Mateusz Marszałkowski, PhD

05.05.2020 | 22.03.2023

Research Assistant

Old and Rare Book Studies Research Unit

Room: A16

Room: +48 22 65 72 730

Office hours: Thursday 10am–14pm

E-mail: mmarszalkowski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0003-0063-9499

Marszałkowski

Academic interests

Decoration in medieval manuscripts, with particular interest in pen-flourish.

Education, academic degrees and titles

 • 2009 – BA, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • 2013 – MA, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • 2020 – PhD, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń (thesis title: Medieval illuminated manuscripts from Cistercian scriptorium in Pelplin)

Employment

 • 2018– Institute for the History of Science, Polish Academy of Science

Participation in national and international research projects

 • 2014–2015 – Konserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347–1378, jednego z najcenniejszych kodeksów średniowiecznych w Polsce. Programme of the Ministry of Culture and National Heritage Wspieranie Działań Muzealnych (priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego [Protection and digitalization of cultural heritage], No. EBOI: 40738/13/A1)
 • Since 2018 – Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych  [A guide to medieval manuscript books in Polish collections] – National Programme for the Development of Humanities, member of the research team – Manuscripta.pl

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • 2021– Kwartalnik Historii Nauki i Techniki [Quarterly Journal of the History of Science and Technology] – Editorial Assistant

Membership in scientific societies and organisations

 • since 2014 Toruń Scientific Society
 • since 2022 Kashubian Institute

Scholarships and prizes

 • 2015 – Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage. Research project: Studium zabytkoznawcze grupy kodeksów pelplińskich z czasów od końca XIII do połowy XIV wieku
 • 2021 – Prize of the Prime Minister for an outstanding doctoral dissertation

Selected publications

Chapters in edited volumes

 • Pierwsze iluminowane rękopisy skryptorium kodeksowego pelplińskich cystersów, [w:] Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów. Dziedzictwo średniowiecznych cystersów wpisane w Pomorski Szlak Cysterski, red. Alicja Słyszewska-Szybowska, Andrzej Wałkówski, Pelplin 2021, s. 85–114, ISBN 978-83-8127-717-4.
 • Przedstawienia stworzeń wodnych w kodeksach iluminowanych skryptorium w Pelplinie w 2 połowie XIV wieku, [w:] Interpretacje przyrody w przeszłości, red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek, Radosław Piętka, Wydawnictwo UMK, 2020, s. 165–182, ISBN 978-83-231-4335-2.
 • Zbiór tekstów medycznych z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – kilka słów o dekoracji i proweniencji, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu 2, red. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska, Wydawnictwo UMK, 2020, s. 67–74, 341–350, ISBN 978-83-7285-907-5.
 • Początki librarii cystersów w Pelplinie. Kilka słów o importowanych księgach rękopiśmiennych, [w:] In Principio. Mit początku w kulturze średniowiecznej Europy. Tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego. Materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. Jacek Kowalski, Witold Miedziak, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2020, s. 219–235, ISBN 978-83-7654-477-9.
 • Handschriften Doberaner Provinienz in der Diözesanbibliothek Pelplin, [w:] Zisterzienserwege. Die Wege zu den Klosterstätten des südlichen Ostseeraums, hrsg. Jost Ebert, Grünberg Verlag, 2020, s. 44–71, ISBN 978-3-933713-60-5.
 • Dekorator pelplińskiego Graduału L13 i jego oeuvre, [w:] Textus et pictura: średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak (Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza; 2) Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, 153–171, ISBN: 978-83-231-4291-1.
 • Zdobienia filigranowe – analiza styloznawcza, [w:] Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 107–122.
 • Monika Jakubek-Raczkowska, Mateusz Franciszek Marszałkowski, Twórca Graduału L13, [w:] Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 123–146.
 • Toruńska Summa iuris canonici (Rps 27/II). Przyczynek do badań nad średniowieczną spuścizną iluminatorską państwa zakonnego w Prusach, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, red. Juliusz Raczkowski, przy współpracy Moniki Jakubek-Raczkowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Sztuk Pięknych, Toruń 2018, s. 107–112, 304–306.
 • Doberaner Handschriften in der Bibliothek des Priesterseminars in Pelplin, [in:] Die Ausstattung des Doberaner Münster. Kunst im Kontext, hg. Gerhard Weilandt, Kaja von Kossart, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2018, S. 185–189.
 • Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań, [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Warszawski, Toruń–Warszawa 2017, s. 373–388.
 • Badania nad dekoracjami filigranowymi średniowiecznych rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie – wprowadzenie do problematyki założeń, [w:] Trzeci Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki (Łódź, 8–11.10.2015), red. Krzysztof Stefański, Błażej Ciarkowski, Alina Barczyk, Koło Naukowe Historyków Sztuki. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, Łodź 2016, s. 87–94.

Articles

 • Rękopisy średniowieczne pelplińskich cystersów, „Nasze Pomorze”, 2021, nr 22, s. 15–26.
 • Statuty zakonu krzyżackiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – przyczynek do badań nad sztuką w kręgu zakonu krzyżackiego w Prusach, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, 2015, 46, s. 105–126.

Other

 • [cat. note] Rps 5/I: pismo i zdobienia (the part devoted to decorations), [w:] Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oprac. Marta Czyżak; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 22.
 • [cat. note] Rps 27/II: pismo i zdobienia (the part devoted to decorations), [w:] Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oprac. Marta Czyżak; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 108.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION