Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2023 r.

02.03.2023 | 22.08.2023

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2023 roku.


Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w dziedzinie nauk humanistycznych i znaczącym dorobku w zakresie historii nauki;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucji naukowej;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.


ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy naukowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach naukowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadanie tytułu lub stopni naukowych;
  3. 10 najważniejszych publikacji z zakresu historii nauki
 1. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w którym będzie zaliczany do minimum kadrowego wymaganego do nadawania stopni naukowych;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2021 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633);
 5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO


Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego:

 1. W wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN w Warszawie” lub składać osobiście pod adresem: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00 lub na Dzienniku Podawczym Kancelarii PAN, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2105 (21 piętro).

lub

 1. W wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: wydzial_1@pan.pl


O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN dostępne są na stronie internetowej https://bip.pan.pl https://www.ihnpan.pl.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 2 marca 2023 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 3 kwietnia 2023 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl;
 3. podanie danych osobowych o których mowa w dokumencie „Konkurs na stanowisko….” jest dobrowolne;
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, a po jego rozstrzygnięciu archiwizowane przez Administratora, na podstawie art.6 ust.1 lita, art. 9 ust. 2. lit a. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą prze okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody przed jej wycofaniem;
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Statut Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT