dr inż. Bartosz Kozak

26.01.2021 | 03.04.2024

 

Pracownia Historii Techniki

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury: ostatnia środa miesiąca, 12:00–14:00

e-mail: bartosz.kozak@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0001-5940-3005

Zainteresowania naukowe

 • historia techniki i leśnictwa
 • historia Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
 • historia regionu świętokrzyskiego

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2019 doktor nauk humanistycznych z zakresu historii – historii techniki, Instytut Historii Nauki PAN, tytuł rozprawy: „Leśne koleje wąskotorowe w Górach Świętokrzyskich”
 • 2011 doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa, Wydział Leśny SGGW w Warszawie, tytuł rozprawy: „Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) leśnych zbiorowisk roślinnych Gór Świętokrzyskich”
 • 2006 magister inżynier, Wydział Leśny SGGW w Warszawie, temat pracy dyplomowej: „Porównanie klasycznej i niemieckiej metody prognozowania występowania pierwotnych szkodników sosny”

Zatrudnienie

 • 2021– Instytut Historii Nauki PAN; adiunkt
 • 2020– Instytut Historii Nauki PAN; asystent

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • 2018– Kieleckie Towarzystwo Naukowe
 • 2008–2011 Polskie Towarzystwo Entomologiczne
 • 2002– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Zagnańskie kolejki wąskotorowe, wyd. II, Kielce 2016, 190 s.
 • Zagnańskie kolejki wąskotorowe, Warszawa 2009, 202 s.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • 8.4. Dziedzictwo poprzemysłowe i techniczne, [w:] A. Świercz red., Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego pod redakcją Anny Świercz, Wydawcy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce 2022, s. 521–572.
 • Z. Tyczyński, P. Gawron, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, 2021, Przystanek 4: Historia kamieniarstwa w Dołach Biskupich [w]: red. A. Fijałkowska-Mader, K. Szadkowska, Atrakcje turystyczne Gminy Kunów. Przewodnik po ścieżce geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”, Kielce, s. 36-58.
 • Powstanie Styczniowe we wschodniej części Puszczy Świętokrzyskiej [w]: A. Dąbrowski red. 150-lecie Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie. Wydanie II, uzupełnione. Wydawnictwo „Radostowa”, Starachowice 2014, s. 121–127.

Artykuły

 • Gospodarka leśna Leśnictwa Samsonów w opinii urzędników Wschodniego Okręgu Górniczego z 1836 r., „Piękne, Rzadkie i Chronione”, cz. XI, „Skarżyskie Zeszyty Ligii Ochrony Przyrody”, 2023, nr 20, s. 62-89.
 • Z. Tucholski, B. Kozak, Zespół elektrowni Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie-Pionkach. The Power Plant Complex of the State Powder and Crushing Materials Factory in Zagożdżon-Pionki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 68, nr 3, 2023, s. 111-153.
 • Jubileusz profesora Zbigniewa Wójcika, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 68, nr 1, 2023, s. 163-164.
 • Bitwa pod Bobrzą, 10 czerwca 1863 r. Powstańczy epizod nieukończonego zakładu wielkopiecowego z lat 1828-1831, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, 2023, nr 31 (35), Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, Kielce, s. 101-114.
 • Kamień graniczny kopalni rudy żelaza „Dąbrowa” („Dąbrówka”, „Maria”, „Miedzierza”) koło Kawęczyna. Z dziejów przemysłu górniczo-hutniczego w dobrach Ruda Maleniecka, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, 2023, nr 33 (37), Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, Kielce, s. 87-97.
 • P. Król, B. Kozak, Kamieniołomy kwarcytu dolnodewońskiego na Górze Wierzejskiej, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, 2023, nr 33 (37), Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, Kielce, s. 80-86.
 • Z Tumlina do Władywostoku i z powrotem. Służba wojskowa Antoniego Nawary w okresie wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905 r.) w świetle rodzinnych dokumentów, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, 2023, nr 32 (36), Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, Kielce, s. 93-115
 • Najstarsze oznakowanie szlaku turystycznego w Górach Świętokrzyskich, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, 2023, nr 32 (36),  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, Kielce, s. 177-180.
 • S. Orzechowski, M. Hajdukiewicz, B. Kozak, I. Romanyszyn, , The main measuring point of the first Polish geodetic network on the summit of Łysica in the Świętokrzyskie Mountains in the light of verification archaeological research, „Acta Archeologica Carpathica”, nr 57, 2022, s. 211-224.
 • Instrukcyja dla urzędników, oficjalistów i węglarzy leśnych z 1826 r. Nieudana próba modernizacji rządowego węglarstwa w Królestwie Polskim (1826–1829). Instructions for Officials, Clerks, and Forest Charcoalers (1826). An Unsuccessful Attempt to Modernize the Governmental Charcoal Industry in the Kingdom of Poland (1826–1829), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 67, nr 4, 2022, s. 103–147.
 • A. Fijałkowska-Mader, A. Stoiński, Z. Tyczyński, P. Gawron, B. Kozak, P. Król, W. Trela, Historia eksploatacji surowców skalnych w dolinie Świśliny (Góry Świętokrzyskie), „Przegląd Geologiczny”, vol. 70, nr 2, 2022, ISSN-0033-2151, s. 100–114.
 • Pozostałości domniemanych cegielni benedyktyńskich na południowym zboczu Łyśca, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 29 (33), 2022, s. 104–110.
 • Domniemane cmentarzysko kurhanowe w rejonie Łyśca, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 30 (34), 2022, s. 112–115.
 • Opis lasów i gospodarki leśnej ekonomii samsonowskiej z 1809 roku, „Piękne, Rzadkie i Chronione”, cz. X, „Skarżyskie Zeszyty Ligii Ochrony Przyrody”, nr 19, 2022, s. 39–49.
 • Koleje wąskotorowe o trakcji mechanicznej na terenie Suchedniowa i okolic, „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, nr 7/2022, s. 147–163.
 • B. Kozak, A. Sobczak, Starotorze zagnańskiej kolei wąskotorowej na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego jako obszar wtórnej sukcesji przyrodniczej, „Piękne, Rzadkie i Chronione”, cz. X, „Skarżyskie Zeszyty Ligii Ochrony Przyrody”, nr 19, 2022, s. 80–101.
 • Jenieckie inskrypcje z czasów pierwszej wojny światowej w przepuście kolejowym koło Tumlina, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 30 (34), 2022, s. 77–81.
 • Dzieje huty żelaza w Ząbkowicach. Industrialne związki Księstwa Siewierskiego ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym (The History of the Ironworks in Ząbkowice. Industrial Ties of the Duchy of Siewierz with the Old-Polish Industrial District), Mateusz Siembab, Andrzej J. Wójcik, Zarys dziejów huty żelaza w Ząbkowicach (1763–1794), Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, ss. 215, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 66, nr 4, 2021, s. 233-246.
 • Stan górnictwa i hutnictwa w kluczu samsonowskim w świetle lustracji z 1809 roku (The State of Mining and Metallurgy in the Samsonów Complex in the Light of the Survey from 1809), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 66, nr 3, 2021, s. 161-184.
 • P. Król, A. Fijałkowska-Mader, B. Kozak, D. Giełżecka-Mądry, Piaskowce dolnego dewonu na górze Barczy (Góry Świętokrzyskie) i historia ich eksploatacji, „Przegląd Geologiczny”, vol. 69, nr 2, 2021, s. 81-90.
 • Walki Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w rejonie Szałasu 1-4 kwietnia 1940 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 27 (31), 2021, s. 32-51.
 • B. Kozak, P. Król, Historia Spółdzielni Pracy „Kwarcyt” w Kielcach (1953-1957), „Studia Muzealno-Historyczne”, t. XIII, 2021, s. 61-107.
 • Kamieniołom na górze Chełm. Zagnański wątek rodzinnych dziejów Witolda Gombrowicza, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 25 (29), 2020, s. 104–112.
 • Konne koleje wąskotorowe na terenie Suchedniowa i okolic, „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, 5/2020, s. 181–194, 251–254.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Daleszyc w pierwszej połowie XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 25 (29), 2020, s. 149–157.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Korzenna w XVIII–XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 24 (28), 2020, s. 122–134.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Makoszyna, Lechówka i Sędka w pierwszej połowie XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 26 (30), 2020, s. 153–166.
 • Prace pomiarowe F. S. Armińskiego z lat 1828–1829 i ich wpływ na obecny stan zachodniego wierzchołka Łysicy, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. XII, 2020, s. 67–77.
 • Społeczna rola leśnych kolei wąskotorowych w Górach Świętokrzyskich, „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, nr 19, 2020, s. 121–146.
 • Wieś Szydłówek i okolice według planu z 1827 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 24 (28), 2020,  s. 59–65.
 • P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. XII, 2020, s. 119–162.
 • Nazewnictwo terenowe Cisowa i okolic w XVIII–XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 23 (27), 2019, s. 123–134.
 • Pozostałości głównego punktu pomiarowego sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1828 r. na szczycie Łysicy (The Remains of the 1828 Central Measuring Station of the Triangular Network of the Old-Polish Industrial Region at the Summit of Łysica), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 64, nr 4, 2019, s. 109–114.
 • Z Huty do Rudnicy. Wspomnienia Heleny Raczkowskiej wysiedlonej z terenu poligonu Barycz w 1952 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 23 (27), 2019, s. 57–66.
 • Gawronki i inne toponimy okolic Ciekot w XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna, nr 21 (25), 2018, s. 115–123.
 • Kopiec 10-lecia odzyskania niepodległości w Cisowie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 22 (26), 2018, s. 152–153.
 • Marian Pedryc – ostatni łyżkarz z okolic Łącznej, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 21 (25), 2018, s. 138–141.
 • Westerplatczyk Franciszek Zameryka (1915–1988), „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 22 (26), 2018, s. 154–156.
 • Dekret Kommissarski Roku 1774go jako źródło do toponimii i dziejów okolic Zagnańska i Samsonowa w XVI–XVIII wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 20 (24), 2017, s. 78–86.
 • Przyczynek do chronologii założenia obronnego na górze Zamczysko koło Widełek, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 20 (24), 2017, s. 105–106.
 • Słownictwo tkackie okolic Samsonowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 19 (23), 2017, s. 115–120.
 • Z najdawniejszych dziejów Zagnańska, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 19 (23), 2017, s. 110–115.
 • P. Skucha, B. Kozak, Tartak w Barczy – ostatni żywy odcinek zagnańskich kolejek wąskotorowych, „Świat kolei”, 07/2017, s. 32–33.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Zagnańska i Samsonowa w XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 17 (21), 2016, s. 35–43.
 • Nieznane grodzisko w okolicach Łagowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 18 (22), 2016, s. 158–161.
 • Wąskotorowy zabytek w kieleckiej elektrociepłowni, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 17 (21), 2016, s. 87–89.
 • Założenie obronne na górze Zamczysko koło Widełek, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 18 (22), 2016, s. 162–165.
 • Bitwa pod Samsonowem – 6.IX.1939 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 37–40.
 • Obelisk na Barczy – stąd pomierzono Góry Świętokrzyskie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 84–86.
 • Ofensywa styczniowa 1945 roku w rejonie Ćmińska, Samsonowa i Zagnańska, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 66–77.
 • Relikty drewnianej konstrukcji z czasów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego odkryte w Samsonowie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 16 (20), 2015, s. 101–102.
 • Zabytkowa chałupa w Kołomani, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 16 (20), 2015, s. 103–105.
 • Co pozostało z ogrodu Jana Bernasiewicza?, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 5–7.2014 (193–195), rok XVIII, s. 50-51.
 • Jaworznia – umarła wioska, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 8–10.2014 (196–198), rok XVIII, Starachowice, s. 43–45.
 • Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Samsonowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 13 (17), 2014, s. 43–46.
 • Oddziały Józefa Piłsudskiego w Tumlinie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 14 (18), 2014, s. 89–92.
 • Z wydarzeń pierwszej wojny światowej w okolicach Tumlina, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 3–4.2014 (191–192), rok XVIII, s. 34–36.
 • Vergeltungswaffe w Puszczy Świętokrzyskiej, „Znad Kamiennej. Studia i Materiały”, t. V, 2012, s. 53–64.
 • Nowe stanowisko Leiopus linnei Wallin, Nylander et Kvamme, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae) w Bieszczadach, „Wiadomości Entomologiczne”, 29 (4), 2010, s. 299.
 • Porównanie klasycznej i obecnej metody prognozowania występowania pierwotnych szkodników sosny, „Sylwan”, 154 (10), 2010, s. 669–695.
 • Z gwizdem przez las. Z dziejów zagnańskiej kolejki wąskotorowej, „Las Polski”, nr 15–16, 2010, s. 39–41.
 • Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) leśnych zbiorowisk roślinnych Gór Świętokrzyskich, „Wiadomości Entomologiczne”, 29, supl., 2010, s. 129–133.
 • Nowe stanowisko Cortodera femorata (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) w południowej Polsce, „Wiadomości Entomologiczne”, 28 (4), 2009, s. 279–280.

Konferencje naukowe

 • W. Caban, M. Sikorska, B. Kozak, Panel III – Długi wiek dziewiętnasty, „Jubileusz stulecia – otwarcie czy podsumowanie? Konferencja naukowa poświęcona badaniom nad historią bohaterów miasta i regionu w stulecie nadania praw miejskich Skarżysku-Kamiennej”, Skarżysko-Kamienna, 4 listopada 2023 r.
 • V Konferencja Naukowa „Las i historia”, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gołuchów, 17 października 2019 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” pt. „Entomofauna górska – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce”, Huta Szklana, 16–19 września 2010 r.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT