„Medycyna Nowożytna” T. 21, 2015, zeszyt 1

13.01.2016 | 12.02.2022

Prace Analityczne

 • Maria J. Turos –Przygotowanie zawodowe kadry medycznej wojska polskiego w latach 1815 – 1830 w świetle „Przepisów służby zdrowia wyiętych z ogólnego urządzenia administracyi i rachuby wewnętrzney dla woyska polskiego wszelkiey broni zatwierdzonego przez Komitet Woyskowy”
 • Ryszard W.Gryglewski – Stanisław Trzebiński jako historyk
 • Katarzyna Kuras – Sekcje zwłok monarchów w czasach nowożytnych
 • Igor J. Robak, Tadeusz Srogosz,- Polski ślad w dziejach Wydziału Lekarskiego Imperatorskiego Uniwersytetu Charkowskiego: doktor Władysław Frankowski.
 • Игорь Робак, Тадеуш Срогош – Польский след в истории медицинского факультета Императорского Харьковского университета: доктор Владислав Франковский.

Z archiwów i bibliotek i muzeów

 • Bożena Urbanek- Spuścizna Aleksandra Januszkiewicza – profesora Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego – w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL)
 • Barbara Ogłódek – Treści farmaceutyczne w „Gazecie Lekarskiej”, późniejszej „Polskiej Gazecie Lekarskiej” w latach 1920 – 1939 jako przykład stanu wiedzy i zainteresowań piśmiennictwa lekarskiego

Z życia naukowego….

 • Maria Kempa – Międzynarodowa Konferencja z cyklu: „Rozwój aptekarstwa śląskiego”. Rudy k. Kuźni Raciborskiej, 27-28 lutego 2015 r.

Recenzje i omówienia

 • Medical museums. Past, present, future, pod red. Samuela JMM Alberti i Elizabeth Hallam, Londyn 2013, ss. 250. (rec. Magdalena Grassmann)
 • J. Kubisa, Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, 291 ss. (rec. Małgorzata Marcysiak)
 • Maria Chodkowska, Renata Bednarz-Grzybek, Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka w kontekście teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 315.( rec. Rafał Gorczyca)

Nasi Autorzy

Regulamin

Warunki prenumeraty

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT