Książki

Książki z podaną ceną są do nabycia w Wydawnictwie IHN PAN (zakładka Sprzedaż wydawnictw), opatrzone informacją „Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR” – za pośrednictwem sklepu internetowego ASPRA-JR. Nakład pozostałych książek jest wyczerpany.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   V   W   Z   Ź   Ż 

 • XII Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, Ostrowiec Świętokrzyski, 19–21 kwietnia 2018 r., oprac. Maciej Madziarz, Andrzej J. Wójcik. IHN PAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018, ss. 67.
 • 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pod red. Ludmiły Karpowiczowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 156. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 77.
 • Actes du XIe Congrés International d’Histoire des Sciences, Varsovie-Toruń- Kielce-Cracovie, 24-31 Août 1965, pod red. Pawła Czartoryskiego. Vol. I–VI. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967–1968 ss. 211, 331, 448, 321, 388, 351, il., bibliogr.
 • Affek Mariusz, Związki polsko-włoskie w naukach prawnych (1764–1795). Z dziejów humanitaryzacji prawa karnego w Polsce. IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 204. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 152.
  Cena 10,– zł
 • Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki. Polsko rosyjskie-relacje w sferze nauki XVIII-XX w., pod red. Leszka Zasztowta. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 729.
  Cena 40,– zł
 • Aktywności polskich lekarzy w dwudziestoleciu międzywojennym1919-1939, red. Bożena Urbanek, Maria Ciesielska, Magdalena Paciorek. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2020, ss. 562.
  Cena 40,– zł
 • Alek-Kowalski Tadeusz, Formy organizacji i popierania nauki w Wielkopolsce. Studium porównawcze. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 214. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 67.
 • Alexandrowicz Stanisław, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku (Cartographia Magni Ducatus Lithuaniae....). IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 344.
  Cena 50,– zł
 • Alternatywna pedagogika humanistyczna. Konferencja w Jabłonnie k. Warszawy w dniach 29 listopada – 1 grudnia 1984. Zbiór studiów, pod red. Bogdana Suchodolskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss. 359.
 • Ameisenowa Zofia, Globus Marcina Bylicy z Olkusza i mapy nieba na Wschodzie i Zachodzie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959, ss. 56, 46 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 11.
 • Ameisenowa Zofia, Problem modeli anatomicznych „écorchés” i trzy statuetki w Bibliotece Jagiellońskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1962, ss. 82, 50 ilustr.; Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 20.
 • Ameisenowa Zofia, The Globe of Martin Bylica of Olkusz and Celestial Maps in the East and in the West, transl. Andrzej Potocki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959, ss. 60, 48 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 11.
 • Ameisenowa Zofia, The Problem of the Ecorché and three Anatomical Models in the Jagiellonian Library, transl. Andrzej Potocki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, ss. 84, 58 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 20
 • Amsterdamski Stefan, Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, ss. 268.
 • Amsterdamski Stefan, Nauka a porządek świata. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, ss. 205.
 • Aqua Andrzej dell’, Praxis ręczna działa, z rękopisów do druku przygotował, wstęp, komentarz Tadeusz Nowak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 524. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 6.
 • Arabas Iwona, Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej. IHN PAN, Warszawa 2006, ss. 410. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 156.
  Cena 40,– zł
 • Arabas Iwona, Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX w. IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 183.
 • Araszkiewicz Feliks W., Szkoła średnia ogólnokształcąca w Polsce w latach 1918–1932. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 219. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 14.
 • Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim. T. 1: Metryka Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim (1592–1745), do druku przygotował Henryk Barycz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 439. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 10.
 • Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim. T. 2: Statuta oraz akta i protokoły zgromadzeń Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim, do druku przygotował Henryk Barycz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 180. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 11.
 • Armon Witold, Polscy badacze kultury Jakutów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 177. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 112.
 • Ausz Mariusz, Puchowski Kazimierz, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Pijarskim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 352. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 9.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Babicz Józef, Teoria Moritza Wagnera o powstawaniu gatunków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, ss. 156. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 35.
 • Baranowski Henryk, Bibliografia kopernikowska. T. 1: 1509–1955. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, ss. 449.
 • Baranowski Henryk, Bibliografia kopernikowska. T. 2: 1956–1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, ss. 120.
 • Baranowski Henryk, Uniwersytet Wileński 1579–1939. Bibliografia za lata 1945–1982. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, ss. 133.
 • Bardach Juliusz, Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 330. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 71.
 • Barner Jakub, Chemia filozoficzna, przekład Kazimierz Ignacy Orzechowski, Kazimierz Władysław Orzechowski, wstęp Ignacy Zenon Siemion. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 584. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 3 (21).
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Bartnicka Kalina, Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 444. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 23.
 • Bartnicka Kalina, Dormus Katarzyna, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Mazowieckim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 178. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 5.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Bartnicka Kalina, Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i XIX wieku (1764–1831). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 280. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 13.
 • Bartnicka Kalina, Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, ss. 295, ilustr.
 • Bartnicka Kalina, Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Wyd. 2. „Żak”, Warszawa 1998, ss. 247, ilustr.
 • Bartnicka Kalina, Dormus Katarzyna, Wałęga Agnieszka, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 409. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 1.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Bartnicka Kalina, Irena Szybiak, Zarys historii wychowania. „Żak”, Warszawa 2001, ss. 220.
 • Barycz Henryk, Jan Łasicki. Studium z dziejów polskiej kultury naukowej XVI wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 180. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 90.
 • Bąk Mieczysław, Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, ss. 188. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 130.
 • Beauvois Daniel, Autobiografia i teksty wybrane. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 415. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 7 (25).
  Cena 40,– zł
 • Bečkowa Marta, Bieńkowski, Tadeusz, Čapkova Dagmar, Znajomość dzieł Jana Amosa Komeńskiego na ziemiach czeskich, słowackich i polskich od połowy XVII w. do czasów obecnych. IHNOiT PAN, Warszawa 1991, ss. 164.
 • Bednarczyk Andrzej, Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 180. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 81.
 • Bellingshausen F.G.T., Dwukrotne poszukiwania w Południowym Lodowatym Oceanie i pływanie naokoło świata w latach 1819, 20 i 21…, tłum. Stanisław Rakusa-Suszczewski. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 250.
  Cena 38,– zł
 • Bibliografia bieżąca historii nauki i techniki. Indeksy za lata 1971–1980, pod red. Małgorzaty Kinowskiej, Jerzego Róziewicza. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, ss. 154.
 • Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki za lata 1974–1984. Wydawnictwa Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN 1974–1985, pod red. Jerzego Róziewicza, oprac. Adam Matuszewski. IHNOiT PAN, Warszawa 1985, ss. 227.
 • Bieńkowska Barbara, Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 293. Seria: Studia Copernicana t. 3.
 • Bieńkowska Barbara, Kronika Emeryka Węgra (1516–1561) jako źródło Bernarda Wapowskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 274. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 58.
 • Bieńkowski Tadeusz, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450–1750). Główne problemy i kierunki recepcji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 211. Seria: Studia Staropolskie t. 45.
 • Bieńkowski Tadeusz, Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600–1773). Cz. 1: Przyrodoznawstwo. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1973, ss. 118
 • Bieńkowski Tadeusz, Komeński w nauce i tradycji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 106. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 24.
 • Bieńkowski Tadeusz, Problematyka nauki w literaturze polskiej od XVI do XVII w.. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 112. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 54..
 • Bieńkowski Tadeusz, Wiedza przyrodnicza w Polsce w wieku XVI. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ss. 170. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 134.
 • Bieńkowski Tadeusz, Bieńkowska Barbara, Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600–1773). Cz. 2: Humanistyka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1976, ss. 112.
 • Bieńkowski Tadeusz, Dobrzycki Jerzy, Kierunki rozwoju nauki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1989, ss. 192.
 • Bieńkowski Tadeusz, Dobrzycki Jerzy, Staropolski świat nauki: uczeni i szkoły wobec osiągnięć nowożytnych nauk przyrodniczych. IHN PAN, Warszawa 1998, ss. 99.
  Cena 12,– zł
 • Biernacki Andrzej, Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego. Wydawnictwo IBL, Warszawa 1997, ss. 135.
 • Biliński Bronisław, Najstarszy życiorys Mikołaja Kopernika z roku 1588 pióra Bernardina Baldiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 139. Seria: Studia Copernicana t. 9.
 • Birkenmajer Aleksander, Études d’histoire des sciences en Pologne. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 819. Seria: Studia Copernicana t. 4.
 • Birkenmajer Aleksander, Études d’histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Âge. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 698. Seria: Studia Copernicana t. 1.
 • Birkenmajer Aleksander, Studia bibliologiczne. Wybór tekstów, pod red. Heleny Więckowskiej, Aleksandry Birkenmajer. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 536.
 • Biskup Marian, Regesta Copernicana. (Calendar of Copernicus’ Papers). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 237. Seria: Studia Copernicana t. 8.
 • Biskup Marian, Regesta Copernicana. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 241. Seria: Studia Copernicana t. 7.
 • Biskup Marian, Dobrzycki.Jerzy, Mikołaj Kopernik, uczony i obywatel. Interpress, Warszawa 1972, ss. 114 [toż w j. angielskim, ss. 119 i japońskim].
 • Biskup Marian, Janosz-Biskupowa Irena, Akta stanów Prus Królewskich. T. 8 (1520–1526). IHNOiT PAN, Warszawa–Toruń 1993, ss. XXII, 468.
 • Bobrowska-Nowak Wanda, Początki polskiej psychologii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 207. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 85.
 • Boczar Marian, Galeona Zygmunta Augusta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 331, 31 tab., 155 ilustr., 120 rycin. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 86.
 • Borch Michał Jan, Listy o Sycylii i Malcie, przekład i opracowanie Alicja Szatyńska-Siemion, Ignacy Siemion. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2015, ss. 323. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 6 (24).
 • Brzozowski Stanisław, Dzieje szkoły rolniczej w Czernichowie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1962, ss. 215, ilustr.
 • Brzozowski Stanisław, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX i XX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ss. 240. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 146.
 • Brzozowski Stanisław, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 200, 21 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 39.
 • Buczek Karol, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, ss. 120, 48 tabl. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 24.
 • Bugaj Roman, Michał Sędziwój (1566–1636), życie i pisma. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 327.
 • Burchardt Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. IHN PAN, Warszawa 1997, ss. 232. Seria: Studia Copernicana t. 36.
  Cena 15,– zł
 • Burchardt Jerzy, Kosmologia i psychologia Witelona. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, ss. 206. Seria: Studia Copernicana t. 30.
 • Burchardt Jerzy, List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim. Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, ss. 225. Seria: Studia Copernicana t. 19.
 • Cartographica Poloniae 1570–1930. Katalog źródeł rękopiśmiennych do historii ziem polskich w zbiorach szwedzkich, oprac. Ulla Ehrensvärd. IHN PAN, Warszawa-Sztokholm 2008, ss. 336.
  Cena 50,– zł
 • Chamcówna Mirosława, Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, ss. 386. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 2.
 • Chamcówna Mirosława, Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w latach 1786–1795. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959, ss. 260. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 9.
 • Chmielewski Witold Jan, Polskie osiedle Santa Rosa w Meksyku 1943‒1946. IHN PAN, ASPRA-JR, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Warszawa 2015, ss. 290.
  Cena 40,– zł
 • Chmielewski Witold Jan, Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941–1948. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 216. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 43.
  Cena 30.– zł
 • Chmielewski Witold Jan, Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle własnych notatek, listów i pism (1944–1950). IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2014, ss. 261.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Chodakowska Janina, Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944–1951. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss. 195. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 26.
 • Chojna Jan Władysław, Zarys dziejów urologii polskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 230.
 • Colloquia Copernicana. [T.] 1: Études sur l’audience de la théorie héliocentrique. Conférences du Symposium de l’UIHPS, Toruń 1973. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 367. Seria: Studia Copernicana t. 5.
 • Colloquia Copernicana. [T.] 2: Études sur l’audience de la théorie héliocentrique. Conférences du Symposium de l’UIHPS, Toruń 1973. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 130. Seria: Studia Copernicana t. 6.
 • Colloquia Copernicana. [T.] 3: Proceedings of the Joint Symposium of the IAU and the IUHPS, cosponsored by the IAHS Astronomy of Copernicus and its Background, Toruń 1973. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 209. Seria: Studia Copernicana t. 13.
 • Colloquia Copernicana. [T.] 4: Conférences des Symposia: l’audience de la thèorie héliocentrique Copernic et le développement des sciences exactes et sciences humaines, Toruń 1973. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 246. Seria: Studia Copernicana t. 14.
 • Connelly John, Zniewolony Uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956. Przekład Witold Rodkiewicz. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2014, 400. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 44.
  Cena 50,– zł
 • Czajewski Jerzy, Tucholski Zbigniew, Inżynier Seweryn Wachowski. Tworca żeglugi parowej Towarzystwa Kolei Wschodniochińskiej na rzece Sungari, Narodowe Muzeum Techniki, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2022, ss. 114.
 • Czartoryski Paweł, Wczesna recepcja „Polityki” Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, ss. 231. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 23.
 • Czerniatowicz Janina, Niektóre problemy naukowe grecystyki w pracach biblistów polskich w XVI–XVII w.. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 145, 60 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 53.
 • Czerniatowicz Janina, Z dziejów grecystyki w Polsce w okresie Odrodzenia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965, ss. 144. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 28.
 • Czterdziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej. IHN PAN, Warszawa 2015, ss. 107. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 19.
 • Dawna kartografia historyczna i wojskowa, pod red. Beaty Konopskiej, Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego. IHN PAN, Muzeum m.st. Warszawy, Warszawa 2018, ss. 374. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 22.
 • Dawna kartografia miast, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego. IHN PAN, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Warszawa 2011, ss. 592. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 15.
  Cena 40,– zł
 • Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11–13 października 2007 r., pod red. Stanisława Alexandrowicza, Radosława Skryckiego. IHN PAN, Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Szczecin 2008, ss. 398. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 14.
 • Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, pod red. Beaty Konopskiej, Jerzego Ostrowskiego. IHN PAN, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Warszawa 2014, ss. 359. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 18.
 • Dihm Jan, Sprawa Konstytucji Ekonomicznej z 1791 r. (Na tle wewnętrznej i zagranicznej sytuacji Polski). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959, ss. 372. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 10.
 • Disputationes „Physicorum” dictae Magistri Serpentis „Exercitium” (editio critica), ed. Tadeusz Grzesik. IHN PAN, Centrum Kopernika Badań Dyscyplinarnych, Warszawa 2016, ss. 380. Seria: Studia Copernicana t. 45.
 • Dobrzański Jan, Ze studiów nad szkolnictwem elementarnym Lubelszczyzny w pierwszej połowie XIX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 152. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 8.
 • Dobrzycki Jerzy, Selected Papers on Medieval and Renaissance Astronomy. IHN PAN, Warsaw 2010, ss. 129. Seria: Studia Copernicana t. 43.
  Cena 40,– zł
 • Dobrzycki Jerzy, Włodarczyk Jarosław, Historia naturalna gwiazdozbiorów. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, ss. 287
 • Dobrzycki Stanisław, Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. Sekcja matematyczna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 224. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 72.
 • Dolecki Marcin, Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871–1913) dla rozwoju chemii fizycznej. IHN PAN, Warszawa 2009, ss. 243. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 158.
  Cena 30,– zł
 • Domański Juliusz, Między filozofią a filologią. Wspomnienia. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 404. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 2 (20).
  Cena 40,– zł
 • Domański Juliusz, Między filozofią a filologią. Wspomnienia. Wyd. 2. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2021, ss. 444 + 35. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 12 (30).
  Cena 40,– zł
 • Dormus Katarzyna, Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826–1918. IHN PAN, Warszawa 2006, ss. 400. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 40.
  Cena 30,– zł
 • Dormus Katarzyna, Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850–1914. IHN PAN, Warszawa 1998, ss. 255. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 38.
  Cena 15,– zł
 • Dorobek polskiej historii kartografii, pod red. Juliana Janczaka, Wiesławy Wernerowej. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 137. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 6.
 • Draus Jan, Ryszard Terlecki, Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, ss. 295. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 28.
 • Drewnowski Jerzy, Mikołaj Kopernik w świetle korespondencji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 297. Seria: Studia Copernicana t. 18.
 • Drewnowski Jerzy, Uczony w świadomości polskiego środowiska naukowego I połowy XV w.. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, ss. 288. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 136.
 • Duda Roman, Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 628
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Dutkowa Renata, Szkolnictwo średnie Krakowa w pierwszej połowie XIX w. (1801–1846). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 226. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 19.
 • Dutkowa Renata, Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965, ss. 200. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 29.
 • Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii, pod red. Jerzego Ostrowskiego, Wiesławy Wernerowej. IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 205. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 7.
 • Dybiec Julian, Michał Wiszniewski. Życie i twórczość. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 384, 17 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 63.
 • Dybiec Julian, Polska w orbicie wielkich idei. IHN PAN, Warszawa 2010, ss. 412. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 160
 • Dziak Artur, Zarys dziejów ortopedii polskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 291. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 106.
 • Dziak Maria, Kuźnicka Barbara, Zioła i ich stosowanie. Historia i współczesność. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1977, ss. 200.
 • Dziak Maria, Kuźnicka Barbara, Zioła i ich stosowanie. Historia i współczesność. Wyd. 2. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1979, ss. 198.
 • Dziak Maria, Kuźnicka Barbara, Zioła i ich stosowanie. Historia i współczesność. Wyd. 3 popr. i uzup. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1984, ss. 215.
 • Dziak Maria, Kuźnicka Barbara, Zioła i ich stosowanie. Historia i współczesność. Wyd. 4. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986, ss. 215
 • Dziak Maria, Kuźnicka Barbara, Zioła i ich stosowanie. Historia i współczesność. Wyd. 5. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1988, ss. 215.
 • Dziak Maria, Kuźnicka Barbara, Zioła i ich stosowanie. Historia i współczesność. Wyd. 6. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1992, ss. 215.
 • Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Niecisława Baudouina de Courtenay w Rosji, pod red. Jerzego Róziewicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, ss. 207.
 • Dzieje nauczania historii nauki i techniki w Polsce, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 378.
 • Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce w latach 1918–1978, pod red. Zofii Jerzmanowskiej i Barbary Kuźnickiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, ss. 536. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 135.
 • Dzieje polskich, rosyjskich i radzieckich badań polarnych. Materiały III Sympozjum polsko-radzieckiego z historii nauk o Ziemi. Wrocław 25–30 września 1978 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 607.
 • Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, pod red. Stanisława Mauersberga. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, ss. 292.
 • Ekologia człowieka. Historia i współczesność, pod red. Barbary Kuźnickiej. IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 212.
  Cena 10,– zł
 • Encyklopedia odkryć i wynalazków. Chemia, fizyka, medycyna, rolnictwo, technika, pod red. Bolesława Orłowskiego, Zbigniewa Płochockiego, Zbigniewa Przyrowskiego. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1979, ss. 480.
 • Ergetowski Ryszard, August Mosbach (1817–1884). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 178, 3 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 44.
 • Ergetowski Ryszard, Studenckie organizacje Polaków w Uniwersytecie Lipskim w latach 1872–1919. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 232. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 129.
 • Études consacrées à Maria Skłodowska-Curie et à Marian Smoluchowski, pod red. Armina Teske. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 160. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 51.
 • Études d’histoire des sciences et de la technique. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 284. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 50.
 • Études d’histoire de la science et de la technique, ed. Bogdan Suchodolski, Irena Stasiewicz-Jasiukowa. Vol. I–VII. IHN PAN, Varsovie 1971, ss. III,169; IV, 135; 86; 69; 49; 72; 99.
 • Filipowicz Franciszek, Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego 1873–1925. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 203. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 17.
 • Fiszerowa Wirydianna, Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 437 [reprint].
 • Frankowska-Terlecka Małgorzata, Idea jedności nauki w XII i XIII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 144. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 108.
 • Frankowska-Terlecka Małgorzata, L’Unité du savoir aux XIIe et XIIIe siècles, trad. Hanna Sitkowska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 132.
 • Frankowska-Terlecka Małgorzata, Scientia as interpreted by Roger Bacon. Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, Warsaw 1971, ss. 147.
 • Frankowska Małgorzata, „Scientia” w ujęciu Rogera Bacona. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 156. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 55.
 • Frankowska-Terlecka Małgorzata, Skarbiec wiedzy Brunetta Latiniego. Trzynastowieczna myśl encyklopedyczna jako wyraz tendencji do upowszechniania wiedzy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, ss. 160.
 • Gajda Zdzisław, Jacek Augustyn Łopacki. Studium z dziejów kultury medycznej w Krakowie w XVIII w. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 251, 22 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 64.
 • Gajda Zdzisław, Nauczanie medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 226. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 120.
 • Garbowska Wanda, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 203. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 18.
 • Gella Aleksander, Ewolucjonizm a początki socjologii (Ludwik Gumplowicz i Lester Frank Ward). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, ss. 296, 2 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 32.
 • Gella Aleksander, Wawrzyniec Surowiecki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1958, ss. 194. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 5.
 • Georgii Joachimi Rhetici, Narratio prima, ed. critique Henri Hugonnard Roche, Jean Verdet. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 290. Seria: Studia Copernicana t. 20.
 • Georgius Agricola 1494–1555, górnik, metalurg, mineralog, chemik, lekarz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, ss. 236. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 1.
 • Gerlache, Adrien de, Arctowski Henryk, Rakusa-Suszczewski Stanisław, Antarktyczna wyprawa statku „Belgica”. Zbiór relacji. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 207.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Głowacki Witold Włodzimierz, Wykłady farmacji Jędrzeja Śniadeckiego w Wilnie (1797–1804). IHNOiT PAN, Warszawa 1991, ss. 80.
 • Gmiterek Henryk, Album studentów Akademii Zamojskiej 1595–1781. IHN PAN, Warszawa 1994, ss. 604. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 11.
 • Gołaski Janusz, Kształtowanie się mapy wsi w Polsce do końca XVIII w. Studia nad genezą wielkoskalowej informacji kartograficznej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 174. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 60.
 • Górewicz Jerzy, Myśl techniczna a przeciwwilgociowa ochrona budowli przemysłowych w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 125, ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 80.
 • Górska-Gołaska Krystyna, Pomiary gruntowe w Wielkopolsce 1793–1881, Wrocław 1965, ss. 162. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 26.
 • Górski Janusz, Poglądy merkantylistyczne w polskiej myśli ekonomicznej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1958, ss. 280. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 6.
 • Górski Janusz, Sierpiński Witold, Kowalik Tadeusz, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870–1950. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, ss. 527.
 • Górski Karol, Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna (1447–1512). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 159. Seria: Studia Copernicana t. 10.
 • Grabowska Joanna, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945–1956. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 415. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 50.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Grell Chantall, Jan Heweliusz i dwór francuski. IHN PAN, Biblioteka Gdańska, ASPRA-JR, Warszawa–Gdańsk 2020, ss. 205. Seria: Bibliotheca Heveliana t. 3
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Grell Chantall, Jan Heweliusz i jego czasy, przekład Igor Kraszewski. IHN PAN, Biblioteka Gdańska, ASPRA-JR, Warszawa–Gdańsk 2016, ss. 224. Seria: Bibliotheca Heveliana t. 1.
  Cena 40,– zł
 • Grochowski Leonard, Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki lat międzywojennych w kontekście europejskim. „Żak”, Warszawa 1996, ss. 187.
 • Groniowski Kazimierz, Technika motoryzacyjna w Polsce w okresie międzywojennym. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965, ss. 144. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 31.
 • Grzelecki Wojciech, Szkoły – kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588–1773. Problematyka kształcenia i wychowania. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, ss. 166. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 31.
 • Grzepski Stanisław, Geometria to jest miernicka nauka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, ss. 143. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 1.
 • Grzybowski Stanisław, Teki Naruszewicza „Acta regum et populi Poloni”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960, ss. 72. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 13.
 • Grzymałowski Stanisław, Chorzewski Konstanty, Produkcja maszyn i narzędzi rolniczych w Polsce w latach 1805–1918. Materiały do dziejów techniki budowy maszyn. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 268. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 52.
 • Gutt Romuald Wiesław, Historia patologii w XIX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 137, 16 rycin. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 84.
 • Gwardak Tadeusz, Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1659–1939. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 256. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 111.
 • Hajdukiewicz Leszek, Biblioteka Macieja z Miechowa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960, ss. 453. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 16.
 • Hajdukiewicz Leszek, Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie Piotra Tomickiego na tle działalności kulturalnej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961, ss. 260. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 18.
 • Halicka Beata, Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 432. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 9 (27)
  Cena 40,– zł
 • Hanik Jan, Dzieje meteorologii i obserwacji meteorologicznych w Galicji od XVIII do XX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 216, 23 ryciny. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 75.
 • Haskins Charles Homer, Renesans XII wieku. Przełożył i posłowiem opatrzył Jacek Soszyński. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2022, ss. 300.
  Cena 40,– zł
 • Henderson Janice Adrienne, On the Distances between Sun, Moon, and Earth according to Ptolemy, Copernicus and Reinhold. J. Brill, Leiden 1991, ss. XIV, 220. Seria: Studia Copernicana t. 31 (1).
 • Herman Eufemiusz Józef, Historia neurologii polskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 296. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 97.
 • Hickiewicz Jerzy, Sadłowski Przemysław, Roman Dzieślewski. Pierwszy polski profesor elektrotechniki i jego współpracownicy = The first Polish professor of electrical engineering and his associates. IHN PAN [et al.], Warszawa 2014, ss. 279.
 • Hilfstein Erna, Starowolski’s biographies of Copernicus. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 114. Seria: Studia Copernicana t. 21.
 • Historia astronomii w Polsce, pod red. Eugeniusza Rybki. T. 1, oprac. Jerzy Dobrzycki, Mieczysław Markowski, Tadeusz Przypkowski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 330.
 • Historia astronomii w Polsce, pod red. Eugeniusza Rybki. T. 2, oprac. Eugeniusz Rybka, Przemysław Rybka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, ss. 290.
 • Historia badań radiacyjnych w Polsce, pod red. Marcina Doleckiego, Anny Trojanowskiej. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2011, ss. 219.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Historia Domus Varsaviensis Scholarum Piarum, oprac. Ludwik Chmaj, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959, ss. 218. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 1.
 • Historia etnografii polskiej, pod red. Małgorzaty Terleckiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 349. Seria: Historia nauk społecznych i humanistycznych w Polsce. [Nagroda Sekretarza Wydziału I PAN].
 • Historia kontaktów polsko-radzieckich w dziedzinie geologii i geografii, pod red. Antoniego Łaszkiewicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 425. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 82.
 • Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. [Materiały z konferencji we Wrocławiu], pod red. Józefa Babicza, Antoniego Kuczyńskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 234. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 103.
 • Historia nauki polskiej wiek XX: Nauki filologiczne, pod red. Andrzeja Śródki. IHN PAN, Warszawa 1999, ss. 240.
  Cena 10,– zł
 • Historia nauki polskiej wiek XX: Nauki o Ziemi, pod red. Zdzisława Mikulskiego. IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 252.
  Cena 10,– zł
 • Historia nauki polskiej wiek XX: Nauki ścisłe, zeszyt 1, matematyka, fizyka, chemia, astronomia, pod red. Andrzeja Śródki. IHN PAN, Warszawa 1994, ss. 377.
  Cena 10,– zł
 • Historia nauki polskiej. T. 1, pod red. Bogdana Suchodolskiego. Paweł Czartoryski, Średniowiecze; Paweł Rybicki, Odrodzenie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. LXX, 447, tabl., ilustr., mapy, err.;
 • Historia nauki polskiej. T. 2, pod red. Bogdana Suchodolskiego. Henryk Barycz, Barok; Kazimierz Opałek, Oświecenie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 479, tabl., ilustr.
 • Historia nauki polskiej. T. 3: 1795–1862, red. tomu Jerzy Michalski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. XXV, 868, tabl., ind.
 • Historia nauki polskiej. T. 4: 1863–1918, red. tomu Zofia Skubała-Tokarska, cz. 1–3. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, ss. 831, 1124, ind.
 • Historia nauki polskiej. T. 5: 1918–1951, red. tomu Zofia Skubała-Tokarska, cz. 1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, ss. 696.
 • Historia nauki polskiej. T. 6: Dokumentacja bio-bibliograficzna. Indeks biograficzny tomu 1 i 2, oprac. Leszek Hajdukiewicz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. XLVII, 838.
 • Historia nauki polskiej. T. 7: Dokumentacja bio-bibliograficzna. Bibliografia dotycząca treści tomów 1 i 2, oprac. Wiesław Bieńkowski, Józef Paruch, pod red. Leszka Hajdukiewicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. XV, 273.
 • Historia nauki polskiej. T. 9: Bibliografia dotycząca treści tomów 3 i 4, oprac., wstęp Joanna Schiller, pod red. Zofii Skubały-Tokarskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, ss. XV, 209, ind.
 • Historia nauki polskiej. T. 10: 1944–1989 pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Część I: Warunki rozwoju nauki polskiej. Państwo i społeczeństwo. Część II: Instytucje. Część III: Idee i praktyka. IHN PAN, Warszawa 2015, ss. 446, 716, 445.
  Cena 150,– zł (sprzedaż tylko kompletu)
 • Historia wychowania, pod red. Łukasza Kurdybachy. T. 1. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965, ss. 762.
 • Historia wychowania, pod red. Łukasza Kurdybachy. T. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, ss. 894, bibliogr., ilustr., tabl.
 • Historia wychowania. Wiek XX, pod red. Józefa Miąso. T. 1–2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, ss. 436, 476, bibliogr., ilustr.
 • Historia wychowania. Wiek XX, pod red. Józefa Miąso. T. 1–2. Wyd. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, ss. 436, 476, bibliogr., ilustr.
 • Historia wychowania. Wiek XX, pod red. Józefa Miąso. T. 1–2. Wyd. 3. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, ss. 436, 476, bibliogr., ilustr.
 • Hołda-Róziewicz Henryka, Ludwik Krzywicki jako teoretyk społeczeństw pierwotnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 170. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 105.
 • Hołda-Róziewicz Henryka, Kowalik Tadeusz, Ludwik Krzywicki. Interpress, Warszawa 1976, ss. 176.
 • Horodyska Halina, Dzieje konkursu leksykograficznego im. Samuela Bogumiła Lindego (1876–1922). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ss. 304. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 145.
 • Hübner Piotr, I Kongres Nauki Polskiej jako forma realizacji założeń polityki naukowej państwa ludowego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, ss. 204.
 • Hulanicki Adam, 60 lat polskiej chemii analitycznej (19452005). IHN PAN, Warszawa 2010, ss. 186. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 159.
  Cena 30,– zł
 • Hulewicz Jan, Akademia Umiejętności w Krakowie 1873–1913. Zarys dziejów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1958, ss. 218. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 7.
 • Hurwic Józef, Kazimierz Fajans (1887–1975). Sylwetka uczonego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, ss. 204.
 • Instrukcje dla wizytatorów generalnych szkół Komisji Edukacji Narodowej 1774–1794, oprac. Kalina Bartnicka, Irena Szybiak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. XIV, 244.
 • Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z XV–XVIII wieku, oprac. Antonina Keckowa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, ss. 205. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 4.
 • Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953–2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, pod red. Joanny Schiller i Leszka Zasztowta. IHN PAN, Warszawa 2004, ss. 415.
  Cena 35,– zł
 • Jaczewski Bohdan, Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 232. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 70.
 • Jaczewski Bohdan, Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918–1939. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 247. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 116.
 • Jakub Waga – pedagog i uczony, pod red. Wandy Grębeckiej. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Łomża 2001, ss. 142.
 • Jamrożek Wiesław, Szablicka-Żak Jolanta, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Nowogródzkim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 258. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 12
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Jankowski Janusz, Mosty w Polsce i mostowcy polscy (od czasów najdawniejszych do końca I wojny światowej). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 347. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 83.
 • Jarvis Jane L., Comentary Theory in Fifteenth-Century Europe. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ss. 209. Seria: Studia Copernicana t. 26.
 • Jarzęcka Joanna, Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych lipskich czasopism naukowych (1710–1762). IHNOiT PAN, Warszawa 1987, ss. 331.
 • Jasiński Maciej, Stanisław Lubieniecki i astronomia kometarna XVII stulecia. Seria: Bibliotheca Heveliana t. 2. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 392
  Cena 40,– zł
 • Jaworska-Cygorijni Krystyna, Produkcja cynku z rud galmanowych w XIX w. na ziemiach polskich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ss. 184. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 144.
 • Jaxa-Kwiatkowska Bogumiła, Profesor Ludwik Jaxa-Bykowski (18811948). Ostatnie lata życia. IHN PAN, Warszawa 1994, ss. 119.
  Cena 7,– zł
 • Jerzmanowska Zofia, Roman Małachowski i jego lwowska szkoła. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 113.
  Cena 5,– zł
 • Jeszke Jaromir, Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996, ss. 128.
 • Jeszke Jaromir, Mity polskiej historiografii nauki. IHN PAN, Warszawa 2007, ss. 196. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 157.
  Cena 30, – zł
 • Jeziorski Krzysztof, Rozwój wiedzy embriologicznej w warszawskim środowisku medycznym a ewolucjonizm (1859–1939). IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 141.
  Cena 5,– zł
 • Jeziorski Krzysztof G., Malecki Jerzy, Urbanek Bożena, Bibliografia zawartości czasopisma „Krytyka Lekarska” 1897–1907. Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa 1990 s. 92.
 • Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent. Edited by Richard L. Kremer and Jarosław Włodarczyk. IHN PAN, Warszawa 2013, 235. Seria: Studia Copernicana t. 44.
  Cena 40,– zł
 • Johannes Kepler from Tübingen to Żagań, ed. Richard L. Kremer and Jarosław Włodarczyk. IHN PAN, Warsaw 2009, 255. Seria: Studia Copernicana t. 42.
  Cena 40,– zł
 • Jost Henryk, Kuźnice zakopiańskie. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 128, 39 ilustr.
 • Jost Henryk, Ludowe urządzenia energetyczne i mechaniczne o napędzie wodnym na Podhalu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 109. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 119.
 • K dĕjinàm českoslowensko-polských védeckych styku, ed. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Jan Janko. Praha 1989, ss. 252. Seria: Prace z děin přirodnich věd t. 25.
 • Kabziński Krzysztof, Funkcja społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Czytelni Ludowych (1880–1939). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ss. 219. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 29.
 • Kalecki Michał, A szocialista gazdaság müködéséröl. Válagabott tanulmányok 1956–1970, oprac. Jerzy Osiatyński, Budapest 1982, ss. 308.
 • Kalecki Michał, Dzieła, pod red. Jerzego Osiatyńskiego. T. 1: Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979, ss. 623.
 • Kalecki Michał, Dzieła, pod red. Jerzego Osiatyńskiego. T. 2: Kapitalizm. Dynamika rozwoju. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980, ss. 670
 • Kalecki Michał, Dzieła, pod red. Jerzego Osiatyńskiego. T. 3: Socjalizm. Funkcjonowanie i wieloletnie planowanie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982, ss. 492
 • Kalecki Michał, Dzieła, pod red. Jerzego Osiatyńskiego. T. 4: Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984, ss. 390
 • Kalecki Michał, Dzieła, pod red. Jerzego Osiatyńskiego. T. 5: Kraje rozwijające się. Studia varia: o ekonomii i ekonomistach. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985, ss. 391
 • Kalecki Michał, Dzieła, pod red. Jerzego Osiatyńskiego. T. 6: Analizy gospodarcze. Miscellanea. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988, ss. 896.
 • Kaliński Wilhelm, Dziennik 1787–1788, oprac. Łukasz Kurdybacha. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. XXIX, 89. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 4.
 • Kamienie milowe w kartografii, pod red. J. Ostrowskiego, P. Weszpińskiego. IHN PAN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Warszawie, Muzeum Historyczne m.st. W-wy, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st W-wy, Warszawa 2013, ss. 495. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 17.
  Cena 40,–zł
 • Kamińska Janina, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Akademia Wileńska. Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 283. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 3, cz. 2
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Kamińska Janina, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Litewskim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 347. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 11.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Kamiński Tadeusz, „Przegląd Pedagogiczny” 1882–1905. Zarys monograficzny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 203. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 22.
 • Karpaty, pod red. Józefa Babicza i Juliana Janczaka. IHNOiT PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, ss. 272. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 4.
 • Kartografia forteczna, pod red. Andrzeja Tomczaka. IHNOiT PAN, Warszawa 1991, ss. XVI, 185, 40 ryc. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 5.
 • Kartografia Galicji 1772–1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn–Przemyśl–Lwów, 26–29 września 2001 r., pod red. Jerzego Ostrowskiego. IHN PAN, Warszawa 2001, ss. 68. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 13.
 • Kartografia Królestwa Polskiego 1815–1915. Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Warszawa, 21–22 listopada 1997, pod red. Lucyny Szaniawskiej, Jerzego Ostrowskiego. IHN PAN, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000, ss. 280. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 10.
 • Kartografia morska i krain nadmorskich, pod red. Radosława Skryckiego. IHN PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Szczecin 2014, ss. 204.
 • Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego. IHN PAN, Wrocław–Warszawa 2000, ss. 249. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 12.
  Cena 20,– zł
 • Kasa im. J. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki (1881–1991), pod red. Piotra Hübnera, Jana Piskurewicza, Leszka Zasztowta. Kasa im. J. Mianowskiego, Warszawa 1992, ss. 68.
 • Kepler Jan, Tajemnica Kosmosu (Mysterium Cosmographicum), posłowie Eugeniusz Rybka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 157. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 15.
 • Kokowski Michał, Copernicus´s Originality. Towards Integration of Contemporary Copernican Studies. IHN PAN, Warszawa-Kraków 2005, ss. XIV, 314.
 • Kokowski Michał, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji. IHN PAN, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2008, ss. 550
 • Kokowski Michał, Thomas S. Kuhn (19221996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Thomas S. Kuhn (19221996) and the Issue of the Copernican Revolution. IHN PAN, Warszawa 2001, ss. 397. Seria: Studia Copernicana t. 39.
  Cena 30,– zł
 • Komeński a współczesność. Materiały Polsko-Czechosłowackiej Konferencji Komeniologicznej zorganizowanej z okazji XXX-lecia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, pod red. Tadeusza Bieńkowskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 63. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 21.
 • Komorowski Paweł, Bolingbroke, Robertson, Gibbon. Znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia. IHN PAN, Warszawa 2003, ss. 204.
  Cena 20,– zł
 • Komorowski Paweł, Historia powszechna w polskim piśmiennictwie naukowym czasów stanisławowskich i jej rola w edukacji narodowej. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 164.
 • Konopczyński Władysław, Historyka, pod red. Macieja Janowskiego. IHN PAN, ASPRA-JR. Warszawa 2014, ss. 380. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 5 (23).
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Konopska Beata, Polskie atlasy historyczne. Koncepcje i realizacje. IHN PAN, Warszawa1994, ss. 197.
 • Kopernik Mikołaj, Complete Works. Vol. 1: The Manuscript of Nicholas Copernicus „On the Revolutions”. Fascimile, ed. Paweł Czrtoryski. Introd. Jerzy Zathey. Transl. Zygmunt Nierada, Erna Hilfstein. Supervised Edward Rosen. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1972, ss. IX, 28, 416.
 • Kopernik Mikołaj, Complete Works. Vol. 2: Nicholas Copernicus, On the Revolutions, ed. Jerzy Dobrzycki. Transl., commentary Edward Rosen. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1978, ss. XVII, 450; [wyd. 2: Baltimore 1993, ss. 481].
 • Kopernik Mikołaj, Complete Works. Vol. 3: Nicholas Copernicus, Minor Works, ed. Paweł Czartoryski. Transl., commentary Edward Rosen, Erna Hilfstein. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1985, ss. XV, 380.
 • Kopernik Mikołaj, Complete Works. Vol. 4: The manuscripts of Nicholas Copernicus’ minor works facsimiles. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1992, s. 23, tab. 169.
 • Kopernik Mikołaj, Dzieła wszystkie. T. 1: Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach”. Facsimile, pod red. Pawła Czartoryskiego, wstęp Jerzy Zathey. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, ss. 180.
 • Kopernik Mikołaj, Dzieła wszystkie. T. 2: Mikołaj Kopernik, O obrotach, przeł. Mieczysław Brożek, Stefan Oświecimski, komentarz Aleksander Birkenmajer, Jerzy Dobrzycki, pod red. Jerzego Dobrzyckiego. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, ss. XXV, 411, rys., tab., ind.
 • Kopernik Mikołaj, Dzieła wszystkie. T. 3: Mikołaj Kopernik, Dzieła pomniejsze. IHN PAN, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, ss. 239.
  Cena 50,– zł
 • Kopernik Mikołaj, Dzieła wszystkie. T. 4: Rękopisy pism pomniejszych Mikołaja Kopernika. Facsimile źródeł, red. Paweł Czartoryski. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992, ss. 23, tabl. 166.
 • Kopernik Mikołaj, Oeuvres complètes. Vol. 1: Fac-simile du manuscipt du „De revolutionibus”, direction Paweł Czartoryski. Introd. Jerzy Zathey. Trad. Yvonne Poulle-Drieux. IHN PAN, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Paris-Varsovie-Cracovie 1973, ss.
 • Kopernik Mikołaj, Oeuvres complètes. Vol. 2: Fac-similés des manuscrits des écrits mineurs, ed. Paweł Czartoryski. Trad. Michel-Pierre Lener et Alain Segonds. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Paris-Varsovie 1992, s. 23, tabl. 172.
 • Kopernik Mikołaj, Opera Omnia. Vol. 1: Nicolai Copernici „De revolutionibus” codicis propria auctoris manu scripti imago phototypa, vol. edendi tutelam gessit Paulus Czartoryski, prolegomenis instruxit Georgius Zathey, praef. et prolegomenam in ling. latinam verterunt Iulius Domański et al. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsaviae 1973, ss. XI, 3, 213.
 • Kopernik Mikołaj, Opera Omnia. Vol. 2: Nicolai Copernici De revolutionibus libri sex, ed. Ricardus Gansiniec. Opus postumum retractavit Iulius Domański, Georgio Dobrzycki adiuvante. Commentariis Alexander Birkenmajer, Georgius Dobrzycki. Commentarios in linguam Latinam verterunt Andreas Kempfi, Georgius Wojtczak, Georgius Danielewicz. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsaviae 1975, ss. XXV, 444.
 • Kopernik Mikołaj, Opera Omnia. Vol. 4: Nicolai Copernici scripta minora. Imagines lucis ope depictae, ed. Paulus Czartoryski, textus in ling. latinam vertit Iulius Domański. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsaviae 1992, s. 23, tabl. 167.
 • Kopernik Nikolaj, Polnoe sobranie sočinenij. Vol. 1: Rukopis’ proizvedeniâ Nikolaâ Kopernika „O vraŝeniâh”. Faksimile, ed. red. Pavel Čartorižski, vvodnaâ stat’â: Eži Zatei, russ. per. osnovan na tekstah pol.’ i fr.: Ivan Nikolaevič Veselovskij. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varšava 1973, ss. IX, 24, ca 370.
 • Kopernik Nikolaj, Polnoe sobranie sočinenij. Vol. 2: Nikolaj Kopernik, O vraŝeniâh, per. s pol’. i kommentarii Ivan Nikolaevič Veselovskij. pererabotal i dop. Stefan O’svecimski red. t. Anna Slomčy’nska. IHN PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varšava 1986, ss. XIV, 437.
 • Kopernik Nikolaj, Polnoe sobranie sočinenij. Vol. 4: Rukopisi nebol’ših proizvedenij Nikolaâ Kopernika. Faksimile istočnikov, red. toma Pavel Čartoryski, per. vstup. časti Zofiâ Orlov-Stšiževska. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varšava 1992, ss. 22.
 • Korespondencja Ignacego Potockiego w sprawach edukacyjnych 1774–1809, oprac. Bożena Michalik. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 255. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 8.
 • Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego (1724–1736), oprac. Bogumił Stanisław Kupść, Krystyna Muszyńska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 714. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 5.
 • Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904–1934, pod red. Jana Piskurewicza, Lublin 1998, ss. 312.
 • Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881–1934, oprac. Krystyna Kabzińska, Małgorzata H. Malewicz, Jan Piskurewicz, Jerzy Róziewicz. IHN PAN,Warszawa 1994, ss. 451, 35 ilustr.
 • Kosiek Zdzisław, Nauki rolnicze w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 357, 27 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 42.
 • Kostecki Jan, Poznanie zasobów mineralnych w Polsce w latach 1919–1983. Materiały. IHNOiT PAN, Warszawa 1983, ss. 256.
 • Kot Stanisław, Rzeczypospolita Polska w literaturze politycznej zachodu, oprac. Lech Szczucki i Janusz Tazbir. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 211. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 8 (26).
 • Kowalczyk Maria, Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 200. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 8.
 • Kowalewski Zdzisław, Nauka a planowanie jej rozwoju. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 262.
 • Kowalewski Zdzisław, Nauki społeczne a rozwój społeczny. (Problemy potencjału naukowego i krzewienia kultury naukowej). „Pax”, Warszawa 1971, ss. 335.
 • Kowalik Tadeusz, Historia ekonomii w Polsce 1864–1950. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, ss. 304.
 • Kowalik Tadeusz, Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 190. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 74.
 • Kowalik Tadeusz, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944–1948. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1980, ss. 100.
 • Kozłowski Jan, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, ss. 196. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 137.
 • Krajewska Hanna, Protestanci w Łodzi 1815–1914. Między edukacją a ewangelizacją. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2014, ss. 457. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 45.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Krajewski Władysław, Synowiecki Adam, Szumilewicz Irena, Z dziejów mechanicyzmu w fizyce i chemii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 151. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 93.
 • Królikowski Lech, Rozwój konstrukcji maszyn elektrycznych do końca XIX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, ss. 171, 111 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 138.
 • Krupa Marianna, Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 207. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 20.
 • Kryńska Elwira, Suplicka Agnieszka, Wróblewska Urszula, Dzieje oświaty w regionie. Województwo białostockie (19191939), Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 243.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Krzysztof Kluk. Przyrodnik i pisarz rolniczy, pod red. Józefa Babicza, Wandy Grębeckiej, Stefana Inglota. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 368. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 102.
 • Kula Marcin, Wizytówka historyka. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2020, ss. 326. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 10 (28)
  Cena 40,– zł
 • Kurdybacha Łukasz, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1957, ss. 274, ilustr.
 • Kurdybacha Łukasz, Działalność pedagogiczna Stanisława Konarskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, ss. 131. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 1.
 • Kurdybacha Łukasz, Idee oświatowe i wychowawcze W.I. Lenina. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, ss. 248, ilustr.
 • Kurdybacha Łukasz, Pisma wybrane, wybrał, wstępem poprz. Józef Miąso. T. 1–3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976, ss. 507, 615, 558.
 • Kurdybacha Łukasz, Wpływ Rewolucji Październikowej i szkoły radzieckiej na polską myśl oświatową 1918–1939. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, ss. 307.
 • Kurdybacha Łukasz, Z dziejów laicyzacji oświaty. T. 1: Niemcy. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1961, ss. 202.
 • Kurdybacha Łukasz, Z dziejów laicyzacji oświaty. T. 2: Anglia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1962, ss. 355.
 • Kurdybacha Łukasz, Z dziejów pedagogiki ariańskiej. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, ss. 211, ilustr.
 • Kurdybacha Łukasz, Z historii walki o szkołę świecką. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1961, ss. 89.
 • Kurdybacha Łukasz, Mitera-Dobrowolska Mieczysława, Komisja Edukacji Narodowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, ss. 321, ilustr., tab.
 • Kuźnicka Barbara, Ewolucja nauczania farmacji w Polsce w latach 1783–1830. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 154. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 45.
 • Kuźnicka Barbara, Ewolucja nauczania farmacji w Polsce w latach 1783–1930. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 154.
 • Kuźnicka Barbara, Kierunki rozwoju farmacji w Polsce epoki Oświecenia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 174.
 • Kuźnicka Barbara, Rembieliński Robert, Historia farmacji. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1963, s. 240.
 • Kuźnicka Barbara, Rembieliński Robert, Historia farmacji. Wyd. 2. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1972, s. 455.
 • Kuźnicka Barbara, Rembieliński Robert, Historia farmacji. Wyd. 3 popr. i uzup. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1987, ss. 371.
 • Lange Felicja, Działalność naukowa i społeczna 1904–1965, pod red. Heleny Hagemajer i Tadeusza Kowalika. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1976, ss. 160.
 • Leibniz Gottfried Wilhelm, Wzorzec dowodów politycznych, tłum. Tadeusz Bieńkowski, posłowie Waldemar Voisé. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 179. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 7.
 • Lichocka Halina, Badania leczniczych wód mineralnych w Polsce (1800–1858) z perspektywy rozwoju chemii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ss. 228. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 142.
 • Lichocka Halina, Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 18001856. IHN PAN, Warszawa 2002, ss. 339.
  Cena 20,– zł
 • Lichocka Halina, „Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski” 1834–1836. Bibliografia analityczna zawartości. IHNOiT PAN,Warszawa 1986, ss. 166.
 • Lichocka Halina, „Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński” 1820–1822. Bibliografia analityczna zawartości. IHNOiT PAN, Warszawa 1981, ss. 94.
 • Lipiński Edward, Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 462.
 • Listy Stanisława Lencewicza do Jadwigi Marszewskiej-Ziemięckiej, do druku przyg., wstęp Aniela Chałubińska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss. 104.
 • Listy z prowincji. Korespondencja wizytatorów generalnych, rektorów i nauczycieli ze Szkołą Główną Koronną 1779–1794, zebrała, wstęp, przypisy, indeksy Kamilla Mrozowska. IHN PAN, Warszawa 1998, ss. 432. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 12.
 • Lubieniecka Janina, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1960, ss. 219. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 4.
 • Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939–1945, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, do druku przyg. Mariusz Affek, Paweł Komorowski, Dorota Kozłowska. IHNOiT PAN, Warszawa 1991, ss. 95.
 • Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939–1945, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, do druku przyg. Mariusz Affek, Paweł Komorowski, Dorota Kozłowska. Wyd. 2. IHNOiT PAN, Warszawa 1991, ss. 158.
 • Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939–1945, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, do druku przyg. Mariusz Affek, Paweł Komorowski, Dorota Kozłowska. Wyd. 4, popr. i poszerz. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 239.
 • Łotysz Sławomir, Fabryka z darów. Penicylina za żelazną kurtyną 1945–1954. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2020, ss. 250
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Łotysz Sławomir, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 346. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 163.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Maciej z Miechowa 1457–1523. Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960, ss. 317. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 15.
 • Maciej z Miechowa, Opis Sarmacji Azjatyckiej i Europejskiej (Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis), wstęp Henryk Barycz, tłum., komentarz Tadeusz Bieńkowski, posłowie Waldemar Voisé. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 100. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 14.
 • Majewski Tomasz, Dzieje poznania chorób roślin w Polsce. IHN PAN, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, ss. 638.
 • Malewicz Małgorzata Hanna, Zjawiska przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego Średniowiecza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 185. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 123.
 • Mapa a tekst, red. Karol Łopatecki, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2022, ss. 656. Seria: Z Dziejów Kartografii, t. 24.
 • Mapa w pracy historyka. Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław, 10–12 września 1998 r., pod red. Teresy Bogacz, Beaty Konopskiej. IHN PAN, Wrocław-Warszawa 1999, ss. 243. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 11.
 • Mapa w służbie odrodzonej Polski, pod red. Beaty Konopskiej i Pawła E. Weszpińskiego. IHN PAN, Warszawa 2020, ss. 257. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 23.
 • Mapa w służbie państwa. XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 11–13 października 2018 r., red. Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński, Jerzy Ostrowski. IHN PAN, Warszawa 2018, ss. 167.
 • Mapy południowego Bałtyku. Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która odbyła się w Szczecinie 6–7 IX 1996 r., pod red. Mieczysława Stelmacha. IHN PAN, Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 1997, ss. 225. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 9.
 • Marcysiak Małgorzata, Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa lwowskiego w latach 1929–1939. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Marek Anna, Opieka nad chorym dzieckiem w opinii polskiej prasy medycznej na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 18011908. IHN PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009, ss. 458.
  Cena 40,– zł
 • Markowski Mieczysław, Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim. Studium z historii filozofii i nauk ścisłych w Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 640. Seria: Studia Copernicana t. 2.
 • Massalski Adam, Kula Ewa, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Wołyńskim i Ukraińskim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 497. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 7–8.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Materia pharmaceutica, pod red. Barbary Kuźnickiej. IHN PAN, Warszawa 1999, ss. 196. Seria: Historia leków naturalnych t. 5.
  Cena 10,– zł
 • Materiały bibliograficzne do historii polskich badań polarnych. IHNOiT PAN, Warszawa 1978, ss. 123.
 • Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T. 1–6, oprac., przyg. do druku: Janusz Woliński, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955–1969.
 • Materiały do Słownika kartografów i geodetów polskich, przygotowali do druku: Wiesława Wernerowa i Jan Szeliga. IHN PAN, Warszawa 1999, ss. 201.
  Cena 15,– zł
 • Maternicki Jerzy, Historiografia polska XX wieku. Cz. 1: Lata 1900–1918. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 244.
 • Mauersberg Stanisław, Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej? Społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, ss. 129, 30 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 33.
 • Mauersberg Stanisław, Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944–1948. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 263. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 16.
 • Mauersberg Stanisław, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w latach 1944–1948. IHNOiT, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, ss. 203. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 35.
 • Mawson Douglas, W krainie zamieci. Australijskie wyprawy antarktyczne w latach 1911–1914. Wstęp, wybór i tłumaczenie Stanisław Rakusa-Suszczewski. IHN PAN, Warszawa 2015, ss. 148.
  Cena 30,– zł
 • Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939, red. Bożena Urbanek. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018.
  Cena 50,– zł
 • Meissner Andrzej, Ślęczka Ryszard, Pękowska Marzena, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Małopolskim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 336. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 6 .
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Meissner Andrzej, Wałęga Agnieszka, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Słownik biograficzny. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 774. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 2.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Miasta, pod red. Juliana Janczaka i Andrzeja Tomczaka. IHNOiT PAN, Warszawa 1984, ss. 275. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 3.
 • Miąso Józef, Ludwik Krzywicki. Działalność i ideologia oświatowa. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964, ss. 145.
 • Miąso Józef, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815–1915. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, ss. 324. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 7.
 • Miąso Józef, Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje społeczne. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, ss. 303.
 • Miąso Józef, The History of the Education of Polish Imigrants in the United States, transl. Ludwik Krzyżanowski. The Kościuszko Foundation, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, New York-Warszawa 1977, ss. 295, ilustr., bibliogr., ind.
 • Miąso Józef, Uniwersytet dla wszystkich. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,Warszawa 1960, ss. 187. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 3.
 • Migoń Krzysztof, Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku do końca XVIII w. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 219, 13 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 62.
 • Mizia Tadeusz, Szkolnictwo parafialne w czasach Komisji Edukacji Narodowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1964, ss. 203. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 6.
 • Mlekicka Marianna, Bibliologia dyscypliną integrującą. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 366. Seria: Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi t. 12.
 • Modrzewski Andrzej Frycz, Wybór pism, oprac. Waldemar Voisé. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. LXXXII, 254.
 • Mokrzecki Lech, Początki wiedzy o morzu w dawnej Rzeczypospolitej. Problematyka morska w nauce gdańskiej doby Baroku i Oświecenia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, ss. 274. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 128.
 • Mrozowska Kamilla, Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony w latach 1783–1793. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ss. 312. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 30.
 • Mrozowska Kamilla, Józef Maciej Brodowicz. Z dziejów organizacji nauki i nauczania w Wolnym Mieście Krakowie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 357. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 73.
 • Mrozowska Kamilla, Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765–1794). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961, ss. 270, bibliogr., tabl.
 • Narodziny i działalność Polish University College (1947–1953). Sympozjum w pięćdziesiątą rocznicę powołania w Wielkiej Brytanii Komisji Akademickich Studiów Technicznych (5 I 1942 r.), Warszawa, 9–11 września 1992 r., pod red. Bolesława Orłowskiego. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 176.
 • Natura i kultura – współzależności w dziejach lekoznawstwa, pod red. Barbary Kuźnickiej. IHNOiT PAN, Warszawa 1989, ss. 197. Seria: Historia leków naturalnych t. 2.
 • Nauka i technika w leśnictwie i drzewnictwie w okresie między I a II Kongresem Nauki Polskiej, pod red. Juliana Szczuki, Elżbiety Suwary. IHNOiT PAN, Warszawa 1979, ss. 637.
 • Nauka polska wobec totalitaryzmów. W 55 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Materiały Sympozjum 15–17 IX 1994, pod red. Bolesława Orłowskiego. IHN PAN, Warszawa 1994, ss. 144.
 • Nauka w kulturze ogólnej, pod red. Bogdana Suchodolskiego i Jerzego Kubina. T. 1–2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ss. 293.
 • Nauki leśne w Polsce 1920–1970, pod red. Antoniego Żabko-Potopowicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 404. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 104.
 • Nedza Maria Julita, Polityka stypendialna Akademii Umiejętności w latach 1878–1920. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 212. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 121.
 • Nicholas Copernicus. Quincentenary Celebrations Final Raport, ed. Jerzy Bukowski et al. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 201. Seria: Studia Copernicana t. 17.
 • Nowe specjalności w nauce współczesnej. Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk, pod red. Tadeusza Kotarbińskiego, Wandy Osińskiej, Eugeniusza Geblewicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 296.
 • Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego Oświecenia, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 236.
 • Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 280.
 • O nauczaniu historii nauki, pod red. Wandy Osińskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 334. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 96.
 • Od atlasu do kolekcji. W 440 rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Radosława Skryckiego. IHN PAN, Uniwersytet Szczeciński Instytut Hhistorii i Stosunków Międzynarodowych, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2011, ss. 276. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 16.
  Cena 30,– zł
 • Ogonowski Zbigniew, Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2015, ss. XXII, 541.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Olszewicz Bolesław, Kartografia polska XV-XVII w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Jerzego Ostrowskiego. IHN PAN Warszawa 2004, ss. 96.
  Cena 15,– zł
 • Olszewicz Bolesław, Kartografia polska XVIII w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego. IHN PAN Warszawa 2003, ss. 131.
  Cena 15,– zł
 • Olszewicz Bolesław, Kartografia polska XIX w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Wiesławy Wernerowej. T. 1-2. IHN PAN, Warszawa 1998, ss. 528; T. 3 (indeksy).. IHN PAN Warszawa 1999, ss. 192.
  Cena 45,– zł (sprzedaż tylko kompletu)
 • Orłowski Bolesław, Antoni Krauz 1801–1831? Zapomniany pionier nauk technicznych, wynalazca i popularyzator. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, ss. 165. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 94.
 • Orłowski Bolesław, Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 177.
 • Orłowski Bolesław, Poczet polskich pionierów techniki. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1974, ss. 169.
 • Orłowski Bolesław, Poczet wielkich inżynierów lądowych i wodnych. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1966, ss. 152;
 • Orłowski Bolesław, Przygody pionierów cywilizacji. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1970, ss. 294.
 • Osiatyński Jerzy, Kapitał, podział, wartość: kryzys ekonomii neomarginalistycznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, ss. 359.
 • Osiatyński Jerzy, On the Price-Bias in comparative analysis of planed and market economies. Wiener Inst. für Internat. Wirtschaftsvergleiche, Wien 1974, ss. 44.
 • Osińska Wanda, Jan Amos Komenský w Polsce. Repertorium prac Komeńskiego znajdujących się w polskich księgozbiorach. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 174. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 12.
 • Ostrowska Teresa, Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku (1800–1900). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 298. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 89.
 • Ostrowska Teresa, Przedstawiciele nauk medycznych i ich działalność naukowa w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk (1800–1832). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 229. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 127.
 • Oświecimski Stefan, Problematyka ekonomiczna pseudoplatońskiego dialogu „Eryksjasz”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 154. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 69.
 • Paciorek Magdalena, Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego. IHN PAN, Warszawa 2010, ss. 433.
  Cena 40,– zł
 • Paciorek Magdalena, Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/194–1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 406.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Pasztor Maria, Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924–1939. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1999, ss. 354.
 • Pazdur Jan, Polskie czasopiśmiennictwo techniczne do około 1870 roku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 186. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 115.
 • Perkowska Urszula, Kształtowanie się zespołu naukowego w Uniwersytecie Jagiellońskim 1860–1920. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 184. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 98.
 • Piasecka Janina E., Dzieje hydrografii polskiej do 1850 roku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 196, 4 mapy. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 65.
 • Piaskowski Jerzy, O stali damasceńskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 366. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 92.
 • Piekarski Michał, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie (1912–1944). IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 461. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Piekiełko Alicja, Dwa osiemnastowieczne zielniki ze zbiorów Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss. 194.
 • Piskurewicz Jan, Madame Curie, Einstein, Langevin, Rutherford i inni… Wątki naukowe, pedagogiczne, społeczne i polityczne. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2020, ss. 194
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Piskurewicz Jan, Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1998, ss. 250.
 • Piskurewicz Jan, W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski (1865–1949). IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 203, ilustr.
 • Piskurewicz Jan, Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w latach 1869–1906. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i Kasa im. Mianowskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ss. 236. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 143.
 • Plasota Krzysztof, Materiały do ćwiczeń z osteologii kręgowców dla studentów biologii. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1983, ss. 127.
 • Pludra-Żuk Paulina, Aurora Piotra Rigi. Średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2022, ss. 318. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 52
  Cena 40,– zł
 • Płonka-Syroka Bożena, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797–1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu. IHN PAN, Warszawa 1999, ss. 515.
 • Płonka-Syroka Bożena, Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich w latach 1784–1863. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss. 228. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 147.
 • Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, pod red. Iwony Arabas. IHN PAN, Warszawa 2000, ss. 151.
 • Podgórska Eugenia, Szkolnictwo elementarne Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807–1831. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1960, ss. 192. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 2.
 • Podgórska-Klawe Zofia, Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss. 263.
 • Podgórska-Klawe Zofia, Szpitale warszawskie 1388–1945. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, ss. 359.
 • Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe. IHN PAN, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2010, ss. 193.
  Cena 20,– zł
 • Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Nauki humanistyczne i społeczne. Materiały sesji jubileuszowej, Kraków 3–4 V 1973, pod red. Jana Hulewicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 405.
 • Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Nauki lekarskie, ścisłe, przyrodnicze i o Ziemi. Materiały sesji jubileuszowej, Kraków 14 XII 1972, pod red. Stanisława Brzozowskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 435.
 • Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893–1978, oprac. Danuta Rederowa, Bohdan Jaczewski, Waldemar Rolbiecki, przedmowa Andrzej F. Grabski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 335. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 126.
 • Polska technika lotnicza do roku 1939. T. 1: Źródła osiągnięć, pod red. Andrzeja Glassa. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 295.
 • Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, pod red. Bolesława Orłowskiego. T. 1–4. IHN PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, tom 1: A–G, ss. 521; t. 2: H–Ł, ss. 437; t. 3: M–R, ss. 511; t. 4: S–Ż, ss. 543.
  Cena 200,– zł (sprzedaż tylko kompletu)
 • Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, Suplement, pod red. Bolesława Orłowskiego. IHN PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, ss. 407.
  Cena 50,– zł
 • Polskie professora i studenty v universitetah Rossii (XIX – načalo XX v.). Konferencia v Kazani, 13–15 oktiabria 1993 g., pod red. Juliusza Bardacha, Wladimira A. Diakova, Jerzego Róziewicza i in., Varšava 1995, ss. 205.
 • Powstawanie nowych dyscyplin naukowych. Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 217.
 • Poznański Karol, Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 roku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 342. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 9.
 • Prinke Rafał T., Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku. IHN PAN, Warszawa 2014, ss. 895. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 164.
 • Problems of Teaching the History of Science. Studies of Czechoslovak and Polish Historians of Science for the 16th International Congress of the History of Science, pod red. Luboša Novy’ego, Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. Institute of Czechoslovak and General History of CSAS, Prague 1981, ss. 554.
 • Problemy epistemologii pragmatycznej. Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk, pod red. Tadeusza Kotarbińskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 287.
 • Problemy Hilberta, w pięćdziesięciolecie śmierci ich twórcy, pod red. Witolda Więsława. IHN PAN, Warszawa 1997, ss. 269.
 • Profesor Zbigniew J. Wójcik nestor polskich historyków nauki, opracowanie i redakcja Dorota Kozłowska, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2022, ss. 188.
 • Profesorowie warszawskiej farmacji. Józef Jan Celiński, Władysław Mazurkiewicz. Studium o twórcach przełomów uniwersyteckich, pod red. Barbary Kuźnickiej. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 102.
 • Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji u progu autonomii 1860–1873, oprac. Czesław Majorek. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 255. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 9.
 • Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773–1785, oprac. Mieczysława Mitera-Dobrowolska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 492. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 5.
 • Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786–1794, oprac. Tadeusz Mizia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 408. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 3.
 • Pugacewicz Iwona H., Batignolles 1842–1874. Edukacja Wielkiej Emigracji. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 461. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 47.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Rachwał Stanisław, Z dziejów techniki magazynowania i transportu ropy naftowej w Polsce. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 127, 26 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 43.
 • Radulphus de Longo Campo, In Anticlaudianum Alani commentum. Editio princeps ex codice Scoraliensi necnon sex aliis extantibus introductione et notis adiectis recensuit Jan Sulowski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. LXVI, 283. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 13.
 • Rakusa-Suszczewski Stanisław, Wiatrem przewiany, słońcem spalony. 50 lat polarnych podróży. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2012, 290.
  Cena 40,– zł
 • Raporty generalnych wizytatorów Szkół Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim (1782–1792), oprac. Kalina Bartnicka, Irena Szybiak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 598. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 6.
 • Raporty Szkoły Głównej Koronnej o generalnych wizytach szkół Komisji Edukacji Narodowej 1787–1793, wybór, wstęp Kamilla Mrozowska, przypisy i indeksy oprac. Anna Zielińska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss. XXXVI, 265. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 10.
 • Ratajczak Krzysztof, Nowicki Michał, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Bibliografia. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 14.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Ratio atque institutio studiorum SJ czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), wstęp i oprac. Kalina Bartnicka, Tadeusz Bieńkowski. IHN PAN, Warszawa 2000, ss. 129. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 13.
 • Ravetz Jerome R., Astronomia i kosmologia w dziele Kopernika, przeł. Jerzy Dobrzycki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965, ss. 92. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 30.
 • Rebeta Jerzy, Komentarz Pawła z Wroczyna do „Etyki Nikomachejskiej” Arystotelesa z 1424 roku. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 294. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 61.
 • Rederowa Danuta, Materiały do działalności Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Wybór źródeł. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. XXI, 346. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 16.
 • Rederowa Danuta, Polski emigracyjny ośrodek naukowy we Francji w latach 1831–1872. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 243. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 78.
 • Relacje między teoriami a rozwój nauki, pod red. Władysława Krajewskiego, Elżbiety Pietruskiej-Madej, Jana M. Żytkowa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 262. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 117.
 • Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej, pod red. Małgorzaty Frankowskiej-Terleckiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, ss. 159.
 • Reychman Jan, Reychman Stefan, Przemysł na Podhalu. Wyd. 2 uzup. przez Jana Reychmana i Henryka Josta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965, ss. 152. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 27.
 • Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. Dekanat Grodzieński, oprac. Wiesława Wernerowa. IHN PAN, Warszawa 1994, ss. 168. Seria: Źródła do Dziejów Geografii t. 1.
 • Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. Dekanat Knyszyński i Dekanat Augustowski, oprac. Wiesława Wernerowa. IHN PAN, Warszawa 1996, ss. 228. Seria: Źródła do Dziejów Geografii t. 2.
 • Rodzina Wagów w kulturze polskiej, pod red. Wandy Grębeckiej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, ss. 121.
 • Rok 1918. Odrodzona Polska i Sowiecka Rosja w nowej Europie, red. Leszek Zasztowt, Jan Szumski. T. 1-2. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 490, 402.
  Cena 50,– zł (sprzedaż tylko kompletu)
 • Rola Aleksandra Macieszy w rozwoju medycyny polskiej. Materiały z sesji naukowej pt.: Dr med. Aleksander Maciesza – w setną rocznicę urodzin 1875–1975, pod red. Romana Meissnera. IHNOiT PAN, Warszawa 1979, ss. 121.
 • Rola towarzystw naukowych w rozwoju medycyny i farmacji w Polsce, Materiały XV Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Lublin 22–24 września 1988 r. Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa 1988, ss. 249.
 • Rolbiecki Waldemar, Akademie włoskie w latach 1454–1667. Początek towarzystw naukowych jako typu instytucji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 278. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 113.
 • Rolbiecki Waldemar, Geneza Polskiej Akademii Nauk (1930–1952). Cztery eseje. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss. 175. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 148.
 • Rolbiecki Waldemar, Polskie towarzystwa naukowe ogólne w latach 1944–1964 jako forma organizacji działalności naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, ss. 152. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 36.
 • Rolbiecki Waldemar, Towarzystwo Naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820–1830). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 308. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 56.
 • Rosińska Grażyna, Instrumenty astronomiczne na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 186. Seria: Studia Copernicana t. 11.
 • Rosińska Grażyna, Optyka w XV wieku. Między nauką średniowieczną a nowożytną. Fifteenth-Century Optics. Between Medieval and Modern Science. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, ss. 190. Seria: Studia Copernicana t. 24.
 • Rosińska Grażyna, Scientific Writings and Astronomical Tables in Cracow XIVth–XVIth Centuries. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, ss. 561. Seria: Studia Copernicana t. 22.
 • Rośliny odurzające w polskiej literaturze naukowej XIX wieku, pod red. Barbary Kuźnickiej, IHN PAN, Warszawa 2007, ss. 177. Seria: Historia leków naturalnych t. 6.
  Cena 25,– zł
 • Rozwój aptekarstwa śląskiego. Moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki, pod red. Bożeny Urbanek i Anny Marek. IHN PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katowice 2014, ss. 328.
  Cena 40,– zł
 • Rozwój myśli o wychowaniu fizycznym w dobie Odrodzenia, wybór, wstęp Bogdan Suchodolski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959, ss. XXIX, 277.
 • Róziewicz Jerzy, 250 lat Akademii Nauk ZSRR. 250 lat współpracy naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 20 + tabl. 32 ( 88 ilustr.).
 • Róziewicz Jerzy, Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918–1939. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, ss. 320
 • Róziewicz Jerzy, Polsko-rosyjskie powiązania naukowe, (1725–1918). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984 ss. 348.
 • Róziewicz Jerzy, Siedemdziesiąt lat polsko-radzieckich kontaktów naukowych, 1918–1988, Warszawa 1988, ss. 96.
 • Róziewicz Jerzy i in., Bibliografia historii nauki polskiej XX wieku. Gliwice 1994, ss. 414.
 • Ruta Zygmunt, Szkoły tarnowskie w XV–XVIII w.. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 232. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 11.
 • Rybicki Paweł, Problematyka historyczna na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych” w latach 1919–1939. IHNOiT PAN, Warszawa 1982, ss. 55.
 • Rybka Przemysław, Instrumentarium Heweliusza (geneza i rozwój konstrukcji). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, ss. 168. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 139.
 • Rybka Przemysław, Katalog gwiazdowy Heweliusza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, ss. 212. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 132.
 • Rybka Przemysław, Katalogi gwiazdowe Maksymiliana Weissego i ich rola w astronomii XIX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 155.
 • Ryś Jan, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Akademia Krakowska. Szkoła Główna Koronna. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 405. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 3, cz. 1.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Ryś Jan, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku. IHN PAN, Warszawa 1995, ss.150. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 37.
 • Rzecz o Jędrzeju Śniadeckim, pod red. Ireny Stasiewicz. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1970, ss. 162.
 • Saifullayeu Anton, Postkolonialne historiografie. Casus jednego «średniowiecza». IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2020, ss. 284
  Cena 40,– zł
 • Sandler Bella, Wychowanie przedszkolne i kształcenie wychowawczyń w Królestwie Polskim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 208. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 10.
 • Sands Philippe, Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości”, tłum. Jacek Soszyński. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 500.
  Cena 50,– zł
 • Sawicki Jerzy, Ewald Georg Kleist. Wielki odkrywca z małego miasta. Kamień Pomorski 1745. IHN PAN, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Warszawa 2018, ss. 179.
  Cena 35,– zł
 • Schiller Joanna, Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795–1862. IHN PAN, Warszawa 1998, ss. 488. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 39.
  Cena 10,– zł
 • Schiller Joanna, Universitas Rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863–1917. IHN PAN, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2008, ss. 707. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 41.
 • Science and History. Studies in honor of Edward Rosen. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 553. Seria: Studia Copernicana t. 16.
 • Sebastian Petrycy, uczony doby Odrodzenia, red. Henryk Barycz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, ss. 386. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 3.
 • Serejski Marian H., Joachim Lelewel (1786–1861). Sa vie et son oeuvre, trad. Stanisława Lazar,Wrocław 1961, ss. 98. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 17.
 • Sesja Kopernikowska, 15–16 IX 1953, pod red. Aleksandra Birkenmajera i in. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955, ss. 478.
 • Siembab Mateusz, Wójcik Andrzej J., Zarys dziejów huty żelaza w Ząbkowicach (1763–1794). IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2020, ss. 216.
  Cena 40,– zł
 • Siewierski Tomasz, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 276.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Skarbek Janusz, Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 172. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 46.
 • Skarbek Janusz, Pozytywistyczna teoria wiedzy. IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 242. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 151.
 • Skoczylas Janusz, Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918–1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ss. 262. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 133.
 • Skubała-Tokarska Zofia, Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 260. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 40.
 • Słomczyńska Anna, Krakowskie komentarze z XV wieku do „Ekonomiki” Arystotelesa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 187. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 118.
 • Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX w. T. 1, z. 1–4 pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, oprac. Bożena Urbanek. IHN PAN, Warszawa 1991–1995, ss. 92, 152, 129, 106.
 • Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX w. T. 2, z. 1–4 pod red. i oprac. Bożeny Urbanek. IHN PAN, Warszawa 1997–2002, ss. 107, 107, 114, 137.
 • Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX w. T. 3, z. 1–3 pod red. i oprac. Bożeny Urbanek. IHN PAN, Warszawa 2004–2011, ss. 109, XXIV+205, 99.
 • Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, red. Zofia Podgórska-Klawe, Bożena Urbanek. T. 1–3. IHN PAN, Warszawa 1991–2011.
 • Słownik biologów polskich, pod red. Stanisława Feliksiaka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, ss. 618.
 • Smolarczyk Andrzej, Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie poleskim w latach 1919–1939. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2014, ss. 541. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 46.
  Cena 50,– zł
 • Sokołowski Wojciech, Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy parlamentarzyści i przywódcy szlachty w latach 1574–1605. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, ss. 220.
 • Sokół Stanisław, Historia chirurgii w Polsce. Cz. 1. Chirurgia okresu cechowego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 262, 14 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 37.
 • Sokół Stanisław, Historia gdańskiego cechu chirurgów 1454–1820. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, ss. 270. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 4.
 • Sokół Stanisław, Medycyna w Gdańsku w dobie Odrodzenia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960, ss. 253. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 14.
 • Solski Stanisław, Architekt Polski to jest nauka ulżenia wszelkich ciężarów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959, ss. 431. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. t. 2.
 • Sołtys Karolina, Józef Ignacy Kraszewski jako historyk. Naukowy fundament wykładu dziejów Litwy w monografii Wilna. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2013, 239.
  Cena 30,– zł
 • Soszyński Jacek, Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce. IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 190. Seria: Studia Copernicana t. 34.
  Cena 10,– zł
 • Społeczna funkcja wychowania. Materiały do studiów pedagogicznych, pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wincentego Okonia. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1959, ss. 690. Seria: Materiały do Studiów Pedagogicznych t. 5.
 • Spunar Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. T. 1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wratislaviae 1985, ss. 478. Seria: Studia Copernicana t. 25.
 • Spunar Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. T. 2. IHN PAN, Varsaviae–Pragae 1995, ss. 295. Seria: Studia Copernicana t. 35.
  Cena 10,– zł
 • Sroczyński Ryszard, Rozwój eksperymentu, pojęć i teorii magnetycznych od czasów najdawniejszych do Wiliama Gilberta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 269, 29 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 59.
 • Starnawski Jerzy, Dzieje wiedzy o literaturze polskiej do końca wieku XVIII. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, ss. 420.
 • Stasiewicz-Jasiukowa Irena, Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, ss. 220. [ Nagroda Sekretarza Naukowego PAN w 1981 r.].
 • Stasiewicz-Jasiukowa Irena, Onufry Kopczyński – współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, ss. 173.
 • Stasiewicz [Jasiukowa] Irena, Poglądy na naukę w Polsce okresu Oświecenia na tle ogólnoeuropejskim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 225, 40 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 38.
 • Stasiewicz [Jasiukowa] Irena, Z początków teorii nauki w Polsce. Ignacy Włodek i jego dzieło. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, ss. 90. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 22.
 • Stasiewiczówna [Stasiewicz-Jasiukowa] Irena, Z problemów nauki okresu Oświecenia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960, ss. 133. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 12.
 • Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej. Zbiór studiów, pod red. Bogdana Suchodolskiego. „Elipsa”, Warszawa 1997, ss. 355.
 • Strojnowski Jerzy, Psychofizjologia Jędrzeja Śniadeckiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 207. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 47.
 • Strzelczyk Jerzy, Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowieczu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 198, 29 map i rycin. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 66.
 • Studia nad zagadnieniami rewolucji naukowo-technicznej, pod red. Eugeniusza Olszewskiego, Lecha Zachera. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 165.
 • Studia poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie i Marianowi Smoluchowskiemu, pod red. Armina Teske. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 167. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 51.
 • Studia z dziejów edukacji, wybór Józef Miąso. „Żak”, Warszawa 1994, ss. 356.
 • Studia z dziejów historii geografii i kartografii, pod red. Józefa Babicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 550. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 87.
 • Studia z dziejów ochrony przyrody w Polsce, pod red. Józefa Babicza, Wandy Grębeckiej, Zbigniewa Wójcika. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ss. 299. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 131.
 • Studia z historii semiotyki, [t. 1], pod red Jana Sulowskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 302. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 68.
 • Studia z historii semiotyki, [t.] 2, pod red. Jana Sulowskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 243. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 88.
 • Studia z historii semiotyki, [t.] 3 Semiotic-historical studies, ed. Jan Sulowski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 263. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 109.
 • Suchodolski Bogdan, Fundamentos de pedagogia socialista. Editorial Estela, Barcelona 1971, ss. 287.
 • Suchodolski Bogdan, La pedagogia socialista. La Nuova Italia Editrice, Firenze 1970, ss. 222.
 • Suchodolski Bogdan, Moderna filozofija čoveka. Nolit, Beograd 1972, ss. 675.
 • Suchodolski Bogdan, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, ss. 619, 78 ss. tabl., il.
 • Suchodolski Bogdan, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Wyd. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, ss. 619, 46 k. tabl., il.
 • Suchodolski Bogdan, O pedagogikę na miarę naszych czasów. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1958, ss. 672.
 • Suchodolski Bogdan, O pedagogikę na miarę naszych czasów. Wyd. 2. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1959, ss. 739.
 • Suchodolski Bogdan, O program świeckiego wychowania moralnego. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1961, ss. 119.
 • Suchodolski Bogdan, Oświata a gospodarka narodowa. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1966, ss. 251.
 • Suchodolski Bogdan, Oświata i człowiek przyszłości. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1974, ss. 550.
 • Suchodolski Bogdan, Podstawy wychowania socjalistycznego. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1967, ss. 282 [toż. w j. czeskim].
 • Suchodolski Bogdan, Rozwój nowożytnej filozofii człowieka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, ss. 849
 • Suchodolski Bogdan, Skąd i dokąd idziemy. „Muza”, Warszawa 1999, ss. 218.
 • Suchodolski Bogdan, Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1958, ss. 942. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 8.
 • Suchodolski Bogdan, Základy socialistické výchovy. SPN, Praha 1970, ss. 179.
 • Suchodolski Bogdan, Kuczyński Janusz, Permanent education and creativity. UNESCO, Paris 1982, ss. 268.
 • Sutyła Jadwiga, Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 231. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 27.
 • Swieżawski Stefan, L’Univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe. IHN PAN, Varsovie 1999, ss. 482. Seria: Studia Copernicana t. 37.
  Cena 30,– zł
 • Szczerba Anna, Duchowieństwo krakowskie w latach 1795–1918. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 865. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 49.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Szeliga Jan, Rozwój kartografii Wybrzeża Gdańskiego do roku 1772. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 308.
 • Szelińska Wacława, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, ss. 332. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 33.
 • Szews Jan, Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830–1920. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 416. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 36.
  Cena 30,– zł
 • Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015), pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej. IHN PAN, Warszawa 2016, ss. 171. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 20.
 • Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska, pod red, Anny Marek i Bożeny Urbanek. IHN PAN, Katowice 2016, ss. 360.
  Cena 40,– zł
 • Szumski Jan, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 429.
  Cena 30,– zł
 • Szybiak Irena, Nauczyciele szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 191. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 25.
 • Szybiak Irena, Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 260. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 15.
 • Szybiak Irena, Buczek Katarzyna, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Żmudzkim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 161. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 10.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Szydło Zbigniew, Water which does not wet Hands. The alchemy of Michael Sendivogius. IHN PAN, Warszawa 1994, ss. 300.
 • Szymborski Krzysztof, Relacje teorii i eksperymentu w genezie fizyki kwantowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 199. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 122.
 • Świątkowski Marcin, Polski herold naukowej prawdy, wstęp Bogdan Suchodolski, tłum. Krystyna Remerowa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 272. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 17.
 • Talewski Roman, Początek i rozwój zakopiańskiej medycyny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, ss. 149, 22 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 76.
 • Targosz Karolina, Hieronim Pinocci. Studium z dziejów kultury naukowej w Polsce w XVII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 258, 18 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 41.
 • Targosz Karolina, Jan Heweliusz – uczony, artysta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, ss. 138, k. 21, tabl. il.
 • Targosz Karolina, Jan Heweliusz – uczony, artysta. Wyd. 2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, ss. 108, 36 tabl., mapy, portr., rys.
 • Targosz Karolina, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, ss. 378. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 149.
 • Targosz Karolina, Jana Sobieskiego nauki i peregrynacje. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ss. 201, tabl., rys.
 • Targosz Karolina, Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa. „Secesja”, Kraków 1995, ss. 308, rys.
 • Targosz Karolina, La cour savante de Louise-Marie de Gonzague et ses liens scientifiques avec la France, 1646–1667. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 208, ilustr.
 • Targosz Karolina, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi 1646–1667. Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 430. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 100.
 • Terlecki Ryszard, Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss. 259. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 34.
 • Teske Armin, Marian Smoluchowski. Leben und Werk, aus dem polnischen übersetzt Armin Teske, Rajmund Ulbrich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 263. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 107.
 • Teske Armin, Wybór prac z historii fizyki i filozofii nauki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 271. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 9.
 • The Current Situation of the History of Science and Technology in Poland, ed. Irena Stasiewicz-Jasiukowa. IHNOiT PAN, Warsaw 1988, ss. 42.
 • The Founders of Polish Schools and Scientific Models write about their works, ed. Irena Stasiewicz-Jasiukowa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ss. 212.
 • Thomae de Wratislavia Practica medicinalis. A Critical Edition of the Practica medicinalis of Thomas of Wrocław, Prémontre Bishop of Sarepta (1297– c. 1378) by Theodore Antry, O. Praem.. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ss. 518. Seria: Studia Copernicana t. 27.
 • Trojanowska Anna, Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego. IHN PAN, Warszawa 2012, ss. 285. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 161.
  Cena 40,– zł
 • Trojanowska Anna, Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX w.. IHN PAN, Warszawa 2008, ss. 385
  Cena 30,– zł
 • Trwałe wartości i zmienny świat. Konferencja w Śródborowie 20–22 listopada 1990, pod red. Bogdana Suchodolskiego. „Elipsa”, Warszawa 1995, ss. 123.
 • Trzebiatowski Klemens, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 367. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 12.
 • Tucholski Zbigniew, Polskie Koleje Państwowe jako środek transportu wojsk Układu Warszawskiego. Technika w służbie doktryny. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2009, ss. 318.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Tync Stanisław, Ślązak Ulryk Schober, konrektor i działacz kulturalny toruński (1559–1598). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960, ss. 273. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 5.
 • Tyrkiel Eugeniusz, Termodynamika stopów w rozwoju historycznym. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 360. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 48.
 • Tyrkiel Eugeniusz, Wykres żelazo-węgiel w rozwoju historycznym. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, ss. 288. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 21.
 • Upowszechnianie nauki w świecie – nowe doświadczenia i badania, pod red. Bogdana Suchodolskiego i Jerzego Kubina. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
 • Urbanek Bożena, Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809–1914. IHN PAN, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Warszawa–Wrocław 2001, ss. 408.
 • Urbanek Bożena, Kształtowanie się specjalności lekarskich na ziemiach polskich w latach 1860–1914. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 291.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Ustawy Kommissyi Edukacyi Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane = Tautinės Edukacijos Komisijos nuostatai, skirti akademiniam luomui ir mokykloms Respublikos kraštuose = The statutes of the Commission of National Education as prescribed for the academic estate and for the schools in the lands of the Commonwealth, red. Kalina Bartnicka, Adam Sowiński. IHN PAN, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2015, ss. 698.
 • Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole, wstęp i oprac. Waldemar Voisé. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. LIV, 388.
 • Voisé Waldemar, Andrzej Frycz-Modrzewski 1503–1572. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 180.
 • Voisé Waldemar, Europolonica. La circulation de quelques themes polonais a travers l’Europe du XIVe au XVIIIe siècle. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss. 141. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 124.
 • Voisé Waldemar, Frycza Modrzewskiego nauka o państwie i prawie. „Książka i Wiedza”. Warszawa 1956, ss. 365.
 • Voisé Waldemar, Histoire du copernicanisme en douze essais. Éd. Albin Michel, Paris 1973, ss. 155.
 • Voisé Waldemar, Historia kopernikanizmu w dwunastu szkicach. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 167.
 • Voisé Waldemar, Księgarnia Polska. – 150 lat placówki 1833–1983. Librairie Polonaise, Paris 1983, ss. 26.
 • Voisé Waldemar, La réflexion présociologique d’Érasme à Montesquieu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 193. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 110.
 • Voisé Waldemar, Le Passé du futur ideal: les moyens imaginaires. IHNOiT PAN, Varsovie 1991, ss. 103.
 • Voisé Waldemar, Le savants de la Rennaissance et les premisses de la sociologie. Université de Paris, Paris 1963, ss. 29. Seria: Palais de la Decouverte. D. 87.
 • Voisé Waldemar, Le Temps. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993, ss. 88. Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego. Polska Akademia Umiejętności.
 • Voisé Waldemar, Mikołaj Kopernik – dzieje jednego odkrycia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń 1970, ss. 76. Seria: Biblioteczka Kopernikańska nr 3.
 • Voisé Waldemar, Mikołaj Kopernik – dzieje jednego odkrycia. Wyd. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń 1973, ss. 72. Seria: Biblioteczka Kopernikańska nr 3.
 • Voisé Waldemar, Myśl społeczna siedemnastego wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, ss. 477.
 • Voisé Waldemar, Myśliciele i praktycy. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1963, ss. 219.
 • Voisé Waldemar, Nowożytne społeczności uczonych. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1973, ss. 231.
 • Voisé Waldemar, Początki nowożytnych nauk społecznych. (Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek). „Książka i Wiedza”, Warszawa 1962, ss. 390.
 • Wacław Sieroszewski. Zesłaniec, etnograf, literat, polityk, pod red. Antoniego Kuczyńskiego i Mirosława Marczyka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2011 ss. 432
 • Wajdowicz Roman, Historia magnetycznego zapisu obrazu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, ss. 149, 22 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 79.
 • Wajdowicz Roman, Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca w dziedzinie telefonii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1964, ss. 124. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 25.
 • Wajdowicz Roman, Polskie osiągnięcia techniczne z dziedziny utrwalania i odtwarzania dźwięku do roku 1939. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1962, ss. 268. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 19.
 • Walasek Stefania, Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Poleskim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 244. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 13.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Walicki Andrzej, Idee i ludzie. Próba autobiografii. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 463. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 1 (19).
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Walicki Andrzej, Idee i ludzie. Próba autobiografii. Wyd. 2 uzup. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2020, ss. 486. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 11 (29).
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Walicki Andrzej, Spotkania z Isaiahem Berlinem. Dzieje intelektualnej przyjaźni. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2014, ss. 295. Seria: Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior t. 4 (22).
  Cena 40,– zł
 • Wardęska Zofia, Teoria heliocentryczna w interpretacji teologów XVI wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 216. Seria: Studia Copernicana t. 12.
 • Wernerowa Wiesława, Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986–1990. IHNOiT PAN, Wrocław 1992, ss. 91.
  Cena 10,– zł
 • Wernerowa Wiesława, Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1970–1975. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, ss. 173.
 • Wernerowa Wiesława, Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1976–1985. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 150.
 • Wiatr Jerzy J., Kozłowski Paweł, O socjologii w Polsce Ludowej rozmów jedenaście, Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2022, ss. 216.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Wierzbicka Maria, Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 160. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 95.
 • Witelona Perspektywy księga II i księga III, wstęp, oprac. przekł. i koment. Lech Bieganowski, Andrzej Bielski, Roman S. Dygdała, Witold Wróblewski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, ss. 302. Seria: Studia Copernicana t. 29.
 • Witelona Perspektywy księga IV, przekład z języka łacińskiego Witold Wróblewski, wstęp, opracowanie przekładu i komentarz Lech Bieganowski, Andrzej Bielski, Witold Wróblewski. IHN PAN, Warszawa 1994, ss. 334. Seria: Studia Copernicana t. 33.
  Cena 20,– zł
 • Witelona Perspektywy księga V, VI, VII, wstęp, oprac. przekł. i koment. Andrzej Bielski i Witold Wróblewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, ss. XII, 457. Seria: Studia Copernicana t. 40.
 • Witelona Perspektywy księga VIII i IX, wstęp, oprac. przekł. i koment. Andrzej Bielski i Witold Wróblewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. X, 387. Seria: Studia Copernicana t. 41.
 • Witelonis Perspectivae liber primus. Book 1 of Witelo’s „Perspectiva”, an english Translation and Introduction and Commentary and latin Edition of the Mathematical Book of Witelo’s Perspectiva by Sabetai Unguru. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 330. Seria: Studia Copernicana t. 15.
 • Witelonis Perspectivae liber quintus, an english Translation with Introduction and Commentary and latin Edition of the first catoptrical book of Witelo’s Perspectiva by A. Mark Smith. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, ss. 267. Seria: Studia Copernicana t. 23.
 • Witelonis Perspectivae liber secundus et liber tertius = Books II and III of Witelo’s Perspectiva. A Critical Latin Edition and English Translation with Introduction, Notes and Commentaries by Sabetai Unguru. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, ss. 384. Seria: Studia Copernicana t. 28.
 • Witkowska-Zaremba Elżbieta, Musica Muris” i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej = „Musica Muris” and speculative Trend in the Medieval Musicography. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 267. Seria: Studia Copernicana t. 32.
 • Wkład Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII–XIX wieku, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. IHNOiT PAN, Wydawnictwo ZPPP, Warszawa-Kraków 1993, ss. 651, 58 ryc.
 • Wkład polskich uczonych do fizyki statystyczno-molekularnej, pod red. Tadeusza Piecha. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1962, ss. 277. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 3.
 • Wkład wileńskiego ośrodka naukowego w przyrodnicze poznanie kraju (1781–1842), pod red. Józefa Babicza i Wandy Grębeckiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, ss. 302, 32 ilustr. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 141.
 • Władyka Maria, Teoria faktu społecznego w systemie socjologicznym Emila Durkheima. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 164. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 91.
 • Wnęk Jan, Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 580.
  Cena 40,– zł
 • Wnęk Jan, Rozwój ideologii przemysłowej w Galicji 1866–1918. IHN PAN, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2015, ss. 303.
 • Wnęk Jan, Światowa medycyna w polskiej nauce i dydaktyce lekarskiej 1795–1939, Pedagogiczny aspekt dyfuzji nauki. T. 1–2. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2020, ss. 605, 737. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 51.
  Cena 100,– zł (sprzedaż tylko kompletu)
 • Wójcik Andrzej J., Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Królestwie Polskim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2008, ss. 330.
  Cena 35,– zł
 • Wójcik Wiesław, Nowożytne wizje nauki uniwersalnej a powstanie teorii kontinuów. Modern visions of „Mathesis Universalis” and the Origin of the Continuum Theory. IHN PAN, Warszawa 2000, ss. 264. Seria: Studia Copernicana t. 38.
  Cena 25,– zł
 • Wóycicki Kazimierz, Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2011, ss. 331.
  Cena 40,– zł
 • Wybór tekstów źródłowych do dziejów medycyny polskiej, pod red. Wandy Osińskiej, Zofii Podgórskiej-Klawe. IHNOiT PAN, Kraków 1983, ss. 547.
 • Wydawnictwa jubileuszowe placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Katalog Wystawy, oprac. Jarosław Włodarczyk. IHN PAN, Warszawa 2007, ss. 36.
 • Wysakowska Beata, Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1985–1989. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 82.
 • Wysakowska Beata, Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1990–1994. IHN PAN, Warszawa 1995, ss. 102.
  Cena 10,– zł
 • Wysakowska Beata, Surowce i preparaty konopi stosowane w Polsce XIX wieku. IHN PAN, Warszawa 2004, ss. 156. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 154.
 • Z badań nad społeczną funkcją nauki, pod red. Zdzisława Kowalewskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, ss. 211.
 • Z dziejów humanistycznych i matematycznych szkół naukowych, przygotował do druku Michał Zgórzak. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 119.
 • Z dziejów kartografii, pod red. Juliana Janczaka i Zbigniewa Rzepy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, ss. 181. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 1.
 • Z dziejów kartografii, pod red. Juliana Janczaka i Zbigniewa Rzepy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, ss. 181. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 2.
 • Z dziejów kartografii, red. Beaty Konopskiej, Waldemara Spallka i Grzegorza Straucholda. IHN PAN, Warszawa 2017, ss. 318. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 21.
 • Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do studiów, wstęp i red. Bogdan Suchodolski, Wincenty Okoń. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958, ss. 642. Seria: Materiały do studiów pedagogicznych t. 4.
 • Z dziejów polskiej kultury umysłowej w XVI i XVII wieku, pod red. Waldemara Voisé. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, ss. 225. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 99.
 • Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. 2: Wiek XVIII – Oświecenie, pod red. Bogdana Suchodolskiego, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1956, ss. 363.
 • Z dziejów polsko-czeskich i polsko-słowackich kontaktów naukowych, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Jana Janko. IHNOiT PAN, Warszawa 1990, ss. 186.
 • Z dziejów techniki w dawnej Polsce, pod red. Bolesława Orłowskiego. IHNOIT PAN, Warszawa 1992, ss. 488.
 • Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych, pod red. Barbary Kuźnickiej. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 147. Seria: Historia leków naturalnych t. 4.
 • Z historii polskiej logiki, pod red. Waldemara Voisé, Zofii Skubały-Tokarskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss. 334.
 • Zaborowski Ignacy, Logarytmy dla szkół narodowych pierwszy raz wydane. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. XII, 48 [reprint].
 • Zamecki Stefan, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – Ludzie i problemy. Lata 1956–1995. IHN PAN, Warszawa 2020, ss. 438. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 169
  Cena 40,– zł
 • Zamecki Stefan, Europejskie inspiracje w pracach polskiego chemika Ignacego Fonberga (1801–1891). IHN PAN, Warszawa 2015, ss. 310. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 165.
  Cena 30,– zł
 • Zamecki Stefan, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794–1866). IHN PAN, Warszawa 2012, ss. 756. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 162.
  Cena 40,– zł
 • Zamecki Stefan, Koncepcja nauki w szkole lwowsko-warszawskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, ss. 214. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 114.
 • Zamecki Stefan, O niektórych potrzebach nauki polskiej omawianych na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” lata 1918–1947. Aneks. IHN PAN, Warszawa 2017, ss. 407. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 167.
  Cena 40,– zł
 • Zamecki Stefan, Pojęcie odkrycia naukowego a historia dziedziny nauki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, ss. 298. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 140.
 • Zamecki Stefan, Powstanie koncepcji atomistyczno-molekularnych. Studium historyczno-metodologiczne. IHN PAN, Warszawa 2002, ss. 292. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 153.
  Cena 35,– zł
 • Zamecki Stefan, Problematyka naukoznawcza na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój”. Studium historyczno-metodologiczne. Lata 1918–1947. IHN PAN, Warszawa 2016, ss. 586. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki 166.
 • Zamecki Stefan, Problematyka naukoznawcza na łamach periodyku „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”. Studium historyczno-metodologiczne. Lata 1992–2016. IHN PAN, Warszawa 2018, ss. 478. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 168.
  Cena 40,– zł
 • Zamecki Stefan, Problemy klasyfikowania pierwiastków chemicznych w XIX wieku. Studium historyczno-metodologiczne. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 338. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 150.
  Cena 20,– zł
 • Zamecki Stefan, Wkład Wojciecha Świętosławskiego (1881–1968) do chemii fizycznej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss. 320. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 125.
 • Zamojska Dorota, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915–1920. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2009, ss. 288. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 42.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Zarys pedagogiki, podręcznik, pod red. Bogdana Suchodolskiego. T. 1: Wprowadzenie. T. 2: System. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965–1966, ss. 598, 522.
 • Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej, pod red. Antoniego Żabko-Potopowicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, ss. 449.
 • Zasztowt Leszek, Kresy 1832–1864. IHN PAN, Warszawa 1997, ss. 456.
  Cena 10,– zł
 • Zasztowt Leszek, Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ss. 277. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 32.
 • Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2011, ss. 331. Seria: Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku t. 6.
 • Zawód dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek. IHN PAN, Akademia Medyczna w Warszawie, Śląska Akademia Medyczna, Warszawa 2007, ss. 289. Seria: Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku t. 3.
 • Zawód farmaceuty na ziemiach polskich, pod red. Bożeny Urbanek. IHN PAN, Śląska Akademia Medyczna, Katowice-Warszawa 2006, ss. 415. Seria: Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku t. 2.
 • Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2009, ss. 520. Seria: Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku t. 5.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek. IHN PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2008, ss. 463. Seria: Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku t. 4.
 • Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek. IHN PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2004, ss. 267. Seria: Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku t. 1.
 • Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 354. Seria: Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku t. 7.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Zgórzak Michał, Grzegorz z Arezzo, z dziejów średniowiecznych poglądów na wojnę domową. IHN PAN, Warszawa 1998, ss. 197.
  Cena 20,– zł
 • Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. Bożeny Urbanek. IHN PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny – Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 340.
  Cena: 40,– zł
 • Zieliński Andrzej, Rozwój koncepcji samochodu osobowego w XX wieku. IHN PAN, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2005, ss. 395. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 155
 • Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii. Materiały z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Olsztyn, 29–30 września 1995pod red. Piotra Grabowskiego, Jerzego Ostrowskiego. IHN PAN, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1997, ss. 229. Seria: Z Dziejów Kartografii t. 8.
 • Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny, pod red. Barbary Kuźnickiej. IHNOiT PAN, Warszawa 1993, ss. 169. Seria: Historia leków naturalnych t. 3.
 • Zwiercan Marian, Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, ss. 211. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 57.
 • Zygmunt Gloger – badacz przeszłości ziemi ojczystej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, ss. 245.
 • Źródła do dziejów Akademii Chełmińskiej (1386–1815), oprac. Jadwiga Lechicka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, ss. 280. Seria: Archiwum Dziejów Oświaty t. 2.
 • Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej, pod red. Barbary Kuźnickiej. IHNOiT PAN, Warszawa 1986, ss. 353. Seria: Historia leków naturalnych t. 1.
 • Żabko-Potopowicz Antoni, Zarys rozwoju wiedzy leśnej do pierwszej wojny światowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, ss. 302. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 49.
 • Żebrawski Teofil, Bibliografia piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań. Na obchód czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika. T. 1–2. IHNOiT PAN, Warszawa 1992, ss. 352, 155. Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 18
 • Żeleńska-Chełkowska Anna, Próby wprowadzenia nauk technicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1770–1833. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, ss. 180. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 34.
 • Żołądź-Strzelczyk Dorota i in., Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Szkoły w Wydziale Wielkopolskim. IHN PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 437. Seria: Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela t. 4.
  (Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Żurawicka Janina, Twórczość naukowa Ignacego Radlińskiego 1843–1920. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, ss. 197. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 101.
 • Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, pod red. Bohdana Jaczewskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, ss. 408.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT