Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN

04.02.2015 | 21.10.2019

 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk  Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych  PAN ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN.

 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada  doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym;
 4.  posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych i specjalność naukową w dziedzinie historii – historii nauki.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN opracowaną  przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy  zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną  w na piśmie w 2 egz.  oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 1. przebieg pracy zawodowej;
 2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 1. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytut Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata.
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami);
 5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 tel./fax 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN lub składać osobiście pod adresem: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00 do dnia 6 marca 2015 r. do godz. 16:00.

 

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Historii Nauki PAN dostępne są na stronie internetowej www.ihnpan.pl; www.pan.pl

 

STATUT IHN PAN

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN

 

 

Ogłoszenie o konkursie  opublikowano w dniu 4 lutego 2015 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 6 marca 2015 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT