Konkurs w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”

17.11.2020 | 17.04.2022

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN  w Warszawie ogłasza konkurs na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”.

Rejestracja rękopisu polega na stworzeniu skróconego opisu rękopisu, zawierającego podstawowe informacje, jak: czas powstania, język, objętość, wymiary, identyfikacja dzieła lub skrócony opis zawartości, obecność zdobień bądź zapisów nutowych. Rejestracja dotyczy rękopisów nieposiadających dotychczas szczegółowych opisów katalogowych i winna być dokonana z autopsji, według wzorca przekazanego przez zamawiającego.

Liczba rękopisów podlegających rejestracji: ok. 2300.
Miejsce przechowywania: Wrocław.
Czas wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2021.
Charakter zamówienia: umowa o dzieło.
Przewidziano umowę z dwoma wykonawcami, na całość niniejszego zamówienia.

Informacje o projekcie zob. https://manuscripta.pl/strona/about.htm

WYMAGANIA

Kandydatem może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. ukończyła studia wyższe;
 4. posiada bardzo dobrą znajomość paleografii i języka łacińskiego;
 5. ma znajomość piśmiennictwa średniowiecznego, zwłaszcza w zakresie teologii, filozofii i prawa;
 6. ma co najmniej 3-letnią praktykę w opisywaniu rękopisów średniowiecznych, pozwalająca na samodzielne wykonanie zamawianego dzieła.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: list motywacyjny m.in. z danymi do kontaktu;

 1. informację o praktyce zawodowej w opisywaniu rękopisów średniowiecznych;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na  rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”  (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)*.

Dokumenty należy nadsyłać mailem na adres ihn@ihnpan.pl i pocztą tradycyjną na adres: Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72, pok. A09, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs ”.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Termin składania zgłoszeń do 7 grudnia 2020 r.

* Administratorem danych osobowych jest Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, którego siedziba mieści się w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72, a dane kontaktowe to: tel. (22) 826 87 54, e-mail: ihn@ihnpan.pl.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod nr tel. 605-976-900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.ihn@bims.home.pl.
Pani/ Pana dane osobowe:
 • będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. a oraz c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanego RODO,
w celu udziału w procesie rekrutacji,
na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną Instytutu oraz innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa;
 • będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT