dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN

12.02.2014 | 06.10.2023

Pracownia Historii Nauk Ścisłych

pok. A02

dyżury: Kraków, kontakt mailowy

e-mail: krzysiek2357@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4010-4093

Curriculum vitae

Krzysztof Dominik Maślanka, ur. 26 września 1955 r. w Chrzanowie, żonaty, jedna córka, zam. w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • Analityczna teoria liczb i jej historia, funkcja zeta Riemanna, badania kryterium Keipera-Li dla hipotezy Riemanna, nowa, globalnie zbieżna reprezentacja dla funkcji zeta Riemanna (1997)
 • Matematyka eksperymentalna, komputerowe wspomaganie dowodów, zastosowania programu Mathematica firmy Wolfram Research.
 • Historia ogólnej teorii względności i kosmologii, aspekty filozoficzne kosmologii w kontekście relacji nauka i wiara
 • Historia mechaniki kwantowej i problem jej interpretacji oraz spór o realność mikroświata w kontekście nierówności Bella

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną nr 2 w Krakowie‑Nowej Hucie w klasie fortepianu (1969 r.) oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie o profilu matematyczno‑fizycznym (1974 r.)
 • Finalista XVII Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie (4 kwietnia 1974 r.)
 • Studia na kierunku Astronomia w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1974‑1979
 • Magisterium na podstawie pracy Promieniowanie synchrotronowe obszarów aktywnych na Słońcu napisanej pod kierunkiem dra Stanisława Zięby, OA UJ, obronionej 22 czerwca 1979 r.
 • Tytuł „doktora nauk fizycznych z zakresu astronomii” nadany przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego PAN w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Wiesława Czyża, na postawie rozprawy Efekty kwantowe w wielowymiarowych modelach kosmologicznych, w wyniku publicznej obrony 13 czerwca 1988 r. (Promotor: prof. dr hab. Marek Demiański, Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Rayski, Instytut Fizyki UJ, dr hab. Andrzej Krasiński, CAMK PAN).
 • Stopień naukowy „doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii nauk matematycznych” na postawie rozprawy habilitacyjnej Liczba i kwant (Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2005) nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN 14 kwietnia 2005 pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja K. Wróblewskiego, zatwierdzony przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w Warszawie (recenzenci: prof. dr hab. Roman Duda, Instytut Matematyczny Uniw. Wroc., prof. dr hab. Andrzej Pelczar, Instytut Matematyki UJ, dr hab. Marek Wolf, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniw. Wroc.)

Zatrudnienie

 • Roczny staż w Obserwatorium Astronomicznym UJ, 1979‑1980, praca przy radioteleskopie słonecznym i opracowaniu wyników obserwacji na 430 MHz oraz 810 MHz.
 • Asystent (1980‑1988), później adiunkt (1988‑1992) w krakowskiej filii Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN
 • Od 1 X 1992 do 30 IX 2005 – adiunkt na etacie naukowo‑dydaktycznym w Obserwatorium Astronomicznym UJ; prowadził zajęcia m. in. z: Metod Matematycznych Fizyki i Astrofizyki, Algebry, Podstaw Programowania Komputerów oraz Astrofizyki Teoretycznej
 • Od 1 XII 2005 – docent w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
 • Od 1 X 2010 – profesor IHN PAN

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • Współpraca z prof. Romanem Dudą – kierownikiem projektu Słownik matematyków polskich. Jest to część większego projektu badawczego pt.: Słowniki biograficzne uczonych polskich. Planowane wydanie – 2022 rok. Numer grantu: NPRH7/H11/86/2018. Wnioskodawca: Polska Akademia Umiejętności. Całość obejmuje obecnie ponad ok. półtora tysiąca biogramów matematyków polskich. Od początku trwania tego projektu (2019 r.) opracowałem lub uzupełniłem ok. 70 biogramów mało znanych matematyków polskich, głównie jezuitów oraz pijarów zasłużonych dla polskiego szkolnictwa.

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Kosmologia współczesna, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1991, nakład 1000 egz., 76 ss (Recenzje powyższej książki: Jarosław Włodarczyk, „Wiedza i Życie”,  nr 9, 1991, s. 72; Michał Heller, Scenariusz kosmicznego dramatu, „Wiedza i Życie”, nr 10, 1991, s. 32).
 • Rachunek tensorowy i elementy geometrii Riemanna (skrypt do wykładu pt. Metody Matematyczne Astrofizyki dla studentów trzeciego roku Astronomii, Obserwatorium Astronomiczne UJ, do użytku wewnętrznego, 1993).
 • Liczba i kwant. Hipotezy w teorii liczb: Riemann, Mertens, Hilbert, Pólya, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, Kraków 2004, 270 ss, ISBN 83-86774-37-1, nakład 120 egz. (przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna w Instytucie Historii Nauki PAN).
 • Od kosmologii do teorii liczb. Próba apologii, Wydawnictwo Niezależne, Kraków 2013, ss. 192, ISBN 978-83-63089-01-6.

Redakcja książek i czasopism

 • Wspomnienia okupacyjne i obozowe Bronisława Szuberli (więźnia Oświęcimia nr 134079 i więźnia Buchenwaldu nr 79199), Kraków 2003, wyd. DjaF, s. 156, wydane z rękopisu (wydanie II rozszerzone, s. 180, Kraków 2005).

Przekłady

 • Ilustrowany przewodnik po astronomii (tłumaczenie, wspólnie z Krzysztofem Włodarczykiem), Wydawnictwo „Kluszczyński”, Kraków, 1996.
 • C. W. Davies, Nowa fizyka i nowy Wielki Wybuch, „Problemy” (1987), tłumaczenie artykułu New Physics and New Big Bang z „Scientific American”.
 • Eugene F. Mallove, Samoodtwarzający się Wszechświat, tłumaczenie artykułu Selfreproducing Universe ze „Sky & Telescope” (nr 9, 1988), Problemy nr 3, 1989, s. 53–55.
 • Halliwell, Kosmologia kwantowa i stworzenie Wszechświata, „Świat Nauki”, nr 2 (1992) s. 28‑36, tłumaczenie artykułu Quantum Cosmology and the Creation of the Universe z „Scientific American”, uzupełnione komentarzem od tłumacza, s. 37.

Artykuły (wybór)

 • Dicke‑Brans Cosmology with Cosmological Constant Theory, „Acta Cosmologica”, vol XII, s. 57, 1983.
 • Phase Transitions in Radiation‑filled Friedman World Models, „Astrophysics and Space Science”, vol. 97, s. 461‑463, 1983.
 • Uwagi o poznawalności, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. V, s. 38–43, PAT Kraków, 1983.
 • Luminosity Function for Galaxies and Cosmology, „Astrophysics and Space Science”, vol. 100, s. 407–411, 1984.
 • Refleksje przy studiowaniu historii poglądów na przestrzeń, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. VIII, PAT Kraków, s. 62–70, 1986.
 • Phase Space Classification of Kaluza-Klein Cosmologies, „General Relativity and Gravitation”, vol.  19, s. 611–619, 1987 (z Pawłem Turkowskim).
 • Stabilność, stacjonarność i symetria, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. X, PAT Kraków, s. 25–29, 1988.
 • Effective Potential Approach to Finite Temperature Quantum Cosmology, „Physics Letters”, B200 (1988), no. 1–2,  s. 69–74.
 • Observational Cosmology. From Gauss to Sandage, „Acta Cosmologica”, vol. XVI, s. 87–106, 1989 (z: M. Heller, P. Flin, Z. Golda, M. Ostrowski, K. Rudnicki i T. Sierotowicz).
 • Mini Wave Function for the Universe, „Acta Cosmologica” vol. XVI, 107–113, 1989.
 • Kwantowanie grawitacji: motywacje, trudności, próby rozwiązań, „Postępy Astronomii”, t. 39, z. 1, s. 11–14, 1991.
 • O potrzebie odpowiedzialnej popularyzacji nauk przyrodniczych, „Universitas”, nr 2, 1992.
 • The Method of Analytic Continuation in Quantum Field Theory, „Acta Cosmologica” vol. XIX, s. 7–22, 1993.
 • Przygoda po latach (esej na temat książki M. Hellera Kosmiczna przygoda człowieka mądrego, wyd. ZNAK 1994), Świat Nauki (Scientific American), nr 12, 1994, s. 107.
 • Cosmic Strings: General Exact Solution (z M. Gierlińskim), „Acta Cosmologica”, vol. XX‑1, s. 27–39, 1994.
 • Black Holes from Cosmic Strings – an Alternative Approach, „Acta Cosmologica” vol. XX‑2, s. 109–113, 1994.
 • Tysiąc zebrań naukowych Obserwatorium Astronomicznego UJ (19 I 1934 – 25 X 1996), „Postępy Astronomii”, t. 45, z. 2, 1997, s. 36–40.
 • Tysiąc zebrań naukowych Obserwatorium Astronomicznego UJ (19 I 1934 – 25 X 1996), Universitas, (1997), nr 19–20, s. 40–47 (wersja rozszerzona artykułu z „Postępów Astronomii”).
 • The Beauty of Nothingness: Essay on the Zeta Function of Riemann, „Acta Cosmologica” XXIII‑1, p. 13–17, 1998.
 • Szkice do portretu kosmologii, miesięcznik „ZNAK”, nr 522, listopad 1998, s. 16–24.
 • Gdy zgasną gwiazdy. Kosmologiczne scenariusze przyszłych losów Wszechświata, miesięcznik ZNAK, nr 535, grudzień 1999, s. 69–77.
 • Observations of the Ionospheric Alfvén Resonances on the Earth Surface, „Acta Geophysica et Geodaetica”, s. 97–406, 1999 (z A. Kułakiem).
 • Przechwycenie (esej na temat plagiatów prac naukowych), „Forum Akademickie”, Lublin, nr 7–8, 1999, s. 36–37.
 • Skąd wziąć brakujące dane, czyli o pożytkach z interpolacji, „Postępy Astronomii”, nr 4, 2000, s. 168 i 192.
 • Granice Wszechświata, granice nonszalancji, „Świat Nauki” („Scientific American”), nr 6, 2001 s. 5.
 • Kilka uwag uczonego stacjonarnego, esej z okazji 80‑tych urodzin Stanisława Lema, „Gazeta Wyborcza”, dodatek specjalny z okazji 80‑tych urodzin pisarza, 11 września 2001.
 • Riemann i jego funkcja ζ, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. XXX, 2002, s. 18‑30.
 • „Rzeczy najważniejsze”, esej po lekturze książki M. Hellera „Sens życia i sens Wszechświata. Studia z teologii współczesnej”, miesięcznik „ZNAK”, nr 573, 2003, s. 162–170.
 • Pietro Mengoli i szeregi liczbowe. Prehistoria funkcji ζ Riemanna, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 49, nr 1, s. 47–64, 2004.
 • Riemann, Mertens i komputery, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 49, nr 2, s. 33–51, 2004.
 • Hipoteza Hilberta-Pólya’i – unifikacja na najgłębszym poziomie, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol.  XXXIV, s. 46–65, 2004.
 • Li’s Criterion for the Riemann Hypothesis – Numerical Approach, „Opuscula Mathematica”, vol. 24 (2004), no. 1, s. 103–114, MR2107186.
 • Hipoteza Riemanna. Refleksje na temat największej zagadki matematyki, „Roczniki Filozoficzne KUL”, t. LIII, s. 167–182, 2005.
 • Dzieje stałej kosmologicznej (rozszerzona wersja wykładu habilitacyjnego, artykuł zamówiony przez Redakcję), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2005.
 • Fenomen Alberta Einsteina. Rozmyślania pod pretekstem okrągłych rocznic, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, XXXVII, s. 4–14, 2005 (numer specjalny poświęcony Einsteinowi).
 • Refleksje nad historią i przyszłością nauki, rozdział z książki wydanej z okazji 70‑tej rocznicy urodzin ks. prof. M. Hellera (marzec 2006), red. St. Wszołek.
 • Unifikacja powołań, „Tygodnik Powszechny”, nr z dnia 18 marca 2008. (Artykuł zamówiony przez redakcję z okazji przyznania ks. prof. Michałowi Hellerowi Nagrody Templetona.)
 • Pomyłki Einsteina, „Tygodnik Powszechny”, nr z dnia 15 kwietnia 2008.
 • Zespół Historii Matematyki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2008.
 • Sesja naukowa ku czci Hoene-Wrońskiego, Warszawa, 12–13 I 2007 r., komunikat, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2008.
 • Jak powstał Wszechświat?, miesięcznik „Obecni – w religii, w społeczeństwie, kulturze”, numer monograficzny pt. Trudne pytania, nr 2/2008 (18), s. 136–146, Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach.
 • O pożytkach ze studiowania historii matematyki, „Studia Matematyczne” Uniwersytetu Humanistyczno‑Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, tom 11, s. 13–26, 2009, pod redakcją M. Przeniosło, ISSN 1899‑8263.
 • Zamieniony portret i fikcyjna stała matematyczna. Adrien‑Marie Legendre po latach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”,  tom 55, 2010, nr 2, s. 69–84.
 • Nagrody Naukowe im. Mikołaja Kopernika w roku 2010, „PAUza Akademicka”, Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, Nr 93, 14 października 2010, ISSN 1689-488X.
 • Ćwierć wieku od obalenia hipotezy Mertensa (1985). Refleksje na temat dowodu komputerowego, Sprawozdania Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU, t. V, s. 19–39, Kraków 2011.
 • Matematyka i piękno, „PAUza Akademicka” (tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie), nr 130, 30 czerwca 2011, s. 2–3.
 • Kilka wspomnień o śp. Arcybiskupie Życińskim, Częstochowski Kalendarz Astronomiczny na rok 2012, s. 95‑102, Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2011.
 • Refleksje na temat relacji nauka i wiara, Sesja naukowa ku czci ks. Bonawentury Metlera, Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2011.
 • Rozdział w książce pt. Człowiek i Wszechświat, Materiały z interdyscyplinarnej sesji naukowej dla uhonorowania profesora Konrada Rudnickiego w 85 rocznicę urodzin wydanej przez Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz  Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Częstochowa – Kraków 2012, ISBN 978-83-7455-241-7.
 • Trudne piękno matematyki, PAUza Akademicka, Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, Nr 190–192 ISSN 1689-488X, Kraków, 20 grudnia 2012 – 3 stycznia 2013.
 • Skuteczna, lecz niezbyt ładna (Refleksje o mechanice kwantowej), „PAUza Akademicka”, Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 208–209, s. 5–7, ISSN 1689-488X, Kraków, 25 kwietnia 2013.
 • Zaginiony portret Legendre’a, „Matematyka”, czasopismo dla nauczycieli (Wrocław), nr 5 (395), maj 2013.
 • Wspomnienie o profesorze Konradzie Rudnickim (1926–2013), Częstochowski Kalendarz Astronomiczny, Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz  Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Częstochowa – Kraków 2013, s. 73–78.
 • Redakcja monografii: Prof. Jerzy A. Janik (1927–2012). Uczony – Myśliciel – Mistrz. Materiały z sesji w dniu 12 IV 2013 r. poświęconej pamięci Profesora w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Polska Akademia Umiejętności, pod redakcją Andrzeja Fulińskiego i Krzysztofa Maślanki, Kraków 2014.
 • Matematycy w Powstaniu Styczniowym – sesja naukowa, „Wiadomości Matematyczne”, tom 50 (2014), nr 1, s. 75–79.
 • Kosmolog (dramat w jednym akcie z życia arystokracji naukowej), „Foton” (pismo dla nauczycieli, studentów oraz uczniów), Instytut Fizyki UJ, t. 125, 2014, s. 53–56.
 • Kilka refleksji po lekturze książki Marcina Doleckiego pt. Jeden z możliwych światów, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” nr 2/2014.
 • Fragment recenzji wydawniczej książki habilitacyjnej Jacka Rodzenia Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego, „Świat Nauki”, styczeń 2014, s. 76.
 • Matematyka eksperymentalna – kilka refleksji historyka nauki, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, t. LVIII, s. 115–150.
 • The Cosmologist, Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2015, ISBN 978–83–7455–398–8, s. 87–96 (1-sza nagroda w konkursie Ars Astronomica 2014).
 • Konrad Rudnicki (1926–2013) – kilka wspomnień, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, nr 2/2016.
 • Kilka refleksji po lekturze Słownika [pod red. prof. Orłowskiego], „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” nr 2/2016.
 • Na przekór konwencjom w nauce. Naukowe szlaki Konrada Rudnickiego, Materiały z III-ciej Konferencji „Astronomia – nauka i wiara”, Obserwatorium Astronomiczne w Rzepienniku, 9 maja 2016.
 • Czasoprzestrzenne podróże z filozofią w tle, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” nr 2/2016.
 • Analytical Representations of Divisors of Integers, Computational Methods in Science and Technology, vol.  23(2) 85–91 (2017), doi:10.12921/cmst.2017.0000014.
 • Skuteczność i niedosyt, czyli o problemie interpretacji mechaniki kwantowej, „Foton” (Pismo dla nauczycieli i studentów fizyki oraz uczniów), nr 138, Jesień 2017.
 • Kilka refleksji o teorii liczb, Częstochowski Kalendarz Astronomiczny na rok 2018, s. 293–300, Częstochowa 2017.
 • Piotr Flin (1945–2018) – wspomnienie, „Studia Historiae Scientiarum” 17, ss. 533–548, dostęp online: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.021.9341
 • On a Certain New Class of Expansions for the Riemann Zeta Function [w:] Current Research in Mathematical and Computer Sciences II, editor of the volume Adam Lecko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 141-155, ISBN 978-83-8100-170-0.
 • Trójwymiarowe modele matematyczne na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Studia Historiae Scientiarum” t. 18, 2019, ss. 257–293. DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.009.11015 (wspólnie z Jackiem Rodzeniem i Ewą Wyką).
 • Mechanika kwantowa dla dociekliwych miłośników łamigłówek(odpornych na matematykę oraz fizykę), s. 4‑14, „Foton” (Pismo dla nauczycieli i studentów fizyki oraz uczniów), nr 145, Lato 2019, dostępny na stronie czasopisma: https://www.foton.if.uj.edu.pl/
 • Historia nauki w oczach fizyków i matematyków, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 27, 2018, z. 2, ss. 79-97, ISSN 1509-0957.
 • Kilka wspomnień o profesorze Józefie Masłowskim – pionierze krakowskiej radioastronomii, „Annales Astronomiae Novae”, 2020, tom 1, Stowarzyszenie Astronomia Nova oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-957016-0-3, ISSN 2719-3616. Dostępny na stronie: https://astronomianova.org/pdf/AAN1_2020_1.pdf
 • Are the Stieltjes constants irrational? Some computer experiments, „Computational Methods in Science and Technology”, tom 26 (3), str. 77–87 (2020). DOI:10.12921/cmst.2020.0000026. Dostępny na stronie: https://cmst.eu/issue/issue_2020_volume_26_3/ oraz w bazie preprintów arXiv, Cornell University https://arxiv.org/abs/2009.03277.
 • Posłowie do monografii pt. Kazimierz Kordylewski jako człowiek i astronom, wyd. przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Astronomia Nova, Kraków 2020, ISBN 978-83-957016-1-0.
 • Wspomnienie o Stanisławie Ziębie (1940–2020) – współtwórcy krakowskiej radioastronomii Słońca, „Annales Astronomiae Novae”, 2021, tom 2, ISSN 2719-3616. Dostępny na stronie: https://astronomianova.org/pdf/AAN2_res2_1_2021.pdf
 • The High Precision Numerical Calculation of Stieltjes Constants. Simple and Fast Algorithm, „Computational Methods in Science and Technology”, Volume 28 (2) 2022, 47–59 (wspólnie z Andrzejem Koleżyńskim). Dostępne on-line:  10.12921_cmst.2022.0000014_MASLANKA.pdf
 • Asymptotic Properties of Stieltjes Constants, „Computational Methods in Science and Technology”, Volume 28 (2) 2022, 47–59. Dostępne on-line:
  10.12921_cmst.2022.0000021_MASLANKA_v2.pdf
 • Analytic Extension of Keiper-Li Coefficients. Dostępne on-line w bazie preprintów arXiv, Cornell University: 2211.08993.pdf (arxiv.org)

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Krótka historia czasu (recenzja książki S. Hawkinga), „Wiedza i Życie”, nr 5 (1991), s. 74–75.
 • Kosmologia wczesnego Wszechświata (esej na temat książki: J. B. Zeldowicz i in. Космология ранней Вселенной, wyd. Uniw. Moskiewskiego, 1988), „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. XIII, 1991, s. 100–103.
 • Ja, Stephen Hawking (recenzja książki Stephena Hawkinga pt. Czarne dziury i Wszechświaty niemowlęce), „Wiedza i Życie”, nr 5, 1994, s. 56–57.
 • Niespełniona przepowiednia (recenzja oraz refleksje na temat książki Michio Kaku pt. Dalej niż Einstein), „Świat Nauki”, nr 10, 1993, s. 100–101.
 • Recenzja książki Igora Nowikowa pt. Czarne dziury i Wszechświat (wyd. Prószyński i Ska, 1994), „Postępy Fizyki” (1995).
 • Uwagi na marginesie książki o historii teleskopów. Wilson Wall, A History of Optical Telescopes in Astronomy, Springer Nature, (seria: Historical & Cultural Astronomy), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 29, 2020, z. 2, s. 235–245, ISSN 1509-0957.
 • Globalna panorama polskiej matematyki (Refleksje na marginesie książki Romana Dudy pt. Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 30:2021 z. 3, s. 489-494.

Artykuły popularnonaukowe (wybór)

 • Refleksje o kosmologii współczesnej: Kosmologia wczesnego Wszechświata, część I, „Urania”, nr 3, (1989), s. 72‑80.
 • Refleksje o kosmologii współczesnej: Kosmologia wczesnego Wszechświata, część II, „Urania”, nr 4, (1989), s. 108‑113.
 • Refleksje o kosmologii współczesnej: Antropiczna zasada kosmologiczna, „Urania”, nr 5, (1989), s. 130‑135.
 • Refleksje o kosmologii współczesnej: Inflacja Wszechświata, „Urania”, nr 6, (1989) s. 162‑168.
 • Refleksje o kosmologii współczesnej: Poza fizyką – Bóg kosmologów i kreacjonizm, „Urania”, nr 7, (1989), s. 203‑211.
 • Struny kosmiczne, „Urania”, nr 11, (1989), s. 322‑330.
 • Refleksje na temat współczesnej kosmologii, Przegląd Powszechny, nr 11 (819), 1989, s. 231‑241.
 • Powrót do przeszłości: fikcja czy rzeczywistość?, „Urania”, nr 7‑8 (1990), s. 194‑199.
 • Początek Wszechświata – klucz do symetrii przyrody, „Wiedza i Życie”, nr 3 (1990), s. 8‑12.
 • Struktura nicości, nr 9, „Wiedza i Życie”, (1990), s. 10‑15.
 • Poza fizyką: Bóg kosmologów (druga nagroda w konkursie „Problemów” pt. Szukamy popularyzatorów), „Problemy”, nr 521–523 (1990), s. 20‑26.
 • Najnowsze dzieje hipotezy inflacji, „Urania”, nr 4 (1991), s. 98‑102.
 • Trzy zagadki księżniczki Turandot,  „Wiedza i Życie”, nr 2 (1991), s. 11‑15.
 • Obrona Wielkiego Wybuchu, „Wiedza i Życie”, nr 11 (1991), s. 22‑27.
 • Metoda portretów fazowych, „Delta”, nr 3 (1991), s. 11‑13.
 • Krótkie dzieje Wszechświata, „Delta”, nr 10 (1991), s. 8‑11.
 • Jak obalić teorię Wielkiego Wybuchu?, „Urania”, nr 4 (1992), s. 98‑101.
 • List do redakcji Uranii (polemika z krytyką W. Puszkarza), „Urania” nr 5, 1992, s. 155‑156.
 • Wylewanie dziecka z kąpielą (cd. polemiki z W. Puszkarzem), „Urania”, nr 11, 1992, s. 344‑346.
 • Trzecia strona medalu: Sacharow jako fizyk teoretyk, „Wiedza i Życie”, nr 6 (1992), s. 8‑13 (Pierwsza nagroda w konkursie Wiedzy i Życia „Nauka XX wieku”).
 • Uniewinnienie Wielkiego Wybuchu, „Wiedza i Życie”, nr 9, (1992), s. 66‑70.
 • Stwórca Wszechświata: rzemieślnik czy prawodawca? (Polemika z artykułem prof. E. Grodzińskiego), „Wiedza i Życie”, nr 2, (1993), s. 67‑69.
 • Czarne dziury, czyli o zgubnych skutkach wygórowanych ambicji naukowych, Dziennik Akademicki (dodatek popularnonaukowy do Dziennika Polskiego), 1 kwietnia 1999.
 • Albert Einstein. Rozmyślania pod pretekstem względnie okrągłych rocznic, Dziennik Akademicki (Dziennik Polski), 22 czerwca 1999.
 • Aktywne Słońce, „Wiedza i Życie”, nr 7, lipiec 2000, s. 20‑21.
 • Szkice do portretu uczonego, „Forum Akademickie”, Lublin, nr 7‑8, 2000, s. 50‑51.
 • Niepopularna popularyzacja, wywiad przeprowadzony przez J. Rodzenia, Dodatek popularnonaukowy „Gazety Krakowskiej”, 7 czerwca 2001.
 • Echa Wielkiego Wybuchu, Dodatek popularnonaukowy „Gazety Krakowskiej”, 27 września 2002.
 • Nowa największa liczba pierwsza, „Dziennik Polski”, dodatek popularnonaukowy, 4 grudnia 2003.
 • Wszechświat, księga bez początku, wywiad na temat kosmologii współczesnej, „List”, nr 1, styczeń 2004, s. 8‑15.

Inne

 • Monthly Report on Solar Radio Emission, Cracow Observatory (krakowskie obserwacje Słońca na częstotliwości 430 MHz i 810 MHz, wspólnie z: J. Masłowskim, S. Ziębą, M. Urbanikiem, M. Jaszczewską), 1979‑1982.


Referaty konferencyjne (z ostatnich lat)

 • Referat Zeta Function of Riemann – Universal (and Hidden) Book of Everything na konferencji międzynarodowej z cyklu: Copernicus Center Insternational Seminar, Philosophy in Science, 27 I 2012, Kraków.
 • Referat Czy komputer jest potrzebny matematykowi?, Ogólnopolskiej konferencja naukowa studentów z cyklu: Wokół myśli Michała Hellera. Filozofia kosmologii, 6–7 grudnia 2013, Kraków, Polska Akademia Umiejętności.
 • Referat Number Theory and Experimental Mathematics na międzynarodowej konferencji Workshop on Modern Applied Mathematics, Politechnika Krakowska, 18 – 20 listopada 2016 r., piąta edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
 • Referat Na przekór konwencjom w nauce. Naukowe szlaki Konrada Rudnickiego, III Konferencja „Astronomia – nauka i wiara”, 9 V 2016, Obserwatorium Astronomiczne w Rzepienniku Biskupim.
 • New Globally Convergent Expansion of the Riemann Zeta Function (plakat), Konferencja międzynarodowa: Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century, Kraków, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland, September  13−15, 2017.
 • Referat Globalnie zbieżne rozwinięcia funkcji dzeta Riemanna jako przykład prawa Arnolda-Berry’ego, III Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio-Mathematica”, Rzeszów, 27–28 IX 2017.
 • Wykład plenarny pt. Albert Einstein – geniusz intuicji fizycznej i pożyteczni matematycy na IV Międzynarodowej Konferencji Matematyczno-Informatycznej „Congressio-Mathematica”, Mierki k/Olsztyna 20–23 września 2018.
 • Referat Metoda punktu siodłowego i pewne jej zastosowanie, Instytut Matematyki PK, 28 II, 14, III, 28 III 2019.
 • Referat Nierówność Bella – elementarne wyprowadzenie, Seminarium w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych AGH, 27 IV 2019.
 • Referat Twierdzenie Bella – „najbardziej głębokie odkrycie w naukach ścisłych”, Instytut Matematyki PK, 23 V 2019.
 • Referat „Musisz mi pomóc, bo zwariuję”. Rola matematyków w powstaniu i rozwoju ogólnej teorii względności, Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, IHN PAN, 20 XI 2019.
 • Referat Hipoteza Riemanna – dygresje historyczne i filozoficzne wygłoszonym w ramach konferencji Trójgłos o hipotezie Riemanna zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, 24 III 2021. Dostępny na stronie: https://www.mimuw.edu.pl/~miekisz/K.Ma%C5%9Blanka.THR.pdf.

Preprinty zamieszczone w bazie arXiv

 • Hypergeometric‑like Representation of the Zeta Function of Riemann, OA UJ preprint, 1997; posted as AMS preprints, https://www.ams.org/preprints/11/199707/199707-11-002/ 199707-11-002.html
 • Series Representation of the Modified Bessel Functions, posted at arXiv:math-ph/0104018.
 • A hypergeometric‑like Representation of Zeta‑function of Riemann (2), posted at arXiv:math-ph/0105007 v1 4 May 2001.
 • Effective method of computing Li’s coefficients and their properties, posted at arXiv:math-ph/0402168 v3 February 2004.
 • An Explicit Formula Relating Stieltjes Constants and Li’s Numbers, 2004, posted at arXiv:math-ph/0406001 June 2004.
 • Báez‑Duarte’s Criterion for the Riemann Hypothesis and Rice’s Integrals, posted at arXiv:math.NT/0603713 v2 1 Apr 2006.
 • Order from Randomess (z Jerzym Cisło, IFT UWr.), posted at arXiv:0706.3785v1 [math.GM] 26 Jun 2007.
 • Effective method of computing Li’s coefficients and their properties, (pozytywna recenzja rekomendująca do druku w „Experimental Mathematics”); posted at arXiv:math-ph/0402168 v3 February 2004.

Teksty literackie inspirowane przez pracę naukową

 • Requiescat in Pace, „Młody Technik” nr 1, 1992; s. 22‑26 (opowiadanie science‑fiction), Requiescat in Pace, „Problemy, nr 3”, 1992 s. 36‑39 (wersja rozszerzona tekstu poprzedniego).
 • Spotkanie z Mistrzem (ze wspomnień starego astronoma), „Problemy”, nr 1, 1993, (opowiadanie), s. 42‑45.
 • Epistolografia abstrakcyjna, Dziennik Akademicki (dodatek do „Dziennika Polskiego”), Kraków, 18 sierpnia 1999.
 • Przypowieść informatyczna, Dziennik Akademicki (dodatek do „Dziennika Polskiego”), Kraków, 31 sierpnia 1999.
 • Projekt, „Forum Akademickie”, Lublin, nr 4, 2000, s. 47‑50 (opowiadanie).
 • Kilkanaście tekstów satyrycznych w założonym i redagowanym przy współudziale Marka Gierlińskiego (obecnie dr hab., Durham University, UK) w Obserwatorium Astronomicznym UJ czasopiśmie „Acta Brutusica” (w latach 1992–1996 wyszło 13 numerów, https://www.oa.uj.edu.pl/ab/index.html).

Last but not least: Recepcja moich wyników matematycznych w świecie, niektóre cytowania

 • André Voros, Service de Physique Théorique. Centre d’Études Nucléaires de Saclaymonografia: Zeta Functions Over Zeros of Zeta Functions, Springer, 2010, strony: 114, 120, 156.
 • André Voros, A Sharpening of Li’s Criterion for the Riemann Hypothesis, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I; preprint: arXiv:math.NT/0404213 v2, 15 April 2004.
 • Luis Báez-Duarte, Departamento de Matemáticas, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Caracas, Venezuela On Maslanka’s Representation for the Riemann Zeta Function, 2010, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 2010, 9.
 • Luis Báez-Duarte, On Maslanka’s representation for the Riemann zeta function, preprint, 2003, https://arxiv.org/abs/math.NT/0307214v.1.
 • Luis Báez-Duarte, A Sequential Riesz-Like Criterion For The Riemann Hypothesis, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 2005:21 (2005) 3527–3537.
 • Allan M. Din, Institute of Physics, University of Neuchâtel, Rue A.-L. Breguet 1, CH-2000 Neuchâtel, Switzerland, Analysis of Riemann Zeta Function Zeros Using Pochhammer Polynomial Expansions, 2010.
 • Julian Havil, mathematics teacher at Winchester College, USA Gamma: Exploring Euler’s Constant, Cambridge University Press, 2003 (ze wstępem Freemana Dysona), s. 37.
 • David Darling, brytyjski astronom, autor książek popularnonaukowych, Dundee, Szkocja, The Universal Book of Mathematics: From Abracadabra to Zeno’s Paradoxes, J. Wiley, 2004, s. 274.
 • Philip Flajolet, członek Akademii Francuskiej, dyrektor Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA, On Differences of Zeta Values, preprint, arXiv:math/0611332v2 [math.CA] 11 Jul 2007.
 • Linas Vepstas, Linux Kernel Developer at Qualcomm Innovation Center Inc., Austin, Texas Area, USA, On Differences of Zeta Values, preprint, arXiv:math/0611332v2 [math.CA] 11 Jul 2007.
 • Jeffrey Lagarias, Department of Mathematics, University of Michigan, USA, Zero Spacing Distributions for Differenced L-functions, Acta Arithmetica 120, No. 2, (2005), 159–184.
 • Mark Coffey, Department of Physics, Colorado School of Mines, Colorado, USA, On the coefficients of the Báez-Duarte criterion for the Riemann hypothesis and their extensions, preprint, arXiv:math-ph/0608050 v2 7 Sep 2006.
 • Mark Coffey, New results concerning power series expansions of the Riemann xi function and the Li/Keiper constants, Proceedings of the Royal Society A 2008 464, 711–731.
 • Mark Coffey, Series representations for the Stieltjes constants, preprint, arXiv:0905.1111v2 [math-ph] 13 Sep 2009.
 • Stefano Beltraminelli, Danilo Merlini, CERFIM, Research Center for Mathematics and Physics, PO Box 1132, 6600 Locarno, Szwajcaria, The Criteria of Riesz, Hardy‑Littlewwod for the Riemann Hypothsis, preprint, arXiv:math/0601138v1 [math.NT] 7 Jan 2006.
 • Stefano Beltraminelli, Danilo Merlini, Other Representations of the Riemann Zeta Function and an Additional Reformulation of the Riemann Hypothesis, preprint arXiv:0707.2406v1 [math.NT] 16 Jul 2007.
 • Pedro Freitas, Researcher at the Group of Mathematical Physics of the University of Lisbon, Portugalia, A Li-type criterion for zero-free half-planes of Riemann’s zeta function, J. London Math. Soc. 73 (2006), 399–414.
 • Marek Wolf, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wrocław, Criteria equivalent to the Riemann Hypothesis, arXiv:0808.0640v2 [math.NT] 13 Aug 2008.
 • Marek Wolf, Evidence in favor of the Báez-Duarte criterion for the Riemann Hypothesis, arXiv:math/0605485v3 [math.NT] 13 Aug 2006.
 • Sami Omar, Faculté des Sciences de Tunis, Département de Mathématiques, 2092 Campus Universitaire El Manar, Tunisia, Kamel Mazhoudab, Faculté des Sciences de Monastir, Département de Mathématiques, Monastir 5000, Tunisia, The Li criterion and the Riemann hypothesis for the Selberg class II, Journal of Number Theory 130 (2010) 1098–1108.
 • Matthew Watkins, największa strona internetowa poświęcona funkcji zeta Riemanna: https://www.maths.ex.ac.uk/~mwatkins/zeta.
 • Strona internetowa firmy Wolfram Research: Comprehensive Online Compendium of Formulas Involving the Special Functions of Mathematics © 2001–2011, cytaty moich formuł:
  https://functions.wolfram.com/10.01.06.0012.01
  https://functions.wolfram.com/10.05.06.0004.01
  https://functions.wolfram.com/10.05.17.0001.01

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT