres e-mail: magda.pa@op.pl
 7. Katarzyna Pękacka-Falkowska,  dr n. hum. historyk i socjolog, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; www: https://www.kzhnm.ump.edu.pl/214/dr-katarzyna-pekacka-falkowska
 8. Bożena Płonka Syroka, dr hab. n. hum. historyk medycyny Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autor 7 książek i 150 artykułów  naukowych, redaktor ok. 70 monografii zbiorowych ujętych w 10 seriach wydawniczych. Zainteresowania: historia nauki nowożytnej i współczesnej oraz historia kultury europejskiej. Adres e-mail: bozena@plonka-syroka.pl
 9. Igor Robak, historyk, doktor nauk historycznych (dr hab.), profesor, kierownik Katedry Nauk Społecznych Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Adres e-mail: robak@ukr.net
 10. Tadeusz Srogosz, historyk, prof. dr hab., Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, adres: tadeusz.srogosz@ajd.czest.pl
 11. Wiktor Szymborski, dr n. hum. historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: nowożytne dzieje zakonu braci kaznodziejów, historia życia codziennego oraz dzieje szkolnictwa dominikańskiego w epoce nowożytnej. Adres e-mail: wiktorszymborski@o2.pl
 12. Anna Tatarkiewicz, dr n. hum. Historyk Zakład Historii Społeczeństw Antycznych; Instytut Historii; Wydział Historyczny UAM Zainteresowania: Funkcjonowanie miast rzymskich okresu Cesarstwa, Mitraizm, życie codzienne rzymskich kobiet, opieka nad dzieckiem w starożytnym Rzymie. Adres e-mail: ostia@amu.edu.pl
 13. Maria Joanna Turos, dr n. med. etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX wieku, kolekcjoner. Zainteresowania: rekonstrukcja historyczna w jej wymiarze naukowym. Adres e-mail: maria.turos@wum.edu.pl
 14. Bożena Urbanek, prof. dr hab. n. hum. historyk medycyny, Instytut Historii Nauki PAN, Adres e-mail: bozenaurbanek@wp.pl
 15. Wojciech Wrzosek, prof. zwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zainteresowania: epistemologia i metodologia nauk historycznych, współczesna historiografia, podstawy myślenia historycznego. Autor kilkunastu książek, z których najważniejsze to Historia -Kultura – Metafora (1995, 2010) i O myśleniu historycznym (2009), członek kilkunastu gremiów redakcyjnych czasopism, szef Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego. Adres e-mail: wrzosekster@gmail.com

„Medycyna Nowożytna” 2016, z.1

 1. Golańska-Kozubek Katarzyna – diagnosta laboratoryjny, absolwent Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, asystent w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, doktorant Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mail: kaska.go@gmail.com
 2. Korpalska Walentyna Krystyna – historyk dr hab. n. hum. Kierownik Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, email: wkorpalska@wp.pl
 3. Kowalska Barbara – historyk, pracownik Instytutu Historii, (Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej) Akademii im. J. Długosza w Częstochowie; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie. Zainteresowania: specjalizuje się w badaniach nad średniowieczną hagiografią, dziejami Kościoła tej epoki, zwłaszcza średniowiecznym ruchem monastycznym; historia mentalności oraz szeroko rozumiana symbolika kultury średniowiecznej. Jest autorką książki Święta Kinga-rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze, wyd. AVALON, Kraków 2008. Mail: barbara_kowalska@op.pl
 4. Łopatecki Karol – dr hab. absolwent prawa i historii, adiunkt w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku. W latach 2009-2015 sekretarz Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. W 2011 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną: Disciplina militaris w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Zainteresowania autora skupiają się wokół prawa wojskowego i rewolucji militarnej okresu nowożytnego. Mail: karollopatecki@gmail.com
 5. Maciejewski Marek – dr n. med., zatrudniony w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy, email: maciejewski_marek@ wp.pl
 6. Rutkowska Elżbieta – dr n. farm. Pracownik naukowy Zakładu Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zainteresowania tematyczne: historia leków, historia aptekarstwa mail: elzbieta.rutkowska@umb.edu.pl
 7. Wiktorowski Grzegorz – antropolog kultury i etnolog, doktorant Studium Nauk o Kulturze Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze obejmują antropologię medycyny wraz z antropologią ciała i seksualności, antropologię wiedzy i historię nauki zorientowaną kulturalistycznie, antropologię religii oraz współczesnych ruchów religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem protestantyzmu obszaru anglosaskiego. Mail: grzegorz.wiktorowski@umed.edu.pl

„Medycyna Nowożytna” 2016, z.2

 1. Celnik Hanna – lekarz, doktorat z zakresu historii medycyny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; od kilkunastu lat pracuje w Zakładzie Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (dawniej Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji). Mail: hcelnik@wum.edu.pl
 2. Ciesielska Maria – dr nauk medycznych w dziedzinie historii medycyny, lekarz specjalista medycyny rodzinnej, przewodnicząca Sekcji Historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Publikuje artykuły związane z losami lekarzy w trakcie II Wojny Światowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień medycznych związanych z niemieckimi obozami koncentracyjnymi, działalnością sanitariatu w więzieniach Gestapo oraz szpitalnictwem w getcie warszawskim. Współpracuje z Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka Nagrody KLIO w kategorii Varsaviana za książkę historyczną roku 2015 pt. „Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”. Mail: drmariaciesielska@gmail.com
 3. Leśniewski Krzysztof – prof. KUL, dr hab. kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przedmiotem jego badań naukowych są: antropologia chrześcijańska, duchowość prawosławna, terapia hezychastyczna, choroba i zdrowie w dziejach chrześcijaństwa. Opublikował m.in. „Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka (Lublin 2006), „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz…?”. Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej (Lublin 2015). Mail: lesniq@gmail.com
 4. Pękacka-Falkowska Katarzyna – dr n. hum. w zakresie historii (specjalność: historia nowożytna), absolwentka socjologii i historii, tłumaczka; adiunkt w Katedrze Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zainteresowania: społeczna historia medycyny, historia ciała, historia dyskursu naukowego, filozofia nowożytna; e-mail: pekackafalkowska@ump.edu.pl
 5. Paszyński Wojciech – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Obecnie związany z Katedrą Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dysertację obronił w 2015 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej). Ukończył studia wyższe w zakresie historii (2011) i archeologii (2008) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kręgu zainteresowań autora mieści się: historia nauki, historia medycyny, historiografia oraz szeroko pojęta kultura staropolska. Mail: wojciechpaszynski@wp.pl
 6. Raubo Agnieszka – dr, literaturoznawca (literatura staropolska), adiunkt w Zakładzie Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze i kulturze renesansowej, zwłaszcza na piśmiennictwie medycznym tej epoki. Zajmuje się również problematyką rzetelności naukowej oraz naruszeniami prawa autorskiego. Skończyła studia podyplomowe z ochrony własności intelktualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW w Warszawie. Publikowała m.in. w „Ruchu Literackim” (Filozof jako lekarz, mag i badacz gwiazd. Z rozważań nad postacią filozofa w polskiej literaturze renesansowej, 2007), „Symbolae Philologorum Posnaniensium” (Antyczne źródła renesansowej teorii afektów, 2012) , „Przestrzeniach Teorii” (Zapomniane dzieła Daniela Naborowskiego „De temperamentis disputatio medica” (1593), 2015) czy tomie zbiorowym „Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach” („Łatwo wpada w gniew i ból, ale i łatwo powraca do wdzięczności”. Afekty w świetle teorii czterech temperamentów w piśmiennictwie XVI stulecia; 2016). Mail: agnieszkaraubo@poczta.fm
 7. Wdowiak Lilianna – dr n. hum. historyk medycyny specjalizujący się w problematyce etnomedycznej i etnofarmakologicznej. Kierownik Samodzielnej Pracowni Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Mail: lilianna.wdowiak@pum.edu.pl

„Medycyna Nowożytna” 2017, z.1

 1. Angutek Dorota – etnolog i kulturoznawca. Specjalizuje się w zakresie antropologii historycznej, antropologii zmysłów, antropologii krajobrazu kulturowego. Studia magisterskie w zakresie etnogra- fi i ukończyła w 1989 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989–2000 asystent w Instytucie Kulturoznawstwa na UAM. Doktorat w zakresie kulturoznawstwa w macierzystym instytucie (2001). Od 2002 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w charakterze antropologa kulturowego. Do ważniejszych prac autorki należą książka Kulturowe wymiary krajobrazu (2013) oraz Krajobrazy. Antologia tekstów, współredagowana z Beatą Frydryczak, a także artykuły Rozważania nad magiczną ekwiwalencją materii i dźwięku w braminizmie i pitagoreizmie (2008), Kanadyjska antropologia zmysłów – alternatywa wobec postmodernizmu (2010). Adres e-mail: angutek@wp.pl
 2. Gala Olga – absolwentka analityki medycznej oraz farmacji na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyczno- -Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku Chemia z elementami ochrony środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania: historia medycyny i farmacji, diabetologia, fi toterapia, dietetyka kliniczna. Adres e-mail: ogala@wp.pl
 3. Kuźma-Markowska Sylwia – dr n. hum., amerykanistka, adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN; autorka książek, m.in. Zdrowe matki chciane dzieci. Ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois 1923–1941 (2009). Zainteresowania: historia kobiet, społeczna historia medycyny oraz gender studies. Adres e-mail: sylwiakuzma@gmail.com
 4. Surdacki Marian – prof. dr hab. Od czasu studiów historycznych (1975–1980) związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Staż naukowy na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie (1980–1981). Stypendysta Uniwersytetu w Perugii (1980, 1986), Szkoły Historycznej Włosko-Polskiej w Rzymie (1988–1989), Fundacji Lanckorońskich (1994, 2001, 2006). Visiting Professor uniwersytetów w Rzymie (Lumsa), Mediolanie (Sacro Cuore), Bari (Aldo Moro). Autor książek: Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku (1992), Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku (1998), Il brefotrofi o dell’ospedale di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo (2002), Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV–XVIII wiek (2004); Urzędów w XVII–XVIII wieku. Miasto – Społeczeństwo – Życie codzienne (2007). Zainteresowania: historia opieki społecznej, historia wychowania, dzieje miast, regionalizm. Inicjator odzyskania prawa miejskiego dla Urzędowa (2015). Adres e-mail: msurd@kul.lublin.pl
 5. Robak Igor – dr n. historycznych (dr hab.), profesor, historyk, kierownik Katedry Nauk Społecznych Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Adres e-mail: robak@ukr.net • Srogosz Tadeusz – prof. dr hab., historyk, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Adres mail.: tadeusz@tsrogosz.pl
 6. Turos Maria Joanna – dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner. Zainteresowania: rekonstrukcja historyczna. Adres e-mail: mturos@wum. edu.pl • Urbanek Bożena – prof. dr hab. n. hum., historyk medycyny, zatrudniona w Instytucie Historii Nauki PAN. Zainteresowania: historia medycyny i farmacji XIX i XX w. Adres e-mail: mturos@wum.edu.pl
 7. Urbanek Bożena – prof. dr hab. n. hum., historyk medycyny, zatrudniona w Instytucie Historii Nauki PAN. Zainteresowania: historia medycyny i farmacji XIX i XX w. Adres e-mail: bozenaurbanek@wp.pl

„Medycyna Nowożytna” 2017, z.2

 1. Grassmann Magdalena – dr n. med., historyk, historyk medycyny, kierownik Samodzielnej Pracowni oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania: muzealnictwo medyczne, dziedzictwo polskiej myśli lekarskiej na świecie, historia lecznictwa na terenie Kresów Wschodnich. Mail: magdalena.grassmann@umwb.edu.pl
 2. Krasińska Izabela – dr n. hum., bibliolog, prasoznawca i historyk, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania: historia uzależnień, historia książki i prasy XIX i początków XX w.,  historia społeczna, gospodarcza, kulturalna i oświatowa ziem polskich w dobie niewoli narodowej.  Mail:izabela.krasinska@ujk.edu.pl
 3. Skalski Piotr – absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Laureat X Jubileuszowego Przeglądu Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji organizowanego przez Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Sekcję Historii Chemii i Farmacji Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Asystent w Katedrze i  Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych macierzystej uczelni. Zainteresowania: problemy z zakresu epidemiologii XX w., współczesna historia farmacji. Mail: skal.p@ump.edu.pl
 4. Rafalski Marek – dr n. hum, pielęgniarz operacyjny absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku z siedzibą w Ciechanowie, Wydział Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. onkowawel@op.pl
 5. Tucholski Zbigniew – dr hab. n. hum. pracownik naukowy Instytutu Historii Nauk i. L i A. Binkermajerów PAN. Mail: https://www.ihnpan.pl/dr-zbigniew-tucholski/
 6. Turos Maria Joanna – dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner, zainteresowania rekonstrukcja historyczna. Mail: mturos@wum.edu.pl
 7. Żalnora Aistis – mgr historii, dr w dziedzinie nauk zdrowia publicznego, młodszy asystent Instytutu Nauk Zdrowia, wykładowca Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego zainteresowania: medycyna i zdrowotność publiczna w okresie międzywojennym; historia USB, historia Uniwersytetu Wileńskiego. Mail : aistis.zalnora@mf.vu.lt

„Medycyna Nowożytna” 2018, z.1

 1. Doležal Horst – chemik, członek Austriackiego Towarzystwa Genealogicznego “Adler” w Wiedniu. Zainteresowania badawcze: historia medycyny i zawodów medycznych.
 2. Lusek Joanna – dr n. hum.; historyk, muzealnik, pedagog. Kierownik Działu Historii w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu; opiekun merytoryczny projektu Archiwum Historii Mówionej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu,; członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny. Zainteresowania badawcze: historia medycyny i farmacji, historia oświaty i wychowania oraz historia wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. e-mail: joannalusek@wp.pl
 3. Mencner Łukasz – absolwent filologii angielskiej, doktorant Wydziału Nauki o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. e-mail: lukasz.mencner@gmail.com
 4. Okoniewska Katarzyna – mgr chemii i historii, obecnie doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmująca się medycyną obozową. Autorka książki Zbrodniczy medycy. Lekarze z Auschwitz. Zainteresowania naukowe to: historia medycyny, medycyna sądowa, obozy koncentracyjne, sfragistyka, literatura, film. e-mail:katarzyna.okoniewska86@gmail.com
 5. Piszczatowska Marta –mgr historii, historyk medycyny, pracownik Samodzielnej Pracowni oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: muzealnictwo medyczne, muzea medyczne w Wielkiej Brytanii, historia ginekologii i położnictwa, historia in vitro. e-mail: marta.piszczatowska@umb.edu.pl
 6. Płonka–Syroka Bożena –prof. dr n. hum. Od 2007 r. kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Redaktor 11 serii wydawniczych, takich jak m.in.: Studia z Dziejów Kultury Medycznej, Kultura uzdrowiskowa w Europie, Lek roślinny, Leki i choroby odzwierzęce, Historia diety i kultury odżywiania, Orbis exterior – orbis interior, Antropologia wiedzy, Antropologia emocji. Zainteresowana: historia medycyny nowożytnej, metodologia historii nauki i historia historiografii nauki. e-mail: bozena@plonka-syroka.pl
 7. Turos Maria Joanna –dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner, zainteresowania rekonstrukcja historyczna. e-mail: mturos@wum.edu.pl
 8. Urbanek Bożena – prof. dr hab. n. hum., historyk medycyny, zatrudniona w Instytucie Historii Nauki PAN. Zainteresowania: historia medycyny i farmacji XIX i XX w e- mail: bozenaurbanek@wp.pl

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT