dr Hanna Rajfura

09.09.2022 | 22.09.2023

e-mail: hanna.rajfura@uw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2987-8805

Zainteresowania naukowe

 • źródłoznawstwo
 • kodykologia
 • twórczość Jana Długosza
 • edytorstwo źródeł historycznych
 • humanistyka cyfrowa

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2022 stopień doktora historii (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce/Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski) uzyskany na podstawie rozprawy: „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” Jana Długosza: studium źródłoznawcze i analiza funkcjonowania późnośredniowiecznej pamięci historycznej
 • 2017–2022 studia doktoranckie, Wydział Historii/Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • 2015–2017 historia – studia magisterskie, Instytut Historyczny UW
 • 2013–2016 filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – studia licencjackie, Instytut Filologii Klasycznej UW
 • 2012–2015 historia – studia licencjackie, Instytut Historyczny UW

Zatrudnienie

 • 2023– Wydział Historii UW (adiunkt)
 • 2022–2023 – Instytut Historii Nauki PAN (2022–2023 asystent, od 2023 adiunkt)

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • projekt Księgozbiór klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu realizowany w Centrum Studiów Mediewistycznych – Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, finansowanie: środki Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki, jednostka: CSM KUL – wykonawca
 • projekt Repertorium Chronicarum. A Bibliography of the Manuscripts of Medieval Latin Chronicles (https://www.chronica.msstate.edu/) – współpracownik
 • projekt Pamięć historyczna środowisk kościelnych w Polsce późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Jana Długosza „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” i jego kontynuacje na tle europejskim, Diamentowy Grant, finansowanie: Ministerstwo Edukacji i Nauki, jednostka: Wydział Historii UW – kierownik
 • projekt Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski w epoce pierwszych Jagiellonów (1385–1506) realizowany w ramach grantu Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów, finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, jednostka: Polskie Towarzystwo Historyczne – wykonawca

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • od września 2022 r. do sierpnia 2023 r. sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, ISSN 1509-0957
 • od marca 2020 r. sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, ISSN 0081-7147

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

I nagroda w konkursie im. Prof. Stanisława Herbsta przyznana za pracę magisterską pt. „Żywot św. Stanisława” Jana Długosza na tle tradycji hagiograficznej przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Węcowskiego i obronioną 14 lipca 2017 r. w Instytucie Historycznym UW; organizator konkursu: Polskie Towarzystwo Historyczne

Wybrane publikacje

Redakcja książek i czasopism

 • Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, red. H. Rajfura, P. Szwedo, B. Świadek, M. Walczak, P. Węcowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2020, ss. 280.
 • „Cantata quae nescierim melius”. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności. „Hortus in Urbe”. Roślina w starożytności, red. H. Rajfura, F. Taterka, ΣΧΟΛΗ, t. 14, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2019, ss. 178.
 • Ziemia obiecana. „Panta rhei” – pamięć, czas i przemijanie w starożytności, red. D. Lewandowska, H. Rajfura, ΣΧΟΛΗ, t. 13, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2017, ss. 129.
 • „Centro storico”. Materiały z objazdu naukowego Koła Starożytniczego UW (Rzym 2015), red. D. Lewandowska, H. Rajfura, ΣΧΟΛΗ, t. 12, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2016, ss. 123.
 • „Cupido dominandi”. Żądza władzy – władza nad żądzą. Lust for power – power over lust, red. D. Lewandowska, K. Marciniak, H. Rajfura, ΣΧΟΛΗ, t. 11, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2015, ss. 108.
 • „Navigare necesse”. Morze – podróż – przejście – przemiana, red. D. Lewandowska, K. Marciniak, H. Rajfura, ΣΧΟΛΗ, t. 10, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2015, ss. 108.
 • ΣΧΟΛΗ, t. 8–9, red. D. Lewandowska, K. Marciniak, H. Rajfura, współpr. J. Kłos, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2014, ss. 168.

Artykuły

 • Kopia katalogów dostojniczych a pamięć historyczna środowisk kościelnych w dawnej Polsce. Zamysł ideowy i stylistyczny w rękopisie BN BOZ 106, w: Szary kruk. Sympozjum, red. A. Baliński, Drukowane piękno, t. 3, PAN Biblioteka Gdańska, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, Biblioteka ASP w Gdańsku, Gdańsk 2020, s. 96–117.
 • Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Żywotu św. Stanisława, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 33–75.
 • Jana Długosza list dedykacyjny do „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 62, 2018, s. 111–138 (artykuł z przekładem).
 • Erudycja antyczna w traktacie „De institutione regii pueri” z 1502 r., „Teka Historyka”, 52, listopad 2016, s. 108–135.
 • Bursy Węgierska i Niemiecka przy Uniwersytecie Krakowskim jako ognisko kultury humanistycznej na przełomie XV i XVI w., „Teka Historyka”, 50, listopad 2015, s. 56–79.
 • Wacław Koler Anthraceus (zm. 1546) jako nauczyciel greki, „Teka Historyka”, 49, marzec 2015, s. 104–114.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Nowe badania nad życiem i twórczością Jana Długosza. Osiągnięcia i potrzeby, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 193–199.

Zapiski z publikacji

 • Dokumenty pokoju brzeskiego między Polską i Litwą a Zakonem Krzyżackim z 31 grudnia 1435 roku, wyd. A. Szweda, M. Hlebionek, S. Szybkowski, J. Trupinda, współudział R. Petrauskas, S. Polechov, Toruń 2021, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 691.
 • T. Kałuski, Średniowieczne pieczęcie konwentu z klasztoru cysterskiego w Lubiążu – chronologia, ikonografia i kwestia autorstwa typariuszy, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 25–38, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 784.
 • M.D. Kowalski, Duchowni z monarchii polsko-litewskiej wyświęceni w Rzymie w latach 1430–1521, „Roczniki Historyczne”, 87, 2021, s. 19–55, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 690–691.
 • A. Kozak, Piętnastowieczne listy kandydatów do święceń z archidiecezji gnieźnieńskiej, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 145–166, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 690.
 • K. Kwiatkowski, Oryginalne fragmenty kroniki Wiganda von Marburg – opis źródłoznawczy, nowa edycja i polskie tłumaczenie, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 107–143, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 78, 2022, z. 2, s. 742.
 • Ł. Halida, Kościelne słownictwo prawno-administracyjne w polskiej łacinie średniowiecznej – analiza z wykorzystaniem metod korpusowych, „Academic Journal of Modern Philology”, 13, 2021, z. spec., s. 123–132, „Studia Źródłoznawcze”, 60, 2022, s. 210.
 • J. Łukaszewski, Szyfr Jana Żdżarowskiego (–1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, „Biblioteka”, 25 (34), 2021, s. 29–77, „Studia Źródłoznawcze”, 60, 2022, s. 214.
 • A. Kuligowska, Dialog kultur naukowych. Teoretyczne koncepcje metody historycznej Brygidy Kürbis w kontekście niemieckojęzycznej refleksji nad uprawianiem historii, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, 29, 2021, s. 45–60, „Studia Źródłoznawcze”, 60, 2022, s. 215.
 • M.D. Kowalski, S. Jujeczka, współpr. M. Chmielewska, W łączności ze Stolicą Piotrową. Dokumenty papieskie z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław 2020, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 77, 2021, z. 2, s. 742–743.
 • S.A. Sroka, Mikołaj z Tuchowa. Zapomniany astronom i lekarz z XV wieku oraz jego europejskie peregrynacje, „Roczniki Historyczne”, 86, 2020, s. 177–185, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 77, 2021, z. 1, s. 443.
 • J.A. Holladay, Genealogy and the Politics of Representation in the High and Late Middle Ages, Cambridge – New York 2019, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 248–249.
 • Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia, teksty wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył J. Domański, red. E. Szablewska, Kraków 2020, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 247–248.
 • D. Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane „Kazania augustiańskie” w perspektywie historycznojęzykowej, Poznań 2020, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 254–255.
 • K. Płonka-Bałus, Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, t. 2: Bawaria, Czechy – Polska, Kraków 2018, „Studia Źródłoznawcze”, 59, 2021, s. 247.
 • M. Sumowski, Święcenia duchowieństwa w późnośredniowiecznych Prusach, „Roczniki Historyczne”, 85, 2019, s. 27–89, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 76, 2020, z. 2, s. 753–754.
 • P. Bracciolini, Opowieści ucieszne, tłum. I. Grześczak, przedm. M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2019, „Studia Źródłoznawcze”, 58, 2020, s. 318.
 • A. Horeczy, Retoryka włoska w rękopisie z sygnaturą 126 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 67, 2017, s. 29–75, „Studia Źródłoznawcze”, 58, 2020, s. 317–318.
 • P.J. Radzilowski, „Gloriam in ignominiam commutans”. Management of Narrative Time in Two Accounts of the Martyrdom of St. Stanislaus by Jan Długosz, „Medievalia et Humanistica”, New Series, 43, 2018, s. 81–110, „Studia Źródłoznawcze”, 58, 2020, s. 319.
 • S. Konarska-Zimnicka, „Wenus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia w Krakowie XV i początku XVI wieku, Kielce 2018, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 75, 2019, z. 2, s. 879.
 • The Correspondence of John of Capistrano, vol. 1: Letters Related to the History of Poland and Silesia (1451–1456), ed. by P. Kras, H. Manikowska, M. Starzyński, A. Zajchowska-Bołtromiuk, in cooperation with M. Koczerska, M.D. Kowalski, M. Mejor, L. Pellegrini, S. Rowell, F. Sedda, transl. into English by S. Rowell, Warsaw–Lublin 2018; The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451–1456). Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages, ed. by P. Kras, J.D. Mixson, Warsaw–Lublin 2018, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 75, 2019, z. 2, s. 689–690.
 • Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 1–2, t. 1: red. J. Banaszkiewicz, A. Dąbrówka, P. Węcowski; t. 2: red. H. Manikowska, Warszawa 2018, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 75, 2019, z. 1.
 • Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 75, 2019, z. 1.
 • Enea Silvio Piccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku, z rękopisu BJ 173 wydał na nowo, przełożył, uwagami wstępnymi i przypisami opatrzył J. Domański, Warszawa 2018, „Studia Źródłoznawcze”, 57, 2019, s. 278.
 • F. Petrarca, Moich siedem psalmów. Modlitwy, tłum. i oprac. W. Olszaniec, Warszawa 2019, „Studia Źródłoznawcze”, 57, 2019, s. 276.
 • E. S. Piccolomini, Chrysis, tłum. i oprac. E. Skwara, Warszawa 2017, „Studia Źródłoznawcze”, 57, 2019, s. 278–279.
 • „Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania…”. Nieznany drukowany przekaz „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” z 1542 r., wyd. W. Wydra, Poznań 2018, „Studia Źródłoznawcze”, 57, 2019, s. 279–280.
 • A. Kozak, J. Łukaszewski, Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej, „Roczniki Historyczne”, 83, 2017, s. 203–227, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 74, 2018, z. 2, s. 773–774.
 • M. Zdanek, Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku, Kraków 2017, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 74, 2018, z. 2.
 • J. Kaliszuk, „Codices deperditi”. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1–3, Wrocław 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 74, 2018, z. 1.
 • Traktat „De institutione regii pueri”, wyd. C. Gastgeber, P. Oliński, Toruń 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 74, 2018, z. 1.
 • „De nuptiis philologiae et libri manuscripti” czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, red. A.P. Lew, P. Pludra-Żuk, Warszawa 2016, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 249–250.
 • „Mediaevalia Historica Bohemica. Historický ústav AV ČR”, 20, 2017, nr 1, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 251–252.
 • L. Valla, O rzekomej, sfałszowanej donacji Konstantyna, tłum. K. Kokoszkiewicz, przedm. H. Manikowska, Warszawa 2015, „Studia Źródłoznawcze”, 54, 2016, s. 234.

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z XII Studenckiej Konferencji Starożytniczej pt. „«Panta rhei». Pamięć, czas i przemijanie w starożytności” (Poznań, 13–15 2016 r.), „Teka Historyka”, 52, listopad 2016, s. 207–212.
 • Sprawozdanie z XI Studenckiej Konferencji Starożytniczej pt. „Ziemia obiecana” (Łódź, 8–10 maja 2015 r.), „Teka Historyka”, 50, listopad 2015, s. 240–245.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT