Jan Szumski, PhD, DSc

03.10.2020 | 22.03.2023

Associate Professor

History of Humanist and Social Thought Research Unit – supervisor

Room: A10

Office hours: Wednesday, Thursday 11am–1pm

tel. +48 22 65 72 863

e-mail: szumski_jan@onet.eu

ORCID: 000-0001-6591-5795

J.Szumski

Academic interests

 • History of the Soviet Union
 • Soviet-Polish relations
 • The history of the East Central Europe of the 20th c., political, social, educational and academic processes in Poland and the USSR

Education, academic degrees and titles

 • 2016 – Post-doctoral degree (habilitation) in History, dissertation entitled “History and Politics: the USSR versus the historical discipline in Poland in 1945-1964”;
 • 2007 – Doctor of Philosophy in History, dissertation entitled “Sovietization of Western Belarus in 1944-1953: Propaganda and Education in the Service of Ideology”;
 • 2003-2007 – The Polish Academy of Sciences (PAS), The Graduate School for Social Research at the Institute of Philosophy and Sociology, PhD studies;
 • 2003 – Master of Arts in Cultural Studies; MA dissertation entitled “Polish education in Grodno region 1944-1953”;
 • 2001-2003 – The University of Warsaw, The Centre for East European Studies. Two-year complementary MA studies;
 • 2001 – Master of Arts in History; MA dissertation “The modernization of the Soviet army forces in the early 1960s”
 • 1996-2001 – The Grodno State University (Belarus). Five-year combined BA and MA studies, History Department;

Employment

 • 2021–2022 – Acting Director of the Historical Research Office of the Institute of National Remembrance
 • since 2020 – supervisor of the History of Humanist and Social Thought Research Unit, Institute for the History of Science, PAS
 • 2018–2020 – professor at the Department of the History of Social Sciences, Institute for the History of Science, PAS
 • 2011––2017 – assistant professor at the Institute of International Law, European Union and International Relations of the Faculty of Law and Administration, UKSW
 • 2008–2017 – assistant professor at the Institute for the History of Science, PAS

Participation in national and international research projects

 • 2021–2022 – Solidarni z naukowcami [Solidarity with researchers] program under the initiative Solidarni z Białorusią [Solidarity with Belarus], role: representative of the Institute for the History of Science, PAS in the proceedings under the initiative, guardian of the visiting scholar, awarded a NAWA (National Agency for Academic Exchange) scholarship.
 • 2011–2022 – Project Stosunki polsko-sowieckie w latach 50. – początku lat 60. [Polish-Soviet relations in the 1950s – early 1960s]. Investigators: Russian State Archive of Contemporary History (Moscow), Institute of National Remembrance (Warsaw); financing: from national funds; role: member of an international research unit
 • 2017–2018 – Project “The Soviet Historical Memory Policy Versus History Disciplines in The Slavic Countries of Eastern Bloc, 1945–1989”; financing: U.S. Department of State, Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, role: grant holder/PI
 • • 2011–2015 – Individual research project “Historia nauki polskiej 1944–1989” [History of Polish Science 1944–1989], project number: 11H 11 012580; financing: National Program for the Development of Humanities of the Ministry of Science and Higher Education, role: research team member
 • 2012–2014 – International research project “The End of Era: Eastern Europe and the Soviet Union, 1989/91”. investigator: Ludwig Botzmann Institute in Graz (Austria), Harvard University (Davis Center for Russian and Eurasian Studies), Russian State Archive of Contemporary History. Role: international research team member
 • 2010–2013 – Project “Akademie Nauk i wyższe uczelnie Polski i Rosji: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XXI w.”; investigator: Institute for the History of Science, PAS; financed by the Ministry of Science and Higher Education; role: research team member
 • 2010–2011 – International research project “Stalins Wirtschaftspolitik an der sowjetischen Peripherie” investigator: Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung (Austria), role: research team member
 • 2008–2010 – Polish-Belarusian research project “Historia stosunków polsko-białoruskich w XIX i XX w.” Project number: A31-06. Investogator: Faculty of History and Sociology of the Grodno State University (Belarus); financed from the funds of foreign institutions; role: research team member;
 • 2008–2009 – Individual research project “The Collectivization of Western Belarus in the Years 1944–1952” (No. AZ 09/SR/08lm); financed by Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf, Germany); role: principal investigator

Membership in scientific societies and organisations

 • Subunit of Slavic and East European Studies of the Committee of Historical Sciences, PAS, member
 • Fulbright Alumni Association, member
 • International Exchange Alumni Community, member
 • Scientific Council of the Institute for the History of Science, PAS, member
 • Józef Mianowski Fund, 2011, member of the Audit Committee
 • Commission of Historians of Poland and Russia, 2009, scientific secretary
 • Committee for the History of Science and Technology, PAS, 2020, expert

Scholarships and prizes

 • February 2018- May 2018 – Award (Scholar Research Support,) granted by the Hoover Institution Library & Archives, Stanford University. Project title: The Soviet National Policy towards Polish National Minority 1917-1991;
 • September 2017-May 2018 – Fulbright Senior Award, Polish-U.S. Fulbright Commission. Project title: The Soviet Historical Memory Policy Versus History Disciplines in The Slavic Countries of Eastern Bloc, 1945-1989;
 • April-May 2010 – Individual Research Fellowship “Kwerenda” of the Foundation for Polish Science;
 • June 2008-May 2009 – Individual Research Fellowship of the Herda Henkel Stiftung (Düsseldorf);
 • November 2005 – Junior Research Fellowship of the German Historical Institute in Warsaw;
 • October 2004 – June 2007 – Tuition Scholarship of the Higher Education Support Program (The Graduate School for Social Research at the Institute of Philosophy and Sociology, PAS)

Selected publications

Authored and co-authored books

 • D. Góra, J. Szumski, Z. Werra, Rzeczpospolita, ale jaka?, Warszawa 2021, ss. 217.
 • Historia a polityka. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce 1945-1964 (in Polish) [History and Politics: the USSR versus the historical discipline in Poland in 1945-1964], (Warsaw: Institute for the History of Science and Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2016).
 • Саветызацыя Заходняй Беларусі (1944 – 1953 гг.). Прапаганда і адукацыя на службе ідэалогіі (in Belarusian) [Sovietization of Western Belarus (1944-1953): Propaganda and Education in the Service of Ideology], (The 1st edition: Bialystok, Vilnius: Institute for Historical Research on Belarus in Vilnius and the Belarusian Historical Society in Bialystok, 2012; the 2nd edition Smolensk: underground publishing house affiliated to the Institute of Belarusian Culture in Smolensk, Russian Federation, 2014).
 • Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii (in Polish) [Sovietization of Western Belarus in 1944-1953: Propaganda and Education in the Service of Ideology], (Krakow: Arcana Publishing House, 2010).

Volumes of documents

 • A. Wialiki, Dzierżyńszczyzna 1932–1937. Rejon skazany na likwidację, red. nauk. Jan Szumski, Warszawa 2021, 224 ss.
 • Советско-польские межпартийные отношения в документах. КПСС и ПОРП/СДРП (1989-1991) (in Russian) [Soviet-Polish Cross-Party Relations in CPSU and PUWP/SdRP Documents (1989-1991), ed. by B. Musial, I Szumska, J.Szumski], (Warsaw: Cardinal Stefan Wyszynski University and Black Box, 2014).
 • Geneza paktu Hitler-Stalin. Fakty i propaganda [Genesis of Hitler-Stalin Pact: Facts and Propaganda, ed. by B. Musial, J.Szumski], Warsaw: The Institute of National Remembrance, 2012).
 • Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla [The May Coup d’État of 1926 in the Eyes of the Kremlin, ed. by B. Musial, J.Szumski], (Warsaw: The Institute of National Remembrance, 2009).

Translations

 • I. Chorosz, Podróż po przemysłowej strefie osiedlenia. Polski przemysł włókienniczy. Żydowskie wytwórnie i żydowscy robotnicy, red. nauk. A. Markowski, przekł. z j. ros. J. Szumski, Warszawa 2019, 211 s. Translation of documents from Russian into Polish in the publishing series Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 r.).

Chapters in edited volumes

 • Wyzwania związane z tłumaczeniem źródeł z języka rosyjskiego. Kilka uwag na podstawie własnych doświadczeń w tłumaczeniu i edycji specjalistycznych tekstów o tematyce historycznej [w:] Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi. Warsztat edytora, red. naukowa Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa 2021, s. 177–193.
 • Le politiche storiografiche dell’Unione Sovietica verso i paesi slavi del blocco orientale [w:] Strutture formali ed istituzionali, 1945–1989 Clio nei socialismi reali. Il mestiere di storico nei regimi comunisti dell’Europa orientale, a cura di Stefano Santoro e Francesco Zavatti Unicopli, Milan 2020, s. 37–57.
 • Документы ЦК КПСС по истории советскопольских отношений как источник по истории партийного делопроизводства [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Т. В. Кузнецовой. Москва 2019, s. 224–234.
 • Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku w oficjalnym przekazie i historiografii ZSRR okresu po drugiej wojnie światowej [w:] Rok 1918. Odrodzona Polska i Sowiecka Rosja w nowej Europie, t. I, red. L. Zasztowt, J. Szumski, Warszawa 2019, s. 221–235.
 • Sowietyzacja ludności polskiej BSRR. Życie kulturalne, oświatowej i religijne, [w:] Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI w. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, pod red. T. Gawina, Warszawa 2018, s. 443–458.
 • К вопросу создания Комиссии историков ПНР и СССР, [в] Россия в польской историографии, Польша в российской историографии (к 50-летию Комиссии историков России и Польши), отв. ред. Н.А. Макаров, Москва 2017, s. 25–42.
 • Wpływ elity władzy ZSRR na rozwój nauki w Polsce 1945–1964 [w:] Historia nauki polskiej, T. X, 1944–1989, cz. I, red. L. Zasztowt, J. Schiller-Walicka, Warsawa 2015, s. 93–145.

Articles

 • Я. Шумский, М. Жулавник [Jan Szumski, Mariusz Żuławnik], Польско-узбекские научные связи и сотрудничество в области архивных исследований: основные проблемы и перспективы развития, [Polsko-uzbeckie kontakty naukowe i współpraca w dziedzinie badań archiwalnych: główne kierunki i perspektywy rozwoju] ”O‘zbekiston tarixi” 2021 (2), с. 100–109.
 • Stalinowska wykładnia paktu Ribbentrop–Mołotow w sowieckim oficjalnym przekazie oraz rosyjskiej polityce historycznej. Echa sprzed wieków, „Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2 (36), 2020, s. 307–327.
 • Źródła do historii Polaków w Sowieckiej Rosji i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym w zbiorach proweniencji sowieckiej w archiwum Instytutu Hoovera, „Dzieje Najnowsze”, nr 3 (52), 2020, s. 211–228.
 • The USSR’s Politics of History toward the Slavic Countries of the Eastern Bloc: Formal and Institutional Frameworks. 1945–1989, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, T. 64, nr 4 (2019), s. 61–81.
 • Instytucjonalne podporządkowanie polskich nauk historycznych Związkowi Radzieckiemu 1944 – połowa lat 60, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 57 (3–4), 2012, s. 67–88.
 • Problem udostępniania materiałów archiwalnych w relacjach polsko-sowieckich 1945–1965, „Dzieje Najnowsze”, nr 1 (54), 2012, s. 133–158.

Review essays and reviews

 • Historyk czy szpieg? – zachodni historycy w sowieckich archiwach. [Sheila Fitzpatrick, A Spy in the Archives. A Memoir of Cold War Russia, I.B. Taurus, London-New York 2014, ss. 346.] “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” [Quarterly Journal of the History of Science and Technology], 2018 (4), s. 141–152.

Review essays and reviews

 • 2021 Participation in the habilitation proceedings as a reviewer appointed by the Council of Scientific Excellence, review of scientific output and habilitation thesis Dyskurs historii nauki by Dr. Tomasz Falkowski from the Faculty of History of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Field of humanities, discipline of history.
 • 2020 Review of the scientific output and research project of the candidate for the grant category Fulbright Senior Award.
 • 2019 Review in the doctoral proceedings: Piotr Olechowski, Polacy we Lwowie. 1944–1959, University of Rzeszów, field of humanities, discipline of history.
 • 2019 Review in the habilitation proceedings: Eryk Krasucki, „A jednak coraz silniej wierzę”. Życie i los Witolda Kolskiego 1902–1943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ss. 286; University of Szczecin; field of humanities, discipline of history.

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION