Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

06.05.2022 | 03.11.2022

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce.

WYMAGANIA

Kandydatem na stanowisko asystenta w Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada specjalność naukową z historii średniowiecza, zwłaszcza w zakresie historiografii średniowiecznej, ponadto doświadczenie w zakresie opracowywania naukowego rękopisów średniowiecznych, paleografii i edytorstwa;
 4. opublikowała prace poświęcone problemom historiografii średniowiecznej oraz z zakresu źródłoznawstwa, zwłaszcza kodykologii i / lub paleografii, opublikowane w wysokopunktowanych czasopismach;
 5. Ponadto IHN PAN będzie jej podstawowym miejscem pracy.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej;
 2. listę publikacji;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i posiadany stopień naukowy;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)*.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na  adres: ihn@ihnpan.pl lub pocztą na adres: Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72, pok. A09, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta IHN PAN” lub składać osobiście pod wymienionym adresem w godz. 9.00–14.00.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano 6 maja 2022 roku.

Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie tj 5 czerwca 2022 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

* Administratorem danych osobowych jest Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, którego siedziba mieści się w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72, a dane kontaktowe to: tel. (22) 826 87 54, e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod nr tel. 605-976-900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.ihn@bims.home.pl.
Pani/ Pana dane osobowe:
 • będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. a oraz c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanego RODO,w celu udziału w procesie rekrutacji,na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną Instytutu oraz innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa;
 • będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT