Jacek Soszyński, PhD, DSc

04.05.2020 | 22.03.2023

Associate Professor

Director of the Institute

Old and Rare Book Studies Research Unit

Room: A09

Office hours: 10am–12pm

Phone:+48 22 65 72 746

E-mail: pineus22@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7124-3569

Jacek Soszyński

Academic interests

Intellectual culture of the Middle Ages, with particular emphasis on the history of historiography, books, and writing.

Education, academic degrees and titles

 • 1982 M.A., Institute of History, University of Warsaw
 • 1994 doctorate, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw
 • 2007 associate professorship, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Employment

 • 1982–1986 Central Archives of Historical Records, Warsaw
 • 1986–1995, 2008–2014 Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw
 • 1995–2016 Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw
 • 2016–   Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw

International experience

 • 1988 Centre d’Etudes Superieurs de Civilisation Médiévale, Poitiers – summer school
 • 1989–1990 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel – The Dr. Günther Findel-Stiftung zur Förderung der Wissenschaften scholarship
 • 1992 Rijksuniversiteit Groningen – three-month scholarship of the Dutch Ministry of Education
 • 1996 Ludwig Maximilians Universität, München, Seminar “Geschichtswissenschaft in Deutschland Heute” – The Robert Bosch Stiftung scholarship
 • 2000–2001 University of Notre Dame, USA – six-month scholarship of The Kosciuszko Foundation, New York
 • 2002 University of Notre Dame, USA – Visiting Professor (winter semester)
 • 2003–2007 participated in the work of Latin Palaeography Network – Central and Central Eastern Europe, Comenius University, Bratislava
 • 2011–Latin manuscripts of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, a joint project of the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences and Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Participation in national and international research projects

 • Inventory of national heritage in the field of medieval manuscripts – project financed by the National Programme for the Development of Humanities (NPRH), project manager – Manuscripta.pl
 • Repertorium Chronicarum. A Bibliography of the Manuscripts of Medieval Latin Chronicles; project co-manager – Repertorium Chronicarum
 • Latin manuscripts of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, a joint project of the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences and Lietuvos istorijos institutas, Vilnius (contractors: dr Rūta Čapaitė, dr hab. Jerzy Kaliszuk, dr hab. Jacek Soszyński)

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • State Library Council, member
 • Scientific and Program Council of the Central Archives of Historical Records, member
 • Przegląd Tomistyczny, Scientific Council, member
 • Studia Copernicana, Editorial Board, member
 • Bibliotheca Litterarum Medii Aevi, Editorial Board, member (2013– )
 • Quarterly Journal of the History of Science and Technology, deputy Editor-in-chief

Membership in scientific societies and organisations

 • Józef Mianowski Fund, treasurer
 • Medieval Chronicle Society, member

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Hugon ze Świętego Wiktora, Didascalicon, czyli co i jak czytać, przekład z języka łacińskiego Paulina Pludra-Żuk, wstęp Jacek Soszyński, komentarz Paulina Pludra-Żuk i Jacek Soszyński, Instytut Badań Literackich – Wydawnictwo, Warszawa 2017, ss. 254.
 • Book versus Power: Studies in the Relations between Politics and Culture in Polish History, edited by Jacek Soszyński and Agnieszka Chamera-Nowak, editorial assistance by Dan Embree, translated by Jacek Soszyński, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, ss. 357.
 • Piotr Hübner, Jan Piskurewicz, Jacek Soszyński i Leszek Zasztowt, A History of the Mianowski Fund, Kasa J. Mianowskiego – ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 166.
 • Marcin Polak, Kronika  papieży i cesarzy, tekst łaciński wg wyd. Ludwiga Weilanda (MGH Scriptores, t. XII), przekład polski i komentarz: Agnieszka Fabiańska i Jacek Soszyński, Wstęp: Jacek Soszyński, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008, ss. 456.
 • Sacerdotium – Imperium – Studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich, ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 342. Summary in English
 • Hastings 1066, Bellona, Warszawa, 2003, ss. 200.
 • Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 194.

Editorial work (books and journals)

 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 9:2015, ss. 403.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 7/8:2013–2014, ss. 413.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 6:2012, ss. 347.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 5:2011, ss. 362.
 • Domański, Juliusz, Między filozofią a filologią. Wspomnienia, redakcja naukowa Jacek Soszyński, ASPA JR, Warszawa 2012, ss. 403.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 4:2010, ss. 278.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 3:2009, ss. 294.
 • Gehin, Paul (ed.), Jak czytać rękopis średniowieczny, tłum. Beata Spieralska, ed. Jacek Soszyński, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2008, ss. 232.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2:2008, ss. 112.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 1:2006, ss. 156.
 • Teksty – Książki – Biblioteki, ed.: S. Lorenz and E. Potkowski with the assistance of: A. Kamler, J. Puchalski and J. Soszyński, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 1999, ss. 278.
 • E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, ed.: Marcin Drzewiecki, Jan Dzięgielewski, Jerzy Kaliszuk, Jacek Soszyński, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Warszawa – Pułtusk 1999, ss. 251.
 • Janice A. Henderson, On the Distances Between Sun, Moon and Earth According to Ptolemy, Copernicus and Reinhold, ed.: Jan Malicki, Jacek Soszyński, Studia Copernicana – Brill’s Series, Vol. I, E.J. Brill, Leiden – NewYork – Kobenhavn – Köln 1991, ss. XIV, 220.

Translations

 • Charles H. Haskins, Renesans dwunastego wieku, przełożył i posłowiem opatrzył Jacek Soszyński, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium. Series Recentior”, t. 29 (11), Warszawa 2021.
 • Philippe Sands, Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości”, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 501.
 • Donald W. Treadgold, Wolność. Zarys historii, przełożyli Jacek i Anna Soszyńscy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, ss. 404.
 • Cyril Leslie Beeching, Słownik dat, Real Press, Kraków – Warszawa 1995, ss. 228.

Chapters in edited volumes

 • Kur baigiasi skolinimasis ir prasideda klastojimas? Apie vėlyvųjų viduramžių kronikininkų rašytojiškas praktikas w: R. Čapaitė (red.), Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, s. 237–256.
 • Ne visiškai prarasti. Dviejų viduramžių rankraščių iš Karaliaučiaus fragmentai Vilniuje, [w:] Ženklai. Simboliai. Prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu), mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, ISBN 978-609-8183-70-2, s. 63-73.
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Jacek Soszyński, Senosios knygos proveniencijų tyrimai ir jų potencialas, [w:] Ženklai. Simboliai. Prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu), mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, ISBN 978-609-8183-70-2, s. 39-61.
 • Pierwszy rok prac nad „Inwentarzem dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”, [w:] Textus et pictura: średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak (Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza; 2) Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, ISBN: 978-83-231-4291-1, s. 337-351.
 • Martini Poloni Continuatio Coloniensis: A Historiographical Misapprehension, [w:] Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére, Szerkesztette Kincses Katalin Mária, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, s. 477–482.
 • Kilka refleksji na temat średniowiecznych rękopisów w zbiorach polskich i stanie ich opracowania, [w:]De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, pod red. P. Pludry-Żuk i A. Lew, s. 15–32, Warszawa 2016.
 • Papal Plenitude of Power and World History: Papal Political Ideology in the Chronicle of Martin the Pole, [w:] Book versus Power: Studies in the Relations between Politics and Culture in Polish History, edited by Jacek Soszyński and Agnieszka Chamera-Nowak, editorial assistance by Dan Embree, translated by Jacek Soszyński, Frankfurt am Main 2015, s. 45–72.
 • Biblia paryska w rękopisie F 22-98 wileńskiej Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, [w:] Szlachta polska i jej dziedzictwo. Księga na 65 lat Prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego, Warszawa 2013, s. 63–74.
 • Podróże w czasie i przestrzeni na kartach popularnych kronik świata w późnym średniowieczu, [w:] Podróże i migracje w Europie Środkowej, naukowa A. Barciak, (Kultura Europy Środkowej, 15), Katowice – Zabrze 2012, s. 191–200.
 • „Studia Copernicana” i promocja nauki polskiej, [w:] Nadejdzie dzień. Wspomnienia o Pawle Czartoryskim, pod. red. I. Bylickiej, B. J. Obidzińskiej i M. Czartoryskiej, s. 150–158, Warszawa 2012.
 • Recent Polish Investigations into the Life and Works of Martinus Polonus of Oppavia, [w:] Final Conference Proceedings, Prague, 15 September 2010, Praha 2010, s. 89–107.
 • Człowiek i nauka w kronikach martyniańskich, w: Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, pod red. St. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2008, s. 233–241.
 • Geneza kroniki uniwersalnej w kodeksie wilanowskim, [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, pod red. St. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2005, s. 111–119.
 • Przekaz „Donacji Konstantyna” w XIV-wiecznej francuskiej kronice uniwersalnej, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, tom specjalny, Warszawa 2004, s. 27–32.
 • Census of Older MSS in Polish Collections (until c. 1300): A Preliminary Report on the Project, [w:] The History of Written Culture in the “Carpatho-Danubian” Region I, ed. by Hana Pátková, Pavel Spunar and Juraj Šedivý, Bratislava – Praha 2003, s. 57–63.
 • Spisy ksiąg ziemskich suraskich z 1647 roku, [w:] Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i materiały, t. 21, Warszawa 2003, s. 343–360.
 • List Księdza Jana i jego średniowieczne przekazy rękopiśmienne w zbiorach polskich, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Studia i materiały, t. 20, Warszawa 2002, s. 7–16.
 • Jerzy Kaliszuk, Jacek Soszyński, Die Kartäuser und Krakau im 15. Jahrhundert: Geistliche, Bürger und die Universität, [w:] Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser, Hrsg. Sönke Lorenz, “Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte”, Band 59, Stuttgart 2002, s. 317–324.
 • Projects for cataloguing medieval manuscripts in Poland, [w:] Sources for the History of Medieval Books and Libraries, ed. by Rita Schlusemann, Jos M. M. Hermans and Margiriet Hoogvliet, Groningen 2000, s. 329–336.
 • Śląski zabytek rękopiśmienny w Wenecji, [w:] E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa – Pułtusk 1999, s. 179–188.
 • Spis ksiąg ziemskich brańskich z 1647 roku, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Studia i materiały, t. 19, Warszawa 1999, s. 121–150.
 • The Oldest MS of the Chronicle of Martinus Polonus in Polish Collections, [w:] Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie, wyd. J. Pirożyński i in., Kraków 1994, s. 191–196.
 • Księgi grodzkie i ziemskie podlaskie [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych. Przewodnik po zasobie, Warszawa 1992, s. 57.

Articles

 • Between textual borrowing and forgery: On compilatory practices of medieval universal chroniclers based on Martinus Polonus, „Organon”, 53:2021, s. 79-95.
 • Nicht ganz verloren. Fragmente zweier mittelalterlicher Handschriften aus dem ehemaligen Staatsarchiv Königsberg in Wilna, „Preußenland”, 11:2020, 44-51.
 • Glosa biblijna jako problem badawczy, „Studia Źródłoznawcze”, 55:2017, s. 127–137.
 • Paryžiaus biblija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Vilniuje rinkiniuose, „Lietuvos Istorijos Metraštis”, 2015:1 (Vilnius 2016), s. 5–19.
 • Dzieje starożytne w późnośredniowiecznych kronikach uniwersalnych na przykładzie Fasciculus temporum Wernera Rolewincka, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 7–8:2013–2014, s. 15–30.
 • Rūta Čapaitė, Jacek Soszyński, Średniowieczne rękopisy biblioteczne w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie, „Miscellanea Historico-Archivistica”. 21:2014, s. 9–22.
 • Donacja Konstantyna – geneza, kariera, krytyka, [w:] Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, pod red. J. Olko, Warszawa 2012, s. 77–87.
 • Donacja Konstantyna. Tekst łaciński i przekład polski, „Przegląd Tomistyczny”, 17:2011, s. 7–27.
 • Od synchronizacji do wizualizacji. Prezentacja dziejów na kartach średniowiecznych kronik uniwersalnych, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 5:2011, s. 169–184.
 • Juliusz Domański, Jacek Soszyński, Łukasza z Wielkiego Koźmina mowa pochwalna na bakalaureat Jana Voldnera z Tarnowa i magisterium Stanisława z Uścia (BJ 2215, f. 251–255), „Przegląd Tomistyczny” 16:2010, s. 391–420.
 • Kulisy edycji «Dzieł wszystkich» Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Profesora Pawła Czartoryskiego. Garść wspomnień, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2008, nr 3–4, s. 43–50.
 • Przywilej ks. Janusza Starszego dla mieszczan czerskich z 1386 r., wyd. Jacek Soszyński, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 3:2006, s. 340–342.
 • Leszek P. Słupecki, Jacek Soszyński, Dwie lokacje miasta Czerska w XIV w., „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 3:2006, s. 335–339.
 • Informacja nt. realizacji ścieżki magisterskiej Dokumentacja elektroniczna i jej przechowywanie w IINSB UW, „Archeion”, 105:2003, s. 72–78.
 • Najstarsza historiografia polskich franciszkanów i jej funkcje, „Przegląd Tomistyczny”, 9:2003, s. 155–169.
 • Between the Middle Ages and the Renaissance: the Wilanów Manuscript Reconsidered, „Medievalia Philosophica Polonorum”, 34:2001, s. 199–206.
 • Księgi podkomorskie bielskie według spisu z 1648 roku, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. XI, Warszawa 2000, s. 91–96.
 • Jacek Soszyński, Jadwiga Woźniak, Zintegrowany system biblioteczno-informacyjny: impresje użytkownika i wyjaśnienia specjalisty, „Archiwista Polski” 5:2000, nr 3(19), s. 70–77.
 • Dwa spisy zaginionych podlaskich ksiąg sądowych z 1647 roku, „Studia Podlaskie” 9:1999, s. 111–119.
 • Dokumenty uposażające kościół w Rudce, „Studia Podlaskie 3:1991, s. 161–169.
 • A Survey of Medieval Manuscripts Containing the Chronicle of Martin the Pole, „Studie o rukopisech”, 27:1989–1990, s. 113–131.
 • Święty Wit i Świętowit rugijski, „Przegląd Humanistyczny” 28:1984, s. 133–139.
 • Kult św. Wita w Polsce średniowiecznej, „Przegląd Historyczny”, 74:1984, s. 463–470.

Review essays and reviews

 • Nicht ganz verloren. Fragmente zweier mittelalterlicher Handschriften aus dem ehemaligen Staatsarchiv Königsberg in Wilna, „Preußenland”, 11:2020, s. 44-51.
 • Leszek Zasztowt, Melting Puzzle: The Nobility, Society, Education and Scholarly Life in East-Central Europe (1800s–1900s), Bibliotheca Europae Orientalis, Vol. XLIV, Studia 7, Warsaw, Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2018, [w:] „Nauka Polska”, 28(53):2019, s. 175–176.
 • The New Cambridge History of the Bible: From 600 to 1450, rec. [w:] „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 6:2012, s. 291-295.
 • Wojciech Baran-Kozłowski, „Kronika świata” Mariana Szkota. Studium źródłoznawcze, Poznań 2009, ss. 499, [w:] „Studia Źródłoznawcze” 48:2010, s. 165–168.
 • Anthony Grafton, Megan Williams, Christianity and the Transformation of the Book: Origen, Eusebius and the Library of Caesarea, Cambridge, Mass. – London 2006, ss. 367, rec. [w:] „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 3:2009, s. 247–251.
 • Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt, praca zbiorowa, red. Artur Andrzejuk, Warszawa 2007, ss. 156, [w:] „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 3:2009, s. 252–256.
 • Charles F. Briggs, Giles of Rome´s De Regimine Principum: Reading and Writing Politics at Court and University, c. 1275 – c. 1525, Cambridge University Press, 1999, rec. [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 2[37]:2004, s. 282–285.
 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, wydanie drugie poprawione i rozszerzone, opr. Danuta Kamolowa przy współudziale Teresy Sieniateckiej, Zbiory rękopisów w Polsce, T. 1, Warszawa 2003, rec. [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 2[37]:2004, s. 286–289.
 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce [Manuscript Collections in Libraries and Museums in Poland], 2nd revised and expanded edition, by Danuta Kamolowa, with the collaboration of Teresa Sieniatecka, Zbiory rękopisów w Polsce [Manuscript Collections in Poland]: Vol 1, Warsaw, The National Library, 2003, Part 1: XLIV + 564, Part 2: 264pp. [recenzja w:] „Scriptorium” 58:2004, Fasc. 2, s. 281–285.
 • Constant J. Mews, Two unnoticed manuscripts in Poland copied before 900: Gregory´s Regula Pastoralis in Anglo-Saxon minuscule in Warsaw and an uncial New Testament in Cracow, “Scriptorium”, 51:1997, 2, s. 312–313, rec. [w:] „Scriptorium”, 54:2000, 2, s. 342–343, współautor recenzji: Jan Gromadzki.
 • Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055–6124 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 1), composuerunt Stanislaus Kądzielski et Wojciech Mrozowicz, quibus auxilium tulerunt Jan Gromadzki, Jan Przytulski et Hanna Strzelecka-Ascher, Wratislaviae 1998, s. XXVI+306, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, rec. [w:] „Kwartalnik Historyczny”, CVI, 1999, z. 3, s. 89–91.
 • Laura Ackerman Smoller, History, Prophecy and the Stars. The Christian Astrology of Pierre d´Ailly, 1350–1420, Princeton NJ, 1994, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 41:1996, z. 3–4, s. 271–275.
 • Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich, t. I, Biblioteki Warszawy, pod red. naukową Edwarda Potkowskiego, „Manuscripta Medii Aevi Poloniae”, Warszawa 1993, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 40:1995, z. 1, s. 186–188.
 • Helge Kragh, An Introduction to the Historiography of Science, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 40:1995, z. 2, s. 160–161.
 • Barbara Tuchmann, Odległe zwierciadło, rec. [w:] „Świat Nauki” 1994, nr 4, s. 93.
 • Piotr Dymmel, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza, Warszawa 1992, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 38:1993, z. 3, s. 150–152.
 • Józef Dąbrowski, Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1992, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 37:1992, z. 2, s. 259–261.
 • Allan B. Cobban, The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Scholar Press, 1988, [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 37:1992, s. 113–116.
 • Ernst Zinner, Enstehung und Ausbreitung der copernicanischen Lehre, Hrsg. und ergänzt von Heribert M. Nobis, München, 1988, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 34:1989, s. 360–361.
 • Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages, Oxford, 1978, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 34:1989, s. 357–360.
 • Zakony franciszkańskie w Polsce, pod red. Jerzego Kłoczowskiego, t. 1, Cz. 1, Lublin, 1985, „Kwartalnik Historyczny”, 92:1985, s. 420–422.
 • Charles M. Radding, Evolution of Medieval Mentalities: A Cognitive-Structural Approach, „American Historical Review”, 83:1978, rec. [w:] „Studia Źródłoznawcze”, 27:1983, s. 248–249.
 • Seymour Byman, Ritualistic Acts and Compulsive Behavior: The Pattern of Tudor Martyrdom, „American Historical Review”, 83:1978, rec. [w:] „Studia Źródłoznawcze”, 27:1983, s. 257.

Other

 • Entries: ‘Annales Miechowienses’, ‘Chronicon Cracoviense’, ‘Chronicon Trzemesense’, ‘Jan Dąbrówka’, ‘Paweł Włodkowic’, ‘Sędziwój of Czechel’, ‘The Szamotuły Supplement’, ‘Wincenty of Kielcza’, [w:] Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. Graeme Dunphy, Vol. 1–2, Leiden 2010.
 • Vocabularium parvum scripture Latinae, eds: Juraj Šedivý, Hana Pátková, Bratislava – Praha, 2008 [co-authored Polish entries].
 • Ahonen, P. , Corni, G., Kochanowski, J., Schulze, R., Stark, T., Stelzl-Marx, B., People on the Move, Oxford – New York, 2008 [translated J. Kochanowski’s part into English].

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION