Rekrutacja na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18

28.09.2020 | 17.04.2022


Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN i Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18 „Nie przeocz tego, co na peryferiach: Maria Cunitia i Elias von Löwen a astronomia XVII stulecia” (Nr 2019/35/B/HS3/02902, kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk).

Nazwa stanowiska: doktorant

Typ konkursu NCN: OPUS-18

Zakres prac:

 • badania nad fragmentem korespondencji Jana Heweliusza w ramach międzynarodowego programu jej krytycznej edycji;
 • rozszerzenie badań o rozprawę doktorską i ukończenie w ciągu czterech lat;
 • współpraca przy przygotowaniu innych publikacji oraz form upowszechniania wyników projektu.

Wymagania:

 • znajomość łaciny i języka niemieckiego, dobra znajomość języka angielskiego;
 • zainteresowania historią i/lub historią nauki, ze wskazaniem na XVII wiek i ówczesną res publica litteraria;
 • silna motywacja do pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • gotowość do zaangażowania się w prace zespołu.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu:

 • Forma zatrudnienia: stypendium.
 • Wysokość stypendium: 4 000 zł/miesięcznie.
 • Czas pobierania stypendium: 24 miesiące.
 • Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 15 listopada 2020 r.

Uwaga: w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej doktorant otrzymuje stypendium z projektu, w wysokości 4000 zł miesięcznie, przez okres dwóch lat trwania projektu. Przez następne dwa lata doktorant otrzymuje obowiązkowe stypendium w wysokości ustalonej ustawowo.

Wymagane dokumenty:

a) załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN – https://anthropos.edu.pl/rekrutacja/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem tytułu projektu, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
 2. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,
 5. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 15 listopada 2020 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
 6. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku kongresowym.

b) w osobnych plikach:

 1. fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,
 2. kopia pracy magisterskiej lub jej odpowiednika (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF lub na nośniku danych),
 3. dla cudzoziemców: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA),

Termin nadsyłania zgłoszeń

Dokumenty należy przesłać do 31 października 2020 r. pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl lub dostarczyć sekretariatowi Szkoły na nośniku danych do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w wyżej podanym terminie. Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane. Kopie dokumentów należy przesłać we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem ihn@ihnpan.pl lub dostarczyć do sekretariatu Instytutu Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pok. A09 w Warszawie.

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT