Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

22.03.2017 | 17.04.2022

Tom LX

Nr 1 – całość

Spis treści

ARTYKUŁY
D . B e a u v o i s

Jean Emmanuel Gilibert i Francuzi w Polsce i na Litwie w latach 1770-1780

K. B a r t n i c k a

Uniwersytety europejskie na przełomie XVIII i XIX wieku

J . K a m i ń s k a

Szkoła Główna Wielkiego księstwa Litewskiego jako uczelnia oświeceniowa

A . R i č k i e n ė

The Contributions of J. E. Gilibert to the studies of Lithuanian flora

A . S k r i d a i l a , S . Ž i l i n s k a i t ė , N . S h i y a n

Jean Emmanuel Gilibert and Vilnius University Botanical Garden: results of current studies of archive material from Vilnius Archives, Göttingen University and National Herbarium of Ukraine (KW)

P. D a s z k i e w i c z

Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) – życie i praca w świetle korespondencji i świadectw z epoki

W. G r ę b e c k a

Poglądy dydaktyczne J.E. Giliberta

T. S a m o j l i k , P. D a s z k i e w i c z

Dzikie ssaki Wielkiego Księstwa Litewskiego w pracach Jeana-Emmanuela Giliberta

R . Ta r k o w s k i

Geologiczny ogląd Wileńszczyzny J.E. Giliberta (1741-1814), pierwszego profesora historii naturalnej Uniwersytetu Wileńskiego

P. K ö h l e r

Naukowa spuścizna Jeana Emmanuela Giliberta w Polsce (egzemplarze dzieł, recepcja)

MATERIAŁY I KOMUNIKATY
 P. D a s z k i e w i c z

Dziewiętnastowieczne wspomnienie Stanisława Giliberta (1780-1870)

E . Wo l t e r

Wychowanie do postaw ekologicznych na łamach „Bezpłatnego Dodatku do Miesięcznika krajoznawczego dla Młodzieży Orli Lot Poświęconego Ochronie Przyrody Wydawanego Nakładem Państwowej Rady Ochrony Przyrody”

E . R u t k o w s k a

Techniki sporządzania odwarów (decocta), naparów (infusa) i maceracji (macerationes) w świetle podręczników do receptury z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku

RECENZJE
 A. K u c z y ń s k i : Polacy w Kazachstanie. Zesłania – Dziedzictwo – Nadzieje – Powroty, Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice 2014, s. 544. (M. Dziura)
M. W. N a d e r (red.): Rok Jana Czochralskiego. Tom 1. Zarys biografii i dokumentacja historyczna – Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej, nr 15/2014, wyd. Biblioteka PW, Warszawa 2014, s. 202, il. 129; Tom 2. Pamięci Profesora Jana Czochralskiego. Wybór publikacji – Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej, nr 16/2014, s. 151; Dodatek. Dorobek naukowy Jana Czochralskiego. Podsumowanie obchodów [dwie płyty CD: Dokumenty i Filmy] (P. E. Tomaszewski)
KRONIKA
 IX Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji (A. Trojanowska)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT