Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

13.02.2014 | 17.04.2022

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki IHN PAN w Warszawie na okres 3 lat w wymiarze pełnego etatu.

WYMAGANIA

Kandydatem na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki IHN PAN może być osoba, która:

1. korzysta z pełni praw publicznych;

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3. posiada specjalność naukową z astronomii, fizyki, geologii lub matematyki (co najmniej tytuł magistra);

4. opublikowała znaczące prace poświęcone historii nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauki XVII wieku.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej;

3. listę publikacji;

4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i posiadany stopień naukowy;

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72, pok. 9, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego IHN PAN” lub składać osobiście pod wymienionym adresem w godz. 9.00–15.00.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano 2 grudnia 2013 roku.

Termin składania zgłoszeń wynosi 21 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT