dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN

12.02.2014 | 11.01.2024

Kierowniczka Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych

pok. A19

tel. +48 22 65 72 748

dyżur: wt. 11:00–13:00, czw.11:00–13:00

e-mail: iarabas@wp.pl

ORCID: 0000-0002-1194-984X

I.Arabas

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania obecnie łączą historię nauk przyrodniczych i muzealnictwa, a badania dotyczą roli gabinetów osobliwości jako protomuzeów nauki.  Podstawą  pracy są  dokumenty i eksponaty odnalezione przeze mnie w rosyjskich archiwach i muzeach świadczące o świetności gabinetu historii naturalnej księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach na Podlasiu.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2008 dyplom studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa w Instytucie Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2007 habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie książki „Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej”, Warszawa 2006
 • 1994 doktorat w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy „Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX w.” (promotor prof. Barbara Kuźnicka)
 • 1982 magisterium na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie

Zatrudnienie

 • 2015–2017 kierownik Studium Doktoranckiego przy IHN PAN
 • 2009– wykładowca historii farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 1997–wrzesień 2019 kierownik Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej Oddział Muzeum Warszawy (kustosz dyplomowany)
 • 1986– asystent, adiunkt, docent i profesor w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 1982–1987 sekretarz redakcji w czasopiśmie „Farmacja Polska”
 • 1982–1986 farmaceutka w jednej z warszawskich aptek

Promocje doktorantów i magistrantów

 • 2017: promotorstwo pracy doktorskiej Katarzyny Sudoł, „Rozwój farmacji stosowanej na podstawie reklamy farmaceutycznej na polskim rynku w latach 1875–1939” (obrona 13 października 2017 w IHN PAN).
 • 2010–2018: promotorstwo 11 prac magisterskich

Doświadczenie międzynarodowe

 • Przewodnicząca Kongresu: 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 12–15 September, 2017 (także członek komitetu naukowego)
 • badania archiwalne i biblioteczne: Słowacja (1996, 1998), Węgry (1995), Hiszpania (1997, 2018), Japonia (1996, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, 2014), Litwa (2000, 2001, 2003), Francja (2014), Czechy (2015), Ukraina (2006) i Rosja (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018)

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • Kierowniczka grantu: Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata. Projekt nr 461 finansowany przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego z programu „Dziedzictwo kulturowe: priorytet wspieranie działań muzealnych”
 • Kierowniczka projektu NIMOZ 5 87/16/A1: rearanżacja Muzeum Farmacji (6 miesięcy)
 • Kierowniczka projektu DNK/SP/466996/2020 „Doskonała nauka” – moduł: wsparcie konferencji naukowych MNiSW. Konferencja „Innowacje w rolnictwie w XVIII w.: tradycje i współczesność́. Pamięci Anny z Sapiehów Jabłonowskiej”, organizowana przez Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • Członek Rady Muzeum Historii Medycyny WUM (2019–2021)
 • Członek Rady Muzeum Częstochowskiego (od 2018)
 • Członek Rady Muzeum Azji i Pacyfiku (2017–2021)
 • Członek Rady Programowej Biomedyczne i Humanistyczne Podstawy Farmacji (2016–2021)
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Farmacja Polska” (od 2014)
 • Komitet Historii Nauki i Techniki PAN – wiceprzewodnicząca (od 2012 r.)
 • Członek Rady Naukowej Archiwum PAN (od 2012)
 • Członek Rady Naukowej IHN PAN (od 2007)

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Towarzystwo Historyków Medycyny, Farmacji i Nauk Pokrewnych (członek założyciel – 2016)
 • Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae (2015)
 • Académie Internationale d’Histoire de la Pharmacie (od 2009 r.)
 • International Council of Museums (od 2007 r.)
 • Stowarzyszenia Muzealników Polskich (członek założyciel 2002)
 • International Society for the History of Pharmacy (od 1999 r.)
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (od 1982) – członek Zarządu Głównego (od 2017), prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (od 2021), członek Zarządu Zespołu Sekcji Historii Farmacji (1989)

Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017, 2006 Brązowy)
 • Medal 70-lecia Polskiego Towarzystwa Naukowego „za organizację 43 Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji, Warszawa, 12–15.09.2017”
 • Nagroda zespołowa trzeciego stopnia Rektora WUM za osiągnięcia organizacyjne (2016)
 • Złoty „Medal za długoletnią służbę” (2014)
 • godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2007)
 • Medal im. Ignacego Łukaszewicza „Za wybitne zasługi dla farmacji polskiej”, nadany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2000)
 • II nagroda za pracę doktorską w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk (1995)

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Res pharmaceuticae : Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej Oddział Muzeum Warszawy: katalog wystawy stałej = Antonina Leśniewska Museum of Pharmacy Branchof the Museum of Warsaw: catalogue of permanent exhibition, Warszawa 2017, 266 ss., ISBN978-83-65777-02-7.
 • Karo, Dziedzictwo kulturowe Warszawskiego Farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata, Katalog wystawy = Cultural legacy of a Warsaw pharmacist Ferdynand Karo in the context of cataloguing the world, Exhibition catalogue, Muzeum Warszawy, Warszawa 2015, ss. 119, ISBN 978-83-62189-43-4.
 • Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006.
 • Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX w. Warszawa 1995.

Redakcja książek i czasopism

 • Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), Monografia pod redakcją Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego, Warszawa-Ciechanowiec 2021, s. 169–183. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, ISBN 978-83-86062-74-4, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ISBN 978-83-62374-39-7.
 • Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pod redakcją: prof. dr. hab. n. farm. Piotra Wroczyńskiego, dr hab. Iwony Arabas, dr. Andrzeja Zimniaka, dr n. farm. Moniki Grudzień, mgr Katarzyny Stańczyk, Warszawa 2016, ss. 247. ISBN 978-83-920361-3-5.
 • Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, Warszawa 2000, Pod redakcją Iwony Arabas.

Przekłady

 • Iwona Arabas, Nieprzetartym szlakiem. Wspomnienia pionierskiej farmaceutki Antoniny Leśniewskiej, red. Władimir Liewtow, Instytut Polski przy Polskim Konsulacie Generalnym w St. Petersburgu, 2017, ss. 101 (dwujęzyczne wydanie polsko-rosyjskie), tłumaczenie i wstęp, ISBN 978-5-86038-205-3.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • O naukach przyrodniczych na dworze księżnej Anny Pauliny z Sapiehów Jabłonowskiej, [w:] Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku / pod redakcją Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla, Kraków 2021 s. 197–220. Wydawnictwo Libron, Kraków, ISBN 978-83-66269-54.
 • Iwona Arabas, Bondar L., Rośliny egzotyczne w dobrach Anny Jabłonowskiej: uprawa i obecność w siemiatyckim Gabinecie Historii Narodowej, [w:] Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), Monografia pod redakcją Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego, Warszawa-Ciechanowiec 2021, s. 169-183. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, ISBN 978-83-86062-74-4, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ISBN 978-83-62374-39-7.
 • Iwona Arabas, Księżopolski R., Łapiak D., Wstęp, [w:] Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), Monografia pod redakcją Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego, Warszawa-Ciechanowiec 2021, s. 7–19. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, ISBN 978-83-86062-74-4, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ISBN 978-83-62374-39-7.
 • Iwona Arabas, Byliniak M., Od uniwersyteckiego laboratorium w Warszawskim gabinecie Farmaceutycznym do wirtualnej apteki, [w:] Pamiętnik XXIX Sympozjum Historii Farmacji. Płock 2020, Laboratorium apteczne kolebką przemysłu farmaceutycznego, pod redakcją Lidii Marii Czyż, Rzeszów 2021, s. 37–43. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, ISBN 978-83-66483-25-5.
 • Iwona Arabas, L. Bodnar, Источники для изучения истории естественного кабинета герцогини Анны Яблоновской в собрании спбф АРАН, [w:] Series ad Fontes Materials and Studies on the History of Science Issue 14 Müller’s Conference —2018 Continuity and Traditions in Preserving and Studying Documentary Academic Heritage Materials of the II International Scientific Conference May 24–26, 2018, St. Petersburg Compiler and Editor-in-chief Sc. D. in History I. V. Tunkina, s. 263–279.
 • Nauki przyrodnicze i medyczne – natura a człowiek, [w:] Eseje o stuleciu, Lesko 2018, s. 258–262, ISBN: 978-83-7576-368-3.
 • Natural and Medicinal Sciences – Nature and Man, [w:] Poland 100 Years, Lesko 2018, s. 456–467, ISBN: 978-83-7576-366-9 / Nauki przyrodnicze i medyczne – natura a człowiek [w:] Polska 100 lat, Lesko 2018, s. 456–467, ISBN: 978-83-7576-365-2.
 • A case study of the role of 18th century natural history cabinets, as vehicles of nowledge transfer to the society, [w:] Christoph Friedrich / Wolf-Dieter Müller-Jahncke / Sabine Anangnostou, Grenzüberschreitungen in der Pharmazie. Die Vorträge der Pharmaziehistorischen Biennale in Meißen vom 22. bis 24. April 2016 mit einem Anhang: Pharmaziehistorische Reminiszenzen von Dr. Klaus Meyer, Stuttgart 2017, s. 33–54.
 • Ksiądz Remigiusz Ładowski, pijar (1738–1798) – popularyzator wiedzy przyrodniczej, [w:] Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskie, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, Ciechanowiec 2016 s. 5–25
 • Od gabinetu do wydziału: historia przekształcenia rzemieślniczej profesji w naukę uniwersytecką = From one office to academic department: History of Transformation of a Craft Profession into a University Discipline, [w:] Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pod redakcją: prof. dr. hab. n. farm. Piotra Wroczyńskiego, dr hab. Iwony Arabas, dr. Andrzeja Zimniaka, dr n. farm. Moniki Grudzień, mgr Katarzyny Stańczyk, Warszawa 2016, s. 9–64.
 • Iwona Arabas, Shoji Asada, Medicinal and magical plants in Polish studies of the Ainu culture, [w:] 42nd International Congress for the History of Pharmacy, Istambul, Turkey, “The Exchange of Pharmaceutical Knowledge between East and West”, 2016, s. 337–341.
 • Królestwo roślin w zbiorach księżnej Anny Jabłonowskiej, [w:] Jabłonowscy. w kraju i poza jego granicami. Ciechanowiec 2015, s. 7–33.
 • ‘Salus aegroti suprema lex’ – refleksja z pogranicza nauki i sztuki, [w:] Kodeks Etyki Farmaceutycznej NIA, Warszawa 2013, s. 43–54.
 • Petersburskie ślady kolekcji Anny ks. Jabłonowskiej z Siemiatycz, [w:] „Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę”, Ciechanowiec 2011 r., s. 9–27.
 • Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości”, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, pod redakcją Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki, DiG, Warszawa 2009, s. 257–267.

Artykuły

 • Iwona Arabas I., Byliniak M., Galon K., Droga do opieki farmaceutycznej w Polsce – praktyka, definicje i ustawa, „Farmacja Polska”, 77, 2021, nr 1, s. 34–39. ISSN 0014-8261 (print); ISSN 2544-8552 (on-line)
 • Iwona Arabas, L. Bondar, L. Czechowicz, Nie tylko kurs historii naturalnej. Księżnej Anny Jabłonowskiej zbiór „wszystkich przedmiotów dociekań człowieka”, „Kwrtalnik Historii Nauki i Techniki”, 66, 2021, s. 137–160. DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.005.13389
 • Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), „Medycyna Nowożytna”, 27, 2021, z. 1, s.151–154. DOI 10.4467/12311960MN.21.010.14223
 • New Raw Materials from the New World: Transfer of Knowledge to Polish Pharmacies, “Organon”, t. 52, 2020, s. 31–46, DOI 10.4467/00786500.ORG.20.002.12928
 • Arabas I., Bondar L. D., Искусственный кабинет княгини Анны Яблоновской в Семятыче: польская «кунсткамера» XVIII в. [Iskusstvennyy kabinet knyagini Anny Yablonovskoy v Semyatyche: pol’skaya «kunstkamera» XVIII v.], „Кунсткамера” („Kunstkamera”), t. 3, 2020 nr 4 (10), s. 87–104. [czasopismo Muzeum Antropologii i Etnografii (Kunstkamera) im. Piotra Wielkiego Rosyjskiej Akademii Nauks]. DOI 10.31250/2618-8619-2020-4(10)-00-00
 • Podlaska kolekcja roślin księżnej Anny Jabłonowskiej, „Herbalism” nr 1(5) / 2019, s. 42–56.
 • Iwona Arabas, M. Biniecka, L.M. Czyż, S. Tulik, Legendarne surowce lecznicze pochodzenia morskiego: historia z ciągiem dalszym, „Farmacja Polska”, 75, 2019, s. 692–697.
 • Iwona Arabas, Shoji Asada, Polish studies of the medical traditions of the Ainu, „Organon”, 47, 2015, s. 5–13.
 • Biogramy w Słowniku Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę, redakcja naukowa Bolesław Orłowski, T. I–IV, Warszawa 2015: S. Biniecki, s. 145–147 (I); J.J. Celiński, s. 238 (I); F. Karo, s. 169–170 (II); S. Fabian, s. 393–394 (I), T. Torosiewicz, s. 299–300 (IV)/MD; B. Koskowski, s. 264–265 (II).
 • Iwona Arabas, Magdalena Ciepłowska, Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej Oddział Muzeum Historycznego miasta stołecznego Warszawy, „Forum Bibliotek Medycznych”, 6, 2013, 1(11), s. 370–382.
 • Iwona Arabas, Paula Alaborska, Marcin Więcek, Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy historia i współczesność, „Thesaurus Apothecarii” Aptekarskie Ślady, Podkarpacka Izba Aptekarska, 7, 2013, s. 63–81.
 • Apteczka dla kucharza zawsze otworem stać musi, „Archivarius Visegradensisi”, 1, 2013, s. 277–284.
 • Iwona Arabas, A. Pielińska, J. Popiołek, Leczenie bursztynem dawniej i dziś, „Farmacja Polska”, 69, 2013, s. 32–36.
 • Iwona Arabas, Natalia Michajłowna Smirnowa, Julia Krasnobajewa, Siergiej A. Kowalenko, Ocalałe z moskiewskiej pożogi: materialne ślady świetności przyrodniczej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej, „Cenne, Bezcenne/ Utracone”, 1–4/2013, s. 12–17.
 • Zielniki flory syberyjskiej Ferdynanda Karo w zbiorach europejskich ogrodów botanicznych, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 16, 2012, s. 233–241.
 • Niezrealizowany projekt narodowego muzeum historii naturalnej księżnej Anny Jabłonowskiej, „Kwartalnik Historii Nauki”, 57, 2012, s. 166–180.
 • Z dziejów aptekarstwa. Czy Galen był aptekarzem? „Aptekarz Polski”, 61 (39e), 2011, s. 46–49.
 • Aptekarz wojskowy Ferdynand Karo i jego syberyjskie peregrynacje, Pamiętnik XIX Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Sanok 2010, s.1–6.
 • “Blazing the Trail” – Antonina Leśniewska’s published Memoirs documenting her pathfinder role in opening the perspectives for pharmaceutical education for women, (www. histpharm.org/congresses%20ishp.htm, s.1–6).
 • Aptekarze i lekarze jako kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Apothecaria Bydgostiana. Pamiętnik XVIII Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. Muzealnictwo Farmaceutyczne Ciechocinek-Bydgoszcz-Toruń 25–28 06 2009. „Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 11, 2010, s. 54–60.
 • Losy kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej na podstawie dokumentów z Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 54, 2009, nr 2, s.95–108.
 • Przyrodnicy, kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Kwartalnik Historii Nauki”, 54, 2009, nr 1, 115–130.
 • Iwona Arabas, A. Chodkowska, Krótka historia reklamy farmaceutycznej – „Kto sekret zna, o zdrowie dba”, „Farmacja Polska”, 65, 2009, s. 41–45.
 • Badacz flory syberyjskiej mgr farm. Ferdynand Karo, „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 10, 2008, s. 19–24.
 • Natur, Art and Science in the Cabinets of Curiosities, Comunicationes orales, Actas del 38 Congreso International de Historia de la Farmacia, Seville, 19–22 septiembre 2007, s. 1–6 (wydanie cyfrowe).

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Book review. Joanna Partyka. Między a Encyklopedią: Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy Between Scientia Curiosa and Encyclopedia: European contexts for old Polish compendiums of knowledge. Warsaw: (Publishing House of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences), 2019. 224 pp. ISBN: 978-83-66076-54-9, “HoST -Journal of History of Science and Technology”, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 187–189.
 • Joanna Partyka, „Między scientia curiosa a encyklopedią. Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, ss.224, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 65, 2020, nr 2, s. 131–134. DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.025.12858

Recenzje prac doktorskich

 • dr Krzysztof Koniewicz, Analiza przepisów kosmetycznych w XIX-wiecznych manuałach aptekarskich w oparciu o kolekcję Muzeum Farmacji UJ CM (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Farmacja, 2021).
 • dr Marek Lysko, Historia powstania i działalności Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosonowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Farmacja, 2021).
 • Anton Bartunek, Historický vývoj farmaceutického vzdelávania vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska v rokach 1918-2018 (Instytut Historii, Wydział Sztuki, Uniwersytet w Preszowie (Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity), 2019)
 • Lidia Maria Czyż, Wpływ postępów wiedzy farmaceutycznej i czynników kulturowych na kształtowanie się systemu zaopatrzenia farmaceutycznego w Polsce w latach 1944–2004 na przykładzie Podkarpacia (Uniwersytet Rzeszowski, 2016).
 • Maciej Bilek, Dzieje aptek w powiecie nowosądeckim do 1951 roku, (Uniwersytet Jagielloński, 2009).

Inne

 • Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych w 2020 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2021, Issue 3, 248–251, Data publikacji online: 17 września 2021.
 • Wspomnienie o prof. dr hab. Barbarze Kuźnickiej, „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, XXX (LV), Warszawa 2021, 245–248.
 • Marzenie księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej o narodowym muzeum przyrodniczym, Silva Rerum, Pasaż Wiedzy, copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie https://www.wilanow-palac.pl/ (dostęp od 22.04.2021)
 • Rola gabinetów historii naturalnej w poznaniu egzotycznych roślin leczniczych, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 58th Congress of the Polish Botanical Society, Botanika bez granic, Botany without borders, Streszczenia Referatów i Plakatów, 58. Zjazdu PTB, Abstracts of Lectures and Postersof the 58th PBS Congress, Redakcja, Editor Ludwik Frey, s. 140, (https://58zjazdptb.botany.pl/zjazd-info/Streszczenia_Referaty.pdf . dostęp 22.07.2019)
 • Arabas, L.M. Czyż, Święto polskiej farmacji w Instytucie Polskim w Madrycie, „Farmacja Polska”, 74, 2018, s. 411–412.
 • Arabas, L.M. Czyż, Statuetka mgr farm. Antoniny Leśniewskiej wręczona szczególnie zasłużonym dla rozwoju historii farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 63, 2018, s.220–224.
 • Arabas, Festiwal Nauki, O księżnej Jabłonowskiej, która „pierwsza w kraju naszym […] historii naturalnej naukę zaszczepić wielkim kosztem przedsięwzięła…”, „Medycyna, dydaktyka wychowanie”, 50, 2018, 10, s. 34–36.
 • Iwona Arabas, L. M. Czyż, Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: promocja wspomnień magistry Antoniny Leśniewskiej w Instytucie Polskim w St. Petersburgu, „Farmacja Polska”, 74, 2018, s. 356–359.
 • Activities of Maria Skłodowska-Curie and Antonina Leśniewska during the First World War, „Sbornik Prednasek z Dejin Farmacie”, 2016, 48.
 • Iwona Arabas, L. M. Czyż, Święto polskiej farmacji w Instytucie Polskim w Madrycie, „Farmacja Polska”, 74, 2018, s. 411–412.
 • Iwona Arabas, L. M. Czyż, Statuetka mgr farm. Antoniny Leśniewskiej wręczona szczególnie zasłużonym dla rozwoju historii farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 63, 2018, s.220–224.
 • Iwona Arabas, L. M. Czyż, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na stulecie odzyskania niepodległości, „Farmacja Polska”, 74, 2018, s. 651–654.
 • Festiwal Nauki, O księżnej Jabłonowskiej, która pierwsza w kraju naszym […] historii naturalnej naukę zaszczepić wielkim kosztem przedsięwzięła…, „Medycyna, dydaktyka wychowanie”, 50, 2018, 10, s. 34–36.
 • Farmacja na Uniwersytecie, Warszawa 2017, ss. 23, ISBN 978-64551-17-8.
 • Iwona Arabas, Adam Tyszkiewicz, Pharmacy at the University of Warsaw, Warszawa 2017, ss. 22. ISBN 978-83-64551-18-5.
 • Iwona Arabas, Magdalena Ciepłowska, 30 years of` the Warsaw Museum of Pharmacy: history and collections, „Ceska a Slovenska Farmacie”, 66, 2017, s. 46.
 • dr hab. Stanisław Biniecki (1907–1999): twórca oryginalnych polskich leków, „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”, WUM, 2017, s. 28–31.
 • LEŚNIEWSKA ANTONINA, ЛЕСНЕВСКАЯ АНТОНИНА БОЛЕСЛАВОВНА, Encyklopedia Polski Petersburg, polskaipetersburg.pl/hasla/lesniewska-antonina
 • 2017 – The year of two important pharmaceutical anniversaries in Poland, [w:] 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 12–15 September 2017, s. 32–34.
 • Iwona Arabas, Marcin Więcek, Jubileusze Polskich historyków farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki I Techniki”, 62, 2017, s. 115–118.
 • Kobiety i farmacja, „Mówią Wieki”, sierpień 2017, s. 79–80.
 • Sprawozdanie ze 150-lecia urodzin mgr Antoniny Leśniewskiej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 62, 2017, s. 214–216.
 • Biogramy w Słowniku Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę, redakcja naukowa Bolesław Orłowski, T. I–IV, Warszawa 2015: S. Biniecki, s. 145–147 (I); J.J. Celiński, s. 238 (I); F. Karo, s. 169–170 (II); S. Fabian, s. 393–394 (I), T. Torosiewicz, s. 299–300 (IV)/MD; B. Koskowski, s. 264–265 (II).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT