Michał Stanisław Jasiński, PhD

05.05.2020 | 13.06.2024

Assistant Professor

History of Natural and Medical Sciences Research Unit

Room: A07

Phone: +48 22 65 72 748

Office hours: Monday, Thursday, 12pm–2pm

E-mail: jasinskim@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-8883-5998

M.S.Jasiński

Academic interests

 • Education in the Russian Partition of Poland
 • History of Eastern Christianity
 • History of computer science and natural sciences

Education, academic degrees and titles

 • 2022 – PhD in History at the L. and A. Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, with distinction
 • 2015 – MA in East European Studies at the Centre for East European Studies, University of Warsaw
 • 2008 – MA in Applied Linguistics at the Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw

Employment

 • Since 2022 – Assistant Professor, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2016–2022 – Research Assistant, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • Member of the Scientific Council of the L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (2019–2022)
 • Editor of the journal “Rozprawy z Dziejów Oświaty” (Dissertations for the History of Education) (since 2016), Editorial Assistant (2016–2018)
 • 2nd Editorial Assistant of the journal “Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” (Polish Science – Requirements, Organization and Development) (2016–2019)
 • Editorial Assistant of “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (Quarterly Journal of the History of Science and Technology) (2018–2019)

Selected publications

Translations

 • Mitchell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie, red. M. Łuszczyńska i R. Lappen, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010 (collective work).
 • Chris Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010 (with Barbara Maliszewska).
 • Oficjalna Pamięć o Braciach Bielskich na Białorusi, w Polsce i w Izraelu, Geschichtswerkstatt Europa fundacji Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość Programme 2010 (with Konrad Kostrzewa and Filip Lewandowski).
 • Andrew Heywood, Teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (with Barbara Maliszewska and Dorota Stasiak).
 • Richardson and Jacobs, Egipt, GLOBAL PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (collective work).
 • Krystyn Lach-Szyrma, London Observed. A Polish Philosopher at Large, 1820–24, Signal Books, Oxford 2009 (collective work; into English).

Chapters in edited volumes

 • Od manifestacji patriotycznych do kasaty zakonu. Bazylianie warszawscy a Powstanie Styczniowe, [w:] Bunt wolnych ludzi. 160. rocznica Powstania Styczniowego, red. B. Michalec, T. Skoczek, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Warszawa 2023, s. 97–114.
 • Sprawy górnośląskie na łamach prasy województwa białostockiego w okresie międzywojennym, [w:] Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym, red. D. Keller, K. Węgrzynek, Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, Katowice–Chorzów 2021, s. 31–55.

Articles

 • Kwestia unicka w badaniach wychowanków wybranych warszawskich uczelni ostatniego stulecia. Przyczynek do historii historiografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2023, t. 68, nr 4, s. 65–87.
 • Działalność pedagogiczno-duszpasterska księdza Łukasza Cybika w Galicji i Królestwie Polskim, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2021, r. 30, z. 2, s. 327–355.
 • Ksiądz profesor Filip Diaczan. Portret warszawskiego moskalofila, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 2, s. 9–44.
 • Cztery dekady prawosławia. Warszawska parafia pounicka w strukturach Patriarchatu Moskiewskiego w latach 1876–1917, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, t. 14, z. 1, s. 93–117.

Review essays and reviews

 • Rzut przyziemia świątyni nauki (A. Wójtowicz, Metamorfozy Pałacu Staszica), „Nowe Książki” 2018, nr 7–8, s. 23–24.
 • Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017, ss. 462, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2017, t. 26, s. 122–125.
 • Jan Szumski, Polityka a historia: ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016, ss. 429, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 145–147.
 • Michał Jan Borch, Listy o Sycylii i Malcie, przeł., oprac. i wstęp A. Szastyńska-Siemion, I.Z. Siemion, Warszawa 2015, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 137–139.
 • Organon, vol. 47, 2015, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 142–145.
 • Organon, no 46 (numéro spécial), Varsovie, 2014: Daniel Beauvois, Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 139–141.
 • Czy kobieta może być naukowcem? Recenzja książki: Magdolna Hargittai, Women Scientists: Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries, Cary, NC, USA: Oxford University Press, 2015, ss. 363, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2016, nr 2, s. 237–242.

Press articles (selection)

 • Zaklęty krąg nędzy, „Rzeczpospolita”, Plus Minus, 22–23.11.2014, s. 28–29.
  Grand Prix in the 5th edition of the contest: „Pióro odpowiedzialności” (Quill of responsibility) organized by the Responsible Business Forum NGO (2015); category: press article – printed media.
 • Czy maszyny zastąpią humanistów?, „Rzeczpospolita”, Plus Minus, 09–11.11.2013, s. 14–15.

Other

Conference papers (unpublished)

 • Unickie seminarium w Chełmie w latach 1831–1875, paper delivered on 12 June 2024 in Warsaw at the scientific conference “Kościół unicki w Królestwie Polskim. Z okazji 150. rocznicy likwidacji przez władze rosyjskie” organized by the Institute of History of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.
 • Od manifestacji patriotycznych do kasaty zakonu: bazylianie warszawscy a powstanie styczniowe, paper delivered on 25 January 2023 in Warsaw at the Scientific Symposium “160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego” organized by the Museum of Independence in Warsaw under the honorary patronage of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship and the Mayor of the Capital City of Warsaw.
 • Rozproszone dziedzictwo: zachowane i utracone nagrobki unickie jako świadectwo różnorodności etniczno-wyznaniowej mieszkańców Warszawy, paper delivered on 20 October 2022 in Warsaw at the 1st Interdisciplinary Congress for Research on Cemeteries organized by the Institute of History of Art of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and the National Institute of Cultural Heritage of Poland.
 • Różnice międzyregionalne i ich oceny: sprawy górnośląskie w prasie województwa białostockiego w okresie międzywojennym, paper delivered on 22 January 2020 in Katowice at the scientific conference “Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym” organized by the Silesian Museum in Katowice in cooperation with the Institute of Regional Research of Silesian Library in Katowice.
 • Szkolnictwo prawosławne w Polsce w XX wieku, paper delivered on 6 December 2019 in Warsaw at the scientific conference “Szkolnictwo wyznaniowe i jego oddziaływanie na życie społeczno-kulturalne państwa oraz regionu w XX wieku” organized by the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences.
 • Los prawosławnych z terenu Królestwa Polskiego w latach pierwszej wojny światowej na przykładzie wspomnień ks. Terencjusza Teodorowicza, paper delivered on 29 September 2018 in Warsaw at the Conference of the Commission of Historians of Poland and Russia “Rok 1918 – koniec starej i narodziny nowej Europy. Odrodzone Państwo Polskie i Sowiecka Rosja” organized by the Polish Academy of Sciences, the Committee on Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences, the Committee for the History of Science and Technology of the Polish Academy of Sciences, the Center for East European Studies of the University of Warsaw, the L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences, the Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences and the Mianowski Fund. A Foundation for the Promotion of Science.
 • Między latynizacją a bizantynizacją. Spuścizna artystyczna unitów warszawskich, paper delivered on 23 March 2018 in Wrocław at the 1st National Student-Doctoral Scientific Conference “Wrota Wschodu-Bramy Zachodu” Sztuka i kultura Wschodu na Ziemiach Polskich od średniowiecza po czasy współczesne, organized by the Institute of Art History of the University of Wrocław.
 • Bazyliański monaster w Warszawie (1721–1945) – jego duszpasterze, parafianie oraz miejsca i osoby związane ze społecznością unicką, paper delivered as part of the discussion panel on 15 September 2017 in Lviv at the international scientific conference “400th Anniversary of the Basilian Order of St. Josaphat” organized by the Basilian Order of St. Josaphat and the Ukrainian Catholic University in Lviv.
 • Losy księży unickich po likwidacji w 1875 roku ich obrządku i eparchii chełmskiej – ujęcie statystyczno-biograficzne, paper delivered on 25 November 2016 in Warsaw at the international scientific conference “Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)” organized by the Central Archives of Historical Records and the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland.
 • Znaczenie warszawskiej rezydencji ojców bazylianów dla życia społecznego regionu, paper delivered on 7 April 2016 in Lublin at the nationwide student and doctoral scientific conference “Chrześcijaństwo w Polsce” organized by the John Paul II Catholic University of Lublin.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION