Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2019/2020)

30.05.2019 | 23.01.2021

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów
Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki
przestrzennej,
historii, językoznawstwa,
literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii
oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem
pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu
Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S.
Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki
im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur
Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Rekrutacja do Szkoły Anthropos
Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach (Zasady
rekrutacji
). Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej
dokumentacji zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Orientacyjny limit
miejsc w Szkole: 20.

Wymagane dokumenty*:
1) podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem instytutu, w którym kandydat
chciałby realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
według wzoru udostępnionego przez Szkołę,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów
II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca
kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu
równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się
przed 1 października 2019 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego
Grantu”,

3) projekt pracy doktorskiej (do 5 stron znormalizowanego tekstu),

4) życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,

5) kopia pracy magisterskiej lub jej odpowiednika (w postaci pliku najlepiej
w formacie PDF na nośniku danych),

6) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie
B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy
kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku
kongresowym,

7) dane kontaktowe pracownika
naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie (wraz ze zgodą na dalsze przetwarzanie
danych osobowych),

8) dwie fotografie (35 x 45 mm),

9) kwestionariusz osobowy,

10) dla cudzoziemców: poświadczenie
dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub
uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej (NAWA).

11) potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna w r. 2019/20 wynosi 50 zł. Kandydat powinien dokonać płatności na konto Instytutu Historii PAN, na numer rachunku 04 1130 1017 0020 1463 2420 0002 (Bank Gospodarstwa Krajowego, kod SWIFT: GOSKPLPW), a w tytule wpłaty wpisać „rekrutacja” oraz podać swoje imię i nazwisko. W uzasadnionym wypadku kandydat może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej. Do wniosku należy załączyć dokumentację potwierdzającą zasadność ubiegania się o zwolnienie z opłaty. Decyzję w sprawie zwolnienia kandydata z opłaty rekrutacyjnej podejmuje kierowniczka Szkoły Doktorskiej.

Dokumenty należy składać od 17 czerwca do 5 września 2019 r. wsiedzibie Szkoły Doktorskiej w
Instytucie Historii PAN lub nadesłać pocztą na adres Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa z dopiskiem:
Szkoła Doktorska. Dokumenty wysłane pocztą tradycyjną należy także wysłać w
formie skanu pocztą elektroniczną na adres szkola.anthropos@ihpan.edu.pl.
Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu
rekrutacyjnym, nie będą oceniane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w
dniach 23–27 września 2019 r. O terminie
rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonicznie.

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora Danych, tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek
Starego Miasta 29/31, na potrzeby procesu rekrutacji. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez
czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być
przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz
Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na
stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT