Hanna Rajfura, PhD

16.09.2022 | 22.09.2023

Assistant Professor

e-mail: hanna.rajfura@uw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2987-8805

Academic interests

 • Critical source studies
 • Codicology
 • Works of Jan Długosz (Johannes Dlugosch, Dlugossius, Johannes Longinus)
 • Editing historical sources
 • Digital humanities

Education, academic degrees and titles

 • 2022 PhD in History, Faculty of Culture and Arts/Faculty of History, University of Warsaw; dissertation title: „The Catalogue of the Archbishops of Gniezno” by Jan Długosz: A Study in Source Criticism and Historical Memory of the Late Middle Ages
 • 2017–2022 doctoral studies, Faculty of History/Faculty of Culture and Arts, University of Warsaw
 • 2015–2017 MA in History, Institute of History, University of Warsaw
 • 2013–2016 BA in Classical Philology and Mediterranean Studies, Institute of Classical Studies, University of Warsaw
 • 2012–2015 BA in History, Institute of History, University of Warsaw

Employment

 • since 2023 – Faculty of History, University of Warsaw (Postdoctoral Researcher)
 • 2022–2023 – Institute for the History of Science, PAS, Warsaw (2022–2023 Research Assistant, since 2023 – Assistant Professor)

Participation in national and international research projects

 • Project: Księgozbiór klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu [= ‘Library of the Canons Regular of St. Augustine in Żagań’] which is conducted at the Centre for Medieval Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL), funding: funds of the Ministry of Education and Science as part of the task commissioned by the Minister of Education and Science, unit: CSM KUL – team member
 • Project: Repertorium Chronicarum. A Bibliography of the Manuscripts of Medieval Latin Chronicles (https://www.chronica.msstate.edu/) – cooperation
 • Project: Pamięć historyczna środowisk kościelnych w Polsce późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Jana Długosza “Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” i jego kontynuacje na tle europejskim [= ‘Historical memory of Church circles in Poland in the late Middle Ages and Early Modern Age. John Długosz’s Catalogue of the Archbishops of Gniezno and its continuations on the European background’], Diamentowy Grant [= ‘Diamond Grant’], funding: Ministry of Education and Science, unit: Faculty of History, University of Warsaw – Principal Investigator
 • Project: Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski w epoce pierwszych Jagiellonów (1385–1506) [= ‘Bibliography of printed sources for the history of Poland in the times of the first Jagiellonians (1385–1506)’], which is part of the project: Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów [= ‘Jagiellonian Era and its heritage in Poland until 1795. Sources for the military history in the Jagiellonian Era’], funding: National Programme for the Development of Humanities (NPRH), unit: Polish Historical Society – team member

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • since September 2022 to August 2023 – Editorial Assistant of the journal “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, ISSN 1509-0957
 • since March 2020– Editorial Assistant of the journal “Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, ISSN 0081-7147

Scholarships and prizes

1st Prize in the Stanisław Herbst Award for MA thesis “Żywot św. Stanisława” Jana Długosza na tle tradycji hagiograficznej [= ‘Vita sanctissimi Stanislai by John Długosz and hagiographical tradition’] written under supervision of Prof. Piotr Węcowski and defended on 14th July 2017 at the Institute of History, University of Warsaw; organizer: Polish Historical Society

Publications

Editorial work (books)

 • Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, red. H. Rajfura, P. Szwedo, B. Świadek, M. Walczak, P. Węcowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2020, ss. 280.
 • „Cantata quae nescierim melius”. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności. „Hortus in Urbe”. Roślina w starożytności, red. H. Rajfura, F. Taterka, ΣΧΟΛΗ, t. 14, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2019, ss. 178.
 • Ziemia obiecana. „Panta rhei” – pamięć, czas i przemijanie w starożytności, red. D. Lewandowska, H. Rajfura, ΣΧΟΛΗ, t. 13, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2017, ss. 129.
 • „Centro storico”. Materiały z objazdu naukowego Koła Starożytniczego UW (Rzym 2015), red. D. Lewandowska, H. Rajfura, ΣΧΟΛΗ, t. 12, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2016, ss. 123.
 • „Cupido dominandi”. Żądza władzy – władza nad żądzą. Lust for power – power over lust, red. D. Lewandowska, K. Marciniak, H. Rajfura, ΣΧΟΛΗ, t. 11, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2015, ss. 108.
 • „Navigare necesse”. Morze – podróż – przejście – przemiana, red. D. Lewandowska, K. Marciniak, H. Rajfura, ΣΧΟΛΗ, t. 10, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2015, ss. 108.
 • ΣΧΟΛΗ, t. 8–9, red. D. Lewandowska, K. Marciniak, H. Rajfura, współpr. J. Kłos, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2014, ss. 168.

Articles

 • Kopia katalogów dostojniczych a pamięć historyczna środowisk kościelnych w dawnej Polsce. Zamysł ideowy i stylistyczny w rękopisie BN BOZ 106, w: Szary kruk. Sympozjum, red. A. Baliński, Drukowane piękno, t. 3, PAN Biblioteka Gdańska, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, Biblioteka ASP w Gdańsku, Gdańsk 2020, s. 96–117.
 • Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Żywotu św. Stanisława, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 33–75.
 • Jana Długosza list dedykacyjny do „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 62, 2018, s. 111–138 (article with a translation from Latin into Polish).
 • Erudycja antyczna w traktacie „De institutione regii pueri” z 1502 r., „Teka Historyka”, 52, listopad 2016, s. 108–135.
 • Bursy Węgierska i Niemiecka przy Uniwersytecie Krakowskim jako ognisko kultury humanistycznej na przełomie XV i XVI w., „Teka Historyka”, 50, listopad 2015, s. 56–79.
 • Wacław Koler Anthraceus (zm. 1546) jako nauczyciel greki, „Teka Historyka”, 49, marzec 2015, s. 104–114.

Review essays and reviews

 • Nowe badania nad życiem i twórczością Jana Długosza. Osiągnięcia i potrzeby, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 193–199.

Critical notes

 • Dokumenty pokoju brzeskiego między Polską i Litwą a Zakonem Krzyżackim z 31 grudnia 1435 roku, wyd. A. Szweda, M. Hlebionek, S. Szybkowski, J. Trupinda, współudział R. Petrauskas, S. Polechov, Toruń 2021, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 691.
 • T. Kałuski, Średniowieczne pieczęcie konwentu z klasztoru cysterskiego w Lubiążu – chronologia, ikonografia i kwestia autorstwa typariuszy, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 25–38, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 784.
 • M.D. Kowalski, Duchowni z monarchii polsko-litewskiej wyświęceni w Rzymie w latach 1430–1521, „Roczniki Historyczne”, 87, 2021, s. 19–55, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 690–691.
 • A. Kozak, Piętnastowieczne listy kandydatów do święceń z archidiecezji gnieźnieńskiej, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 145–166, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 690.
 • K. Kwiatkowski, Oryginalne fragmenty kroniki Wiganda von Marburg – opis źródłoznawczy, nowa edycja i polskie tłumaczenie, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 107–143, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 742.
 • Ł. Halida, Kościelne słownictwo prawno-administracyjne w polskiej łacinie średniowiecznej – analiza z wykorzystaniem metod korpusowych, „Academic Journal of Modern Philology”, 13, 2021, z. spec., s. 123–132, „Studia Źródłoznawcze”, 60, 2022, s. 210.
 • J. Łukaszewski, Szyfr Jana Żdżarowskiego (–1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, „Biblioteka”, 25 (34), 2021, s. 29–77, „Studia Źródłoznawcze”, 60, 2022, s. 214.
 • A. Kuligowska, Dialog kultur naukowych. Teoretyczne koncepcje metody historycznej Brygidy Kürbis w kontekście niemieckojęzycznej refleksji nad uprawianiem historii, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, 29, 2021, s. 45–60, „Studia Źródłoznawcze”, 60, 2022, s. 215.
 • M.D. Kowalski, S. Jujeczka, współpr. M. Chmielewska, W łączności ze Stolicą Piotrową. Dokumenty papieskie z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław 2020, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 77, 2021, z. 2, s. 742–743.
 • S.A. Sroka, Mikołaj z Tuchowa. Zapomniany astronom i lekarz z XV wieku oraz jego europejskie peregrynacje, „Roczniki Historyczne”, 86, 2020, s. 177–185, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 77, 2021, z. 1, s. 443.
 • J.A. Holladay, Genealogy and the Politics of Representation in the High and Late Middle Ages, Cambridge – New York 2019, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 248–249.
 • Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia, teksty wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył J. Domański, red. E. Szablewska, Kraków 2020, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 247–248.
 • D. Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane „Kazania augustiańskie” w perspektywie historycznojęzykowej, Poznań 2020, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 254–255.
 • K. Płonka-Bałus, Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, t. 2: Bawaria, Czechy – Polska, Kraków 2018, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 247.
 • M. Sumowski, Święcenia duchowieństwa w późnośredniowiecznych Prusach, „Roczniki Historyczne”, 85, 2019, s. 27–89, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 76, 2020, z. 2, s. 753–754.
 • P. Bracciolini, Opowieści ucieszne, tłum. I. Grześczak, przedm. M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2019, „Studia Źródłoznawcze”, 58, 2020, s. 318.
 • A. Horeczy, Retoryka włoska w rękopisie z sygnaturą 126 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 67, 2017, s. 29–75, „Studia Źródłoznawcze”, 58, 2020, s. 317–318.
 • P.J. Radzilowski, „Gloriam in ignominiam commutans”. Management of Narrative Time in Two Accounts of the Martyrdom of St. Stanislaus by Jan Długosz, „Medievalia et Humanistica”, New Series, 43, 2018, s. 81–110, „Studia Źródłoznawcze”, 58, 2020, s. 319.
 • S. Konarska-Zimnicka, „Wenus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia w Krakowie XV i początku XVI wieku, Kielce 2018, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 75, 2019, z. 2, s. 879.
 • The Correspondence of John of Capistrano, vol. 1: Letters Related to the History of Poland and Silesia (1451–1456), ed. by P. Kras, H. Manikowska, M. Starzyński, A. Zajchowska-Bołtromiuk, in cooperation with M. Koczerska, M.D. Kowalski, M. Mejor, L. Pellegrini, S. Rowell, F. Sedda, transl. into English by S. Rowell, Warsaw–Lublin 2018; The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451–1456). Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages, ed. by P. Kras, J.D. Mixson, Warsaw–Lublin 2018, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 75, 2019, z. 2, s. 689–690.
 • Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 1–2, t. 1: red. J. Banaszkiewicz, A. Dąbrówka, P. Węcowski; t. 2: red. H. Manikowska, Warszawa 2018, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 75, 2019, z. 1.
 • Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 75, 2019, z. 1.
 • Enea Silvio Piccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku, z rękopisu BJ 173 wydał na nowo, przełożył, uwagami wstępnymi i przypisami opatrzył J. Domański, Warszawa 2018, „Studia Źródłoznawcze”, 57, 2019, s. 278.
 • F. Petrarca, Moich siedem psalmów. Modlitwy, tłum. i oprac. W. Olszaniec, Warszawa 2019, „Studia Źródłoznawcze”, 57, 2019, s. 276.
 • E. S. Piccolomini, Chrysis, tłum. i oprac. E. Skwara, Warszawa 2017, „Studia Źródłoznawcze”, 57, 2019, s. 278–279.
 • „Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania…”. Nieznany drukowany przekaz „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” z 1542 r., wyd. W. Wydra, Poznań 2018, „Studia Źródłoznawcze”, 57, 2019, s. 279–280.
 • A. Kozak, J. Łukaszewski, Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej, „Roczniki Historyczne”, 83, 2017, s. 203–227, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 74, 2018, z. 2, s. 773–774.
 • M. Zdanek, Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku, Kraków 2017, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 74, 2018, z. 2.
 • J. Kaliszuk, „Codices deperditi”. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1–3, Wrocław 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 74, 2018, z. 1.
 • Traktat „De institutione regii pueri”, wyd. C. Gastgeber, P. Oliński, Toruń 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 74, 2018, z. 1.
 • „De nuptiis philologiae et libri manuscripti” czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, red. A.P. Lew, P. Pludra-Żuk, Warszawa 2016, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 249–250.
 • „Mediaevalia Historica Bohemica. Historický ústav AV ČR”, 20, 2017, nr 1, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 251–252.
 • L. Valla, O rzekomej, sfałszowanej donacji Konstantyna, tłum. K. Kokoszkiewicz, przedm. H. Manikowska, Warszawa 2015, „Studia Źródłoznawcze”, 54, 2016, s. 234.

Conference reports

 • Sprawozdanie z XII Studenckiej Konferencji Starożytniczej pt. „«Panta rhei». Pamięć, czas i przemijanie w starożytności” (Poznań, 13–15 2016 r.), „Teka Historyka”, 52, listopad 2016, s. 207–212.
 • Sprawozdanie z XI Studenckiej Konferencji Starożytniczej pt. „Ziemia obiecana” (Łódź, 8–10 maja 2015 r.), „Teka Historyka”, 50, listopad 2015, s. 240–245.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION