dr Jarosław Kurkowski

12.02.2014 | 29.06.2022

Pracownia Historii Techniki

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury: czw. 11.30–14.30

email: jkurkowski@poczta.onet.pl

jaroslaw_kurkowski

Zainteresowania naukowe

 • historia nauki i kultury XVII–XVIII w.,
 • historia historiografii,
 • kulturotwórcza rola zakonów w XVIII w.
 • kinematografia a historia

Wybrane publikacje:

 • Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III,  seria: Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki, t. 2, wyd. Retro-Art, ss. 328, Warszawa 1994.
 • Wybitni nauczyciele i uczniowie szkoły pijarskiej w Szczuczynie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1995/1, s. 83–104.
 • Kolegium i szkoła pijarów w Radomiu 1680–1795 [w:] Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. II, Historia społeczno-religijna okresu wczesnonowożytnego, Radom 1996, s. 83–112.
 • Ecos de las actividades de los escolapios en las revistas de la época del rey de Polonia Augusto III el Sajón, [w:] La contribución de los Padres Escolapios a ciencia y cultura polaca en los siglos XVII–XIX (coordino y dirigio Irena Stasiewicz-Jasiukowa), Salamanca 1996.
 • Pijarzy w Werenowie i Lidzie (1735–1845), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 1997, nr 1 , s. 41–117.
 • [współoprac.] Biblioteki na dawnych kresach drugiej Rzeczypospolitej. Informator, pod red. naukową Barbary Bieńkowskiej, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1998.
 • Dyskusja J.A. Jabłonowskiego z J.A. Załuskim o wartości i zadaniach polskiej historiografii, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 1999, nr 1, s. 15–58.
 • Historycy jezuiccy w kręgu magnackich mecenasów (XVIII w.) [w:] Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2004, s. 493–510.
 • Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715–1760) „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2006, nr 1/2, s. 89–157.
 • Europejskie edytorstwo źródeł historycznych w XVII–XVIII w. Próba wstępnej charakterystyki zjawiska, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2012, nr 1/2, s. 51–121.
 • Źródłoznawstwo w służbie króla i Rzeczypospolitej. Uwagi o praktycznych celach badań naukowych doby stanisławowskiej, 45 ss. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2016, nr 2, s. 9–37.
 • Historiography as Instrument of Politics in the Eighteenth-Century Polish-Lithuanian Commonwealth [w:] Book versus Power, eds. A. Chamera-Nowak, J. Soszyński, Polish Transdisciplinary Perspectives, translated by J. Soszyński, editorial assistance by D. Embree, vol. 15, Peter Lang Publishing, Frankfurt am Main 2015, s. 135–163.
 • Obraz wolnomularstwa w kinematografii – uwagi wstępne [z M. Kurkowską], „Hermaion” nr 4 (2015), s. 123–134.
 • Dzieje Rosji w piśmiennictwie doby stanisławowskiej. Część I: do pierwszego rozbioru, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t. 9 (2015), s. 199–240.
 • Józef Aleksander Jabłonowski a historiografia [w:] Jabłonowscy. W kraju i poza jego granicami, red. N. Tomaszewski, Ciechanowiec 2015, s. 47–62.
 • Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny światowej – część pierwsza) [z M. Kurkowską], „Studia Europejskie” 2016, nr 3, s. 213–231.
 • Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny światowej – część druga) [z M. Kurkowską], „Studia Europejskie” 2016, nr 4, 233–252.
 • Na marginesie edycji dziełka Teodora Korwin-Szymanowskiego „Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym”, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2016, nr 2, s. 225–236.
 • Dzieje Rosji w piśmiennictwie doby stanisławowskiej. Część II: „Recherches sur les titres… ” Feliksa Łoyki, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t. 11 (2017), s. 109–134 http://www.lis.uw.edu.pl/badan/wp-content/uploads/2018/05/109-134.pdf.
 • Dzieje Rosji w piśmiennictwie stanisławowskim po pierwszym rozbiorze, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 62 (2017) nr 4, s. 7–44.
 • Grand Tour Michała Borcha – życiowe rozterki uczonego arystokraty, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 30 (2021), nr 2, ISSN 1230-1159, s. 225–270 http://ihnpan.pl/wp-content/uploads/2022/01/7-Kurkowski.pdf.
 • „Państwa w państwie?” Uwagi o roli magnaterii u schyłku istnienia I Rzeczypospolitej, [w:] Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), pod red. Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego, Warszawa-Ciechanowiec 2021, s. 21–36, Wyd. IHN, ISBN 978-83-86062-74-4.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT