Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

29.09.2014 | 17.04.2022

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki.

 

WYMAGANIA

 

Kandydatem na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki IHN PAN może być osoba, która:

1. korzysta z pełni praw publicznych;

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3. posiada tytuł magistra filologii klasycznej lub historii;

4. ma doświadczenie w pracy z rękopisami średniowiecznymi i inkunabułami oraz posiada znajomość paleografii łacińskiej;

5. ma doświadczenie w krytycznej edycji łacińskich tekstów źródłowych;

6. zna łacinę i co najmniej dwa obce języki nowożytne.

 

ZGŁOSZENIE

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2. curriculum vitae;

3. listę publikacji;

4. informacje pozwalające zweryfikować wymagania określone w punktach 4 i 5;

5. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadany stopień naukowy;

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72, pok. 9, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko asystenta IHN PAN” lub składać osobiście pod wymienionym adresem w godz. 9.00–15.00.

 

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano 29 września 2014 roku.

Termin składania zgłoszeń mija 21 października 2014 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT