Joanna Schiller-Walicka, PhD, DSc

04.05.2020 | 22.03.2023

Associate Professor

Deputy Director for General Affairs

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit – supervisor

Room: A10

Phone: +48 22 65 72 863

Office hours: Tuesday, Thursday 10am–1pm

E-mail: j.schiller@onet.eu

ORCID: 0000-0002-6843-4505

J.Schiller-Walicka

Academic interests

 • The history of secondary and higher education in the Kingdom of Poland and the Russian Empire in the 19th century
 • The history of humanities and social sciences in the 19th century on Polish lands and in Russia.

Education, academic degrees and titles

 • 1979 – M.A., Institute of History, University of Warsaw, Professor Maria Wawrykowa’s seminar
 • 1995 – doctorate, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2008 – associate professorship, Institute for the History of Science, Polish Academy of Science

Employment

 • 1980 – internship in the Library of the Polish Academy of Sciences
 • since 1980 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences; currently head of the History of Education and Anthropology of Culture Research Unit
 • 1994–2004 Aleksander Gieysztor Academy of Humanities in Pułtusk
 • 2002–2014 Faculty of Pedagogy of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

International experience

 • 1986–2018 – several research internships in libraries and archives of St. Petersburg, Moscow, Rostov-on-Don, and Berlin.
 • Long-term scientific cooperation with the National Research University Higher School of Economics in Moscow as part of research on the history of Russian universities.

Participation in national and international research projects

 • NCN Project No. NN 108 18 77 40, titled Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki.
 • NCN Project No. UMO-2012/06/M/HS3/00274, titled Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii.

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • member of the Scientific Council of the Institute of History of Sciences, Polish Academy of Sciences
 • member of the Scientific Council of the Archive of the Polish Academy of Sciences
 • member of the editorial board of “Kwartalnik Historia Nauki i Techniki” (Quarterly Journal of the History of Science and Technology)
 • member of the editorial board of the series Monografie z Dziejów Oświaty
 • editor-in-chief of “Rozprawy z Dziejów Oświaty” (Dissertations for the History of Education) (2010–2017; 2020–)

Membership in scientific societies and organizations

 • member of the Commission for Research on the History of Siberia
 • member of the Commission of Historians of Poland and Russia
 • member of the Society for the History of Education
 • member of the Warsaw Scientific Society
 • member of the Presidium of the Committee for the History of Science and Technology at Division I: Humanities and Social Sciences, Polish Academy of Sciences
 • secretary of the Mianowski Fund. A Foundation for the Promotion of Science for the 2019–2021 term

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. IX: Bibliografia dotycząca treści tomów III i IV, oprac. J. Schiller, Wrocław 1986, ss. 209.
 • Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795–1862, Warszawa 1998, ss. 488, XII (Nagroda Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego).
 • Universitas rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863–1917, Warszawa 2008, ss. 707 (Nagroda „Przeglądu Wschodniego” w kategorii dzieł krajowych za 2008 r.).
 • Nauki humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze stulecie 1816–1915, Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 267.


Editorial work (books and journals)

 • Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, red. J. Schiller, L. Zasztowt, Warszawa 2004, ss. 507.
 • K. Ajewski, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, red. nauk. J. Schiller, Warszawa 2010, ss. 722.
 • A. Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii, red. nauk. J. Schiller, Warszawa 2010, ss. 463.
  (Nagroda: Warszawska Premiera Literacka Klubu Księgarzy, Książka Kwietnia 2010).
 • A. Walicki, Spotkania z Isaiahem Berlinem. Dzieje intelektualnej przyjaźni, red. nauk. J. Schiller-Walicka, Warszawa 2014, ss. 305.
 • Historia nauki polskiej, t. X 1944–1989, cz. 1 Warunki rozwoju nauki polskiej. Państwo i społeczeństwo, cz. 2 Instytucje, cz. 3 Idee i praktyka, red. L. Zasztowt, J. Schiller-Walicka, Warszawa 2015, ss. 447, 717, 445.
 • J. Szumski, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, red. nauk. J. Schiller-Walicka, Warszawa 2016, ss. 429.
 • Andrzej Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii, wyd. 2 zmienione, red. nauk. J. Schiller-Walicka, IHN PAN, Aspra-JR, Warszawa 2020, ss. 456.
 • Nauki humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Drugie stulecie 1915–2016, Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016, red. nauk. J. Schiller-Walicka, W. Tygielski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 307
 • Andrzej Walicki, PRL i skok do neoliberalizmu, t. 1 Jaruzelski. Solidarność. Zdrada elit, red. nauk. J. Schiller-Walicka, red. prowadzący P. Dybicz, Fundacja Oratio Recta, IHN PAN, Warszawa 2021, ss. 426.
 • Andrzej Walicki, PRL i skok do neoliberalizmu, t. 2 Antykomunizm zamiast wolności. Porachunki inteligenckie, red. nauk. J. Schiller-Walicka, red. prowadzący P. Dybicz, Fundacja Oratio Recta, IHN PAN, Warszawa 2021, ss. 418.
 • Andrzej Walicki, PRL i skok do neoliberalizmu, t. 3 Fałszowanie historii. Nacjonalizm. Niegodziwości III RP, red. nauk. J. Schiller-Walicka, red. prowadzący P. Dybicz, Fundacja Oratio Recta, IHN PAN, Warszawa 2021, ss. 466.


Chapters in edited volumes

 • Uniwersytet Warszawski w systemie uniwersytetów rosyjskich, [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w., red. L. Zasztowt, Warszawa 2013, s. 555–572.
 • Реакция западных экспертов на русскую «профессорскую конституцию» 1906 года, [w:] Профессорское сословие России – создатели статусов и смыслов, ред. Е. А. Вишленкова, И. М. Савельева, Издательский дом Национального университета «Высшая школа экономики», Москва 2013, s. 286–309.
 • Проекты реформы российских университетов начала XX века, [w:] История и историческая память. Сборник научных трудов, под. ред. А. В. Гладышева, вып. 7–8, Саратовский государственный университет, Саратов 2013, s. 191–207.
 •  Cesarski Uniwersytet Warszawski: między edukacją a polityką 1869–1917, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915. Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016, red. T. Kizwalter, Warszawa 2016, s. 557–703.
 • Cesarski Uniwersytet Warszawski – historiograficzne obszary znane i nieznane, [w:] Nauka w Polsce i Rosji. Miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa 2016, s. 15–25. Seria Studia Rossica, t. XXIII.
 • Urzędnicy nauki czy uczeni? Rektorzy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów, red. nauk. A. Kulecka, Warszawa 2017, s. 96–109.
 • Архив Польской Академии наук как хранилище профессорского наследия, [w:] Биографии университетских архивов, ред. Е.А. Вишленкова, К.А. Ильина, В.С. Парсамов, Издательский дом Высшей школы экономики, Москва 2017, s. 265–292.
 • Исследования по истории народного просвещения в трудах Комиссии историков Польши и России, [w:] Россия в польской историографии, Польша в российской историографии. К 50-летию Комиссии историков России и Польши, ответственный редактор Н.А. Макаров, «Индрик», Москва 2017, s. 61–80.
 • Instytucje – uczelnie, instytuty, stowarzyszenia naukowe, [w:] Polska 100 lat, Rada Programowa Michał Kleiber et al., Wydawnictwo Bosz, Olszanica 2018, s. 418–429.
 • Institutions – Universieties, Institutes, Scientific Associations, [in] Poland 100 Years, Program Council Michał Kleiber et al., Wydawnictwo Bosz, Olszanica 2018, p. 418–429.
 • Naród, państwo, terytorium. Roman Dmowski wśród rosyjskich kadetów, [w:] Rok 1918. Odrodzona Polska i Sowiecka Rosja w nowej Europie, t. I, red. L. Zasztowt, J. Szumski, IHN PAN, Aspra-JR, Warszawa 2019, s. 237–258.
 • Zachować pamięć. Znaczenie Archiwum Polskiej Akademii Nauk i jego zbiorów dla badań nad historią nauki i oświaty, [w:] Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin, red. C. Jastrzębski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019, s. 391–413.
 • J. Schiller-Walicka, W. Tygielski, Wstęp. Od redakcji, [w:] Nauki humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Drugie stulecie 1915–2016, Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016, red. nauk. J. Schiller-Walicka, W. Tygielski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 9–20.
 • Andrzeja testament polityczny, [w:] Andrzej Walicki, PRL i skok do neoliberalizmu. Jaruzelski – Solidarność – Zdrada elit, t. 1, Fundacja Oratio Recta, IHN PAN, Warszawa 2020, s. 9–14.
 • Posłowie, [w:] A. Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii, wyd. 2 zmienione, IHN PAN, Aspra-JR, Warszawa 2020, s. 425–430.
 • J. Schiller-Walicka, P. Kozłowski, Postscriptum, [w:] Andrzej Walicki, PRL i skok do neoliberalizmu, t. 3 Fałszowanie historii. Nacjonalizm. Niegodziwości III RP, red. nauk. J. Schiller-Walicka, red. prowadzący P. Dybicz, Fundacja Oratio Recta, IHN PAN, Warszawa 2021, s. 451–454.


Articles

 • Imperial University of Warsaw – Russification or Rapprochement of the two Slavic Nations?, „Organon” 2005, no 34, s. 181–193.
 • Tadeusza Zielińskiego koncepcja reformy rosyjskich uniwersytetów, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2006, nr 3–4, s. 57–89.
 • Profesorowie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego wobec wydarzeń rewolucji 1905 roku, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2008, t. XVII, s. 75–97.
 • Aleksandr Lwowicz Błok (1852–1909) – portret niespełnionego człowieka i uczonego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2009, nr 1, s. 11–33.
 • Początki kształcenia uniwersyteckiego w Rosji – Petersburski Uniwersytet Akademicki, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2009, t. XLVI, s. 147–170.
 • J. Schiller, D. Zamojska, Inteligencji polskiej portret zbiorowy, „Przegląd Humanistyczny” 2010, nr 1, s. 21–31.
 • Moskiewskie materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 197–208.
 • Czego nas może nauczyć historia rosyjskich uniwersytetów? Historyczny przyczynek do współczesnych dyskusji o przyszłości uniwersytetu, „Ars Educandi” 2011, t. VIII, s. 15–43.
 • Nauki humanistyczne w ogniu biurokratyzacji i parametryzacji, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2013, t. XXII (XLVII), s. 49–65.
 • Obraz relacji polsko-rosyjskich na przykładzie historii wychowania w Królestwie Polskim w XIX wieku. O kilku mitach i stereotypach, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, z. 7, s. 9–29.
 • Мифы и стереотипы: несколько замечаний об истории образования в Царстве Польском в XIX в.(пер. с польск. Я. Шумского), «Вопрсы образования» 2014, no. 3, s. 223–243.
 • Historia nauki polskiej, Tom X. 1944–1989. The History of Polish Science, 1944–1989, „Polish Academy of Sciences. Annual Report” 2015, s. 24–26.
 • Александр Львович Блок (1852–1909). Портрет несостоявшегося человека и ученого, «Новая Польша» 2018, № 7–8 (209), С. 102–115.
 • Jak być (zostać) dobrym historykiem? Marcin Kula, Jerzy Jedlicki, historyk nietypowy, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2018, ss. 154, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, nr 1, s. 159–166
 • Wojciech Bogumił Jastrzębowski – biografia i działalność nauczycielska, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” R. LXXXI, 2018, [wyd. 2019], s. 43–64.
 • Historia społeczna z seksem w tle. Rozważania o książce Alicji Urbanik-Kopeć, Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu. Praca seksualna w XIX wieku na ziemiach polskich, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021, ss. 284. Seria Historyczna nr 43. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 2021, z. 2.


Review essays and reviews

 • Демидовский временник. Исторический альманах. (Demidovskij vremennik. Istoričeskij almanah), pod red. A. S. Čerkasovej, N. G.  Pavlovskiego, T. V. Krupinej, kniga III, Ekaterinburg 1994–2008, Demidovskij institut, ss. 400, 856, ilustr., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, nr 1, s. 206–214.
 • Dorota Zamojska, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915–1920, Warszawa 2009, ss. 288. Monografie z Dziejów Oświaty, t. XLII. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 269–277.
 • Университетская идея в Российской империи XVIII– начала XX веков. Антология.   Учебное пособие для вузов, сост. А. Ю. Андреев, С. И. Посохов, РОССПЭН, Москва 2011, ss. 527, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2011, t. XLIII, s. 220–227.
 • Janina Kamińska, Universitas Vilnensis 1793–1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 417, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2012, t. XLIX, s. 236–245.
 • Naprawdę rusyfikacja? Klio na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim 1869–1915 (Anna Bażenowa, Istoriki Warszawskogo Impieratorskogo Uniwiersitieta 1869–1915: proswieszczenije, nauka, politika, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2014, s. 406, il), „Przegląd Historyczny” 2015, t. CVI, z. 3, s. 595–604.
 • Malte Rolf, Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im Russischen Imperium (1864–1915), De Gruyter Oldenbourg 2015, ss. 530. Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit, Bd 43. Tłumaczenie polskie: Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie [sic!] (1864–1915), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 506, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2016, t. LIII, s. 176–184.
 • Zapomniana karta dziejów  Wielkiej Emigracji: Iwona H. Pugacewicz, Batignolles 1842–1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, IHN PAN, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Warszawa 2017, ss. 701, Monografie z Dziejów Oświaty, t. XLVII, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2017, t. LIV, s. 205–217.
 • Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa-Toruń 2015, ss. 394. Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, nr 4, s. 221–225.
 • Witold Molik, Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku, t. 1, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016, ss. 365, „Kwartalnik Historyczny” 2018, nr 4, s. 984–989.
 • Jak być (zostać) dobrym historykiem? Marcin Kula, Jerzy Jedlicki, historyk nietypowy, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2018, ss. 154, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, nr 1, s. 159–166.
 • Alicja Urbanik-Kopeć, Anioł w domu, mrówka w fabryce, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, ss. 287, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, nr 1, s. 173–179.
 • Witold Molik, Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku, t. 1, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016, ss. 365. „Kwartalnik Historyczny”  R. CXXV, 2018 [wyd. 2019], nr 4, s. 984–989.


Bibliographies

 • Joanna Schiller-Walicka, Jan Szumski, Bibliografia  zawartości 50 tomów „Rozpraw z Dziejów Oświaty” za lata 1958–2013, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2013, t. L, s.  225–284.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION