Zawartość

19.02.2015 | 11.12.2021

Zawartość tomu XVII za 2010 rok:

Artykuły

Jarosław J a s t r z ę b s k i, Pojęcie nauczyciela akademickiego w prawodawstwie II Rzeczypospolitej i jego konsekwencje dla badań historycznych; Ewa K u l a, Główny Instytut Pedagogiczny w Sankt Petersburgu (1828-1859) i jego rola w kształceniu nauczycieli dla szkół Królestwa Polskiego; Michał P i e k a r s k i, Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku); Władysława S z u l a k i e w i c z, Za przykładem mistrza. Tadeusza Czeżowskiego (1889-1981) służba uniwersytetowi i nauce; Jan S z u m s k i, Władimir Piczeta i Żanna Kormanowa. Przyczynek do polsko-radzieckich relacji naukowych.

Materiały

Listy Żanny Kormanowej do Władimira Piczety, opracował i przetłumaczył z języka rosyjskiego Jan S z u m s k i; Zdzisław M i k u l s k i, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna w Warszawie (1942-1944) – okupacyjna namiastka Politechniki Warszawskiej; Joanna S c h i l l e r, Moskiewskie materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego; Jan

W n ę k, Problemy edukacyjne w utworze Józefa Bychowca pt„Rady dobrey matce…”.

Recenzje

Andrzej Kazimierz B a n a c h, Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/61-1917/18, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 488 (rec. Dorota Zamojska); «Быть русским по духу и европейцем по образованию». Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII-начала XX в.б сост. А. Ю Андреев, ROSSPEN, Moskwa 2009, ss. 236 (rec. Kalina Bartnicka); Agnieszka G r a b o ń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2008, ss. 445 (rec. Dorota Zamojska); Dariusz R o l n i k, Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wrocław 2009, ss. 618 (rec. Kazimierz Puchowski); Andrzej S z m y t, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w systemie szkolnym Wileńskiego Okręgu Naukowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, ss. 417 (rec. Witold Zakrzewski); Dorota Z a m o j s k a, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Warszawa 2009, ss. 288. Seria Monografie z Dziejów Oświaty, t. XLII (rec. Joanna Schiller).

Zawartość tomu XLVIII za 2011 rok:

Recenzenci tomu: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Daniel Grinberg, prof. Leonid Gorizontow, prof. dr hab. Andrzej Kojder, prof. dr hab. Stefan Zamecki

Artykuły

Witold C h m i e l e w s k i, Stanisław Antoni Skrzeszewski jako nauczyciel Państwowego Pedagogium w Krakowie; Katarzyna D o r m u s, Poetka i nauczycielka – Marcelina Kulikowska (1872-1910); Tamara J. K r a s o w i c k a j a, Сталин и Луначарский: борьба за административный ресурс школьной политики для нерусских народов (1917-1929 гг.); Ina S z u m s k a, Edukacja prawna oraz wychowanie prawne w Rosji i na Białorusi; Andriej Z a m o j s k i, Soviet Schooling as Reforming Force in shtetls of Soviet Belarus in the Interwar Period; Andrzej W a l i c k i, Ruch filozoficzny lat czterdziestych XIX wieku jako program reedukacji i modernizacji narodu.

Materiały

Joanna S c h i l l e r, Konferencja „Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki, Warszawa-Pułtusk, 17-21 października 2011 roku”; Elena W i s z l e n k o w a, University Archives as a Cultural Project (Russia, the First Half of the 19th Century).

Recenzje

Nikodem Bończa T o m a s z e w s k i, Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w połowie XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 397. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (rec. Dorota Zamojska); Adam F i j a ł k o w s k i, Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego/ Orbis pictus – Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, ss. 123 (rec. Janina Kamińska); O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej przez Fenelona arcybiskupa kamerackiego. Dzieło po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryżu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozofii doktora na język polski przełożone z portretem Autora, nakładem i drukiem Fr. Świerczewskiego, Warszawa-Suwałki 1823; red. nauk. Kalina Bartnicka, wstęp i oprac. Katarzyna Buczek, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk 2009, ss. (rec. Janina Kamińska); Университетская идея в Российской империи XVIII- начала XX веков. Антология. Учебное пособие для вузов, сост. А. Ю. Андреев, С. И. Посохов, РОССПЭН, Москва 2011, ss. 527 (rec. Joanna Schiller); Dorota Ż o ł ą d ź – S t r z e l c z y k, Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 308, ilustr. (rec. Tadeusz Bieńkowski).

Zawartość tomu XLVIX za 2012 rok:

Recenzenci tomu: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Jan Draus, doc. dr Edmund Jarmusik (Grodno), prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, dr Andriej Zamojski (Wilno)

In memoriam

Leonard G r o c h o w s k i, Profesor Stanisław Mauersberg (1924-2012). Dzieło człowieka, przyjaciela, nauczyciela i uczonego historyka oświaty i wychowania w świetle wspomnień

Ks. Edward W a l e w a n d e r, Stanisław Mauersberg (1924-2012), jakiego znałem

Artykuły

Witold C h m i e l e w s k i, Powstanie delegatur polskiej administracji szkolnej na uchodźstwie

Maria L. E k i e l – J e ż e w s k a, System kształcenia Komisji Edukacji Narodowej

Andrzej S m o l a r c z y k, Publiczne szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w województwie poleskim w latach 1919-1939

Jan S z u m s k i, Jan Kochanowski – pedagog i przyrodnik grodzieński (1894-1942)

Elena W i s z l e n k o w a, University Archivists as Archive Policy Agents in Nineteenth-century Russia

Dorota Z a m o j s k a, “Królewskie szaty nauki”. Odbicie stosunków uniwersytetu i państwa w ceremonialne akademickim II Rzeczypospolitej (na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego)

Materiały

Katarzyna P i ó r k o w s k a, Organizacje pomocowe powiatu pułtuskiego w latach 1914-1919

Recenzje

Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. I-IV, Uniwersytet Gdański, Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Andrzeja Ceynowy, Gdańsk 2008; t. V, Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Bernarda Lammeka, Gdańsk 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, t. I Szkice z dziejów, red. Edmund Kotarski, ss. 419; t. II Wybór źródeł z XVI i XVII wieku, red. Lech Mokrzecki, ss. 323; t. III Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Zbigniew Nowak, ss. 561; t. IV W progach Muz i Minerwy, red. Zofia Głombiowska, ss. 361;t. V Źródła i artykuły, red. Lech Mokrzecki i Mariusz Brodnicki, ss. 225 (rec. Kalina Bartnicka)

Janina K a m i ń s k a, Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 417 (rec. Joanna Schiller)

Czesław K u p i s i e w i c z, Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012, ss. 322 (rec. Katarzyna Dormus)

Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształcenia nauczycieli, oprac. Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss. 222 (rec. Katarzyna Dormus)

Witold C h m i e l e w s k i, Powstanie delegatur polskiej administracji szkolnej na uchodźstwie

Maria L. E k i e l – J e ż e w s k a, System kształcenia Komisji Edukacji Narodowej

Andrzej S m o l a r c z y k, Publiczne szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w województwie poleskim w latach 1919-1939

Jan S z u m s k i, Jan Kochanowski – pedagog i przyrodnik grodzieński (1894-1942)

Elena W i s z l e n k o w a, University Archivists as Archive Policy Agents in Nineteenth-century Russia

Dorota Z a m o j s k a, “Królewskie szaty nauki”. Odbicie stosunków uniwersytetu i państwa w ceremonialne akademickim II Rzeczypospolitej (na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego)

 

Zawartość tomu L za 2013 rok:

In memoriam

Alicja Kulecka, Joanna Schiller-Walicka, Dorota Zamojska (10 grudnia 1960 – grudnia 2013). Wspomnienie, s. 11-23

Artykuły

Katarzyna Dormus, Rola czasopism historyczno-oświatowych w kształtowaniu się historii

wychowania jako samodzielnej dyscypliny naukowej, s. 27-50.

Olga Fomiczowa, Антон Семенович Будилович и средняя школа Российской империи, s. 51-64.

Władysława Szulakiewicz, Być nauczycielem akademickim. Rozważania Hansa-Georga Gadamera (1900-2002), s. 65-79.

Elena Wiszlenkowa, Kira Ilina, On the Origin of Russian Academic Degrees. (First

Half of the Nineteenth Century), s. 81-96.

Materiały

Sylwia Grochowina, Niemieckie szkolnictwo średnie ogólnokształcące

w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945, s. 99-112.

Karolina Karpińska, O nauczaniu geometrii w Gimnazjum Toruńskim w II połowie XIX wieku, s. 113-148.

Andrzej Smolarczyk, Prywatne szkolnictwo powszechne w województwie poleskim w latach 1919-1939, s. 149-178.

Andriej Zamojski, Профессор Семён Вольфсон – слуга и жертва сталинской философии, s. 179-185.

 

Recenzje

Adam Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w „Orbis sensualium pictus”Jana Amosa KomeńskiegoWydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 410,  ilustr. (rec. Kalina Bartnicka), s.189-196.

Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 290 (rec. Wiesław Charczuk), s. 197-206.

Ewa Kula, Opera et studio.Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 338 (rec. Dorota Grabowska), s. 207-210.

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 191 (rec. Dorota Grabowska), s. 211-214.

Ludwik Grzebień, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVII wieku,  wyd. II uzupełnione, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 ss. 248 (rec. Władysława Szulakiewicz), s. 215-219.

Joanna Falkowska, Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii. Twórcy i idee, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 359 (rec. Agnieszka Wałęga), s. 220-224.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT