Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach grantu NCN CHANSE Call 2021 „Media i epidemie: Techniki popularyzacji wiedzy o zdrowiu publicznym w XX i XXI wieku”

15.05.2024 | 15.05.2024

Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach grantu NCN CHANSE Call 2021 „Media i epidemie: Techniki popularyzacji wiedzy o zdrowiu publicznym w XX i XXI wieku” (nr 2021/03/Y/HS3/00283, kierownik projektu: dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN).

WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie w dziedzinie kulturoznawstwo.
 • Rozpoczęte studia doktoranckie (status doktoranta) prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni wyższej lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk.
 • Doświadczenie i wiedza kandydatów musi być zgodna z tematyką projektu MEDEP i umożliwiająca realizację zadań badawczych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; bardzo dobra znajomość polskiego języka migowego; komunikatywna znajomość amerykańskiego języka migowego.
 • Umiejętność pracy w zespole badawczym polskim i międzynarodowym; samodzielność; kreatywność; motywacja; gotowość do inicjowania, planowania i przeprowadzania badań w kraju i za granicą.

OPIS ZADAŃ:

 • Prowadzenie wywiadów w środowisku polskich Głuchych.
 • Badania tematyki metafor kognitywnych znaków w polskim języku migowym dotyczących zdrowia i choroby.
 • Współpraca z instytucjami kultury w zakresie artystycznej interpretacji rezultatów prowadzonych badań.
 • Prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych w instytucjach prowadzonych przez Głuchych w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
 • Badanie relacji niepełnosprawności i zdrowia psychicznego.
 • Przygotowywanie raportów cząstkowych z realizowanych zadań.
 • Prezentowanie rezultatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 • Przygotowanie publikacji naukowych na podstawie uzyskanych wyników.

Typ konkursu: Projekt międzynarodowy – HS

Termin składania ofert: 14 czerwca 2024, 23:59

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: doktorant-stypendysta

Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 lipca 2024

Czas pobierania stypendium: 16 miesięcy

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. List motywacyjny;
 2. CV uwzględniające dane kontaktowe oraz doświadczenie naukowe (publikacje naukowe, udział i wystąpienia na konferencjach, staże, szkolenia, stypendia i nagrody);
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. Podpisane oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Historii Nauki PAN im. im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).” *

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną na adres lotysz@ihnpan.pl do 14 czerwca 2024 r. Ocena kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej).

Ogłoszenie o konkursie opublikowano 15 maja 2024 roku.

Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, czyli do dnia 14 czerwca 2024 roku, do godz. 23.59. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

* Administratorem danych osobowych jest Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, którego siedziba mieści się w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72, a dane kontaktowe to: tel. (22) 826 87 54, e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod nr tel. 605-976-900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.ihn@bims.home.pl.
Pani/ Pana dane osobowe:
 • będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. a oraz c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanego RODO,w celu udziału w procesie rekrutacji,na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną Instytutu oraz innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa;
 • będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT