dr hab. Mikołaj Getka-Kenig

06.11.2019 | 20.09.2023

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury


tel. +48 22 65 72 863

dyżury: kontakt mailowy

e-mail: m.getka.kenig@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1180-064X

https://uj-pl.academia.edu/MikolajGetkaKenig

M.Getka-Kenig

Zainteresowania naukowe

 • kultura i polityka od końca XVIII od XX w.
 • idea “wskrzeszenia” Polski w XIX w.
 • relacje Polaków z zaborcami w XIX w.
 • dziedzictwo i tożsamość narodowa w XIX i XX w.
 • kultura i dziedzictwo w okresie II wojny światowej
 • kultura i dziedzictwo w okresie PRL

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2011 magisterium w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2012 licencjat w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014 Master of Arts w Courtauld Institute of Art, University of London
 • 2016 doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2019 studia podyplomowe (z zarządzania w kulturze) w Szkole Głównej Handlowej
 • 2021 studia podyplomowe (z zarządzania projektami) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • 2023 habilitacja w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

Zatrudnienie

 • 2014–2016 współpracownik dydaktyczny w Instytucie Historii Sztuki UW
 • 2015–2016 adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym
 • 2016 adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2016–2019 adiunkt naukowy (kierownik projektu) w Instytucie Historii Sztuki UJ
 • 2018 główny specjalista w Instytucie Solidarności i Męstwa
 • 2019–2023 adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2023– profesor Instytutu w Instytucie Historii Nauki PAN

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2010–2013 wykonawca w projekcie MNiSW Polski ruch niepodległościowy w zaborze rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku
 • 2011–2014 wykonawca w projekcie NCN Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej
 • 2016–2018 wykonawca w projekcie NPRH Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski
 • 2016–2019 wykonawca w projekcie NCN Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku
 • 2016–2019 kierownik projektu NCN Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich a polityczny dyskurs modernizacji, 1764–1830
 • 2018–2019 kierownik projektu wewnętrznego Instytutu Pileckiego Niszczenie polskich zabytków nieruchomych na terytorium okupowanym przez III Rzeszę – dystrykt krakowski
 • 2021– kierownik projektu NCN Zabytki architektury i polityka historyczna w komunistycznej Polsce – przypadek Krakowa 1945-78

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2019– „Rozprawy z Dziejów Oświaty” – członek redakcji

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • 2011–2016 członek czynny Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile
  – 2012–2013 członek zarządu
  – 2015–2016 przewodniczący komisji rewizyjnej
 • 2019– członek kapituły konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany
 • 2019– członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków
 • 2020– członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2021– członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2021– członek Komisji Biograficznej Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2023– sekretarz Nagrody im. Emanuela Rostworowskiego

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2009 stypendium studenckie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011 dotacja Fundacji Lanckorońskich na kwerendę archiwalną
 • 2012 stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2012 dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na publikację książki
 • 2013 stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2015 stypendium Corbridge Trust przy Robinson College, University of Cambridge
 • 2016 nagroda im. Sz. Dettloffa Stowarzyszenia Historyków Sztuki za pracę doktorską
 • 2016 stypendium Francis Haskell Memorial Fund
 • 2016 stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich
 • 2017 dotacja Zygmunt Zaleski Stichting na publikację książki
 • 2017 dotacja Uniwersytetu Jagiellońskiego na publikację książki
 • 2018 stypendium dla młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2019 stypendium twórcze miasta Krakowa

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Stanisław Kostka Potocki. Studium magnackiej kariery w dobie upadku i „wskrzeszenia” Polski, Warszawa 2021, ss. 596.
 • Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830, Universitas, Kraków 2017, ss. 418.
 • Art history and the fight for memory: Józef Sandel (1894–1962), founder of the Jewish Historical Institute Museum, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Warszawa 2016 (katalog wystawy, współautorstwo z Jakubem Bendkowskim), ss. 95.
 • Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny: Senat w rzeczywistości społeczno-politycznej Księstwa Warszawskiego, Neriton, Warszawa 2013, ss. 228.

Redakcja książek i czasopism

 • Sto lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021, Sandomierz 2021 (katalog wystawy).
 • Plan londyński. Niezrealizowana wizja odbudowy Warszawy (1945-1946), Warszawa 2021 (redakcja naukowa źródła).
 • Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017 (tom artykułów pod redakcją z A. Łupienką).

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Sztuki wizualne a język polityki. Przypadek pojęcia Polski w okresie zaborów, w: Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce. XVIII-XX wiek, red. Maciej Janowski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 97-119.
 • In pursuit of social allies. Royal residences and political legitimacy in post-revolutionary Europe 1804–30, w: The Routledge History of Monarchy, red. Elena Woodacre, Lucinda H. S. Dean, Chris Jones, Zita Rohr, Russell Martin, Routledge, London 2019, s. 374–389.
 • Academic Classicism and the Democratisation of Artistic Life in Warsaw 1815–1830, w: Polski biedermeier. Romantyzm “udomowiony”, red. Agnieszka Rosales Rodriquez, Neriton, Warszawa 2018, s. 245–258. Dostęp
 • Forma architektoniczna i przeciwdziałanie symbolicznemu wykluczeniu w miejskiej przestrzeni publicznej – przypadek Kopca Kościuszki, w: Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914, red. Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander Łupienko, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, s. 111–127.
 • Architektura i prestiż nowoczesnego urzędu: przypadek budynków ministerialnych w Warszawie, stolicy konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1830), w: Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku: zbiór studiów, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 39–52.
 • Królestwo Polskie w latach 1815–1830 jako cel europejskich migracji artystycznych, w: Migracje, red. Anna Sylwia Czyż, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2017, s. 127–143. Dostęp
 • Starość polityczna jako zjawisko społeczno-kulturowe na przykładzie senatorów Księstwa Warszawskiego, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku: aspekty społeczno-kulturowe, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, t. 2, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2016, s. 101–110.
 • Problem tzw. ziem zabranych w dobie „wskrzeszonej” Polski (Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego), 1807–1831, w: Myśl polityczna a procesy narodowotwórcze w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, red. Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2016, s. 183–204.
 • Ozdoba architektoniczna w służbie „wskrzeszonej” Polski: ideologiczne motywacje dyskursu dekoracji w traktacie Architektura ks. Sebastiana Sierakowskiego z 1812 r., w: Ornament i dekoracja dzieła sztuki, red. Andrzej Betlej et al., Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2015, s. 299–307. Dostęp
 • „Inkwizytor” Dawid Oebschelwitz (1773–1829): kariera doby światopoglądowego kryzysu w konstytucyjnym Królestwie Polskim, w: Wolnomularstwo Narodowe: Walerian Łukasiński, red. Wiktoria Śliwowska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 119–146.
 • Islamski Orient i praktyka “self-fashioning” na ziemiach Rzeczypospolitej przełomu XVIII i XIX wieku: w stronę pytania o „środkowoeuropejskość” polsko-litewskiego orientalizmu, w: Drogi odrębne, drogi wspólne: problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, red. Maciej Janowski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 229–253.

Artykuły

 • Commemorative Architecture, Periclean Athens and the Polish Revolution of 1791. Auguste de Choiseul-Gouffier’s Parthenon-Inspired Temple for Warsaw, “Classical Receptions Journal”, 2023 (w oczekiwaniu na publikację).
 • Inwentaryzacja polskich strat wojennych w zakresie zabytków architektury (1940-1950), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 71, 2023, nr 1, s. 57-75. Dostęp
 • Od Staszica do Grochulskiej – badania nad biografią Stanisława Kostki Potockiego, „Studia Wilanowskie”, t. 28, 2021, s. 41-56. Dostęp
 • Zagadnienia budownictwa cywilnego w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego (1815-1830), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 70, 2022, nr 1, s. 51-70. Dostęp
 • Usurpation of aristocratic privilege and the social identity of the Polish noble elite in the period of the partitions, “Kwartalnik Historyczny”, t. 128, 2021, nr 5, s. 79-104. Dostęp
 • Nagrobek Stanisława Staszica a polityka wizerunkowa Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 66, 2021, nr 3, s. 31-49. Dostęp
 • Starożytny ideał i wyzwania nowoczesności. Antyk w cywilnej edukacji architektonicznej konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815-1830), „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 57, 2020, s. 107-129.
 • Straty architektury zabytkowej Krakowa w latach II wojny światowej (1939-1945), „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, t. 4, 2020, s. 92-112. Dostęp
 • Powojenna odbudowa stolicy z perspektywy Londynu – działalność Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy w latach 1944-1946, „Dzieje Najnowsze”, t. 52, 2020, nr 1, s. 145-169. Dostęp
 • Problem badań nad historią „sztuki żydowskiej” w komunistycznej Polsce – przypadek Józefa Sandla, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 1 (269), 2019, s. 43-67. Dostęp
 • Chrystian Piotr Aigner, Ancient Monuments and the Architectural Discourse of National Resurrection in Poland, 1800–1830, „Classical Receptions Journal”, 2019, t. 11, nr 4.
 • Sebastian Sierakowski (1743–1824) i mit Krakowa w okresie napoleońskim i pokongresowym, „Kwartalnik Historyczny”, 2019, t. 126, nr 2, s. 283–314. Dostęp
 • Rozwój monumentalnej architektury Warszawy na przełomie XVIII i XIX wieku a modernizacja przestrzeni publicznej, „Wiek Oświecenia”, 2019, t. 35, s. 11–44.
 • “Przedmioty budownictwa” na warszawskich wystawach sztuk pięknych z lat 1819–1828 a problem modernizacji kultury architektonicznej w konstytucyjnym Królestwie Polskim, „Quart”, 2019, nr 3 (53), s. 22–41. Dostęp
 • Public Commemoration, Modern National Identity and the Crisis of Neoclassicism – the Case of Early-Nineteenth Century ‘Resurrected’ Poland, „RIHA Journal”, 2019, nr 207, publikacja on-line. Dostęp
 • Architektura w kręgu zainteresowań Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 1800–1832, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2019, t. 64, nr 1, s. 9–37. Dostęp
 • Bringing Order out of Chaos: Stanisław August Poniatowski’s Political Patronage of Architectural Classicism in the Late 18th Century Polish-Lithuanian Commonwealth, „Central Europe”, 2018, t. 16, nr 2, s. 81–104.
 • Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim, „Modus”, 2018, t. 18, s. 63–91. Dostęp
 • Wystawy sztuk pięknych w Warszawie jako narzędzie polityki artystycznej władz Królestwa Polskiego w latach 1815–1830, „Folia Historiae Artium”, 2018, t. 16, s. 63–80. Dostęp
 • Wjazd do Warszawy Aleksandra I 12 listopada 1815 r. Charlesa Santoire’a de Varenne’a (1817): początki warszawskiego akademizmu i propaganda rządowa Królestwa Polskiego (1815–1830), „Biuletyn Historii Sztuki”, 2017, t. 79, nr 3, s. 509–523. Dostęp
 • Kaplica Sobieskiego w kościele kapucynów w Warszawie, „Folia Historiae Artium”, 2017, t. 15, s. 77–95. Dostęp
 • Rządowe przedsięwzięcia pomnikowe ku czci Aleksandra I a ideologia „wskrzeszenia” Polski w latach 1815–1830, „Kwartalnik Historyczny”, 2016, t. 123, nr 4, s. 695–732. Dostęp
 • The Palladian Bridge Revisited: The Imperial Ideology of Classicism and the Architectural Replication of a Garden Pavilion, „Garden History”, 2016, t. 44, nr 1, s. 90–104. Dostęp
 • Dwór króla polskiego w latach 1815–1830 i problem ceremonialnej oprawy „wskrzeszonej” monarchii w konstytucyjnym Królestwie Polskim, „Kronika Zamkowa”, 2015, t. 2 (68), s. 215–244. Dostęp
 • Trzy pałace Hilarego Szpilowskiego: klasycyzm a problem elitarności wśród szlachty na Mazowszu końca XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2015, t. 77, nr 2, s. 275–302. Dostęp
 • The Ancient Roman Tradition and the Polish Idea of the Senate in the Age of Enlightened Classicism, 1764–1831, „Classical Receptions Journal”, 2015, t. 7, nr 1, s. 64–78. Dostęp
 • The Anonymous Coronation of Empress Alexandra as Queen of Poland (1829–30): A Pictorial Vision of National Resurrection or the Two Aspects of Illusion, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 2013, t. 2, s. 371–387. Dostęp
 • “Najpierwsze przy tronie dostojeństwo” – napoleoński centralizm a pojęcie elity w Księstwie Warszawskim, „Kwartalnik Historyczny”, 2013, t. 120, nr 2, s. 303–326. Dostęp
 • The Genesis of the Aristocracy in Congress Poland, „Acta Poloniae Historica”, 2009, t. 100, s. 79–112. Dostęp
 • Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830: próba charakterystyki, „Przegląd Historyczny”, 2009, t. 100, nr 4, s. 725–754. Dostęp

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT