Konkurs w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”

07.01.2020 | 17.04.2022

Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów ogłasza konkurs na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”.

Rejestracja rękopisu polega na stworzeniu skróconego opisu rękopisu, zawierającego podstawowe informacje, jak: czas powstania, język, objętość, wymiary, identyfikacja dzieła lub skrócony opis zawartości, obecność zdobień bądź zapisów nutowych. Rejestracja dotyczy rękopisów nieposiadających dotychczas szczegółowych opisów katalogowych i winna być dokonana z autopsji, według wzorca przekazanego przez zamawiającego.

Liczba rękopisów podlegających rejestracji: ok. 1000. Miejsce przechowywania: Kraków. Czas wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2020. Charakter zamówienia: umowa o dzieło. Przewidziano umowę z jednym wykonawcą, na całość niniejszego zamówienia.

Informacje o projekcie zob. https://manuscripta.pl/strona/about.htm

WYMAGANIA

Kandydatem może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. ukończyła studia wyższe;
 4. posiada bardzo dobrą znajomość paleografii i języka łacińskiego;
 5. ma znajomość piśmiennictwa średniowiecznego, zwłaszcza w zakresie teologii, filozofii, prawa, astronomii i medycyny;
 6. ma co najmniej 3-letnią praktykę w opisywaniu rękopisów średniowiecznych, pozwalająca na samodzielne wykonanie zamawianego dzieła.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny m.in. z danymi do kontaktu;
 2. informację o praktyce zawodowej w opisywaniu rękopisów średniowiecznych;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na  rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”  (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dokumenty należy nadsyłać mailem na adres ihn@ihnpan.pl i pocztą tradycyjną na adres: Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72, pok. A09, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs ” lub składać osobiście pod wymienionym adresem w godz. 9.00–15.00.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Termin składania zgłoszeń do 31 stycznia 2020 r.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT