Załącznik nr 2 do Statutu IHN PAN

04.02.2015 | 04.02.2015

Załącznik nr 2 do Statutu IHN PAN

Ślubowanie doktoranta Instytutu Historii Nauki
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Świadomy swoich praw jako doktorant Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, ślubuję uroczyście, że będę przestrzegać obowiązków przyjętych z tytułu podjęcia studiów doktoranckich, ujętych w regulaminie studiów doktoranckich w Instytucie.
1.
Zobowiazuję się kierować w trakcie studiów zasadami rzetelności i że nie będę szczędzić trudu, aby poszerzyć zakres swojej wiedzy.
2.
Zobowiązuję się postępować zgodnie z prawem i dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Zachowanie moje jako doktoranta Instytutu będzie cechowała godność i przestrzeganie etyki badań naukowych.
3.
Zobowiązuję się korzystać w sposób uprawniony z dorobku intelektualnego innych badaczy i przyrzekam, że moje osiągnięcia naukowe będą miały charakter oryginalny.
4.
Zobowiązuję się w trakcie studiów doktoranckich przygotować pod opieką promotora pracę doktorską i publikacje naukowe odpowiednio do moich możliwości, doświadczenia i wiedzy oraz wezmę czynny udział w konferencjach naukowych , a wszystko tak aby godnie reprezentować standard naukowy Instytutu.
Zobowiązuję się zaliczyć w przewidzianym terminie wszystkich przedmiotów znajdujących się w programie studiów i do systematycznej pracy umożliwiającej napisanie i obronę pracy doktorskiej.
5.
Zobowiązuję odnosić się z szacunkiem i lojalnością do promotora mojej pracy doktorskiej i wszystkich wykładowców studium doktoranckiego Instytutu. Zobowiązuję się do zachowania podobnej postawy wobec władz Instytutu i innych pracowników Instytutu, w którym odbywam studia doktoranckie, a także kolegów – doktorantów, wyrażam gotowość służenia im, na miarę moich możliwości, pomocą i radą.
6.
Zobowiązuję się zachować troskę o dobre imię Instytutu, w którym odbywam studia doktoranckie i do aktywnej postawy związanej z promowaniem badań naukowych prowadzonych w Instytucie, zarówno własnych, jak i prowadzonych przez pracowników i doktorantów Instytutu.
7.
Zobowiązuję się zachować troskę o powierzone mi mienie Instytutu, jak również mienie instytucji współpracujących z tą jednostką.

Ślubuję uroczyście
dotrzymać wszystkich przyjętych na siebie zobowiązań jako doktorant Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT