Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

12.11.2015 | 21.10.2019

 
 

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki

 

WYMAGANIA

 

Kandydatem na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki IHN PAN może być osoba, która:

1. korzysta z pełni praw publicznych;

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3. posiada specjalność naukową z historii

4. opublikowała znaczące prace poświęcone historii oświaty i życia umysłowego w okresie nowożytnym

5. Ponadto IHN PAN będzie jej podstawowym miejscem pracy.

 

ZGŁOSZENIE

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej;

3. listę publikacji;

4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i posiadany stopień naukowy;

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko adiunkta, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72, pok. 9, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko adiunkta IHN PAN” lub składać osobiście pod wymienionym adresem w godz. 9.00–15.00.

 

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano  12 listopada 2015 roku.

Termin składania zgłoszeń wynosi 21 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT