dr Paulina Pludra-Żuk

02.01.2015 | 13.05.2024

 

Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce

pok. A16

tel. +48 22 65 72 730

dyżury: czw. 10.00–14.00

e-mail: ppludrazuk@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-3955-8672

P.Pludra-Żuk

Zainteresowania naukowe

 • funkcjonowanie tekstów w średniowieczu
 • kodykologia
 • Biblie wierszowane

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2007 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2009 magisterium w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2019 doktorat w Instytucie Historii Nauki PAN

Zatrudnienie

 • 2008 biblioteka Instytutu Badań Interdyscyplinarnych ‘Artes Liberales’, Uniwersytet Warszawski (młodszy bibliotekarz)
 • 2010–2011 Zakład Starych Druków Biblioteki Narodowej (młodszy bibliotekarz)
 • 2012–2017 biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej UW (bibliotekarz)
 • 2015– Instytut Historii Nauki PAN (asystent)

Doświadczenie międzynarodowe

 • udział w warsztatach (m.in. 2010 LʼInstitut d’histoire du livre, Lyon: Papier et filigranes comme indices bibliographiques; 2015 Manusciences ‘15. Manuscripts. From Fragments To Books – From Identification To Interpretation (Franco-German Summer School) Fraueninsel; 2016 Summer School in the History of Libraries, Lincoln College, Oxford; 2016 Workshop Code and Collation: Training Textual Scholars, Huygens Institute for the History of the Netherlands i Marie Curie ITN DiXiT, Amsterdam)
 • 2016–2018 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Dr. Günther Findel-Stiftung

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2006–2009 internetowa edycja korespondencji Jana Dantyszka, Wydział ‘Artes Liberales’ UW, wykonawca
 • 2009–2012 inwentarz archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” (grant Ministerstwa Kultury, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Biblioteki Narodowej), wykonawca
 • 2012–2014 przekład Didascaliconu Hugona ze św. Wiktora w ramach grantu MSWiN ‘Bibliotheca Litterarum Medii Aeviʼ, we współpracy z Jackiem Soszyńskim
 • Repertorium Chronicarum, współpraca
 • 2017– Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych – projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, członek zespołu – Manuscripta.pl

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • „Organon”, sekretarz redakcji (od 2015)
 • Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki PAN (2015–2022), sekretarz 2019-2022.

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • ‘Aurora’ Piotra Rigi. Średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich, Warszawa, Aspra 2021.
 • Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana, oprac. P. Pludra-Żuk, M. Spandowski, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012.

Redakcja książek i czasopism

 • De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, red. A. Lew, P. Pludra-Żuk, Warszawa 2016, ss. 234.

Przekłady

 • Hugon ze Świętego Wiktora, Didascalicon, czyli co i jak czytać, tłum. P. Pludra-Żuk, wstęp J. Soszyński, komentarz P. Pludra-Żuk, J. Soszyński, Instytut Badań Literackich – Wydawnictwo, Warszawa 2017, ss. 253.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Krakowscy czytelnicy ‘Aurory’ Piotra Rigi: popularność tekstu i ślady lektury w średniowieczu, [w:] De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, red. A. Lew, P. Pludra-Żuk, Warszawa 2016, s. 121–142.

Artykuły

 • Opalińska, M., P. Pludra-Żuk and E. Chlebus, 2023 (2022 online). 'The Eleventh-Century ‘N’ Psalter from England: New Pieces of the Puzzle’, The Review of English Studies 74, 314. 203–221, https://doi.org/10.1093/res/hgac081
 • Nieznany spis zajęć na wydziale artium Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1474–1477, „Analecta”, 30:2021 z. 2, s. 99–116.
 • Reconstructing Book Collections of Medieval Elbląg, „Fragmentology” 2021, No. 4, s. 55–77, DOI: 10.24446/g5uh.
 • „Aurora” – wierszowana Biblia autorstwa Piotra Rigi (ok. 1145–1209): stan badań i perspektywy, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2015, t. 9, s. 149–170.
 • Szkiełko czy oko? Nauki ścisłe w badaniach nad rękopisami (manuSciences ‘15), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2015, t. 9, s. 297–309.
 • Tradycja rękopiśmienna Kroniki dwudziestu czterech generałów Zakonu Braci Mniejszych na ziemiach polskich – nowe rękopisy, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2011, t. 5, s. 185–210.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Czy potrzebna nam fragmentologia? Na marginesie pierwszego numeru pisma „Fragmentology”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019 t. 64, No 4, s. 173–182. DOI: 10.4467/0023589XKHNT.19.035.11043.

Inne

 • [artykuł popularnonaukowy] Jak nowe technologie pomagają w wydzieraniu tajemnic średniowiecznym kodeksom, „Edukacja i Dialog”, 2016, t. 9/10, s. 41–44.
 • Pisarz, [w:] Encyklopedia książki, red. Anna Żbikowska-Migoń, Marta Skalska-Zlat, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2017, t. 2, s. 369-370.
 • Pismo greckie, [w:] Encyklopedia książki, red. Anna Żbikowska-Migoń, Marta Skalska-Zlat, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2017, t. 2, s. 379–380.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT