Monografie z Dziejów Nauki i Techniki

1 Georgius Agricola 1494-1555: górnik, metalurg, mineralog, chemik, lekarz, red. Eugeniusz Olszewski, Wrocław 1957, ss. 235.
2 Mirosława Chamcówna, Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w okresie wizyty i rektoratu Hugona Kołłątaja 1777-1786, Wrocław 1957, ss. 386
3 Sebastian Petrycy: uczony doby Odrodzenia, red. Henryk Barycz, Wrocław 1957, ss. 284.
4 Stanisław Sokół, Historia gdańskiego cechu chirurgów 1454-1820, Wrocław 1957, ss. 270.
5 Aleksander Gella, Wawrzyniec Surowiecki, Wrocław 1958, ss. 193.
6 Janusz Górski, Poglądy merkantylistyczne w polskiej myśli ekonomicznej XVI i XVII wieku, Wrocław 1958, ss. 280.
7 Jan Hulewicz, Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1918. Zarys dziejów, Wrocław 1958, ss. 218.
8 Suchodolski Bogdan, Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej, Wrocław 1958, ss. 942.
9 Mirosława Chamcówna, Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w latach 1786-1795, Wrocław 1959, ss. 259.
10 Jan Dihm, Sprawa konstytucji ekonomicznej z 1791 r. na tle wewnętrznej i zagranicznej sytuacji Polski, Wrocław 1959, ss. 371.
11 Zofia Ameisenowa, Globus Marcina Bylicy z Olkusza i mapy nieba na wschodzie i zachodzie, Wrocław 1959, ss. 55.
11 Zofia Ameisenowa, The globe of Martin Bylica of Olkusz and celestial maps in the east and in the west, Wrocław 1959, ss. 59.
12 Irena Stasiewiczówna, Z problemów nauki okresu Oświecenia, Wrocław 1960, ss. 133.
13 Stanisław Grzybowski, Teki Naruszewicza Acta regum et populi Poloni, Wrocław 1960, ss. 71
14 Stanisław Sokół, Medycyna w Gdańsku w dobie Odrodzenia, Wrocław 1960, ss. 253.
15 Maciej z Miechowa 1457-1523: historyk, geograf, lekarz, organizator nauki, red. Henryk Barycz, Wrocław 1960, ss. 317.
16 Leszek Hajdukiewicz, Biblioteka Macieja z Miechowa, Wrocław 1960, ss. 453.
17 Marian H. Serejski, Joachim Lelewel,  1786-1861. Sa vie et son oeuvre, Wrocław 1961, ss. 98.
18 Leszek Hajdukiewicz, Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie Piotra Tomickiego na tle jego działalności kulturalnej, Wrocław 1961, ss. 260.
19 Roman Wajdowicz, Polskie osiągnięcia techniczne z dziedziny utrwalania i odtwarzania dźwięku do roku 1939, Wrocław 1962, ss. 268.
20 Zofia Ameisenowa, The problem of the écorché and the three anatomical models in the Jagiellonian Library, transl. by Andrzej Potocki, Wrocław 1963, ss. 84
21 Eugeniusz Tyrkiel, Wykres żelazo – węgiel w rozwoju historycznym, Wrocław 1963, ss. 308.
22 Irena Stasiewicz, Z początków teorii nauki w Polsce, Wrocław 1963, ss. 90.
23 Paweł Czartoryski, Wczesna recepcja Polityki Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim, Wrocław 1963, ss. 231.
24 Karol Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław 1963, ss. 119.
Karol Buczek, The history of Polish cartography from the 15th to the 18th century, transl. by Andrzej Potocki, Wrocław 1966, ss. 135.
25 Roman Wajdowicz, Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca w dziedzinie telefonii, Wrocław 1964, ss. 122.
26 Krystyna Górska-Gołaska, Pomiary gruntowe w Wielkopolsce 1793-1861, Wrocław 1965, ss. 161.
27 Jan i Stefan Reychmanowie, Przemysł wiejski na Podhalu, Wyd. 2, Wrocław 1965, ss. 152.
28 Janina Czerniatowicz, Z dziejów grecystyki w Polsce w okresie Odrodzenia, Wrocław 1965, ss. 142.
29 Renata Dutkowa, Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego. Szkoła Główna Krakowska w latach 1809-1814, Wrocław 1965, ss. 199.
30 Jerome R. Ravetz, Astronomy and cosmology in the achievement of Nicolaus Copernicus, Wrocław 1965, ss. 91.
30 Jerome R. Ravetz, Astronomia i kosmologia w dziele Kopernika, Wrocław 1965, ss. 91
31 Kazimierz Groniowski, Technika motoryzacyjna w Polsce w okresie międzywojennym, Wrocław 1965, ss. 148.
32 Ludwik Gumplowicz, Lester Frank Ward, Ewolucjonizm a początki socjologii, Wrocław 1966, ss. 269.
33 Wacława Szelińska, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław 1966, ss. 332
34 Anna Żeleńska-Chełkowska, Próby wprowadzenia nauk technicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1776-1833, Wrocław 1966, ss. 177.
35 Józef Babicz, Teoria Moritza Wagnera o powstawaniu gatunków : przyczynek do dziejów biogeografii, Wrocław 1966, ss. 156.
36 Waldemar Rolbiecki, Polskie towarzystwa naukowe ogólne w latach 1944-1964 jako forma organizacji działalności naukowej, Wrocław 1966, ss. 152.
37 Stanisław Sokół, Historia chirurgii w Polsce. Cz. 1: Chirurgia okresu cechowego, Wrocław 1967, ss. 260.
38 Irena Stasiewicz, Poglądy na naukę w Polsce okresu oświecenia na tle ogólnoeuropejskim, Wrocław 1967, ss. 225.
39 Stanisław Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku, Wrocław 1967, ss. 200.
40 Zofia Skubała-Tokarska, Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej, Wrocław 1967, ss. 255.
41 Karolina Targosz, Hieronim Pinocci. Studium z dziejów kultury naukowej w Polsce w XVII wieku, Wrocław 1967, ss. 256.
42 Zdzisław Kosiek, Nauki rolnicze w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk, Wrocław 1967, ss. 357.
43 Stanisław Rachfał, Z dziejów techniki magazynowania i transportu ropy naftowej w Polsce, Wrocław 1967, ss. 127.
44 Ryszard Ergetowski, August Mosbach 1817-1884, Wrocław 1968, ss. 178.
45 Barbara Kuźnicka, Ewolucja nauczania farmacji w Polsce w latach 1783-1930, Wrocław 1968, ss. 154.
46 Janusz Skarbek, Koncepcja nauki w pozytywiźmie polskim, Wrocław 1968, ss. 172.
47 Jerzy Strojnowski, Psychofizjologia Jędrzeja Śniadeckiego, Wrocław 1968, ss. 206.
48 Eugeniusz Tyrkiel, Termodynamika stopów w rozwoju historycznym. Geneza, współczesne możliwości poznawcze, perspektywy rozwojowe, Wrocław 1969, ss. 357.
49 Antoni, Żabko-Potopowicz, Zarys rozwoju wiedzy leśnej do pierwszej wojny światowej, Wrocław 1968, ss. 302.
50 Études d’histoire de la science et de la technique, Wrocław 1968, ss. 284.
51 Studia poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie i Marianowi Smoluchowskiemu, red. Armin Teske, Wrocław 1968, ss. 165.
51 Études consacrées à Maria Skłodowska-Curie et à Marian Smoluchowski, Wrocław 1970, ss. 160
52 Stanisław Grzymałowski, Konstanty Chorzewski, Produkcja maszyn i narzędzi rolniczych w Polsce w latach 1805-1918. Materiały do dziejów techniki budowy maszyn, Wrocław 1970, ss. VIII, 272.
53 Janina Czerniatowicz, Niektóre problemy naukowe grecystyki w pracach biblistów polskich XVI i XVII w. Teksty greckie a polskie przekłady, Wrocław 1969, ss. 144.
54 Tadeusz Bieńkowski, Problematyka nauki w literaturze staropolskiej od XVI do XVIII wieku, Wrocław 1968, ss. 108.
55 Małgorzata Frankowska, Scientia w ujęciu Rogera Bacona, Wrocław 1969, ss. 152.
56 Waldemar Rolbiecki, Towarzystwo Naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej 1820-1830, Wrocław 1969, ss. 305.
57 Marian Zwiercan, Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969, ss. 211.
58 Barbara Bieńkowska, Kronika Emeryka Węgra (1516-1531) jako źródło Wapowskiego, Wrocław 1969, ss. 271.
59 Ryszard Sroczyński, Rozwój eksperymentu, pojęć i teorii magnetycznych : od czasów najdawniejszych do Williama Gilberta, Wrocław 1969, ss. 266.
60 Janusz Gołaski, Kształtowanie się mapy wsi w Polsce do końca XVII w.  Studia nad genezą wielkoskalowej informacji kartograficzne, Wrocław 1969, ss. 172.
61 Jerzy Rebeta, Komentarz Pawła z Worczyna do „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa z 1424 roku. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej,  Wrocław 1970, ss. XVII, 294.
62 Krzysztof Migoń, Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku do końca XVIII wieku, Wrocław 1969, ss. 219.
63 Julian Dybiec, Michał Wiszniewski. Życie i twórczość, Wrocław 1970, ss. 384.
64 Zdzisław Gajda, Jacek Augustyn Łopacki. Studium z dziejów kultury medycznej w Krakowie w XVIII w., Wrocław 1969, ss. 251.
65 Janina Piasecka, Dzieje hydrografii polskiej do 1850 roku, Wrocław 1970, ss. 196.
66 Jerzy Strzelczyk, Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowieczu, Wrocław 1970, ss. 324.
67 Tadeusz Alek-Kowalski, Formy organizacji i popierania nauki w Wielkopolsce. Socjologiczne studium porównawcze, Wrocław 1970, ss. 214.
68 Studia z historii semiotyki, [T. 1],  red. Jan Sulowski, Wrocław 1971, ss. 302.
69 Stefan Oświecimski, Problematyka ekonomiczna pseudoplatońskiego dialogu „Eryksjasz”, Wrocław 1971, ss. 154.
70 Bohdan Jaczewski, Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym, Wrocław 1971, ss. 232.
71 Juliusz Bardach, Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni, Wrocław 1971, ss. 330.
72 Stanisław Dobrzycki, Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. Sekcja matematyczna, Wrocław 1971, ss. 221.
73 Kamilla Mrozowska, Józef Maciej Brodowicz. Z dziejów organizacji nauki i nauczania w Wolnym Mieście Krakowie, Wrocław 1971, ss. 352.
74 Tadeusz Kowalik, Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu, Wrocław 1971, ss. 190.
75 Jan Hanik, Dzieje meteorologii i obserwacji meteorologicznych w Galicji od XVIII do XX wieku, Wrocław 1972, ss. 216.
76 Roman Talewski, Początki i rozwój zakopiańskiej medycyny, Wrocław 1971, ss. 147.
77 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego, red. Ludmiła Karpowiczowa, Wrocław 1972, ss. 156.
78 Danuta Rederowa, Polski emigracyjny ośrodek naukowy we Francji w latach 1831-1872, Wrocław 1972, ss. 248.
79 Roman Wajdowicz, Historia magnetycznego zapisu obrazów, Wrocław 1972, ss. 248.
80 Jerzy Górewicz, Myśl techniczna a przeciwwilgociowa ochrona budowli przemysłowych w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1972, ss. 128.
81 Andrzej Bednarczyk, Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego, Wrocław 1973, ss. 176.
82 Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geologii i geografii, red. Antoni Łaszkiewicz, Wrocław 1972, ss. 425.
83 Janusz Jankowski, Mosty w Polsce i mostowcy polscy. Od czasów najdawniejszych do końca I wojny światowej, Wrocław 1973, ss. 346.
84 Romuald Wiesław Gutt, Historia patologii w XIX wieku, Wrocław 1972, ss. 131.
85 Wanda Bobrowska-Nowak, Początki polskiej psychologii, Wrocław 1973, ss. 207.
86 Mieczysław Boczar, Galeona Zygmunta Augusta. Próba rekonstrukcji, Wrocław 1973, ss. 331.
87 Studia z dziejów geografii i kartografii, red. Józef Babicz, Wrocław 1973, ss. 550.
88 Studia z historii semiotyki, [T. 2],  red. Jan Sulowski, Wrocław 1973.
89 Teresa Ostrowska, Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku: 1800-1900. Zarys historyczno-bibliograficzny, Wrocław 1973, ss. 298.
90 Henryk Barycz, Jan Łasicki. Studium z dziejów polskiej kultury naukowej XVI wieku, Wrocław 1973, ss. 180.
91 Maria Władyka, Teoria faktu społecznego w systemie socjologicznym Emila Durkheima, Wrocław 1974, ss. 164.
92 Jerzy Piaskowski, O stali damasceńskiej, Wrocław 1973, ss. 366.
93 Władysław Krajewski, Adam Synowiecki, Irena Szumilewicz-Lachman, Z dziejów mechanicyzmu w fizyce i chemii, Wrocław 1974, ss. 151.
94 Bolesław Orłowski, Antoni Krauz (1901-1831?) zapomniany pionier nauk technicznych, wynalazca i popularyzator, Wrocław 1979, ss. 168.
95 Maria Wierzbicka, Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych, Wrocław 1974, ss. 159.
96 O nauczaniu historii nauki, pod red. Wandy Osińskiej, Wrocław 1974, ss. 332.
97 Eufemiusz Józef Herman, Historia neurologii polskiej, Wrocław 1975, ss. 296.
98 Urszula Perkowska, Kształtowanie się zespołu naukowego w Uniwersytecie Jagiellońskim (1860-1920), Wrocław 1975, ss. 184.
99 Z dziejów polskiej kultury umysłowej w XVI i XVII wieku, red. Waldemar Voisé, Wrocław 1976, ss. 225.
100 Karolina Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646-1667) . Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Wrocław 1975, ss. 430.
101 Janina Żurawicka, Twórczość naukowa Ignacego Radlińskiego (1843-1920), Wroclaw 1975, ss. 197.
102 Krzysztof Kluk – przyrodnik i pisarz rolniczy, pod red. Józefa Babicza, Wandy Grębeckiej i Stefana Inglota, Wrocław 1976, ss. 308.
103 Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii (materiały z konferencji we Wrocławiu), pod red. Józefa Babicza i Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 1976, ss. 234.
104 Nauki leśne w Polsce 1920-1970, pod red. Antoniego Żabko-Potopowicza, Wrocław 1977, ss. 404.
105 Henryka Hołda-Róziewicz, Ludwik Krzywicki jako teoretyk społeczeństw pierwotnych, Wrocław 1976, ss. 170.
106 Artur Dziak, Zarys dziejów ortopedii polskiej, Wrocław 1976, ss. 291
107 Armin Teske, Marian Smoluchowski. Leben und Werk, aus dem Pol. übersetzt von A. Teske und Raimund Ulbrich, Wrocław 1977, ss. 263.
108 Małgorzata Frankowska-Terlecka, Idea jedności nauki w XII i XIII wieku, Wrocław 1976, ss. 144.
109 Studia z historii semiotyki, [T. 3], red. Jan Sulowski, Wrocław 1976.
110 Waldemar Voisé, La réflexion présociologique d’Érasme à Montesquieu, Wrocław 1977, ss. 193.
111 Tadeusz Gwardak, Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939), Wrocław 1977, ss. 256.
112 Witold Armon, Polscy badacze kultury Jakutów, Wrocław 1977, ss. 177.
113 Waldemar Rolbiecki, Akademie włoskie w latach 1454-1667. Początek towarzystw naukowych jako typu instytucji, Wrocław 1977, ss. 278.
114 Stefan Zamecki, Koncepcja nauki w szkole lwowsko-warszawskiej, Wrocław 1977, ss. 214.
115 Jan Pazdur, Polskie czasopiśmiennictwo techniczne do około 1870 roku, Wrocław 1978, ss. 186.
116 Bohdan Jaczewski, Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918-1939, Wrocław 1978, ss. 247.
117 Relacje między teoriami a rozwój nauki, pod red. Władysława Krajewskiego, Elżbiety Pietruskiej-Madej i Jana M. Żytkowa, Wrocław 1977, ss. 262
118 Anna Słomczyńska, Krakowskie komentarze z XV wieku do „Ekonomiki” Arystotelesa, Wrocław 1978, ss. 187.
119 Henryk Jost, Ludowe urządzenia energetyczne i mechaniczne o napędzie wodnym na Podhalu, Wrocław 1978, ss. 109.
120 Zdzisław Gajda, Nauczanie medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie Rzeczpospolitej Krakowskiej, Wrocław 1978, ss. 226.
121 Maria Julita Nedza, Polityka stypendialna Akademii Umiejętności w latach 1878-1920. Fundacje Gałęzowskiego, Pileckiego i Osławskiego, Wrocław 1978, ss. 212.
122 Krzysztof Szymborski, Relacje teorii i eksperymentu w genezie fizyki kwantowej, Wrocław 1980, ss. 197.
123 Małgorzata Hanna Malewicz, Zjawiska przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego średniowiecza, Wrocław 1980, ss. 185.
124 Waldemar Voisé, Europolonica. La circulation de quelques thèmes polonais à travers l’Europe du XIVe au XVIIIe siècle, Wrocław 1981, ss. 141.
125 Stefan Zamecki, Wkład Wojciecha Świętosławskiego (1881-1968) do chemii fizycznej, Wrocław 1981, ss. 320.
126 Danuta Rederowa, Bohdan Jaczewski, Waldemar Rolbiecki, Polska stacja naukowa w Paryżu w latach 1893-1978, Wrocław 1982, ss. 335.
127 Teresa Ostrowska, Przedstawiciele nauk medycznych i ich działalność naukowa w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk (1800-1832), Wrocław 1982, ss. 229.
128 Lech Mokrzecki, Początki wiedzy o morzu w dawnej Rzeczypospolitej : problematyka morska w nauce gdańskiej doby Baroku i Oświecenia, Wrocław 1983, ss. 274.
129 Ryszard Ergetowski, Studenckie organizacje Polaków na Uniwersytecie Lipskim w latach 1872-1919, Wrocław 1982, ss. 231.
130 Mieczysław Bąk, Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych, Wrocław 1984, ss. 187.
131 Studia z dziejów ochrony przyrody w Polsce, pod red. Józefa Babicza, Wandy Grębeckiej, Zbigniewa Wójcika, Wrocław 1985, ss. 299.
132 Przemysław Rybka, Katalog gwiazdowy Heweliusza, Wrocław 1984, ss. 212.
133 Janusz Skoczylas, Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej, Wrocław 1985, ss. 262.
134 Tadeusz Bieńkowski, Wiedza przyrodnicza w Polsce w wieku XVI, Wrocław 1985, ss. 169.
135 Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce: 1918-1978, pod red. Zofii Jerzmanowskiej i Barbary Kuźnickiej, Wrocław 1986, ss. 536.
136 Jerzy Drewnowski, Uczony w świadomości polskiego środowiska naukowego pierwszej połowy XV wieku, Wrocław 1987, ss. 285.
137 Jan Kozłowski, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich, Wrocław 1986, ss. 194.
138 Lech Królikowski, Rozwój konstrukcji maszyn elektrycznych do końca XIX wieku, Wrocław 1986, ss. 156.
139 Przemysław Rybka, Instrumentarium astronomiczne Heweliusza (geneza i rozwój konstrukcji), Wrocław 1987, ss. 167.
140 Stefan Zamecki, Pojęcie odkrycia naukowego a historia dziedziny nauk, Wrocław 1988, ss. 297.
141 Wkład Wileńskiego Ośrodka Naukowego w przyrodnicze poznanie kraju (1781-1842), pod red. Józefa Babicza, Wandy Grębeckiej, Wrocław 1988, ss. 298.
142 Halina Lichocka, Badania leczniczych wód mineralnych w Polsce (1800-1858) z perspektywy rozwoju chemii, Wrocław 1989, ss. 227.
143 Jan Piskurewicz, Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w latach 1869-1906: Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i Kasa imienia Mianowskiego, Wrocław 1990, ss. 231.
144 Krystyna Jaworska-Cygorijni, Produkcja cynku z rud galmanowych w XIX wieku na ziemiach polskich, Wrocław 1989, ss. 178.
145 Halina Horodyska, Dzieje konkursu leksykograficznego im. Samuela Bogumiła Lindego (1876-1922), Wrocław 1989, ss. 304.
146 Stanisław Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX i XX wieku, Wrocław 1989, ss. 238.
147 Bożena Płonka-Syroka, Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich w latach 1784-1863, Wrocław 1990, ss. 228. [błędnie oznaczony jako t. 141]
148 Waldemar Rolbiecki, Geneza Polskiej Akademii Nauk (1930-1952), Wrocław 1990, ss. 175.
149 Karolina Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Wrocław 1991, ss. 378.
150 Stefan Zamecki, Problemy klasyfikowania pierwiastków chemicznych w XIX wieku. Studium historyczno-metodologiczne, Warszawa 1992, ss. 338.
151 Janusz Skarbek, Pozytywistyczna teoria wiedzy, Warszawa 1995, ss. 242.
152 Mariusz Affek, Związki polsko-włoskie w naukach prawnych (1764-1795). Z dziejów humanitaryzacji prawa karnego w Polsce, Warszawa 1995, ss. 204.
153 Stefan Zamecki, Powstanie koncepcji atomistyczno-molekularnych. Studium historyczno-metodologiczne, Warszawa 2002, ss. 292.
154 Beata Wysakowska, Surowce i preparaty konopi stosowane w Polsce XIX wieku, Warszawa 2004, ss. 156.
155 Andrzej Zieliński, Rozwój koncepcji samochodu osobowego w XX wieku, Warszawa 2005, ss. 396.
156 Iwona Arabas, Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich : studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006, ss. 410.
157 Jaromir Jeszke, Mity polskiej historiografii nauki, Warszawa 2007, ss. 190
158 Marcin Dolecki, Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871-1913) dla rozwoju chemii fizycznej, Warszawa 2009, ss. 243.
159 Hulanicki Adam, 60 lat polskiej chemii analitycznej (1945-2005), Warszawa 2010, ss. 186.
160 Dybiec Julian, Polska w orbicie wielkich idei. polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795-1918. T. 1, Warszawa 2011, ss. 412.
161 Trojanowska Anna, Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego w polskiej literaturze naukowej w latach 1800–1869, Warszawa 2012, ss. 285.
162 Zamecki Stefan, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794-1866), Warszawa 2012, ss. 756.
163 Łotysz Sławomir, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2013, ss. 346.
164 Rafał T. Prinke, Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku, Warszawa 2014, ss. 895.
165 Zamecki Stefan, Europejskie inspiracje w pracach polskiego chemika Ignacego Fonberga (1801-1891). Studium historyczno-metodologiczne, Warszawa 2015, ss. 310.
166 Stefan Zamecki, Problematyka naukoznawcza na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”. Studium historyczno-metodologiczne. Lata 1918–1947, Warszawa 2016, ss. 585. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 166.
167 Stefan Zamecki, O niektórych potrzebach nauki polskiej omawianych na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” lata 1918–1947. Aneks, Warszawa 2017, ss. 406. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 167.
168 Stefan Zamecki, Problematyka naukoznawcza na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”. Studium historyczno-metodologiczne. Lata 1992–2016, Warszawa 2018, ss. 477. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 168.
169 Stefan Zamecki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – ludzie i problemy. Lata 1956–1993, Warszawa 2020, ss. 438 Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 169 (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT