Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową poświęconą 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego (5-6 grudnia 2018 r., Uniwersytet Wileński)

12.09.2018 | 21.10.2019

Centrum Polonistyczne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego, zatytułowaną „Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki”, która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2018 r.

W 2018 roku przypada 290. rocznica urodzin wybitnego astronoma, matematyka, teologa ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego (1728-1810). Ks. Marcin Poczobut-Odlanicki zapisał się w historii Rzeczypospolitej jako członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca „Ustaw oświatowych”, wieloletni redaktor i wydawca „Gazet Wileńskich”, członek Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie (1770) oraz członek Francuskiej Akademii Królewskiej (1778), rektor Akademii Wileńskiej (Szkoły Głównej WKL) w latach 1780-1799. Przyczynił się on do zreformowania akademii oraz do rozpowszechnienia idei oświeceniowych w Rzeczypospolitej, a szczególnie na obszarze WKL. Za kadencji M. Poczobuta-Odlanickiego na uczelni rozpoczęto wykładanie geografii, historii, prawa, nauk inżynieryjnych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etyki, języków nowożytnych. Szczególną uwagę zaczęto zwracać na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Celem konferencji jest przybliżenie postaci wybitnego uczonego, którego spuścizna naukowa jest niezwykle bogata i wszechstronna, aczkolwiek jeszcze nie doczekała się wyczerpujących opracowań. Sama tylko korespondencja M. Poczobuta-Odlanickiego z różnymi osobami, przechowywana w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, liczy około 2000 listów. Badania nad spuścizną naukową i osiągnięciami M. Poczobuta-Odlanickiego są prowadzone przez historyków, filologów, historyków prasy, przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych etc., dlatego interdyscyplinarne spojrzenie na działalność tego wybitego uczonego będzie okazją do wzbogacenia wiedzy zarówno na temat historii nauki na Litwie, społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów jak i do wytyczenia nowych kierunków naukowej refleksji.

Jednym z celów konferencji jest również omówienie roli Akademii Wileńskiej w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz całej Rzeczypospolitej za czasów M. Poczobuta-Odlanickiego.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (tytuł referatu oraz krótkie streszczenie (4-5 zdań) do 1 listopada 2018 r. pod adresem sekretarza konferencji dr Reginy Jakubėnas: regina.zorro@gmail.com

 

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (Universiteto g. 5, Vilnius).

6 grudnia 2018 r. planowana jest sesja wyjazdowa do Pałacu Balińskich w Jaszunach (rej. solecznicki) oraz wycieczka do Taboryszek i dawnej Rzeczypospolitej Pawłowskiej.

Języki konferencji – języki Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom konferencji obiady w dniach obrad, natomiast gościom z zagranicy oraz z odległych miast Litwy – również zakwaterowanie.

 

Komitet organizacyjny konferencji:

Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego:

prof. dr Ramunė ŠmigelskytėStukienė (Instytut Historii Litwy, Akademia Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie)

Członkowie Komitetu organizacyjnego:

  • dr hab. Tomasz Chachulski (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
  • dr Iryna Kiturka (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
  • dr Miroslav Davlevič (Centrum Polonistyczne, Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego)
  • dr Asta Vaškelienė (Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, Akademia Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie)
  • dr Lina Balaišytė (Instytut Badań Kultury Litwy)
  • dr Regina Jakubėnas (Centrum Polonistyczne, Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT