Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

31.12.2017 | 02.03.2020

Działając na wniosek dr Danuty Ciesielskiej, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933)”. Projekt (konkurs OPUS 13) będzie finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr 2017/25/B/HS3/02420.

 

Wymagane kwalifikacje

 1. tytuł zawodowy magistra matematyki, fizyki lub astronomii albo tytuł zawodowy licencjata matematyki oraz jednocześnie magistra historii;
 2. bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (w piśmie) i języka polskiego (w mowie i piśmie);
 3. bardzo dobra znajomość programu do edycji tekstów naukowych LaTeX
 4. profesjonalna umiejętność redakcji i edycji tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów z zakresu nauk ścisłych.

 

Zgłoszenie

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przedstawienie następujących dokumentów w języku polskim:

 1. list motywacyjny (400–600 słów);
 2. życiorys (CV) zawierający następujące punkty:
  – wykształcenie, kopie dyplomów i historię zatrudnienia;
  – uczestnictwo w konferencjach naukowych;
  – uczestnictwo w badaniach naukowych oraz w projektach badawczych;
  – publikacje naukowe;
 3. potwierdzenie dotychczasowego dorobku edytorskiego, w szczególności dotyczącego redakcji i edycji tekstów z zakresu nauk ścisłych.

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Opis zadań

Zadania przewidziane dla doktoranta w ramach projektu:
– kwerendy w polskich i zagranicznych archiwach;
– tłumaczenia z języka niemieckiego;
– udział w konferencjach;
– udział w przygotowaniu i opracowaniu raportów grantowych;
– udział w przygotowaniu publikacji (artykuły, książka) oraz materiałów upowszechniających rezultaty badań.

Wynagrodzenie–stypendium (1500 zł/miesięcznie) będzie wypłacane przez 24 miesięcy.

Doktorant-stypendysta musi spełniać warunki Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki dostępny na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf
z uwzględnieniem zmian
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/stypendia-w-projektach/dodatkowe-informacje

Dokumenty można nadsyłać elektronicznie w postaci jednolitego pliku pdf na adresy ihnpan@ihnpan.pl oraz smciesie@cyfronet.krakow.pl, pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72, pok. 9, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty” lub składać osobiście pod wymienionym adresem w godz. 9.00–15.00.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano 31 grudnia 2017 roku.

Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT