dr Michał Przeperski

16.09.2020 | 22.03.2023

Pracownia Historii Idei Humanistycznych i Społecznych

pok. A18

tel. +48 22 65 72 863; 48 606 744 182

dyżury: śr. 8.00–10.00, czw. 11.00–13.00

e-mail: m.przeperski@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2712-5711

Zainteresowania naukowe

 • historia Europy Środkowej w XX wieku
 • transnarodowe przepływy idei
 • historiografia transformacji ustrojowej

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2011–2016 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Studium Doktoranckie. Dysertacja Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej (promotor: prof. dr hab. Jerzy Eisler); obroniona z wyróżnieniem 20 listopada 2018 r.
 • 2009–2010 Central European University, Budapest; History Department, Historia, Stypendium Erasmus
 • 2006–2011 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny; Historia; dyplom z wyróżnieniem; Praca magisterska: Polska i Polacy w badaniach sondażowych Radia Wolna Europa 1962-1969 (opiekun: prof. dr hab. Marcin Kula)
 • 2005–2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji; Prawo; dyplom z wyróżnieniem; praca magisterska: Joint Criminal Enterprise w prawie karnym międzynarodowym (opiekun: dr Michał Królikowski)

Zatrudnienie

 • 2020– Instytut Historii Nauki PAN, adiunkt

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2021 Nagroda Naukowa Polityki w dziedzinie nauk humanistycznych
 • 2021 Nagrody Specjalnej Identitas za książkę Nieznośny ciężar braterstwa: konflikty polsko-czeskie w XX wieku (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016)
 • 2021 Nagroda KLIO III stopnia za książkę Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2021)
 • 2019 II nagroda w VII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, IBL PAN
 • 2019 Tempus Közalapítvány Ösztöndíj, Debreceni Egyetem
 • 2019 Visegrad Fund Research Fellow Open Society Archives in Budapest
 • 2018 Tempus Közalapítvány Ösztöndíj, Debreceni Egyetem
 • 2017 Nagroda miesięcznika „Nowe Książki” dla najlepszej książki roku 2016
 • 2015 Silas Palmer Research Fellow, Hoover Institution, Stanford University
 • 2015–2016 Stypendium im. Krystyny Kersten, Instytut Historii PAN
 • 2013–2016 Stypendium dla najlepszego doktoranta Instytutu Historii PAN

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2021.
 • Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016.

Redakcja książek i czasopism

 • Studia z historii najnowszej Polski, t. 2, red. R. Łatka, M. Przeperski, Warszawa: IPN 2020.
 • Unsettled 1968 in the Troubled Present. Revisiting the 50 Years of Discussions from East and Central Europe, edited by A. Konarzewska, A. Nakai, M. Przeperski, London: Routledge 2019.
 • Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955-1958, red. M. Przeperski, P. Sasanka, Warszawa: IPN 2019.
 • Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty, red. M. Przeperski, Ł. Kamiński, Warszawa: IPN 2017.
 • Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, red. M. Przeperski, Ł. Kamiński, Warszawa: IPN 2016.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • [razem z M. Mitrovitsem] A magyar–lengyel kapcsolatok és a lengyel menekültek Magyarországon (1939–1944) /Stosunki polsko-węgierskie i polscy uchodźcy na Węgrzech (1939–1944) [w:] „Állunk a határon kezünket nyújtjuk…” A Magyar–Lengyel Szolidaritás Emlékezete 2014-ben és 2016-ban / „Stoimy na granicy wyciągamy ręce…” Upamiętnienie Solidarności Polsko-Węgierskiej w latach 2014 i 2016, red. M. Mitrovits. I. Gyurcsík, Budapest: Országház Könyvkiadó, 2021, s. 18-49.
 • [razem z M. Mitrovitsem] Poznań–Budapest – Magyarok és lengyelek ötvenhatban / Poznań–Budapeszt: Węgrzy i Polacy w 1956 roku [w:] „Állunk a határon kezünket nyújtjuk…” A Magyar–Lengyel Szolidaritás Emlékezete 2014-ben és 2016-ban / „Stoimy na granicy wyciągamy ręce…” Upamiętnienie Solidarności Polsko-Węgierskiej w latach 2014 i 2016, red. M. Mitrovits. I. Gyurcsík, Budapest: Országház Könyvkiadó, 2021, s. 50-90.
 • Decydenci i wykonawcy. Wokół pierwszych miesięcy działalności Biura Prasy KC PZPR [w:] Oficjalna prasa w PRL, red. S. Ligarski, R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 13–25.
 • 1989-1990: legalizm czy kontynuacja? [w:] Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. P. Pleskot, Warszawa: IPN, 2020, s. 17–40.
 • Środowiska dziennikarskie a komunizm. Szkic do problemu [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989), cz. 2, red. M. Kornat, R. Łatka, WarszawaI IH PAN, IPN 2020, s. 122–132.
 • Mieczysław Rakowski w Stoczni Gdańskiej – 25 sierpnia 1983 r. [w:] Historia Stoczni Gdańskiej, red. K. Knoch, J. Kufel, W. Polak, P. Ruchlewski, M. Staręga, A. Trzeciak, Gdańsk: ECS 2018, s. 267–296.
 • „Polityka” Żółkiewskiego, czyli narodziny pewnego modelu, [w:] Yesterday. Studia z historii najnowszej, red. J. Olaszek et. al., Warszawa: IH PAN, IPN 2017, s. 359–374.
 • Jak sterować reformami? Rząd Mieczysława F. Rakowskiego kontra Komitet Centralny, [w:] Więcej niż partia PZPR a polityka, gospodarka, i społeczeństwo 1948–1990, red. A. Dziuba, B. Tracz, Katowice: IPN 2017, s. 151–164.

Artykuły

 • Eine apolitische Gemeinschaft? Polen vor dem Juni 1989, “Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften”, t. 14, 2021, s. 19–42.
 • Wymyślając rynkowy leninizm. Dylematy ostatniego pokolenia komunistów w Polsce i na Węgrzech, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, t. 19, 2021, s. 215–231.
 • Galvanizáció – válság – megújulás. Magyar gazdasági és politikai reformok a lengyel médiában az 1980-as években, „Múltunk”, 2021/3, s. 189–215.
 • Anatomia kreacji. Przypadek „Dzienników politycznych” Mieczysława F. Rakowskiego, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, 2020, t. 18, s. 223–254.
 • Fantomowa ciągłość Rzeczpospolitej. Legalizm i realizm u progu III RP, „Więź”, 2020, nr 2 (680), s. 64–79.
 • Klęska „liberała“. Mieczysław F. Rakowski i wprowadzenie stanu wojennego, „Wolność i Solidarność”, nr 11-12, 2019/2020, s. 109–124.
 • [razem z D. Wicentym] Nie tylko historia polityczna. Postulaty badawcze dotyczące badania transformacji ustrojowej, „Komunizm. System-ludzie-dokumentacja”, 2019, nr 8, s. 5–12.
 • Sytuacja nierewolucyjna. Polacy u progu obrad Okrągłego Stołu, „Więź”, 2019, nr 1 (675), s. 92–108.
 • A hadiállapot hosszú árnyéka. 1989-ben miért nem történt vérontás Lengyelországban?, „Múltunk”, 2019/3, s. 97–122.
 • Zajścia w Warszawie 9–11 grudnia 1922 – geneza, przebieg, konsekwencje, „Almanach Warszawy”, t. 11, 2017, s. 255–277.
 • Odejście od Października. Pacyfikacja prasy i dziennikarzy w latach 1956–1958, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2016, nr 2, s. 311–352.
 • Ostatnia próba modernizacji PRL. Rząd Mieczysława F. Rakowskiego (1988–1989), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2016, nr 1, s. 197–230.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912-1989, Warszawa-Szczecin 2020, „Przegląd Zachodniopomorski”, 36 (65) 2021, s. 467-474.
 • Andrzej Friszke, Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2020, ss 740, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2021, nr 1, s. 228-235.
 • Jarosław Tomasiewicz, W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933-1939): narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści, Katowice 2019, „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, 2020, t. 4, s. 298-303.
 • Dzieje przedstawicielstw Królestwa Danii w Gdańsku i Gdyni, red. A. Kłonczyński, P. Paluchowski, Pelplin 2019, 223 s, „Studia Scandinavica”, 2021, nr 5, s. 194-196.
 • Alicja Stępień-Kuczyńska, Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, ss. 234., „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2021, nr 1, s. 726-732.
 • Oral History der Transformation. Rezension, “Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften”, 2021, t. 14, s. 256-259.
 • Von Mazowiecki bis Suchocka. Die polnischen Regierungen in den Jahren 1989- 1993. Rezension eines historischen Essays von Antoni Dudek, “Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften”, 2021, t. 14, s. 227-229.
 • Miklós Mitrovits, Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés 1976–1989, Jaffa, Budapest 2020, ss. 308, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, 2020, t. 18, s. 340-342.
 • Jan Olaszek, Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspiracji solidarnościowej, IPN, Warszawa 2020, ss. 211, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2020, nr 4, s. 163-166.
 • Tomasz Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990, Warszawa 2019, ss. 328, „Komunizm. System-ludzie-dokumentacja”, 2019, nr 8, s. 257-262.

Inne

Referaty wygłoszone w trakcie konferencji (wybór)

 • ‘Inventing Free Market Leninism? Dillemmas of the Last Communist Generation in Hungary and Poland’, Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, San Francisco, 26 listopada 2019.
 • ‘Between Denial and Psychotherapy: Sociohistorical Essays in Contemporary Polish Literature’, Summer Convention of the Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, Sveučilište u Zagrebu, 14–16 czerwca 2019.
 • ‘Last resort: party intellectuals in the late 1980’s Poland’, konferencja: Communist Parties in East Central Europe: Frameworks of Knowledge Acquisition and Dissemination 1945–1989, Central European University, Budapeszt, 26 kwietnia 2019.
 • ‘Radical Nationalist Discourse in Poland in late 1930’s and late 1960’s – anatomy of repetition’, konferencja Contested Europes: Legacies, Legitimacies, and (Dis)Integration – Baltic, Eastern and Central European perspective, Södertörn University, Sztokholm, 29–30 listopada 2018.
 • ‘Marzec 1968 jako próba sformowania alternatywnej elity dziennikarskiej’, konferencja: Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 23–24 kwietnia 2018.
 • ‘Wentyl bezpieczeństwa czy wewnętrzna opozycja? Środowisko tygodnika „Polityka” 1957–1981’, konferencja Inteligencja w Polsce w latach 1914–1989. Ewolucja struktury, roli i postaw, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin, 26–28 września 2017.
 • ‘Patronage and Informal Networks of Power. Mieczysław F. Rakowski as a journalist’, konferencja Disclosing Invisible Society: Informal and Concealed Social Networks under Communism, Vilniaus universitetas, 5–6 grudnia 2014.
 • ‘The Polish National Radical Movement and its ideology. Fascism or not?’, konferencja Gender and Far Right Politics in Europe, Georg-Simon-Ohm-University of Applied Sciences Nürnberg, 27–28 września 2012.
 • ‘Polish Section of Radio Free Europe vs. Communist Political Cartoons. The History of a Long Battle (1950–1989)’, konferencja Images of Power, Representation of the Past Universität Wien, 7–8 listopada 2011.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT