Michał Przeperski, PhD

16.09.2020 | 22.03.2023

Assistant Professor

History of Humanist and Social Thought Research Unit

Room A18

Phone +48 22 65 72 863; 48 606 744 182

Office hours: Wednesday, 8am–10am, Thursday 11am–1 pm

e-mail: m.przeperski@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2712-5711

Academic interests

 • History of Central Europe in 20th c.
 • Transnational flow of ideas
 • Historiography of transformation from communism to capitalism

Education, academic degrees and titles

 • 2011–2016 Institute of History, Polish Academy of Sciences, PhD student; dissertation: Mieczysław F. Rakowski (1926–2008). The political biography (advisor: prof. Jerzy Eisler); Summa Cum Laude (defended on 20 Nov 2018)
 • 2009–2010 Central European University, Budapest; History Department, History; Erasmus Scholarship
 • 2006–2011 University of Warsaw, Institute of History, History; Summa Cum Laude, thesis: Poland and Poles in the Opinion Polls of Radio Free Europe 1962–1969 (supervisior: prof. Marcin Kula)
 • 2005–2010 University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, Law, Summa Cum Laude; thesis: Joint Criminal Enterprise in International Criminal Law (supervisor: dr. Michał Królikowski)

Employment

 • 2020– Assistant Professor at the Institute for the History of Science, PAS

Scholarships and prizes

 • 2021 POLITYKA Science Award in the Humanities
 • 2021 Special Identitas Prize for the book Nieznośny ciężar braterstwa: konflikty polsko-czeskie w XX wieku(Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016)
 • 2021 KLIO Prize for substantial contribution to the study of history for the monograph Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2021)
 • 2019 second prize in the 7th edition of the Inka Brodzka-Wald memorial contest for the best doctoral dissertations in the field of humanities, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
 • 2019 Tempus Közalapítvány Scholarship, University of Debrecen
 • 2019 Visegrad Fund Research Fellow Open Society Archives in Budapest
 • 2018 Tempus Közalapítvány Scholarship, University of Debrecen
 • 2017 Nagroda miesięcznika „Nowe Książki” dla najlepszej książki roku 2016
 • 2015 Silas Palmer Research Fellow, Hoover Institution, Stanford University
 • 2015–2016 Krystyna Kersten Scholarship, Institute of History, Polish Academy of Sciences
 • 2013–2016 Scholarship for the best PhD student of the Institute of History, Polish Academy of Sciences
 • 2009–2011 Scholarship of the Polish Ministry of Sciences

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2021.
 • Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016.

Editorial work (books and journals)

 • Studia z historii najnowszej Polski, t. 2, red. R. Łatka, M. Przeperski, Warszawa: IPN 2020.
 • Unsettled 1968 in the Troubled Present. Revisiting the 50 Years of Discussions from East and Central Europe, edited by A. Konarzewska, A. Nakai, M. Przeperski, London: Routledge 2019.
 • Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955-1958, red. M. Przeperski, P. Sasanka, Warszawa: IPN 2019.
 • Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty, red. M. Przeperski, Ł. Kamiński, Warszawa: IPN 2017.
 • Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, red. M. Przeperski, Ł. Kamiński, Warszawa: IPN 2016.

Chapters in edited volumes

 • A magyar–lengyel kapcsolatok és a lengyel menekültek Magyarországon (1939–1944) /Stosunki polsko-węgierskie i polscy uchodźcy na Węgrzech (1939–1944) [w:] „Állunk a határon kezünket nyújtjuk…” A Magyar–Lengyel Szolidaritás Emlékezete 2014-ben és 2016-ban / „Stoimy na granicy wyciągamy ręce…” Upamiętnienie Solidarności Polsko-Węgierskiej w latach 2014 i 2016, red. M. Mitrovits. I. Gyurcsík, Budapest: Országház Könyvkiadó, 2021, s. 18-49 (with M. Mitrovits).
 • Poznań–Budapest – Magyarok és lengyelek ötvenhatban / Poznań–Budapeszt: Węgrzy i Polacy w 1956 roku [w:] „Állunk a határon kezünket nyújtjuk…” A Magyar–Lengyel Szolidaritás Emlékezete 2014-ben és 2016-ban / „Stoimy na granicy wyciągamy ręce…” Upamiętnienie Solidarności Polsko-Węgierskiej w latach 2014 i 2016, red. M. Mitrovits. I. Gyurcsík, Budapest: Országház Könyvkiadó, 2021, s. 50-90 (with M. Mitrovits).
 • Decydenci i wykonawcy. Wokół pierwszych miesięcy działalności Biura Prasy KC PZPR [w:] Oficjalna prasa w PRL, red. S. Ligarski, R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 13–25.
 • 1989-1990: legalizm czy kontynuacja? [w:] Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. P. Pleskot, Warszawa: IPN, 2020, s. 17–40.
 • Środowiska dziennikarskie a komunizm. Szkic do problemu [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989), cz. 2, red. M. Kornat, R. Łatka, WarszawaI IH PAN, IPN 2020, s. 122–132.
 • Mieczysław Rakowski w Stoczni Gdańskiej – 25 sierpnia 1983 r. [w:] Historia Stoczni Gdańskiej, red. K. Knoch, J. Kufel, W. Polak, P. Ruchlewski, M. Staręga, A. Trzeciak, Gdańsk: ECS 2018, s. 267–296.
 • „Polityka” Żółkiewskiego, czyli narodziny pewnego modelu, [w:] Yesterday. Studia z historii najnowszej, red. J. Olaszek et. al., Warszawa: IH PAN, IPN 2017, s. 359–374.
 • Jak sterować reformami? Rząd Mieczysława F. Rakowskiego kontra Komitet Centralny, [w:] Więcej niż partia PZPR a polityka, gospodarka, i społeczeństwo 1948–1990, red. A. Dziuba, B. Tracz, Katowice: IPN 2017, s. 151–164.

Articles

 • Eine apolitische Gemeinschaft? Polen vor dem Juni 1989, “Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften”, t. 14, 2021, s. 19–42.
 • Wymyślając rynkowy leninizm. Dylematy ostatniego pokolenia komunistów w Polsce i na Węgrzech, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, t. 19, 2021, s. 215–231.
 • Galvanizáció – válság – megújulás. Magyar gazdasági és politikai reformok a lengyel médiában az 1980-as években, „Múltunk”, 2021/3, s. 189–215.
 • Anatomia kreacji. Przypadek „Dzienników politycznych” Mieczysława F. Rakowskiego, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, 2020, t. 18, s. 223–254.
 • Fantomowa ciągłość Rzeczpospolitej. Legalizm i realizm u progu III RP, „Więź”, 2020, nr 2 (680), s. 64–79.
 • Klęska „liberała“. Mieczysław F. Rakowski i wprowadzenie stanu wojennego, „Wolność i Solidarność”, nr 11-12, 2019/2020, s. 109–124.
 • Nie tylko historia polityczna. Postulaty badawcze dotyczące badania transformacji ustrojowej, „Komunizm. System-ludzie-dokumentacja”, 2019, nr 8, s. 5–12 (with D. Wincenty).
 • Sytuacja nierewolucyjna. Polacy u progu obrad Okrągłego Stołu, „Więź”, 2019, nr 1 (675), s. 92–108.
 • A hadiállapot hosszú árnyéka. 1989-ben miért nem történt vérontás Lengyelországban?, „Múltunk”, 2019/3, s. 97–122.
 • Zajścia w Warszawie 9–11 grudnia 1922 – geneza, przebieg, konsekwencje, „Almanach Warszawy”, t. 11, 2017, s. 255–277.
 • Odejście od Października. Pacyfikacja prasy i dziennikarzy w latach 1956–1958, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2016, nr 2, s. 311–352.
 • Ostatnia próba modernizacji PRL. Rząd Mieczysława F. Rakowskiego (1988–1989), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2016, nr 1, s. 197–230.

Review essays and reviews

 • Review: Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912-1989, Warszawa-Szczecin 2020, „Przegląd Zachodniopomorski”, 36 (65) 2021, s. 467-474.
 • Review: Andrzej Friszke, Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2020, ss 740, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2021, nr 1, s. 228-235.
 • Review: Jarosław Tomasiewicz, W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933-1939): narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści, Katowice 2019, „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, 2020, t. 4, s. 298-303.
 • Review: Dzieje przedstawicielstw Królestwa Danii w Gdańsku i Gdyni, red. A. Kłonczyński, P. Paluchowski, Pelplin 2019, 223 s, „Studia Scandinavica”, 2021, nr 5, s. 194-196.
 • Review: Alicja Stępień-Kuczyńska, Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, ss. 234., „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2021, nr 1, s. 726-732.
 • Oral History der Transformation. Rezension, “Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften”, 2021, t. 14, s. 256-259.
 • Von Mazowiecki bis Suchocka. Die polnischen Regierungen in den Jahren 1989- 1993. Rezension eines historischen Essays von Antoni Dudek, “Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften”, 2021, t. 14, s. 227-229.
 • Review: Miklós Mitrovits, Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés 1976–1989, Jaffa, Budapest 2020, ss. 308, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, 2020, t. 18, s. 340-342.
 • Review: Jan Olaszek, Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspiracji solidarnościowej, IPN, Warszawa 2020, ss. 211, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2020, nr 4, s. 163-166.
 • Review: Tomasz Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990, Warszawa 2019, ss. 328, „Komunizm. System-ludzie-dokumentacja”, 2019, nr 8, s. 257-262.

Other

Conference papers (unpublished)

 • ‘Inventing Free Market Leninism? Dillemmas of the Last Communist Generation in Hungary and Poland’, Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, San Francisco, 26 November 2019.
 • ‘Between Denial and Psychotherapy: Sociohistorical Essays in Contemporary Polish Literature’, Summer Convention of the Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, Sveučilište u Zagrebu, 14–16 June 2019.
 • ‘Last resort: party intellectuals in the late 1980’s Poland’, konferencja: Communist Parties in East Central Europe: Frameworks of Knowledge Acquisition and Dissemination 1945–1989, Central European University, Budapest, 26 April 2019.
 • Radical Nationalist Discourse in Poland in late 1930’s and late 1960’s – anatomy of repetition’, conference Contested Europes: Legacies, Legitimacies, and (Dis)Integration – Baltic, Eastern and Central European perspective, Södertörn University, Stockholm, 29–30 November 2018.
 • ‘March 1968 as an attempt at formation of the alternative journalist elite’, conference After March. The consequences of March 1968 for culture, science and media in the people’s Poland, Institute of National Remembrance, Warsaw, 23–24 April 2018.
 • ‘A safety valve or inner opposition? “Polityka” weekly and its people in the years 1957–1981’, conference Polish intelligentsia 1914–1989. Evolution of its structure, role and attitudes, Institute of National Remembrance Lublin, 26–28 September 2017.
 • ‘Patronage and Informal Networks of Power. Mieczysław F. Rakowski as a journalist’, conference Disclosing Invisible Society: Informal and Concealed Social Networks under Communism, Vilniaus universitetas, 5–6 December 2014.
 • ‘The Polish National Radical Movement and its ideology. Fascism or not?’, conference Gender and Far Right Politics in Europe, Georg-Simon-Ohm-University of Applied Sciences Nürnberg, 27–28 September 2012.
 • ‘Polish Section of Radio Free Europe vs. Communist Political Cartoons. The History of a Long Battle (1950–1989)’, conference Images of Power, Representation of the Past Universität Wien, 7–8 November 2011.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION