Konkurs na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN

26.06.2023 | 18.09.2023

Rada Szkoły Doktorskiej Anthrophos Instytutów Polskiej Akademii Nauk

na podstawie Uchwały Rady SD Anthropos IPAN z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na

Kierownika Szkoły

Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk

na kadencję 1 października 2023 – 30 września 2027


Kandydatem na Kierownika Szkoły może być tylko osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Kandydatem może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora, zatrudniony w jednym z podmiotów tworzących Szkołę jako podstawowym miejscu pracy.

Dodatkowymi atutami kandydata będą w szczególności:

 • doświadczenie związane z kształceniem doktorantów w Polsce lub za granicą;
 • znajomość i doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich;
 • dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona oświadczeniem kandydata;
 • doświadczenie w podejmowaniu decyzji zarządczych i organizacyjnych.

Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna przedstawić:

 1. podanie do Dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk o powierzenie jej funkcji Kierownika Szkoły;
 2. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 i 2;
 3. wizję rozwoju i prowadzenia Szkoły;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na Kierownika Szkoły.

 

Dokumenty należy przesłać do 11 lipca 2023 r. do godziny 15.00 pocztą elektroniczną na adres szkola.anthropos@ihpan.edu.pl lub dostarczyć do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w Warszawie.

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 14–17 lipca 2023 r.

 

Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procedury konkursowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/

UCHWAŁA RADY SZKOŁY I REGULAMIN KONKURSU

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT