Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

04.02.2015 | 04.02.2015

 

Statut

Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów

 Polskiej Akademii Nauk

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN – zwany dalej „Instytutem”- jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, powstałą z połączenia działającej od 1953 roku Pracowni Dziejów Oświaty PAN i Zakładu Historii Nauki PAN, działającego od 1954 roku.

 

§ 2

 

Instytut działa na podstawie:

 

1.Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);

w szczególności:

2.Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.;

3.Uchwały Nr 4/77 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia  24 lutego 1977 roku sprawie utworzenia Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 czerwca 1977 roku oraz decyzji nr 2/94 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 5 stycznia 1994 roku w sprawie zmiany nazwy Instytutu na Instytut Historii Nauki PAN;

4.Uchwały Nr 25/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Instytutu nadającej Instytutowi imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów;

5.niniejszego statutu.

 

§ 3

 

Instytut posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa. Instytut może posiadać swoje jednostki organizacyjne również w innych miejscowościach na terenie całego kraju.

 

§ 5

 

1.Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej

pośrodku i nazwą Instytutu w otoku: Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra

Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.

2.Instytut używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Instytutu.

 

                                                                        § 6

 

Instytut może używać nazwy skróconej – Instytut Historii Nauki PAN

 

II. Zadania Instytutu

 

§ 7

 

Przedmiotem działania Instytutu jest  prowadzenie badań naukowych w zakresie historii

nauki, historii kultury, historii oświaty i historii techniki oraz  upowszechnianie wyników tych badań.

 

§ 8

 

Do zadań Instytutu należy  w szczególności:

1.prowadzenie prac badawczych,

2.publikacja wyników prac,

3.prowadzenie studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz innej działalności

edukacyjnej w różnych formach organizacyjnych,

4.wspieranie rozwoju młodych naukowców,

5.upowszechnianie wyników badań,

6.ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowych w kraju i za granicą,

7.gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych,

8.współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz innymi osobami

prawnymi i fizycznymi,

9.prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie ich wyników,

10.opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu,

11.organizowanie zebrań naukowych, w szczególności zjazdów, konferencji, sympozjów naukowych itp.

12.współdziałanie z instytucjami zajmującymi się edukacją i upowszechnianiem wiedzy,

13.prowadzenie działalności wydawniczej,

14.wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych przepisów oraz zleconych przez

Polską Akademię Nauk.

 

                                                                  § 9

Instytut prowadzi studia doktoranckie w zakresie historii nauki i kultury.

 

                                                                 § 10

Tekst ślubowania doktoranta stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

 

III. Organizacja Instytutu

 

§ 11

 

Organami Instytutu są:

 

1.Dyrektor,

2.Rada Naukowa.

 

§ 12

 

Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną

w drodze konkursu na okres 4 lat.

 

§ 13

 

1.Zastępcę Dyrektora powołuje – na czas swojej kadencji – i odwołuje, Dyrektor.

2.Kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora i jego  ewentualne odwołanie w trakcie kadencji opiniuje Rada Naukowa.

3.Zastępca Dyrektora odpowiada za sprawy organizacyjne i administracyjne Instytutu.

4.Dyrektor Instytutu określa szczegółowy zakres zadań swego zastępcy.

 

§ 14

 

1.Dyrektor Instytutu kieruje działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.

 

2.Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a/ koordynowanie, przy pomocy Zastępcy, prac Instytutu,

b/ tworzenie programu rozwoju naukowego i ekonomicznego Instytutu,

c/ opracowywanie rocznych planów badań naukowych, planów finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu,

d/ przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania spraw należących do zakresu jej kompetencji oraz sprawozdania rocznego z działalności Instytutu do zatwierdzenia,

e/ przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu,

f/ ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu oraz innych regulaminów,

g/ powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie zakresu zadań kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

h/ zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 15

 

1.Dyrektor może powoływać i rozwiązywać organy doradcze i opiniodawcze Instytutu.

2.Zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, określa decyzja Dyrektora o ich powołaniu.

3.Dyrektor może ustanowić pełnomocników do działania w jego imieniu w zakresie ustalonym upoważnieniem.

 

§ 16

 

1.Rada Naukowa Instytutu składa się  z 47 członków.

2.Kadencja Rady Naukowej trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

 

§ 17

 

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:

1.osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2.członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,

3.badacze z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

niezatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrani przez wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu – w liczbie 25 osób,

4.wybrani przedstawiciele pracowników naukowych, innych niż określeni w pkt 1, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy – w liczbie 3 osób,

5.wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli Instytut prowadzi studia doktoranckie,

6.Dyrektor Instytutu,

7.osoby spoza Instytutu, wskazane przez przewodniczącego Centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową placówki, wyróżniające się wiedzą i dorobkiem naukowym i legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora – w liczbie do 4.

 

§ 18

 

Skład Rady Naukowej w trakcie trwania kadencji nie jest uzupełniany.

 

 

 

 

§ 19

 

1.Wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w § 14 pkt 3, dokonuje zebranie ogólne osób wymienionych w § 14 pkt 1 i 2, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

 

2.Wyboru członków Rady Naukowej, o którym mowa w § 14 pkt 4, dokonuje zebranie ogólne adiunktów i asystentów, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

 

3.Wyboru przedstawiciela doktorantów, o którym mowa w § 14 pkt 5, dokonują słuchacze Studium Doktoranckiego Instytutu na zebraniu wyborczym, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

 

4.Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez ustępującą Radę Naukową. W przypadku niepowołania Komisji Wyborczej przez ustępującą Radę Naukową, Komisję Wyborczą powołuje Prezydium ustępującej Rady Naukowej w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.

 

§ 20

 

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Wiceprezes PAN, nadzorujący Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych  lub upoważniona przez niego osoba.

 

 

§ 21

 

Rada Naukowa wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić Dyrektor  ani jego zastępca.

 

§ 22

 

1.Rada Naukowa Instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.

2.Rada Naukowa w szczególności:

a/ przyjmuje programy: badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,

b/ zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu,

c/ uchwala Statut Instytutu,

d/ przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień,

e/ dokonuje oceny stanu kadry naukowej według określonego przez siebie trybu,

f/ uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe.

g/ zgłasza kandydatury na członków Akademii i innych gremiów naukowych,

h/ zgłasza kandydatury do nagród naukowych,

i/ opiniuje kandydatury na redaktorów i członków komitetów redakcyjnych czasopism i serii wydawniczych Instytutu, przedstawiane przez Dyrektora,

j/ uczestniczy w wyborach Dyrektora wybierając przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej,

k/ powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie,

l/ wypowiada się we wszystkich sprawach dotyczących życia naukowego i sytuacji środowiska,

m/ rozpatruje inne sprawy wynikające z Ustawy i  Statutu Akademii.

 

§ 23

 

Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin

 

§ 24

 

Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do Statutu.

 

IV. Tryb wyboru rzecznika dyscyplinarnego oraz członków Komisji Dyscyplinarnej orzekających w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych

 pracowników naukowych

 

§ 25

 

1.W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzi 5 członków; trzech przedstawicieli samodzielnych  pracowników naukowych, w tym co najmniej jeden z tytułem naukowym i dwóch przedstawicieli innych pracowników naukowych Instytutu. Wszyscy członkowie Komisji Dyscyplinarnej muszą być zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.Wyboru członków komisji dyscyplinarnej dokonują wszyscy pracownicy naukowi Instytutu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

3. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej odpowiada kadencji Rady Naukowej.

4.Rada Naukowa powołuje spośród pracowników naukowych Instytutu rzecznika dyscyplinarnego na okres 4 lat.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 26

 

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

 

§ 27

 

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

 

 

§ 28

 

Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 24 marca 2011 roku, zaopiniowany przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dniu 17 maja 2011 roku, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu  20 maja 2011 roku /z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 16 maja 2013 r. oraz w dniu 25 listopada 2014 r./.

§ 29

 

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

 

§ 30

 

Traci moc Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk  w dniu 22 grudnia 1998  r.(z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Prezesa PAN 22 marca 1999 r.

i 15 listopada 2010 r.).

 

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT