dr Michał Stanisław Jasiński

09.08.2017 | 20.12.2023

Pracownia Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych

pokój: A07

tel. +48 22 65 72 748

dyżury: pon., czw., 12.00–14.00

e-mail: jasinskim@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-8883-5998

M.S.Jasiński

Zainteresowania naukowe

  • szkolnictwo w zaborze rosyjskim
  • dzieje wschodniego chrześcijaństwa
  • historia informatyki i nauk przyrodniczych

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

  • 2022 doktorat w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN (z wyróżnieniem)
  • 2015 magisterium w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  • 2008 magisterium w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie

  • 2022– adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
  • 2016–2022 asystent w Instytucie Historii Nauki PAN

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

  • Członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (2019–2022)
  • Członek redakcji rocznika „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (od 2016), sekretarz redakcji (2016–2018)
  • II sekretarz redakcji rocznika „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” (2016–2019)
  • Współsekretarz redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” (2018–2019)

Wybrane publikacje

Przekłady

  • Mitchell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
  • Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie, red. M. Łuszczyńska i R. Lappen, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010 (w zespole).
  • Chris Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010 (wespół z Barbarą Maliszewską).
  • Oficjalna Pamięć o Braciach Bielskich na Białorusi, w Polsce i w Izraelu, Program Geschichtswerkstatt Europa fundacji Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość 2010 (wespół z Konradem Kostrzewą i Filipem Lewandowskim).
  • Andrew Heywood, Teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (wespół z Barbarą Maliszewską i Dorotą Stasiak).
  • Richardson i Jacobs, Egipt, GLOBAL PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (w zespole).
  • Krystyn Lach-Szyrma, London Observed. A Polish Philosopher at Large, 1820–24, Signal Books, Oxford 2009 (w zespole; na język angielski).

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Od manifestacji patriotycznych do kasaty zakonu. Bazylianie warszawscy a Powstanie Styczniowe, [w:] Bunt wolnych ludzi. 160. rocznica Powstania Styczniowego, red. B. Michalec, T. Skoczek, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Warszawa 2023, s. 97–114.
  • Sprawy górnośląskie na łamach prasy województwa białostockiego w okresie międzywojennym, [w:] Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym, red. D. Keller, K. Węgrzynek, Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, Katowice–Chorzów 2021, s. 31–55.

Artykuły

  • Kwestia unicka w badaniach wychowanków wybranych warszawskich uczelni ostatniego stulecia. Przyczynek do historii historiografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2023, t. 68, nr 4, s. 65–87.
  • Działalność pedagogiczno-duszpasterska księdza Łukasza Cybika w Galicji i Królestwie Polskim, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2021, r. 30, z. 2, s. 327–355.
  • Ksiądz profesor Filip Diaczan. Portret warszawskiego moskalofila, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 2, s. 9–44.
  • Cztery dekady prawosławia. Warszawska parafia pounicka w strukturach Patriarchatu Moskiewskiego w latach 1876–1917, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, t. 14, z. 1, s. 93–117.

Artykuły recenzyjne i recenzje

  • Rzut przyziemia świątyni nauki (A. Wójtowicz, Metamorfozy Pałacu Staszica), „Nowe Książki” 2018, nr 7–8, s. 23–24.
  • Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017, ss. 462, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2017, t. 26, s. 122–125.
  • Jan Szumski, Polityka a historia: ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016, ss. 429, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 145–147.
  • Michał Jan Borch, Listy o Sycylii i Malcie, przeł., oprac. i wstęp A. Szastyńska-Siemion, I.Z. Siemion, Warszawa 2015, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 137–139.
  • Organon, vol. 47, 2015, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 142–145.
  • Organon, no 46 (numéro spécial), Varsovie, 2014: Daniel Beauvois, Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 139–141.
  • Czy kobieta może być naukowcem? Recenzja książki: Magdolna Hargittai, Women Scientists: Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries, Cary, NC, USA: Oxford University Press, 2015, ss. 363, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2016, nr 2, s. 237–242.

Artykuły popularnonaukowe (wybór)

  • Zaklęty krąg nędzy, „Rzeczpospolita”, Plus Minus, 22–23.11.2014, s. 28–29.
    Tekst otrzymał nagrodę główną w V edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” fundacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2015) w kategorii artykuł prasowy – media drukowane.
  • Czy maszyny zastąpią humanistów?, „Rzeczpospolita”, Plus Minus, 09–11.11.2013, s. 14–15.

Inne

Wystąpienia na konferencjach naukowych

  • Od manifestacji patriotycznych do kasaty zakonu: bazylianie warszawscy a powstanie styczniowe, referat wygłoszony 25.01.2023 r. na Sympozjum Naukowym 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
  • Rozproszone dziedzictwo: zachowane i utracone nagrobki unickie jako świadectwo różnorodności etniczno-wyznaniowej mieszkańców Warszawy, referat wygłoszony 20.10.2022 r. na I Interdyscyplinarnym Kongresie Badań nad Cmentarzami zorganizowanym przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Narodowy Instytut Dziedzictwa.
  • Różnice międzyregionalne i ich oceny: sprawy górnośląskie w prasie województwa białostockiego w okresie międzywojennym, referat wygłoszony 22.01.2020 r. w Katowicach na konferencji naukowej „Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym” zorganizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach we współpracy z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
  • Szkolnictwo prawosławne w Polsce w XX wieku, referat wygłoszony 6.12.2019 r. w , Warszawie na konferencji naukowej „Szkolnictwo wyznaniowe i jego oddziaływanie na życie społeczno–kulturalne państwa oraz regionu w XX wieku” zorganizowanej przez Instytut Historii Nauki PAN.
  • Los prawosławnych z terenu Królestwa Polskiego w latach pierwszej wojny światowej na przykładzie wspomnień ks. Terencjusza Teodorowicza, referat wygłoszony 29.09.2018 r. w Warszawie na Konferencji Komisji Historyków Polski i Rosji „Rok 1918 – koniec starej i narodziny nowej Europy. Odrodzone Państwo Polskie i Sowiecka Rosja” zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk, Komitet Nauk Historycznych PAN, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN i Kasę im. J. Mianowskiego – Fundację Popierania Nauki.
  • Między latynizacją a bizantynizacją. Spuścizna artystyczna unitów warszawskich, referat wygłoszony 23.03.2018 r. we Wrocławiu na I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Wrota Wschodu-Bramy Zachodu” Sztuka i kultura Wschodu na Ziemiach Polskich od średniowiecza po czasy współczesne, zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Bazyliański monaster w Warszawie (1721–1945) – jego duszpasterze, parafianie oraz miejsca i osoby związane ze społecznością unicką, referat wygłoszony w ramach panelu dyskusyjnego 15.09.2017 r. we Lwowie na międzynarodowej konferencji naukowej „400-lecie Zakonu Bazylianów św. Jozafata” zorganizowanej przez Zakon Bazylianów św. Jozafata i Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie.
  • Losy księży unickich po likwidacji w 1875 roku ich obrządku i eparchii chełmskiej – ujęcie statystyczno-biograficzne, referat wygłoszony 25.11.2016 r. w Warszawie na międzynarodowej konferencji naukowej „Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)” zorganizowanej przez Archiwum Główne Akt Dawnych i Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Znaczenie warszawskiej rezydencji ojców bazylianów dla życia społecznego regionu, referat wygłoszony 7.04.2016 r. w Lublinie na ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Chrześcijaństwo w Polsce” zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT