Prof. zw. dr hab. Michał Kokowski

12.02.2014 | 10.09.2023

Kierownik Pracowni Naukoznawstwa

tel.: +48 501 841 723

dyżury: Kraków, śr. 15.00–16.00

email: michal.kokowski@ihnpan.pl

ORCID:0000-0002-5389-9051

M.Kokowski

Absolwent trzech kierunków studiów: podstawowych problemów techniki (AGH, 1986), fizyki (UJ, 1987) oraz filozofii (PAT, 1998); pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (stanowisko służbowe: profesor zwyczajny doktor habilitowany); członek: Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (pełni funkcję Przewodniczącego tej Komisji), Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Naukoznawstwa, Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki oraz członek korespondencyjny Międzynarodwej Akademii Historii Nauki. Uczestniczył w Światowych Kongresach Historii Nauki i Logiki, Metodologii oraz Filozofii Nauki oraz Międzynarodowych Konferencjach Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki. Orga­ni­zował w Krakowie kon­fer­encje nt. his­torii nauki, m.in. „Konferencję z okazji stule­cia wyda­nia mono­grafii Lud­wika A. Birkenmajera pt. Mikołaj Kopernik (1900)” (Kraków, 14 października 2000 r.) i byłem inic­ja­torem i głównym orga­ni­za­torem 2nd Inter­na­tional Con­fer­ence of the Euro­pean Soci­ety for the His­tory of Sci­ence (Cra­cow, 6 – 9 Sep­tem­ber 2006). Publikował m.in. w Physical Review BSolid State PhysicsTheoria et Historia ScientiarumZagadnieniach Filozoficznych w NauceZagadnieniach Naukoznawstwa, Organonie, Kwartalniku Historii Nauki i Techniki, Pracach Komisji Historii Nauki PAU oraz Studia Historiae Scientiarum. Zainteresowania naukowe: historia i filozofia nauk ścisłych, włączając ich związki z pozostałymi działami kultury: filozofią, religią (i teologią), sztukami pięknymi oraz techniką. Szczególną uwagę poświęcił analizie myśli Władysława Natansona i Thomasa S. Kuhna, a także badaniom genezy, treści oraz recepcji dokonań Mikołaja Kopernika. Jak dotąd jako jedyny badacz w Polsce uzyskał stopień dok­tora i doktora habil­i­towanego z tem­atyki badań kopernikows­kich — zob. Thomas S. Kuhn i zagad­nie­nie rewolucji kopernikowskiej („Stu­dia Coper­ni­cana“, vol. 39 (2001)) i Copernicus’s Orig­i­nal­ity. Towards Inte­gra­tion of Con­tem­po­rary Coper­ni­can Stud­ies (Warsaw – Cracow 2004). Jest też faktycznym współautorem i jednym z sygnatariuszy (w imieniu Polskiej Akademii Umiejętności) tzw. Deklaracji Fromborskiej. W roku 2005 r. i 2006 r. dokonał krytyki aktualnych poszukiwań grobu Kopernika i porównania rekonstrukcji przyżyciowej czaszki nr 13/06 z obrazami Kopernika, wskazując na istnienie poważnych braków w przedstawionej dotąd argumentacji przemawiającej — w opinii ich autorów — za identyfikacją tego grobu z rzekomo 97% pewnością. W czerwcu 2006 r. ukazała się zredagowana przez niego Online Book of Abstracts of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science. W grudniu 2007 r. ukazały się zredagowane przez niego Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science w wersji internetowej, a marcu 2008 w wersji CD (ISBN: 978-83-60183-42-7). W 2009 r. ukazała się drukiem jego monografia pt. Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji (ss. 676). Za jej napisanie, w 2010 r. został laureatem Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa (przyznawanej co pięć lat przez Polską Akademię Umiejętności). W 2010 r. zorganizował konferencję naukową „Tajemnice grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów” (Kraków, 22–23 lutego 2010 r.), podczas której dyskutowano m.in. na temat poważnych wątpliwości dotyczących rzekomego ostatecznego odkrycia szczątków Mikołaja Kopernika — odsyłamy do lektury Streszczeń referatów  przedstawionych podczas tej konferencji. Od 2013 r. zajmuje się także badaniami z zakresu zintegrowanego naukoznawstwa, w tym bibliometrii, i redagowaniem czasopisma Komisji Historii Nauki PAU, które do 2015 r. nosiło nazwę Prace Komisji Historii Nauki PAU, a od 2016 r. nosi nazwę Studia Historiae Scientiarum (czasopismo obecne jest m.in. w: Scopus, ICI, DOAJ, ERIH+, GS).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT