dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN

28.10.2019 | 22.03.2023

Kierownik Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce

pok. A16

tel. +48 22 65 72 730

dyżury: wt., czw. 10.00–12.00

e-mail: jerzy.kaliszuk@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2049-5659

J.Kaliszuk

Zainteresowania naukowe

 • historia średniowiecza
 • kodykologia
 • paleografia
 • hagiografia
 • historia geografii

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 1997 mgr historii (IH UW)
 • 2003 dr historii (WH UW)
 • 2018 dr hab. (IHN PAN)

Zatrudnienie

 • 1997–2003 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW
 • 2004–2016 adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
 • 2004–2011 adiunkt w Zakładzie Rękopisów BN
 • 2016–2018 adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2018– profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN

Doświadczenie międzynarodowe

 • 2003–2007 członek projektu „Latin Palaeography Network”
 • 2004 stypendium Fundacji Lanckorońskich (Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana)
 • 2009–2010 koordynator polski projektu REDISCOVER (Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction)

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2017– Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych – projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, członek zespołu – Manuscripta.pl
 • 2017– członek projektu Medieval Latin Manuscript Books in Vilnius Collections

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2006–2016 sekretarz redakcji „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”
 • 2018–2019 członek redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”
 • 2018– członek Rady Redakcyjnej „Studie o Rukopisech”
 • 2019– Rada Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN „Anthropos”, członek
 • 2019–2020 zastępca redaktora „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”
 • 2020– redaktor naczelny „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae, wyd. J. Kaliszuk, A. Pieniądz, P. Węcowski, K. Skwierczyński, Kraków 2019, 1621 ss.
 • Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1–3, Wrocław 2016 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8, 1–3), t. 1, 697 ss.; t. 2, cz. 1–2, 1381 ss.; t. 3, 752 ss.
 • Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 2012 (Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3), 280 ss.
 • Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2005, 317 ss.

Redakcja książek i czasopism

 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 9:2015, 403 ss.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 7/8:2013–2014, 413 ss.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 6:2012, 347 ss.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 5:2011, 362 ss.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 4:2010, 278 ss.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 3:2009, 294 ss.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2:2008, 112 ss.
 • „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 1:2006, 156 ss.
 • Historia – pamięć – pismo. Studia z dziejów tradycji historycznej i historiografii, red. E. Potkowski, przy współudziale J. Kaliszuka i J. Puchalskiego, Warszawa 2002 (Kultura, Historia, Pismo, 1).
 • Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386–1506), cz. 1, wyd. P. Chojnacki, R. Jaworski, J. Kaliszuk, P. Węcowski, Warszawa 1999 (Fasciculi Historici Novi, 3).
 • E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Drzewiecki, J. Dzięgielewski, J. Kaliszuk, J. Soszyński, Warszawa – Pułtusk 1999.
 • Europa w średniowieczu. Wybór źródeł do historii powszechnej średniowiecza , red. E. Potkowski, G.P. Bąbiak, J. Kaliszuk, Pułtusk 1996.

Przekłady

 • [tłum. z j. słowackiego:] Juraj Šedivý, Terminologia opisu i analizy paleograficznej, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2009, t. 3, s. 21–54

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Rejestracja i opisywanie rękopisów średniowiecznych w zbiorach polskich – stan i perspektywy badawcze, [w:] Inwentaryzacja zabytków w Polsce. Dzieje, metody, osiągnięcia, red. M.F. Woźniak, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2021 [ISBN: 978-83-65127-82-2], s. 341-359.
 • Dwanaście «pożytków» lektury duchowej według Juana Torquemady. Czytanie pobożne i reforma monastyczna w XV w., [w:] Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, red. J. Puchalski, we współpracy z E. Maruszak, M. Ochmański, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka, Warszawa 2021, s. 541-555.
 • Antyfonarz kielecki. Analiza kodykologiczna, [w:] Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem, red. Krzysztof Bracha, Wyd. Uniw. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2020, s. 17-22.
 • Losy rękopisów średniowiecznych z klasztoru świętokrzyskiego po 1819 r., [w:] 200 lat kasaty Świętego Krzyża. Kasata opactwa benedyktyńskiego ze Świętego Krzyża na Łyścu w 1819 r. Przyczyny, przebieg i konsekwencje. Materiały z konferencji odbytej na Świętym Krzyżu w dniach 31.05.-1.06.2019 r., red. Krzysztof Bracha, Wyd. Uniw. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2020 („Debaty Świętokrzyskie” 3/2020), s. 61-7.
 • Skarbce pamięci – księgozbiory kościelne, [w:] Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 1, red. J. Banaszkiewicz, A. Dąbrówka, P. Węcowski, Warszawa 2018, s. 419–445.
 • Księgozbiory klasztorów benedyktyńskich w późnośredniowiecznej Polsce, [w:] Klasztor na Świętym Krzyżu. Skarb polskiej kultury i historii, red. P. Zając, Poznań 2018, s. 25-38.
 • Księgozbiory benedyktyńskie w średniowiecznej Polsce, [w:] W klasztornym skryptorium. Katalog wystawy, red. M.T. Gronowski, Kraków-Tyniec 2018, s. 30-40.
 • Mendicant Friaries and Books in Medieval Poland, [w:] L’économie des couvents mendiants en Europe centrale. Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220–v. 1550, sous la dir. de M.-M. de Cevins, L. Viallet, Rennes 2018, s. 85–103.
 • Święci kolońscy w kulcie Kościoła polskiego w XI–XII w., [w:] Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce: do roku 1200, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2017, s. 87–95.
 • Rekonstrukcja księgozbioru zniszczonego: przykład przedwojennego zbioru średniowiecznych rękopisów łacińskich Biblioteki Narodowej, [w:] De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, red. A.P. Lew, P. Pludra-Żuk, Warszawa 2016, s. 47–64.
 • Kolekcje kaznodziejskie Jana Hieronima Sylwana z Pragi w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, [w:] Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, ed. K. Bracha, P. Nodl, Praha 2016 (Colloquia Mediaevalia Pragensia, 16), s. 99–118.
 • Matern – cysters koprzywnicki, uczony kopista z XV wieku, [w:] Historia, memoria, scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 247–257.
 • Warsztat kodykologa – tradycja i nowe możliwości, [w:] LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. G. Gmiterek, M. Ochmański, M. Roszkowski, Warszawa 2015, s. 97–117.
 • Średniowieczne rękopisy Biblioteki Narodowej utracone w czasie drugiej wojny światowej, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. nauk. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 247–260.
 • Legenda o Barlaamie i Jozafacie w kulturze europejskiej wieków średnich, [w:] Legenda problem badawczy. I warsztaty mediewistyczne, red. Z. Piłat, D. Prucnal, L. Wojciechowski, Lublin 2013, s. 81–98.
 • Przemiany społecznych funkcji pisma w późnym średniowieczu. Programy badawcze i ich rezultaty, [w:] Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, pod red. S. Gawlasa przy współudziale M.T. Szczepańskiego, Warszawa 2011 (Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Colloquia IV), s. 169–188.
 • Jedność kultury środkowoeuropejskiej w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Unity of Central European culture in the Late Middle Ages and Early Modern Times, [w:] Cztery wersje jednej kultury. Scalenie rozproszonego dziedzictwa literatury środkowoeuropejskiej. Four Versions of One Culture. A Synthesis of the dispersed Content of Central European Literature, Warszawa 2010, s. 67–91.
  [tłum. czeskie i ang.:] Jednota středoevropské kultury v pozdním středověku a raném novověku, [w:] Čtyři podoby jedné kultury. Spojení rozpýtléneho obsahu středoevropského písemnictví, Praha 2010, s. 67–91];
  [tłum. litewskie i ang.:] Vidurio Europos kultūros vienovė vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais amžiais, [w:] Vienos kultūros keturios versijos. Centrinės Europos išsklaidytos raštijos turinio sintezė, Vilnius 2010, s. 67–91;
  [tłum. rumuńskie i ang.:] Unitatea culturii Central Europene în Evul Mediu Târziu şi începutul Perioadei Moderne, [w:] Patru versiuni ale unei culturi. O sinteză a conţinutului dispersat a literaturii Central Europene, Bucareşti 2010, s. 67–91]
 • Mediaeval Manuscripts from the Polish National Library Lost During World War II: A Project of the Edition of the Maria Hornowska files, [w:] Editionswissenschaftliches Kolloquium 2009. Zahlen und Erinnerung. Von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen, hrsg. von H. Flachenecker, J. Tandecki, Toruń 2010, s. 215–223.
 • Latin Script and the Vernacular Text in the Middle Ages: The Case of Poland in the fourteenth and fifteenth centuries, [w:] Teaching Writing, Learning to Write: Proceedings of the XVIth Colloquium of the Comité International de Paléographie Latine, held at The Institute of English Studies, University of London, 2–5 September 2008, ed. by P.R. Robinson, London 2010, s. 111–128 (King’s College London Medieval Studies, XXII).
 • Nationalbibliothek Warschau, Handschriftenabteilung (Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie), [w:] Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, hrsg. von J. Bahlcke, W. Mrozowicz, München 2010, s. 225–231 (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 37).
 • Texts of synodal statutes in social communication of late medieval Poland – as exemplified by the Wieluń-Kalisz statutes of Mikołaj Trąba. [w:] Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu. Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages, red. K. Bracha, P. Kras, Warszawa 2010, s. 67–78 (Seria: Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej otwarta na Wschód i Zachód, pod red. J. Kłoczowskiego, tom II)
 • De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli magni. Dwunastowieczny rękopis w zbiorach Biblioteki Narodowej (BN II 12511), [w:] Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi R. Michałowskiemu, red. naukowa K. Skwierczyński, Warszawa 2009, s. 196–214.
 • Znane i nieznane. Obraz islamu w Europie Środkowej (Polska, Czechy) w XV w., [w:] Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski, red. A. Paner, W. Iwańczak, Gdańsk 2008, s. 253–270.
 • Natura w zwierciadle kultury – mirabilia w Historia Orientalis Jakuba z Vitry, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, pod red. S. Rosika, P. Wiszewskiego, Wrocław 2006 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2966. Historia CLXXV), s. 231–241.
 • The Three Kings in Popular Piety in Poland in the late Middle Ages, [w:] Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. von T. Wünsch, Berlin 2006,s. 239–255 (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südeuropa, Bd. 8).
 • Travel Guides to the Holy Land in Polish Collections (14th–15th centuries), [w:] Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgrimage in European Culture. Tagungsband Přibram 26.–29. Mai 2004. Proceedings of the Symposium Přibram, May 26th–29th 2004, hrsg. D. Doležal, H. Kühne, Frankfurt a. M.-Berlin-Bern 2006, s. 81–94.
 • Historia trium regum Jana z Hildesheim – między hagiografią a geografią, [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, pod red. S. Rosika, P. Wiszewskiego, Wrocław 2005, s. 153–162 (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia CLXXI).
 • [wspólnie z E. Potkowskim] Die Digitalisierung von Kolophonen mittelalterlicher Handschriften in Polen, [w:] Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, hrsgg. von M. Thumser, J. Tandecki, Toruń 2005, s. 363–373.
 • Early modern Polish dictionaries as a source of palaeographical and codicological terminology, [w:] The History of Written Culture in the Carpatho-Danubian Region. 1, ed. H. Pátková, P. Spunar, J. Šedivý, Bratislava–Praha 2003, s. 199–204.
 • Scribes and colophons – the electronic database, [w:] The History of Written Culture in the Carpatho-Danubian Region. 1, ed. H. Pátková, P. Spunar, J. Šedivý, Bratislava-Praha 2003, s. 55–56.
 • Trzej Królowie a ideologia władzy w średniowieczu – wybrane problemy, [w:] Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane prof. H. Samsonowiczowi, pod red. J. Pysiaka, A. Pieniądz-Skrzypczak, M.R. Pauka, Warszawa-Kraków 2002, s. 351–371.
 • Kult Trzech Króli w miastach Królestwa Polskiego w XV wieku, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, pod red. H. Manikowskiej i H. Zaremskiej, Warszawa 2002, s. 433–438 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia III)
 • Jerzy Kaliszuk, Jacek Soszyński, Die Kartäuser und Krakau im 15. Jahrhundert: Geistliche, Bürger und die Universität, [w:] Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski, hrsg. von S. Lorenz, Stuttgart 2002 (Contubernium Bd. 59), s. 317–323.

Artykuły

 • J. Kaliszuk, S. Szyller, Badanie rękopisów średniowiecznych według Łukasza Gołębiowskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2020, R. XXIX, z. 1, s. 7–69.
 • Edward Potkowski i jego dzieło, „Studie o Rukopisech” 2018, t. 48, s. 207–222.
 • Żyw czy umarły? Znaki śmierci (signa mortis) w piśmiennictwie klasztornym w Polsce późnego średniowiecza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013, t. 51, nr 2, s. 353–359.
 • Nieznane średniowieczne zabytki języka niemieckiego z kolekcji Ludwika Zalewskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2011, t. 5, s. 211–228+ill.
 • Mendicant Books and Libraries on South East Lands of The Polish Kingdom in the 15th and Early 16th Century – The Franciscan Observant Example, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 2010, t. 15, s. 147–171.
 • Spis książek klasztoru franciszkanów chełmińskich z drugiej połowy XIII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 2010, t. 47, s. 95–108.
 • Ponownie odnaleziony rękopis niemieckiego tekstu legendy o Barlaamie i Jozafacie, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2008, t. 2, s. 81–91.
 • Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2007, t. 87, s. 83–106.
 • Liber mortuorum dominikanów lwowskich – analiza kodykologiczna, „Studia Źródłoznawcze” 2006, t. 44, s. 99–108.
 • Wybrane zabytki języka polskiego z przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Biuletyn Biblioteki Narodowej” 2006, z. 2–3 (177–178), s. 31–33 + wkładka ilustracyjna.
 • Psałterz floriański – skarb polskiej kultury, „Biuletyn Biblioteki Narodowej” 2006, z. 2–3 (177–178), s. 27–28.
 • Officia bibliothecarii – przyczynek do historii bibliotek i bibliotekarstwa w XIX w., „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” Tom specjalny. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Wojakowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin, red. D. Kuźmina, Warszawa 2004, s. 115–122.
 • Wschód w dziele Jana z Hildesheim Historia trium regum, „Przegląd Humanistyczny” 2004, t. 48, z. 1, s. 9–26.
 • Kodeks Mikołaja Liebenthala, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, 2002, t. 20, s. 47–57.
 • Kult Trzech Króli w Polsce późnego średniowiecza, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1999, t. 72, s. 445–460.
 • Recepcja Podróży Johna Mandeville’a w Polsce późnego średniowiecza i u progu czasów nowożytnych, „Przegląd Historyczny” 1998, t. 89, z. 3, s. 343–359.
 • Samuel Pepys. Mechanizmy kariery urzędniczej w Anglii XVII wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1997, t. 41, 5, s. 131–152.
 • Grecy w wyprawie Cyrusa Młodszego, „Meander” 1996, t. 51, z. 3–4, s. 187–198.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • [rec.] Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska [The Process of Świdnica Beguines in 1332. Historical Studies and Latin-Polish Edition], edited by Paweł Kras, Tomasz Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin 2017, ss. 298, “Sobótka”
 • [rec.] Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic, Volume editor: Marie Tošnerová, Prepared for publication by: Pavel Brodský, Marta Hradílová, Martina Hrdinová, Stanislav Petr, Martina Šumová, Marie Tošnerová, Prague 2011 (Studie o Rukopisech. Monographia XVII. Průvodce po Rukopisných Fondech v České Republice), ss. 638 (druk: „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2013–2014, t. 7–8, s. 364–369).
 • [rec.] „Scriptorium. Revue internationale des études aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies”, t. 63, 2009, fasc. 1–2, ss. 348+301+22 il. (druk w: „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2010, t. 4, s. 230–244)
 • [rec.] „Studie o Rukopisech” XXXVII–XXXVIII (2007–2008), ss. 192. (druk w: „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2010, t. 4, s. 244–249).
 •  [rec.] Franca Petrucci Nardelli, Legatura e scrittura. Testi celati, messaggi velati, annunci palesi / Città di Castello: Leo S. Olschki Editore 2007 (Biblioteca di Bibliografia Italiana, CLXXXVIII), „Roczniki Biblioteczne” 2010, t. 54, s. 237–240.
 •  [rec.] Hana Pátková, Česká středověká paleographie, Veduta, České Budějovice 2008, s. 278, il., „Studia Źródłoznawcze” 2010, t. 47, s. 215–218.
 •  [rec.] Repertorium initiorum manuscriptorum Latinorum Medii Aevi, vol. I: A–C, curante Jacqueline Hamesse, auxiliante Sławomir Szyller, Louvain-la-Neuve 2007 (Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, Textes et Études du Moyen Âge, 42,1), „Studia Źródłoznawcze” 2010, t. 47, s. 212–215.
 •  [rec.] Achim Thomas Hack, Codex Carolinus. Päpstliche Epistolographie im 8. Jahrhundert, t. 1 – Stuttgart 2006, s. XX+s. 1–696 (Päpste und Papsttum, Bd. 35, 1), t. 2 – Stuttgart 2007, s. VIII+s. 697–1290 (Päpste und Papsttum, Bd. 35, 2), „Przegląd Biblioteczny” 2008, t. 76, z. 4, s. 701–704.
 • [rec.] Jindřich Marek, Renáta Modráková, Zlomky rukopisů v Národní Knihovně České republiky, Praha, Národní knihovna České republiky, 2006, s. 167, ilustr. 26, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2008, t. 2, s. 105–109.
 • [rec.] L.I. Kiseleva, Latinskie rukopisi XIII veka (Opisanie rukopisej Rossijskoj nacional’noj biblioteki, Sankt-Petersburg 2005, ss. 293, „Studia Źródłoznawcze” 2005, t. 43, s. 188–190.
 •  [Zestawienie bibliografii prac prof. E. Potkowskiego w:] E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa-Pułtusk 1999, s. 7–21.
 •  [spraw.] Benedykt Zientara (15 VI 1928 – 11 V 1983) Dorobek i miejsce w historiografii polskiej (konferencja naukowa, Warszawa 17 XI 1998), „Kwartalnik Historyczny” 1999, t. 106, z. 2, s. 131–132.

Inne

 • [12 haseł w:] Encyklopedia książki, t. 1, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017.
 • [35 haseł z zakresu sztuki książki w:] Sztuka świata. Słownik terminów, t. 16–17, red. M. Jendryczko, Warszawa 2013.
 • [2 hasła w:] Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. R.G. Dumphy, Leiden-Boston 2010.
 • [współautor haseł polskich w:] Vocabularium parvum scripturae latinae, ed. J. Šedivý, H. Pátková, Bratislava-Praha 2008, ss.111.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT