Mikołaj Getka-Kenig, PhD, DSc

01.06.2020 | 20.09.2023

Associate Professor

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit


Phone: +48 22 65 72 863

Office hours: contact via e-mail

E-mail: m.getka.kenig@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1180-064X

https://uj-pl.academia.edu/MikolajGetkaKenig

M.Getka-Kenig

Academic interests

 • Culture and politics from the end of the 18th to the 20th century
 • Idea of ‘resurrecting’ Poland in the 19th century
 • Relations between Poles and the partitioners in the 19th century
 • Heritage and national identity in the 19th and 20th centuries
 • Culture and heritage during World War II
 • Culture and heritage during the Polish People’s Republic

Education, academic degrees and titles

 • 2021 postgraduate studies (in project management) AGH University of Science and Technology in Krakow
 • 2011 MA, Institute of History, University of Warsaw
 • 2012 BA, Institute of Art History, University of Warsaw
 • 2014 MA, Courtauld Institute of Art, University of London
 • 2016 PhD, Faculty of History, University of Warsaw
 • 2019 postgraduate studies (in culture management), Warsaw School of Economics
 • 2023 associate professorship, Institute for the History of Science, PAS

Employment

 • 2014–2016 didactic collaborator at the Institute of Art History, University of Warsaw
 • 2015–2016 Assistant Professor at the Jewish Historical Institute
 • 2016 Assistant Professor at the Institute for the History of Science, PAS
 • 2016–2019 academic Assistant Professor at the Institute of Art History, Jagiellonian University
 • 2018 chief specialist at the Pilecki Institute
 • 2019–2023 Assistant Professor at the Institute for the History of Science, PAS
 • 2023– Associate Professor at the Institute for the History of Science, PAS

Participation in national and international research projects

 • since 2021 PI in the NCN project Architectural Monuments and the Politics of History in Communist Poland – the Case of Kraków 1945–78
 • 2010–2013 co-investigator in the project of the Ministry of Science and Higher Education Polski ruch niepodległościowy w zaborze rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku
 • 2011–2014 co-investigator in the NCN project Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej
 • 2016–2018 co-investigator in the NPRH project Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski
 • 2016–2019 co-investigator in the NCN  project Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku
 • 2016–2019 NCN project Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich a polityczny dyskurs modernizacji, 1764–1830, Principal Investigator
 • 2018–2019 supervisor of the internal project of the Pilecki Institute Niszczenie polskich zabytków nieruchomych na terytorium okupowanym przez III Rzeszę – dystrykt krakowski

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • since 2019 member of the editorial board of the journal „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (Dissertations for the History of Education)

Membership in scientific societies and organisations

 • 2011–2016 active member of the Collegium Invisibile Academic Society
  – 2012–2013 board member
  – 2015–2016 chair of the audit committee
 • since 2019 member of the jury of the Zabytek Zadbany competition organised by the General Conservator of Historical Monuments
 • since 2019 member of the Małopolska Voivodeship Council for the Protection of Monuments
 • since 2019 member of the Małopolska Voivodeship Council for the Protection of Monuments at the Monument Conservator of the Małopolska Voivodeship
 • since 2020 member of the Commission on the History of Science of the Polish Academy of Arts and Sciences
 • since 2021 member of the Monuments Protection Council at the Ministry of Culture and National Heritage
 • since 2021 member of the Biographical Commission of the Polish Academy of Arts and Sciences
 • since 2023 secretary of the Emanuel Rostworowski Award

Scholarships and prizes

 • 2009 Minister of Science and Higher Education student scholarship
 • 2011 Lanckoronski Foundation subsidy for an archival query
 • 2012 START scholarship of the Foundation for Polish Science
 • 2012 Minister of Science and Higher Education book publication subsidy
 • 2013 START scholarship of the Foundation for Polish Science
 • 2015 scholarship of Corbridge Trust at Robinson College, University of Cambridge
 • 2016 The Szczęsny Dettloff Art Historians Association Award for a doctoral dissertation
 • 2016 Francis Haskell Memorial Fund scholarship
 • 2016 The De Brzezie Lanckoronski Foundation scholarship
 • 2017 Zygmunt Zaleski Stichting book publication subsidy
 • 2017 Jagiellonian University book publication subsidy
 • 2018 Minister of Science and Higher Education scholarship for young researchers
 • 2019 city of Krakow creative scholarship

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830, Universitas, Kraków 2017, ss. 418.
 • Art history and the fight for memory: Józef Sandel (1894–1962), founder of the Jewish Historical Institute Museum, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Warszawa 2016 (exhibition catalogue, co-author Jakub Bendkowski), ss. 95.
 • Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny: Senat w rzeczywistości społeczno-politycznej Księstwa Warszawskiego, Neriton, Warszawa 2013, ss. 228.

Editorial work (books and journals)

 • Sto lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021, Sandomierz 2021 (katalog wystawy).
 • Plan londyński. Niezrealizowana wizja odbudowy Warszawy (1945-1946), Warszawa 2021 (redakcja naukowa źródła).
 • Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017 (volume of articles edited with A. Łupienka).
 • Sto lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021, Sandomierz 2021 (exhibition catalog).
 • Plan londyński. Niezrealizowana wizja odbudowy Warszawy (1945-1946), Warszawa 2021 (editor).

Chapters in edited volumes

 • Sztuki wizualne a język polityki. Przypadek pojęcia Polski w okresie zaborów, w: Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce. XVIII-XX wiek, red. Maciej Janowski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 97-119.
 • In pursuit of social allies. Royal residences and political legitimacy in post-revolutionary Europe 1804–30, w: The Routledge History of Monarchy, ed. Elena Woodacre, Lucinda H. S. Dean, Chris Jones, Zita Rohr, Russell Martin, Routledge, London 2019, p. 374–389.
 • Academic Classicism and the Democratisation of Artistic Life in Warsaw 1815–1830, w: Polski biedermeier. Romantyzm “udomowiony”, red. Agnieszka Rosales Rodriquez, Neriton, Warszawa 2018, s. 245–258. Access
 • Forma architektoniczna i przeciwdziałanie symbolicznemu wykluczeniu w miejskiej przestrzeni publicznej – przypadek Kopca Kościuszki, w: Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914, red. Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander Łupienko, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, s. 111–127.
 • Architektura i prestiż nowoczesnego urzędu: przypadek budynków ministerialnych w Warszawie, stolicy konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1830), w: Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku: zbiór studiów, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 39–52.
 • Królestwo Polskie w latach 1815–1830 jako cel europejskich migracji artystycznych, w: Migracje, red. Anna Sylwia Czyż, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2017, s. 127–143. Access
 • Starość polityczna jako zjawisko społeczno-kulturowe na przykładzie senatorów Księstwa Warszawskiego, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku: aspekty społeczno-kulturowe, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, t. 2, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2016, s. 101–110.
 • Problem tzw. ziem zabranych w dobie „wskrzeszonej” Polski (Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego), 1807–1831, w: Myśl polityczna a procesy narodowotwórcze w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, red. Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2016, s. 183–204.
 • Ozdoba architektoniczna w służbie „wskrzeszonej” Polski: ideologiczne motywacje dyskursu dekoracji w traktacie Architektura ks. Sebastiana Sierakowskiego z 1812 r., w: Ornament i dekoracja dzieła sztuki, red. Andrzej Betlej et al., Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2015, s. 299–307. Access
 • „Inkwizytor” Dawid Oebschelwitz (1773–1829): kariera doby światopoglądowego kryzysu w konstytucyjnym Królestwie Polskim, w: Wolnomularstwo Narodowe: Walerian Łukasiński, red. Wiktoria Śliwowska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 119–146.
 • Islamski Orient i praktyka “self-fashioning” na ziemiach Rzeczypospolitej przełomu XVIII i XIX wieku: w stronę pytania o „środkowoeuropejskość” polsko-litewskiego orientalizmu, w: Drogi odrębne, drogi wspólne: problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, red. Maciej Janowski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 229–253.

Articles

 • Commemorative Architecture, Periclean Athens and the Polish Revolution of 1791. Auguste de Choiseul-Gouffier’s Parthenon-Inspired Temple for Warsaw, “Classical Receptions Journal”, 2023 (w oczekiwaniu na publikację).
 • Inwentaryzacja polskich strat wojennych w zakresie zabytków architektury (1940-1950), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 71, 2023, nr 1, s. 57-75. Access
 • Od Staszica do Grochulskiej – badania nad biografią Stanisława Kostki Potockiego, „Studia Wilanowskie”, t. 28, 2021, s. 41-56. Access
 • Zagadnienia budownictwa cywilnego w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego (1815-1830), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 70, 2022, nr 1, s. 51-70. Access
 • Usurpation of aristocratic privilege and the social identity of the Polish noble elite in the period of the partitions, “Kwartalnik Historyczny”, t. 128, 2021, nr 5, s. 79-104. Access
 • Nagrobek Stanisława Staszica a polityka wizerunkowa Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 66, 2021, nr 3, s. 31-49. Access
 • Starożytny ideał i wyzwania nowoczesności. Antyk w cywilnej edukacji architektonicznej konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815-1830), „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 57, 2020, s. 107-129.
 • Straty architektury zabytkowej Krakowa w latach II wojny światowej (1939-1945), „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, t. 4, 2020, s. 92-112. Access
 • Powojenna odbudowa stolicy z perspektywy Londynu – działalność Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy w latach 1944-1946, „Dzieje Najnowsze”, t. 52, 2020, nr 1, s. 145-169. Access
 • Problem badań nad historią „sztuki żydowskiej” w komunistycznej Polsce – przypadek Józefa Sandla, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 1 (269), 2019, s. 43-67. Access
 • Chrystian Piotr Aigner, Ancient Monuments and the Architectural Discourse of National Resurrection in Poland, 1800–1830, „Classical Receptions Journal”, 2019, t. 11, nr 4.
 • Sebastian Sierakowski (1743–1824) i mit Krakowa w okresie napoleońskim i pokongresowym, „Kwartalnik Historyczny”, 2019, t. 126, nr 2, s. 283–314. Access
 • Rozwój monumentalnej architektury Warszawy na przełomie XVIII i XIX wieku a modernizacja przestrzeni publicznej, „Wiek Oświecenia”, 2019, t. 35, s. 11–44.
 • “Przedmioty budownictwa” na warszawskich wystawach sztuk pięknych z lat 1819–1828 a problem modernizacji kultury architektonicznej w konstytucyjnym Królestwie Polskim, „Quart”, 2019, nr 3 (53), s. 22–41. Access
 • Public Commemoration, Modern National Identity and the Crisis of Neoclassicism – the Case of Early-Nineteenth Century ‘Resurrected’ Poland, „RIHA Journal”, 2019, nr 207, on-line publication. Access
 • Architektura w kręgu zainteresowań Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 1800–1832, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2019, t. 64, nr 1, s. 9–37. Access
 • Bringing Order out of Chaos: Stanisław August Poniatowski’s Political Patronage of Architectural Classicism in the Late 18th Century Polish-Lithuanian Commonwealth, „Central Europe”, 2018, t. 16, nr 2, s. 81–104.
 • Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim, „Modus”, 2018, t. 18, s. 63–91. Access
 • Wystawy sztuk pięknych w Warszawie jako narzędzie polityki artystycznej władz Królestwa Polskiego w latach 1815–1830, „Folia Historiae Artium”, 2018, t. 16, s. 63–80. Access
 • Wjazd do Warszawy Aleksandra I 12 listopada 1815 r. Charlesa Santoire’a de Varenne’a (1817): początki warszawskiego akademizmu i propaganda rządowa Królestwa Polskiego (1815–1830), „Biuletyn Historii Sztuki”, 2017, t. 79, nr 3, s. 509–523. Access
 • Kaplica Sobieskiego w kościele kapucynów w Warszawie, „Folia Historiae Artium”, 2017, t. 15, s. 77–95. Access
 • Rządowe przedsięwzięcia pomnikowe ku czci Aleksandra I a ideologia „wskrzeszenia” Polski w latach 1815–1830, „Kwartalnik Historyczny”, 2016, t. 123, nr 4, s. 695–732. Access
 • The Palladian Bridge Revisited: The Imperial Ideology of Classicism and the Architectural Replication of a Garden Pavilion, „Garden History”, 2016, t. 44, nr 1, s. 90–104. Access
 • Dwór króla polskiego w latach 1815–1830 i problem ceremonialnej oprawy „wskrzeszonej” monarchii w konstytucyjnym Królestwie Polskim, „Kronika Zamkowa”, 2015, t. 2 (68), s. 215–244. Access
 • Trzy pałace Hilarego Szpilowskiego: klasycyzm a problem elitarności wśród szlachty na Mazowszu końca XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2015, t. 77, nr 2, s. 275–302. Access
 • The Ancient Roman Tradition and the Polish Idea of the Senate in the Age of Enlightened Classicism, 1764–1831, „Classical Receptions Journal”, 2015, t. 7, nr 1, s. 64–78. Access
 • The Anonymous Coronation of Empress Alexandra as Queen of Poland (1829–30): A Pictorial Vision of National Resurrection or the Two Aspects of Illusion, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 2013, t. 2, s. 371–387. Access
 • “Najpierwsze przy tronie dostojeństwo” – napoleoński centralizm a pojęcie elity w Księstwie Warszawskim, „Kwartalnik Historyczny”, 2013, t. 120, nr 2, s. 303–326. Access
 • The Genesis of the Aristocracy in Congress Poland, „Acta Poloniae Historica”, 2009, t. 100, s. 79–112. Access
 • Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830: próba charakterystyki, „Przegląd Historyczny”, 2009, t. 100, nr 4, s. 725–754. Access

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION