Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos 2021/2022

10.05.2021 | 03.11.2022

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2021/2022. W tym roku prowadzimy nabór w następujących dyscyplinach:

 • archeologia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego)
 • historia (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 • językoznawstwo (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • nauki o kulturze i religii (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
 • nauki o sztuce (Instytut Sztuki PAN)

Instytut Badań Literackich i Instytut Slawistyki nie prowadzą przyjęć w rekrutacji wspólnej 2021/2022.

Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji, zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Limit miejsc w Szkole: 15.

Wymagane dokumenty*:

a)  załączone formularze rekrutacyjne I i II w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem instytutu, w którym kandydat chciałby realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
 2. projekt pracy doktorskiej,
 3. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,
 6. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2021 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
 7. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z pkt 1 §5 Zasad rekrutacji,

b) w osobnych plikach:

 1. kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru),
 2. fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację
 3. kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu pkt 1 §5 Zasad rekrutacji (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF lub na nośniku danych),
 4. dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA,
 5. potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2021/2022 wynosi 100 zł. Kandydaci powinni dokonać płatności na konto Instytutu Historii PAN pod numerem rachunku 04 1130 1017 0020 1463 2420 0002 (Bank Gospodarstwa Krajowego, kod SWIFT: GOSKPLPW), a w tytule wpłaty wpisać „rekrutacja” oraz podać swoje imię i nazwisko.

Dokumenty należy przesłać w dniach od 2 do 20 sierpnia 2021 r pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl lub dostarczyć sekretariatowi Szkoły na nośniku danych do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 42) w wyżej podanym terminie. Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 20–24 września 2021 r. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej do 17 września. Rozmowy mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz rekrutacyjny I

Formularz rekrutacyjny II

Kwestionariusz osobowy

 

Więcej informacji na stronie Szkoły Doktorskiej Anthropos

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT