Rekrutacja do Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury 2016/2017

30.04.2016 | 21.10.2019

Postępowanie kwalifikacyjne i opłaty w Studium Doktoranckim Historii Nauki i Kultury 2016/2017

 1. Nabór na studia doktoranckie w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN będzie się odbywał na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, zgodnego z Regulaminem Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN. Kandydaci na studia doktoranckie powinni zapoznać się z Regulaminem Studium Doktoranckiego, dostępnym na stronie internetowej IHN PAN, określającym tryb przyjęcia na studia.
 2. Kandydaci powinni pobrać ze strony internetowej IHN PAN kwestionariusz kandydata i po jego wypełnieniu, wraz z samodzielnie przygotowanym podaniem, odesłać drogą elektroniczną na adres: ihn@ihnpan.pl
 3. Papierową wersję kwestionariusza wraz z kompletem wymienionych w Regulaminie Studium dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Instytutu Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72 p. 9, 00-330 Warszawa.
 4. Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 rozpocznie się w dniu 4 lipca 2016 i zostanie zakończona w dniu 30 września 2016.
 5. Na studia doktoranckie zostaną przyjęte osoby spełniające wymogi podane w Regulaminie Studium, wg listy rankingowej sporządzonej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie oceny wypełnionych kwestionariuszy kandydata i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 19-25 września 2016 r. w siedzibie Instytutu.
 6. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,00 zł należy wpłacić na konto IHN PAN, z dopiskiem „Studium Doktoranckie – opłata rekrutacyjna”. Opłatę tę należy wnieść równolegle z przesłaniem elektronicznej wersji kwestionariusza kandydata. Numer konta należy pobrać ze strony internetowej Instytutu. Dowód wpłaty należy dołączyć do kompletu dokumentów przesyłanych na adres IHN PAN.
 7. Maksymalną liczbę miejsc na studiach doktoranckich w ramach Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w roku akademickim 2016/2017 ustala się na 30.
 8. Komisja Rekrutacyjna może podnieść tę liczbę o 10%, w wypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów, którzy spełnią wymagania Komisji.
 9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN, w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. do dnia 14 października 2016. Odwołanie powinno być skutecznie dostarczone do Sekretariatu IHN PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 p. 9, do dnia 14 października 2016 (decyduje data dostarczenia do IHN PAN). Odwołania, które wpłyną do Sekretariatu IHN po 14 października 2013 nie będą rozpatrywane.
 10. IHN PAN zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia regularnych zajęć Studium Doktoranckiego Historii Nauki o jeden rok, w wypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów. Wpłacona na konto IHN PAN opłata rekrutacyjna zachowa swoją ważność przez 12 miesięcy i nie będzie podlegała zwrotowi do nadawcy.
 11. Kandydaci zakwalifikowani na studia doktoranckie w ramach Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN, nawet gdy regularne zajęcia Studium rozpoczną się z rocznym opóźnieniem, spowodowanym koniecznością uzupełnienia liczby słuchaczy, będą mogli rozpocząć pracę nad doktoratem już od roku akademickiego 2016/2017, pod opieką promotora wybranego spośród wykładowców Studium, po wniesieniu opłaty w wysokości 50% czesnego za jeden rok akademicki, tj. 2.000 zł.
 12. Czesne za pierwszy semestr w wysokości 2.000 zł, z adnotacją  „Studium Doktoranckie  – czesne za 1 semestr” , należy wpłacić zgodnie z warunkami płatności podanymi w Regulaminie Studium. Przesłanie do Sekretariatu IHN PAN dowodu wpłaty tej kwoty będzie podstawą otrzymania legitymacji słuchacza Studium.
 13. Czesne za drugi semestr, w wysokości 2.000 zł należy wpłacić zgodnie z warunkami płatności podanymi w Regulaminie Studium.
 14. Możliwe jest opłacenie studiów w postaci jednej wpłaty rocznie ze zniżką 10%.

 

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT