Magdalena Paciorek, PhD, DSc

05.05.2020 | 22.03.2023

Associate Professor

History of Natural and Medical Sciences Research Unit

Room: A19

Phone: +48 22 65 72 748

Office hours: Tuesday, 1pm–3pm, Thursday, 9am–11am

E-mail: magda.pa@op.pl

ORCID: 0000-0002-3859-4743

M.Paciorek

Education, academic degrees and titles

 • 1998 – MA in history at the Institute of History, University of Warsaw (dissertation title: Procesy polityczne Kazimierza Pużaka socjalisty, przywódcy Polski Podziemnej 1945–1948, supervisor: Professor R. Turkowski)
 • 2007 – PhD in history at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (dissertation title: Problematyka higieny dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego, supervisor: Professor B. Urbanek)
 • 2018 – Associate Professorship at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (dissertation title: Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945–1948/1949). Kształtowanie i rozwój środowiska

Employment

 • since 2004 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – respectively: Research Assistant (2004–2007), Assistant Professor (2007–2018), Associate Professor (since 2018)

Scientific activity

Co-organiser of international scientific conferences Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (under the supervision of Professor B. Urbanek):

 • Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2004)
 • Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2006)
 • Zawód dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2007)
 • Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2008)
 • Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2009)
 • Zawód diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2011)
 • Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2012)
 • Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu (2013)
 • Rozwój aptekarstwa śląskiego. Moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki (2015)
 • Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska (Katowice, 10–11 June, 2016)
 • Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego (Bydgoszcz, 21–22 September, 2016)
 • Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918–1939) (Bydgoszcz, 21–22 September, 2017)
 • Historia diety i kultury odżywiania (Wrocław, 20 October, 2017)
 • Lekarz na prowincji (Hucisko, 9–10 November, 2017)
 • Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej (1918–1939) (Warsaw, 30 November–1 December, 2018)
 • Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepodległości (1918–2018) (Warsaw, 9 March, 2019)

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” – Editorial Assistant
 • Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku – Editorial Assistant

Membership in scientific societies and organisations

 • Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych, member
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Sekcja Historyczna, member
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie, Sekcja Historyczna, member

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym dwudziestolecia międzywojennego, wyd. IHN PAN, Warszawa 2010, ss. 434.
 • Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945–1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska, wyd. IHN PAN Warszawa 2016, ss. 406.
 • A. Marek, M. Paciorek, M. Ciesielska, Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018, wyd. wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2019, ss. 269. ISBN 978-83-64054-84-6.
 • Bożena Urbanek, Magdalena Paciorek, Maria Ciesielska, Aktywności polskich lekarzy w okresie międzywojennym. W stulecie powołania Izb Lekarskich (1919-1939), oficyna wyd. Aspra, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8209-091-8.

Chapters in edited volumes

 • Położna w podręcznikach do nauki zawodu okresu międzywojennego, [w:] Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. B. Urbanek, Katowice 2004, s.159–173.
 • Działalność Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1915–1939, [w:] Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820–2005, doc. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 2005, T.II, s.63–123.
 • Kronika posiedzeń TLW w latach 1916–1939, red. H. Bojczuk, J. Mackiewicz, M. Paciorek, [w:] Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820 – 2005, red. doc. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 2005, T.II, s. 7–44.
 • Działalność społeczna i organizatorska lekarzy dentystów pierwszej połowy XX wieku, [w:] Zawód stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2007, s.156–166.
 • Polskie podręczniki do nauki pielęgniarstwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w, B. Urbanek, Warszawa 2008, s.227–246.
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne na łamach „Przewodnika Pielęgniarskiego” 1929–1933, [w:] Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w, B. Urbanek, Warszawa 2008,s. 306–314.
 • Pierwsze polskie podręczniki i obcojęzyczne przedruki dla średniego personelu medycznego w latach 1948–1960, [w:] Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w, red. B. Urbanek, Warszawa 2008, s.377–393.
 • Wizerunek lekarza w polskim filmie fabularnym w XX w., [w:] Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. B. Urbanek, Warszawa 2009, s. 373–399.
 • Działalność lekarzy Żydów w Warszawie pierwszej połowy XX w., [w:] Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku, red. Z. Podgórskiej Klawe, Warszawa 2010, s. 127–137.
 • Współzawodnictwo pracy w służbie zdrowia na przykładzie „Służby Zdrowia” na przełomie lat 40. I w pierwszej połowie lat 50., [w:] Szkice z historii medycyny, red. J. Supady, Łódź 2010, s. 449–469.
 • Polskie zakłady i pracownie rentgenowskie dwudziestolecia międzywojennego w świetle ówczesnych doniesień prasowych, [w:] Zawody diagnosty i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX w. red. B. Urbanek, Warszawa 2011, s.219–232.
 • Podręczniki do nauki ratownictwa medycznego w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX w, red. B. Urbanek, Warszawa 2012, s. 203–215.
 • Jak zdrowemu postępować należy, czyli o sposobie zachowania zdrowia za czasów A.Corneliusza Celsusa, [w:] Czystość i brud. Higiena w starości, red. W. Korpralska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2013, s. 265–278.
 • Działalność polityczna i organizacyjna kół PPR-owskich i rad zakładowych szpitali warszawskich w latach 1945–1948, [w:] Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska, pod red. A. Marek i B. Urbanek, Katowice 2016, s.147–160.
 • O wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży przełomu XIX i XX w. w opinii lwowskich medyków i wychowawców, [w:] Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2016, s. 173–187.
 • Środowisko szkolne w opinii lekarzy higienistów i architektów okresu II RP, [w:] Czystość i brud, Higiena między wielkimi wojnami 1918–1939, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2017, s. 253–273.
 • Kuchnia chłopska czyli o żywieniu się ludu wiejskiego na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. w opinii ówczesnych doniesień prasowych, [w:] Historia diety i kultury odżywiania, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2018, s. 157–178.
 •  Ochrona zdrowia żołnierzy w okresie II RP – rola i zadania lekarzy  wojskowych, [w:] Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939, red. B. Urbanek, Wyd. IHN PAN, Warszawa 2018, s. 395–413.
 • Kobiety w czepkach – prestiż zawodu pielęgniarki w opinii polskiej prasy medycznej lat 50., w: (red. A. Marek, M. Paciorek, M. Ciesielska) Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepodległości 1918–2018, wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 1919, s. 187–205; ISBN 978-83-64054-84-6
 • Pielęgniarstwo polskie lat pięćdziesiątych XX wieku w opinii ówczesnej prasy zawodowej – problemy i troski, w: (red. nauk) A. Magowska, K.Pękacka-Falkowska, M.Owecki, Wybrane problemy historii medycyny. W kręgu epistemologii i praktyki, Kontekst, Poznań 2020, s.387–401. ISBN 978-83-65275-95-0
 • Zdrowe dziecko przyszłością narodu – działalność popularyzatorska środowiska lekarskiego okresu II Rzeczypospolitej, w: (red:)B. Urbanek, Paciorek, M Ciesielska, Aktywności polskich lekarzy w okresie międzywojennym. W stulecie powołania Izb Lekarskich (1919–1939), oficyna wyd. Aspra, Warszawa 2020, s. 473– 488. ISBN 978-83-8209-091-8
 • Lekarz na prowincji w okresie PRL-u – problemy i troski środowiska lekarskiego lat 50. I 60. XX wieku, w: Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945–1989/1991), pod red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, G. Frischke, Lublin 2021, s. 141–160. ISBN 978-83-67049-12-2

Articles

 • Problematyka alkoholizmu wśród dzieci szkół powszechnych w polskim czasopiśmiennictwie medycznym w latach 1923–1938 „Medycyna Nowożytna” 2003, z.1–2, s. 197–220.
 • Problematyka gruźlicy w latach 1918–1938 w „Pamiętniku TLW” „Pam. Tow. Lek. Warsz.”, 2003, s. 77–93.
 • Działalność Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1915–1918, „Pam. Tow. Lek. Warsz.” 2004, s.136–156.
 • Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej, „Medycyna Nowożytna” 2006 z.1–2, s. 93–124.
 • Stosunek do duszy i ciała w kategorii “dobrej śmierci” – w świetle przewodników, poradników i testamentów staropolskich „Medycyna Nowożytna” 2007, z.1–2.
 • Prasa lekarska w Polsce w latach 1945–1949. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, nr 3–4, s. 149–185.
 • Idea ruchu stachanowskiego w sektorze zdrowotnym w latach 1948–1956 (na przykładzie czasopisma „Służba Zdrowia”, „Medycyna Nowożytna” 2009/2010, z. 1–2, s. 149–179.
 • Instytucja nadzoru fachowo-lekarskiego w Polsce w latach 1947–1950 w świetle ówczesnych doniesień prasowych, „Medycyna Nowożytna” 2011, t. 17, z. 1, s. 149–169.
 • Rekrutacja studentów na wydziały lekarskie w drugiej połowie lat 40.i 50.  elementem polityki władz państwowych wobec inteligencji, „Medycyna Nowożytna” 2012, t. 18, z.1/2, s. 219–234.
 • Dylematy i możliwości kwerend dokumentów z lat 1945–1956 w wybranych archiwach państwowych, „Medycyna Nowożytna” 2013, z. 1, s. 161–168.
 • Dyscyplina pracy i nauki na przykładzie studentów polskich wydziałów lekarskich na przełomie lat 40. i w pierwszej połowie lat 50., „Medycyna Nowożytna” 2013, z. 2, s. 169–193.
 • Dylematy i możliwości kwerend dokumentów z lat 1945–1956 w wybranych archiwach państwowych, „Medycyna Nowożytna” 2013, t.19, z. 1, s. 161–168.
 • O wychowaniu nowego typu lekarza w Polsce na przełomie lat 40. i 50. XX w. „Medycyna Nowożytna” 2014, z. 2, s. 127–149.
 •  Medycyna Nowożytna w liczbach, „Medycyna Nowożytna” 2015, z. 2., s. 125–134.
 • Z archiwów, bibliotek i muzeów – interpretacje źródłoznawcze na łamach „Medycyny Nowożytnej”, „Medycyna Nowożytna” 2015, z. 2, s. 99–123.
 • Działalność Komisji Historii Nauk Medycznych przy Radzie Naukowej Ministerstwa Zdrowia w latach 1952–1956 w świetle dokumentów AAN, „Medycyna Nowożytna” 2019, z. 1, s. 141–160.
 • O problemach i zadaniach lekarzy prowincjonalnych ziem Królestwa Polskiego w opinii „Czasopisma Lekarskiego” przełomu XIX i XX w. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2020, nr 3, s. 59–75.
 • Profesorowie wydziałów lekarskich przełomu lat 40 i 50 XX w. w archiwaliach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Archiwum Akt Nowych „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2020, nr 2, s. 117–157.
 • O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX w. w świetle sprawozdania Ministerstwa Zdrowia „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2021, z. 2, s.111–135.

Review essays and reviews

 • E. Więckowska, Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczpospolitej, Wrocław 2004, s. 285, „Medycyna Nowożytna” 2005, z.1–2, s. 241–244.
 • J. Sikorska-Kulesza, Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, wyd. Mada, Warszawa 2004, s. 392, „Medycyna Nowożytna” 2006, z.1–2, s. 194–196.
 • A. Drygas, Apteka „Pod Złotym Lwem” w Toruniu, Łódź 2006, wyd. Bez Recepty, ss.112, „Medycyna Nowożytna” 2007, z. 1–2, s. (w druku)
 • M. Zaremba-Bielawski, Higieniści z dziejów eugeniki, wyd. Czarne, Wołowiec 2011, ss.427, „Medycyna Nowożytna” 2011, t.17, z. 1, s. 281–284.
 • Jan Wnęk, Dziecko w naukowej literaturze naukowej 1918–1939 Warszawa 2012, ss. 580, „ Medycyna Nowożytna” 2012, t.18, z.1/2, s. 268–272.
 • Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, wyd. BUM, Białystok 2012, ss. 383, „Medycyna Nowożytna” 2012, t. 18, z.1/2, s. 273–275.
 • David Schneider, Historia współczesnej medycyny, renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów, tł. G. Łuczkiewicz, wyd. Znak, Kraków 2021, ss. 560, „Medycyna Nowożytna” 2021, z. 2, s. 225–226.

Biograms

 • Jerzy Ludwik Choróbski, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 26–29.
 • Józef Handelsman, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 79–83.
 • Witold Maciej Kapuściński, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 94–97.
 • Bronisław Walery Koskowski, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 97–99.
 • Jan Mazurkiewicz, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 117–120.
 • Adam Opalski, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 128–130.
 • Ludwik Antoni Paszkiewicz, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 136–139.
 • Witold Eugeniusz Zawadowski, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 179–183.
 • Strzyżewski Włodzimierz (1924–1995), [w:] Andrzej Romanowski i in. (red.), Polski słownik biograficzny, Kraków 1935–2019, t. 45, s. 94–95.

Reports

 • Muzeum Nauki i Medycyny w Damaszku, „Medycyna Nowożytna” 2009–2010, t. 16, nr 1–2, s. 237–243.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu „Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, „Medycyna Nowożytna” 2006, t. 13, nr 1–2, s. 203–205.
 • Wolffiana 2004, „Medycyna Nowożytna” 2004, t. 11, nr 1, s. 247–248.

Other

Conferences

 • Scientific conference: Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945–1989/1991), organizer: Ludwik Rydygier’s Collegium Medicum in Bydgoszcz of the Mikołaj Kopernik’s Medical University in Torun, Bydgoszcz Scientific Society, December 10th-11th 2020
 • Scientific conference Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepodległości 1918–2018, Warsaw, March 9th 2019, organiser: Łazarski University and IHN PAN, a panel coordinator and panelist.
 • XXV Convention of the Polish Society for the History of Medical Sciences, organizer: Medical University of Poznań, Poznań, October 10th-11th, 2019.

Reviews of doctoral dissertations:

 • Mgr Marta Piszczatowska Położnictwo i ginekologia na Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1950-1987, Białystok, Medical University in Bydgoszcz, history of medicine, health sciences, 2019
 • mgr Mariola Śleziona, Samoocena zmian jakości życia i systemu wartości życiowych chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C; Katowice, Medical University of Silesia; public health, health sciences, 2019.
 • mgr Lucyna Graf, Poglądy na temat życia, opieki i śmierci osób objętych opieką paliatywną, Medical University of Silesia; public health

 

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION