Bartosz Kozak, MEng; PhD

26.01.2021 | 22.03.2023

Assistant Professor

History of Technology Research Unit

Room A02

Phone +48 22 65 72 836

Office hours: last Wednesday of the month 12pm–2pm

E-mail: bartosz.kozak@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0001-5940-3005

Academic interests

 • History of technology and forestry
 • History of the Old-Polish Industrial Region
 • History of the Świętokrzyskie region

Education, academic degrees and titles

 • 2019 PhD in humanities – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, dissertation title: Leśne koleje wąskotorowe w Górach Świętokrzyskich [Forest narrow-gauge railways in the Świętokrzyskie Mountains]
 • 2011 PhD in forestry science, Faculty of Forestry at Warsaw University of Life Sciences, dissertation title: Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) leśnych zbiorowisk roślinnych Gór Świętokrzyskich [Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) communities in forest plant associations of the Świętokrzyskie Mountains]
 • 2006 Master of Engineering, Faculty of Forestry at Warsaw University of Life Sciences, thesis title: Porównanie klasycznej i niemieckiej metody prognozowania występowania pierwotnych szkodników sosny [Comparison of classic and German methods of forecasting activities of primary vermins of the pine]

Employment

 • 2021– Assistant Professor at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2020– Research Assistant at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Membership in scientific societies and organisations

 • 2018– Kielce Scientific Association
 • 2008–2011 Polish Entomological Society
 • 2002– Polish Tourist and Sightseeing Society

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Zagnańskie kolejki wąskotorowe, wyd. II, Kielce 2016, 190 s.
 • Zagnańskie kolejki wąskotorowe, Warszawa 2009, 202 s.

Chapters in edited volume

 • 8.4. Dziedzictwo poprzemysłowe i techniczne, [w:] A. Świercz red., Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego pod redakcją Anny Świercz, Wydawcy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce 2022, s. 521-572.
 • Z. Tyczyński, P. Gawron, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, 2021, Przystanek 4: Historia kamieniarstwa w Dołach Biskupich [w]: red. A. Fijałkowska-Mader, K. Szadkowska, Atrakcje turystyczne Gminy Kunów. Przewodnik po ścieżce geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”, Kielce, s. 36–58.
 • Powstanie Styczniowe we wschodniej części Puszczy Świętokrzyskiej [w]: A. Dąbrowski red. 150-lecie Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie. Wydanie II, uzupełnione. Wydawnictwo „Radostowa”, Starachowice 2014, s. 121–127.

Articles

 • Instrukcyja dla urzędników, oficjalistów i węglarzy leśnych z 1826 r. Nieudana próba modernizacji rządowego węglarstwa w Królestwie Polskim (1826–1829). Instructions for Officials, Clerks, and Forest Charcoalers (1826). An Unsuccessful Attempt to Modernize the Governmental Charcoal Industry in the Kingdom of Poland (1826–1829), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 67, nr 4, 2022, s. 103–147.
 • A. Fijałkowska-Mader, A. Stoiński, Z. Tyczyński, P. Gawron, B. Kozak, P. Król, W. Trela, Historia eksploatacji surowców skalnych w dolinie Świśliny (Góry Świętokrzyskie), „Przegląd Geologiczny”, vol. 70, nr 2, 2022, ISSN-0033-2151, s. 100–114.
 • Pozostałości domniemanych cegielni benedyktyńskich na południowym zboczu Łyśca, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 29 (33), 2022, s. 104–110.
 • Domniemane cmentarzysko kurhanowe w rejonie Łyśca, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 30 (34), 2022, s. 112–115.
 • Opis lasów i gospodarki leśnej ekonomii samsonowskiej z 1809 roku, „Piękne, Rzadkie i Chronione”, cz. X, „Skarżyskie Zeszyty Ligii Ochrony Przyrody”, nr 19, 2022, s. 39–49.
 • Koleje wąskotorowe o trakcji mechanicznej na terenie Suchedniowa i okolic, „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, nr 7/2022, s. 147–163.
 • B. Kozak, A. Sobczak, Starotorze zagnańskiej kolei wąskotorowej na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego jako obszar wtórnej sukcesji przyrodniczej, „Piękne, Rzadkie i Chronione”, cz. X, „Skarżyskie Zeszyty Ligii Ochrony Przyrody”, nr 19, 2022, s. 80-101.
 • Jenieckie inskrypcje z czasów pierwszej wojny światowej w przepuście kolejowym koło Tumlina, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 30 (34), 2022, s. 77–81.
 • Dzieje huty żelaza w Ząbkowicach. Industrialne związki Księstwa Siewierskiego ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym (The History of the Ironworks in Ząbkowice. Industrial Ties of the Duchy of Siewierz with the Old-Polish Industrial District), Mateusz Siembab, Andrzej J. Wójcik, Zarys dziejów huty żelaza w Ząbkowicach (1763–1794), Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, ss. 215, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 66, nr 4, 2021, s. 233-246.
 • Stan górnictwa i hutnictwa w kluczu samsonowskim w świetle lustracji z 1809 roku (The State of Mining and Metallurgy in the Samsonów Complex in the Light of the Survey from 1809), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 66, nr 3, 2021, s. 161-184.
 • P. Król, A. Fijałkowska-Mader, B. Kozak, D. Giełżecka-Mądry, Piaskowce dolnego dewonu na górze Barczy (Góry Świętokrzyskie) i historia ich eksploatacji, „Przegląd Geologiczny”, vol. 69, nr 2, 2021, s. 81-90.
 • Walki Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w rejonie Szałasu 1-4 kwietnia 1940 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 27 (31), 2021, s. 32-51.
 • B. Kozak, P. Król, Historia Spółdzielni Pracy „Kwarcyt” w Kielcach (1953-1957), „Studia Muzealno-Historyczne”, t. XIII, 2021, s. 61-107.
 • Kamieniołom na górze Chełm. Zagnański wątek rodzinnych dziejów Witolda Gombrowicza, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 25 (29), 2020, s. 104–112.
 • Konne koleje wąskotorowe na terenie Suchedniowa i okolic, „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, 5/2020, s. 181–194, 251–254.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Daleszyc w pierwszej połowie XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 25 (29), 2020, s. 149–157.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Korzenna w XVIII–XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 24 (28), 2020, s. 122–134.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Makoszyna, Lechówka i Sędka w pierwszej połowie XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 26 (30), 2020, s. 153–166.
 • Prace pomiarowe F. S. Armińskiego z lat 1828–1829 i ich wpływ na obecny stan zachodniego wierzchołka Łysicy, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. XII, 2020, s. 67–77.
 • Społeczna rola leśnych kolei wąskotorowych w Górach Świętokrzyskich, „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, nr 19, 2020, s. 121–146.
 • Wieś Szydłówek i okolice według planu z 1827 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 24 (28), 2020,  s. 59–65.
 • P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. XII, 2020, s. 119–162.
 • Nazewnictwo terenowe Cisowa i okolic w XVIII–XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 23 (27), 2019, s. 123–134.
 • Pozostałości głównego punktu pomiarowego sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1828 r. na szczycie Łysicy (The Remains of the 1828 Central Measuring Station of the Triangular Network of the Old-Polish Industrial Region at the Summit of Łysica), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 64, nr 4, 2019, s. 109–114.
 • Z Huty do Rudnicy. Wspomnienia Heleny Raczkowskiej wysiedlonej z terenu poligonu Barycz w 1952 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 23 (27), 2019, s. 57–66.
 • Gawronki i inne toponimy okolic Ciekot w XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna, nr 21 (25), 2018, s. 115–123.
 • Kopiec 10-lecia odzyskania niepodległości w Cisowie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 22 (26), 2018, s. 152–153.
 • Marian Pedryc – ostatni łyżkarz z okolic Łącznej, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 21 (25), 2018, s. 138–141.
 • Westerplatczyk Franciszek Zameryka (1915–1988), „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 22 (26), 2018, s. 154–156.
 • Dekret Kommissarski Roku 1774go jako źródło do toponimii i dziejów okolic Zagnańska i Samsonowa w XVI–XVIII wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 20 (24), 2017, s. 78–86.
 • Przyczynek do chronologii założenia obronnego na górze Zamczysko koło Widełek, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 20 (24), 2017, s. 105–106.
 • Słownictwo tkackie okolic Samsonowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 19 (23), 2017, s. 115–120.
 • Z najdawniejszych dziejów Zagnańska, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 19 (23), 2017, s. 110–115.
 • P. Skucha, B. Kozak, Tartak w Barczy – ostatni żywy odcinek zagnańskich kolejek wąskotorowych, „Świat kolei”, 07/2017, s. 32–33.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Zagnańska i Samsonowa w XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 17 (21), 2016, s. 35–43.
 • Nieznane grodzisko w okolicach Łagowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 18 (22), 2016, s. 158–161.
 • Wąskotorowy zabytek w kieleckiej elektrociepłowni, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 17 (21), 2016, s. 87–89.
 • Założenie obronne na górze Zamczysko koło Widełek, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 18 (22), 2016, s. 162–165.
 • Bitwa pod Samsonowem – 6.IX.1939 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 37–40.
 • Obelisk na Barczy – stąd pomierzono Góry Świętokrzyskie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 84–86.
 • Ofensywa styczniowa 1945 roku w rejonie Ćmińska, Samsonowa i Zagnańska, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 66–77.
 • Relikty drewnianej konstrukcji z czasów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego odkryte w Samsonowie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 16 (20), 2015, s. 101–102.
 • Zabytkowa chałupa w Kołomani, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 16 (20), 2015, s. 103–105.
 • Co pozostało z ogrodu Jana Bernasiewicza?, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 5–7.2014 (193–195), rok XVIII, s. 50-51.
 • Jaworznia – umarła wioska, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 8–10.2014 (196–198), rok XVIII, Starachowice, s. 43–45.
 • Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Samsonowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 13 (17), 2014, s. 43–46.
 • Oddziały Józefa Piłsudskiego w Tumlinie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 14 (18), 2014, s. 89–92.
 • Z wydarzeń pierwszej wojny światowej w okolicach Tumlina, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 3–4.2014 (191–192), rok XVIII, s. 34–36.
 • Vergeltungswaffe w Puszczy Świętokrzyskiej, „Znad Kamiennej. Studia i Materiały”, t. V, 2012, s. 53–64.
 • Nowe stanowisko Leiopus linnei Wallin, Nylander et Kvamme, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae) w Bieszczadach, „Wiadomości Entomologiczne”, 29 (4), 2010, s. 299.
 • Porównanie klasycznej i obecnej metody prognozowania występowania pierwotnych szkodników sosny, „Sylwan”, 154 (10), 2010, s. 669–695.
 • Z gwizdem przez las. Z dziejów zagnańskiej kolejki wąskotorowej, „Las Polski”, nr 15–16, 2010, s. 39–41.
 • Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) leśnych zbiorowisk roślinnych Gór Świętokrzyskich, „Wiadomości Entomologiczne”, 29, supl., 2010, s. 129–133.
 • Nowe stanowisko Cortodera femorata (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) w południowej Polsce, „Wiadomości Entomologiczne”, 28 (4), 2009, s. 279–280.

Scientific conferences

 • 5th Scientific Conference “Forest and History”, Center for Forest Culture in Gołuchów, Gołuchów, 17 October 2019
 • National scientific conference within the “Insect protection in Poland” series: “Mountain entomofauna – current situation and the prospects for its protection in Poland”, Huta Szklana, 16–19 September 2010

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION