dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN

12.02.2014 | 02.04.2024

Dyrektor Instytutu

Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce

pok. A09

tel. +48 22 65 72 746

dyżury: wt., czw. 10.00–12.00

e-mail: jsoszynski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0001-7124-3569

Jacek Soszyński

Zainteresowania naukowe

Kultura umysłowa wieków średnich ze szczególnym uwzględnieniem dziejów historiografii, książki i pisma.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 1982 magisterium, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1994 doktorat, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa
 • 2007 habilitacja, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa

Zatrudnienie

 • 1982–1986 Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
 • 1986–1995, 2008–2014 Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa
 • 1995–2016 Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2016– Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa

Doświadczenie międzynarodowe

 • 1988 Centre d’Etudes Superieurs de Civilisation Médiévale, Poitiers – szkoła letnia
 • 1989–1990 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel – stypendium Dr. Günther Findel-Stiftung zur Förderung der Wissenschaften
 • 1992 Rijksuniversiteit Groningen – trzymiesięczne stypendium Holenderskiego Ministerstwa Edukacji
 • 1996 Ludwig Maximilians Universität, München, Seminar “Geschichtswissenschaft in Deutschland Heute” – stypendium Robert Bosch Stiftung
 • 2000–2001 University of Notre Dame, USA – półroczne stypendium The Kosciuszko Fundation, New York
 • 2002 University of Notre Dame, USA – Visiting Professor (semestr zimowy)
 • 2003–2007 udział w pracach Latin Palaeography Network-Central and Central Eastern Europe, Comenius University, Bratislava
 • 2011– łacińskie rękopisy Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej AN, wspólny projekt IHN PAN i Lietuvos istorijos institutas, Wilno

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych – projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu – Manuscripta.pl
 • Repertorium Chronicarum. A Bibliography of the Manuscripts of Medieval Latin Chronicles; współkierownik projektu – Repertorium Chronicarum
 • łacińskie rękopisy Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej AN, wspólny projekt IHN PAN i Lietuvos istorijos institutas, Wilno (wykonawcy: dr Rūta Čapaitė, dr hab. Jerzy Kaliszuk, dr hab. Jacek Soszyński)

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • Krajowa Rada Biblioteczna, członek
 • Rada Naukowo-Programowa Archiwum Głównego Akt Dawnycch, członek
 • Przegląd Tomistyczny, członek Rady Naukowej
 • Studia Copernicana, członek Komitetu Redakcyjnego
 • Bibliotheca Litterarum Medii Aevi, Editorial Committee, Member (2013– )
 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, członek Komitetu Redakcyjnego

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Kasa im. Mianowskiego, skarbnik
 • Medieval Chronicle Society, członek

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Hugon ze Świętego Wiktora, Didascalicon, czyli co i jak czytać, przekład z języka łacińskiego Paulina Pludra-Żuk, wstęp Jacek Soszyński, komentarz Paulina Pludra-Żuk i Jacek Soszyński, Instytut Badań Literackich – Wydawnictwo, Warszawa 2017, ss. 254.
 • Book versus Power: Studies in the Relations between Politics and Culture in Polish History, edited by Jacek Soszyński and Agnieszka Chamera-Nowak, editorial assistance by Dan Embree, translated by Jacek Soszyński, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, ss. 357.
 • Piotr Hübner, Jan Piskurewicz, Jacek Soszyński i Leszek Zasztowt, A History of the Mianowski Fund, Kasa J. Mianowskiego – ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 166.
 • Marcin Polak, Kronika  papieży i cesarzy, tekst łaciński wg wyd. Ludwiga Weilanda (MGH Scriptores, t. XII), przekład polski i komentarz: Agnieszka Fabiańska i Jacek Soszyński, Wstęp: Jacek Soszyński, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008, ss. 456.
 • Sacerdotium – Imperium – Studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich, ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 342. Summary in English
 • Hastings 1066, Bellona, Warszawa, 2003, ss. 200.
 • Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 194.

Redakcja książek i czasopism

 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 9:2015, ss. 403.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 7/8:2013–2014, ss. 413.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 6:2012, ss. 347.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 5:2011, ss. 362.
 • Domański, Juliusz, Między filozofią a filologią. Wspomnienia, redakcja naukowa Jacek Soszyński, ASPA JR, Warszawa 2012, ss. 403.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 4:2010, ss. 278.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 3:2009, ss. 294.
 • Gehin, Paul (ed.), Jak czytać rękopis średniowieczny, tłum. Beata Spieralska, ed. Jacek Soszyński, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2008, ss. 232.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2:2008, ss. 112.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 1:2006, ss. 156.
 • Teksty – Książki – Biblioteki, ed.: S. Lorenz and E. Potkowski with the assistance of: A. Kamler, J. Puchalski and J. Soszyński, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 1999, ss. 278.
 • E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, ed.: Marcin Drzewiecki, Jan Dzięgielewski, Jerzy Kaliszuk, Jacek Soszyński, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Warszawa – Pułtusk 1999, ss. 251.
 • Janice A. Henderson, On the Distances Between Sun, Moon and Earth According to Ptolemy, Copernicus and Reinhold, ed.: Jan Malicki, Jacek Soszyński, Studia Copernicana – Brill’s Series, Vol. I, E.J. Brill, Leiden – NewYork – Kobenhavn – Köln 1991, ss. XIV, 220.

Przekłady

 • Charles H. Haskins, Renesans dwunastego wieku, przełożył i posłowiem opatrzył Jacek Soszyński, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium. Series Recentior”, t. 29 (11), Warszawa 2021.
 • Philippe Sands, Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości”, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 501.
 • Donald W. Treadgold, Wolność. Zarys historii, przełożyli Jacek i Anna Soszyńscy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, ss. 404.
 • Cyril Leslie Beeching, Słownik dat, Real Press, Kraków – Warszawa 1995, ss. 228.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Kur baigiasi skolinimasis ir prasideda klastojimas? Apie vėlyvųjų viduramžių kronikininkų rašytojiškas praktikas w: R. Čapaitė (red.), Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, s. 237–256.
 • Ne visiškai prarasti. Dviejų viduramžių rankraščių iš Karaliaučiaus fragmentai Vilniuje, [w:] Ženklai. Simboliai. Prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu), mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, ISBN 978-609-8183-70-2, s. 63-73.
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Jacek Soszyński, Senosios knygos proveniencijų tyrimai ir jų potencialas, [w:] Ženklai. Simboliai. Prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu), mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, ISBN 978-609-8183-70-2, s. 39-61.
 • Pierwszy rok prac nad „Inwentarzem dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”, [w:] Textus et pictura: średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak (Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza; 2) Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, ISBN: 978-83-231-4291-1, s. 337–351.
 • Martini Poloni Continuatio Coloniensis: A Historiographical Misapprehension, [w:] Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére, Szerkesztette Kincses Katalin Mária, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, s. 477–482.
 • Kilka refleksji na temat średniowiecznych rękopisów w zbiorach polskich i stanie ich opracowania, [w:]De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, pod red. P. Pludry-Żuk i A. Lew, s. 15–32, Warszawa 2016.
 • Papal Plenitude of Power and World History: Papal Political Ideology in the Chronicle of Martin the Pole, [w:] Book versus Power: Studies in the Relations between Politics and Culture in Polish History, edited by Jacek Soszyński and Agnieszka Chamera-Nowak, editorial assistance by Dan Embree, translated by Jacek Soszyński, Frankfurt am Main 2015, s. 45–72.
 • Biblia paryska w rękopisie F 22-98 wileńskiej Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, [w:] Szlachta polska i jej dziedzictwo. Księga na 65 lat Prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego, Warszawa 2013, s. 63–74.
 • Podróże w czasie i przestrzeni na kartach popularnych kronik świata w późnym średniowieczu, [w:] Podróże i migracje w Europie Środkowej, naukowa A. Barciak, (Kultura Europy Środkowej, 15), Katowice – Zabrze 2012, s. 191–200.
 • „Studia Copernicana” i promocja nauki polskiej, [w:] Nadejdzie dzień. Wspomnienia o Pawle Czartoryskim, pod. red. I. Bylickiej, B. J. Obidzińskiej i M. Czartoryskiej, s. 150–158, Warszawa 2012.
 • Recent Polish Investigations into the Life and Works of Martinus Polonus of Oppavia, [w:] Final Conference Proceedings, Prague, 15 September 2010, Praha 2010, s. 89–107.
 • Człowiek i nauka w kronikach martyniańskich, w: Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, pod red. St. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2008, s. 233–241.
 • Geneza kroniki uniwersalnej w kodeksie wilanowskim, [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, pod red. St. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2005, s. 111–119.
 • Przekaz „Donacji Konstantyna” w XIV-wiecznej francuskiej kronice uniwersalnej, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, tom specjalny, Warszawa 2004, s. 27–32.
 • Census of Older MSS in Polish Collections (until c. 1300): A Preliminary Report on the Project, [w:] The History of Written Culture in the “Carpatho-Danubian” Region I, ed. by Hana Pátková, Pavel Spunar and Juraj Šedivý, Bratislava – Praha 2003, s. 57–63.
 • Spisy ksiąg ziemskich suraskich z 1647 roku, [w:] Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i materiały, t. 21, Warszawa 2003, s. 343–360.
 • List Księdza Jana i jego średniowieczne przekazy rękopiśmienne w zbiorach polskich, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Studia i materiały, t. 20, Warszawa 2002, s. 7–16.
 • Jerzy Kaliszuk, Jacek Soszyński, Die Kartäuser und Krakau im 15. Jahrhundert: Geistliche, Bürger und die Universität, [w:] Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser, Hrsg. Sönke Lorenz, “Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte”, Band 59, Stuttgart 2002, s. 317–324.
 • Projects for cataloguing medieval manuscripts in Poland, [w:] Sources for the History of Medieval Books and Libraries, ed. by Rita Schlusemann, Jos M. M. Hermans and Margiriet Hoogvliet, Groningen 2000, s. 329–336.
 • Śląski zabytek rękopiśmienny w Wenecji, [w:] E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa – Pułtusk 1999, s. 179–188.
 • Spis ksiąg ziemskich brańskich z 1647 roku, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Studia i materiały, t. 19, Warszawa 1999, s. 121–150.
 • The Oldest MS of the Chronicle of Martinus Polonus in Polish Collections, [w:] Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie, wyd. J. Pirożyński i in., Kraków 1994, s. 191–196.
 • Księgi grodzkie i ziemskie podlaskie [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych. Przewodnik po zasobie, Warszawa 1992, s. 57.

Artykuły

 • Between textual borrowing and forgery: On compilatory practices of medieval universal chroniclers based on Martinus Polonus, „Organon”, 53:2021, s. 79-95.
 • Nicht ganz verloren. Fragmente zweier mittelalterlicher Handschriften aus dem ehemaligen Staatsarchiv Königsberg in Wilna, „Preußenland”, 11:2020, 44-51.
 • Glosa biblijna jako problem badawczy, „Studia Źródłoznawcze”, 55:2017, s. 127–137.
 • Paryžiaus biblija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Vilniuje rinkiniuose, „Lietuvos Istorijos Metraštis”, 2015:1 (Vilnius 2016), s. 5–19.
 • Dzieje starożytne w późnośredniowiecznych kronikach uniwersalnych na przykładzie Fasciculus temporum Wernera Rolewincka, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 7–8:2013–2014, s. 15–30.
 • Rūta Čapaitė, Jacek Soszyński, Średniowieczne rękopisy biblioteczne w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie, „Miscellanea Historico-Archivistica”. 21:2014, s. 9–22.
 • Donacja Konstantyna – geneza, kariera, krytyka, [w:] Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, pod red. J. Olko, Warszawa 2012, s. 77–87.
 • Donacja Konstantyna. Tekst łaciński i przekład polski, „Przegląd Tomistyczny”, 17:2011, s. 7–27.
 • Od synchronizacji do wizualizacji. Prezentacja dziejów na kartach średniowiecznych kronik uniwersalnych, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 5:2011, s. 169–184.
 • Juliusz Domański, Jacek Soszyński, Łukasza z Wielkiego Koźmina mowa pochwalna na bakalaureat Jana Voldnera z Tarnowa i magisterium Stanisława z Uścia (BJ 2215, f. 251–255), „Przegląd Tomistyczny” 16:2010, s. 391–420.
 • Kulisy edycji «Dzieł wszystkich» Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Profesora Pawła Czartoryskiego. Garść wspomnień, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2008, nr 3–4, s. 43–50.
 • Przywilej ks. Janusza Starszego dla mieszczan czerskich z 1386 r., wyd. Jacek Soszyński, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 3:2006, s. 340–342.
 • Leszek P. Słupecki, Jacek Soszyński, Dwie lokacje miasta Czerska w XIV w., „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 3:2006, s. 335–339.
 • Informacja nt. realizacji ścieżki magisterskiej Dokumentacja elektroniczna i jej przechowywanie w IINSB UW, „Archeion”, 105:2003, s. 72–78.
 • Najstarsza historiografia polskich franciszkanów i jej funkcje, „Przegląd Tomistyczny”, 9:2003, s. 155–169.
 • Between the Middle Ages and the Renaissance: the Wilanów Manuscript Reconsidered, „Medievalia Philosophica Polonorum”, 34:2001, s. 199–206.
 • Księgi podkomorskie bielskie według spisu z 1648 roku, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. XI, Warszawa 2000, s. 91–96.
 • Jacek Soszyński, Jadwiga Woźniak, Zintegrowany system biblioteczno-informacyjny: impresje użytkownika i wyjaśnienia specjalisty, „Archiwista Polski” 5:2000, nr 3(19), s. 70–77.
 • Dwa spisy zaginionych podlaskich ksiąg sądowych z 1647 roku, „Studia Podlaskie” 9:1999, s. 111–119.
 • Dokumenty uposażające kościół w Rudce, „Studia Podlaskie 3:1991, s. 161–169.
 • A Survey of Medieval Manuscripts Containing the Chronicle of Martin the Pole, „Studie o rukopisech”, 27:1989–1990, s. 113–131.
 • Święty Wit i Świętowit rugijski, „Przegląd Humanistyczny” 28:1984, s. 133–139.
 • Kult św. Wita w Polsce średniowiecznej, „Przegląd Historyczny”, 74:1984, s. 463–470.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński / Evanelistary: The Golden Codex, red. nauk. Michał Sołomieniuk, Wydawnictwo M, Kraków 2016, ss. 798, ilustr., „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 28:2019, z. 1(54), s. 249-253.
 • Leszek Zasztowt, Melting Puzzle: The Nobility, Society, Education and Scholarly Life in East-Central Europe (1800s–1900s), Bibliotheca Europae Orientalis, Vol. XLIV, Studia 7, Warsaw, Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2018, [w:] „Nauka Polska”, 28(53):2019, s. 175–176.
 • The New Cambridge History of the Bible: From 600 to 1450, rec. [w:] „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 6:2012, s. 291–295.
 • Wojciech Baran-Kozłowski, „Kronika świata” Mariana Szkota. Studium źródłoznawcze, Poznań 2009, ss. 499, [w:] „Studia Źródłoznawcze” 48:2010, s. 165–168.
 • Anthony Grafton, Megan Williams, Christianity and the Transformation of the Book: Origen, Eusebius and the Library of Caesarea, Cambridge, Mass. – London 2006, ss. 367, rec. [w:] „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 3:2009, s. 247–251.
 • Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt, praca zbiorowa, red. Artur Andrzejuk, Warszawa 2007, ss. 156, [w:] „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 3:2009, s. 252–256.
 • Charles F. Briggs, Giles of Rome´s De Regimine Principum: Reading and Writing Politics at Court and University, c. 1275 – c. 1525, Cambridge University Press, 1999, rec. [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 2[37]:2004, s. 282–285.
 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, wydanie drugie poprawione i rozszerzone, opr. Danuta Kamolowa przy współudziale Teresy Sieniateckiej, Zbiory rękopisów w Polsce, T. 1, Warszawa 2003, rec. [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 2[37]:2004, s. 286–289.
 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce [Manuscript Collections in Libraries and Museums in Poland], 2nd revised and expanded edition, by Danuta Kamolowa, with the collaboration of Teresa Sieniatecka, Zbiory rękopisów w Polsce [Manuscript Collections in Poland]: Vol 1, Warsaw, The National Library, 2003, Part 1: XLIV + 564, Part 2: 264pp. [recenzja w:] „Scriptorium” 58:2004, Fasc. 2, s. 281–285.
 • Constant J. Mews, Two unnoticed manuscripts in Poland copied before 900: Gregory´s Regula Pastoralis in Anglo-Saxon minuscule in Warsaw and an uncial New Testament in Cracow, “Scriptorium”, 51:1997, 2, s. 312–313, rec. [w:] „Scriptorium”, 54:2000, 2, s. 342–343, współautor recenzji: Jan Gromadzki.
 • Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 1), composuerunt Stanislaus Kądzielski et Wojciech Mrozowicz, quibus auxilium tulerunt Jan Gromadzki, Jan Przytulski et Hanna Strzelecka-Ascher, Wratislaviae 1998, s. XXVI+306, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, rec. [w:] „Kwartalnik Historyczny”, CVI, 1999, z. 3, s. 89–91.
 • Laura Ackerman Smoller, History, Prophecy and the Stars. The Christian Astrology of Pierre d´Ailly, 1350–1420, Princeton NJ, 1994, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 41:1996, z. 3–4, s. 271–275.
 • Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich, t. I, Biblioteki Warszawy, pod red. naukową Edwarda Potkowskiego, „Manuscripta Medii Aevi Poloniae”, Warszawa 1993, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 40:1995, z. 1, s. 186–188.
 • Helge Kragh, An Introduction to the Historiography of Science, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 40:1995, z. 2, s. 160–161.
 • Barbara Tuchmann, Odległe zwierciadło, rec. [w:] „Świat Nauki” 1994, nr 4, s. 93.
 • Piotr Dymmel, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza, Warszawa 1992, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 38:1993, z. 3, s. 150–152.
 • Józef Dąbrowski, Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1992, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 37:1992, z. 2, s. 259–261.
 • Allan B. Cobban, The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Scholar Press, 1988, [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 37:1992, s. 113–116.
 • Ernst Zinner, Enstehung und Ausbreitung der copernicanischen Lehre, Hrsg. und ergänzt von Heribert M. Nobis, München, 1988, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 34:1989, s. 360–361.
 • Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages, Oxford, 1978, rec. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 34:1989, s. 357–360.
 • Zakony franciszkańskie w Polsce, pod red. Jerzego Kłoczowskiego, t. 1, Cz. 1, Lublin, 1985, „Kwartalnik Historyczny”, 92:1985, s. 420–422.
 • Charles M. Radding, Evolution of Medieval Mentalities: A Cognitive-Structural Approach, „American Historical Review”, 83:1978, rec. [w:] „Studia Źródłoznawcze”, 27:1983, s. 248–249.
 • Seymour Byman, Ritualistic Acts and Compulsive Behavior: The Pattern of Tudor Martyrdom, „American Historical Review”, 83:1978, rec. [w:] „Studia Źródłoznawcze”, 27:1983, s. 257.

Inne

 • Hasła: Stanisław Polak, Rafał Skrzetuski, [w:] Polski wkład w przrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych oraz techniki, pod red. B. Orłowskiego, Warszawa 2016, t. 4, s. 70–72, 128–129.
 • Hasła: 'Annales Miechowienses’, 'Chronicon Cracoviense’, 'Chronicon Trzemesense’, 'Jan Dąbrówka’, 'Paweł Włodkowic’, 'Sędziwój of Czechel’, 'The Szamotuły Supplement’, 'Wincenty of Kielcza’, [w:] Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. Graeme Dunphy, Vol. 1–2, Leiden 2010.
 • Vocabularium parvum scripture Latinae, eds: Juraj Šedivý, Hana Pátková, Bratislava – Praha, 2008 [współautorstwo haseł polskich].
 • Ahonen, P. , Corni, G., Kochanowski, J., Schulze, R., Stark, T., Stelzl-Marx, B., People on the Move, Oxford – New York, 2008 [przekład na angielski części autorstwa J. Kochanowskiego].

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT