Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 58 (2021)

18.05.2022 | 18.05.2022

Artykuły

Katarzyna Buczek, „Dla Pana Jentza wysyłającego się za granicę”. Edukacyjna podróż krzemienieckiego nauczyciela, s. 11
Katarzyna Dormus, Zarys dziejów pierwszego gimnazjum żeńskiego w Krakowie (1896–1948), s. 29
Anna Landau-Czajka, Inne kraje – inni ludzie. Państwa, ludy, narody w podręcznikach szkolnych dla klas I–III w latach 2000–2020, s. 49
Mirosław Łapot, Miejski Komitet Opieki Pozaszkolnej we Lwowie (1927–1939) – nieznana karta z dziejów opieki nad dzieckiem w Polsce, s. 71
Michał Nowicki, Wykształcenie szkolne Krzysztofa Grzymułtowskiego i jego praktyczne wykorzystanie, s. 99
Krzysztof Ratajczak, Studia uniwersyteckie książąt z dynastii piastowskiej w XIII–XVII wieku, s. 117
Maria Stinia, Katedra i Zakład Historii Kultury i Oświaty Uniwersytetu Jagiellońskiego (1920–2020), s. 133
Barbara Świtalska-Starzeńska, Poselstwo RP w Bernie i jego wpływ na szkolnictwo polskie typu wyższego na terenie Szwajcarii w latach 1940–1942, s. 159
Barbara Techmańska, Inne czy takie same? – Indoktrynacja w szkołach dla mniejszości żydowskiej w okresie stalinizmu – zarys problematyki, s. 173
Alicja Urbanik-Kopeć, „Uświadamianie”. Dyskusja o wychowaniu seksualnym na łamach „Dobrej Gospodyni” w 1904 roku, s. 189

Materiały

Jakub Bajer, Regulaminy i instrukcje Polskiej Szkoły Orientalnej w Stambule z lat 1766, 1772 i 1778, s. 209
Monika Wiśniewska, Zdrowie uczniów, medycyna szkolna i stan sanitarno-higieniczny szkół w powojennej Polsce, s. 229

Artykuły recenzyjne i recenzje

Karolina Figaszewska, Niedokończony rękopis czy celowe działanie? Na marginesie książki Eliny Gertsman, The Absent Image: Lacunae in Medieval Books, Pennsylvania State University Press, University Park 2021, ss. 265, s. 249
Monika Wiśniewska, Praxis sequitur theoriam. Wychowanie i edukacja w kulturach, religiach i światopoglądach, red. Eugeniusz Sakowicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2020, ss. 277, s. 259
Ewa Włoch, Szkolnictwo polskie w Rzymie 1942–2010, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Warszawa-Rzym 2020, ss. 325 (rec. Barbara Techmańska), s. 267

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION