mgr Sławomir Szyller

15.03.2018 | 02.11.2023

e-mail: s.szyller@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1556-6395

Szyller

Zainteresowania naukowe

 • kodykologia
 • paleografia
 • historia książki i zbiorów bibliotecznych
 • filozofia średniowieczna

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 1982 magisterium na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

Zatrudnienie

 • 2017–2023 Instytut Historii Nauki PAN
 • 1992–2017 Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • 1989–1992 Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Doświadczenie międzynarodowe

 • 1996–2002 miesięczne staże i wyjazdy stypendialne (Banque Bruxelles-Lambert, Université Catholique de Louvain, Istituto Lessico Intellettuale Europeo, Università “La Sapienza”, Academia Belgica)
 • 1995 półroczny staż w Centre de Traitement Électronique des Documents (Louvain-la-Neuve)
 • 1988–1989 studia podyplomowe w Institut d’Études Médiévales, Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2017– Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych, projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, członek zespołu – Manuscripta.pl
 • 2012–2017 Zachowane rękopisy dawnej biblioteki Załuskich, projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek zespołu
 • 2009–2010 REDISCOVER (REunion of DISpersed COntent: Virtual Evaluation and Reconstruction) – projekt europejski (Czechy, Litwa, Polska i Rumunia), członek zespołu
 • 2008–2010 Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego,  projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek zespołu
 • 2004– Ménestrel (Médiévistes sur le net : sources, travaux et références en ligne) – międzynarodowy portal mediewistyczny, członek komitetu redakcyjnego
 • 1997–1999 Rękopisy Biblioteki Załuskich, grant KBN, kierownik projektu

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2020– „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” – członek redakcji
 • 1992– „Przegląd Tomistyczny” – członek komitetu redakcyjnego i rady naukowej (od 2008)

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (1989–)

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Catalogue of Extant Manuscripts from the Former Załuski Library – the First Polish National Library. Edited by Krzysztof Kossarzecki, Tomasz Szwaciński, Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, with the cooperation of Sławomir Szyller. Warszawa 2019.
 • Mariola Nałęcz, Sławomir Szyller, Ocalone przez BGK. Katalog wystawy, red. Małgorzata Kozłowska, Warszawa 2014.
 • The Inventory of Manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library. Edited by Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2013.
 • Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012.
 • Repertorium initiorum manuscriptorum Latinorum medii aevi, curante Jacqueline Hamesse, auxiliante Sławomir Szyller. Vol. 1–4, Louvain-la-Neuve 2007–2010 (Textes et études du Moyen âge, 42, 1–4).

Redakcja książek i czasopism

 • Józef Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Vol. 1–3, ed. by Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2007.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Manuscripts Bound Together with Early Printed Books, [w:] Michał Spandowski, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland. Vol. I. In collaboration with Sławomir Szyller, description of bookbindings prepared by Maria Brynda, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2020, ISBN 978-83-7009-833-9, s. 685–695.
 • Jan Burcardi i jego kolekcje kazań [w:] Textus et pictura: średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak (Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza; 2) Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, ISBN: 978-83-231-4291-1, s. 129–137.
 • Das Sacramentarium Tinecense. Zur Geschichte und zu asugewählten kodikologischen Fragen, [w:] Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers, hg. von Klaus Gereon Beuckers, Andreas Bihrer, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2018, s. 51–65.
 • O rękopisie «Sur les chevaux orientaux», [w:] Wacław Seweryn Rzewuski, O koniach wschodnich i wywodzących się z ras orientalnych. T. 3: Eseje, red. Tadeusz Majda, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2018, s. 41–59.
 • Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, Z prac nad zbiorami dawnej Biblioteki Załuskich, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, red. Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2013, s. 171–185 (Zachowanie polskiego Dziedzictwa Narodowego, 12).
 • Sławomir Szyller, Maria Wrede, Issledovaniâ rukopisnogo fonda biblioteki brat’ev Zaluskih,’ [w:] Zapadnye rukopisi i tradiciâ ih izučeniâ. Sost. Olga N. Bleskina [et al.], Rossijskaâ Nacional’naâ Biblioteka, Sankt-Peterburg 2009, s. 42–52.
 • The Catalogue of Manuscripts, [w:] Józef Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, ed. by Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2007. Vol. 1, s. 111–134.
 • Dzieje księgi = Die Geschichte des Stadtrechtsbuches, [w:] O Księdze praw miejskich Głubczyc = Studien zum Leobschützer Stadtrechtsbuch, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2007, s. 11–21.
 • Psautier de la reine Hedwige, [w:] L’Europe des Anjou. Aventure de princes Angevins du XIIIe au XVe siècle, Somogy éditions d’art, Paris 2001, s. 360–361.


Artykuły

 • Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Badanie rękopisów średniowiecznych według Łukasza Gołębiowskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2020, z. 1, s. 7–69.
 • Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, Rękopisy Biblioteki Załuskich w Sankt Petersburgu, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2013, t. 44, s. 243–258.
 • Centralny katalog rękopisów średniowiecznych, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2012, t. 6, s. 201–202.
 • Iluminacje Stanisława Samostrzelnika, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2006, nr 4/179, s. 41–42.
 • Sławomir Szyller, Maria Wrede, Scampati al rogo, „Alumina. Pagine miniate” 2006, vol. 14, s. 34–39 [ed. hiszp.: Salvados de la hoguera, „Alumina. Páginas miniadas” 2008, vol. 7, s. 34-39].
 • Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Katalog över skrifter från jesuiternas bibliotek i Braniewo, „Acta Sueco-Polonica” 1997 vol. 6 [ed. 1998], s. 161–167.
 • Nieznana średniowieczna kompozycja muzyczna z rękopisu Biblioteki Narodowej BOZ 64a, „Muzyka” 1996, t. 41, s. 109–116.
 • Jan Buridan, Tractatus de differentia universalis ad individuum, ed. Sławomir Szyller, „Przegląd Tomistyczny” 1988, t. 3, s. 135–178.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Comte W.S. Rzewuski, Impressions dʼOrient et dʼArabie. Un cavalier polonais chez les Bédouins. Paris, 2003, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003, nr 2/165, s. 51–54

Inne

 • Isabelle Draelants, Christine Ducourtieux, Ménestrel, sieć w służbie sieci, tłum. Sławomir Szyller, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznym” 2015, t. 9, s. 287–297
 • Psałterz floriański = The Sankt Florian Psalter, Warszawa 2006 (CD-ROM)
 • Sakramentarz tyniecki, [w:] Mémoire de la Pologne – Mémoire du Monde = Pamięć Polski – Pamięć Świata = Memory of Poland – Memory of the World. Ed. by Wojciech Fałkowski, Warszawa 2002 (CD-ROM)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT